Företag

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 
Employment and social policy

Företagen är en nyckelfaktor för sysselsättning och tillväxt efter den ekonomiska krisen 2008. För att maximera deras potential strävar Europeiska unionen (EU) efter att skapa gynnsamma förutsättningar för initiativtagande, entreprenörskap och samarbete.

Som en del av Europa 2020-strategin omarbetar EU sin politik för att trygga en stark, diversifierad, resurseffektiv och konkurrenskraftig industribas som kan möta utmaningarna från världsmarknaden.

Med stöd av artikel 173 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har EU ställt upp som mål att skapa bästa möjliga förutsättningar för konkurrenskraften.