Životní prostředí a změna klimatu

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 
Employment and social policy

Kvalita životního prostředí je považována za zásadní pro zdraví a dobré životní podmínky. Od sedmdesátých let 20. století Evropská unie (EU) a její členské země zavedly zákony s cílem zajistit opatrné využívání přírodních zdrojů, minimalizovat nepříznivé dopady výroby a spotřeby na životní prostředí a chránit biologickou rozmanitost a přírodní stanoviště. Na základě hlavy XX Smlouvy o fungování Evropské unie právní předpisy EU v oblasti životního prostředí pokrývají i takové aspekty, jako je nakládání s odpady, kvalita ovzduší a vody, skleníkové plyny a toxické chemické látky.

EU integruje environmentální aspekty i do svých dalších politik, jako je například doprava a energetika, a je hlavní globální silou usilující o přísnější environmentální normy a účinná opatření proti změně klimatu.