Предприятия

Помощ Експортиране във формат PDF Разпечатване на страницата 
Employment and social policy

Предприятията са от основно значение за създаването на работни места и растеж след последиците от икономическата криза през 2008 г. и Европейският съюз (ЕС) се стреми да създаде среда, която насърчава инициативата, предприемачеството и сътрудничеството с цел оптимизиране на техния потенциал.

Като част от стратегията „Европа 2020“ ЕС преначертава своята политика, за да осигури стабилна, диверсифицирана, ресурсноефективна и конкурентна индустриална основа, която отговаря на предизвикателствата на глобалния пазар.

Съгласно член 173 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС си е поставил за цел създаването на възможно най-добрите условия за конкурентоспособността.