Izglītība, apmācība, jaunatne, sports

Palīdzība Eksportēt PDF formātā Izdrukāt šo lapu 
Employment and social policy

Izglītībai un apmācībai, kā arī jaunatnes un sporta politikai ir izšķirīga loma uz zināšanām balstītā ekonomikā — ja iedzīvotāji ir augsti kvalificēti un adaptēties spējīgi, šie faktori sekmē izaugsmi un nodarbinātību. Tie arī stiprina sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu Eiropas Savienībā (ES). Īstenojot izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas, ES attīsta un stiprina Eiropas dimensiju, veicina mobilitāti un stimulē starptautisko sadarbību. ES atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. un 166. pantu.