Ανταγωνισμός

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 
Employment and social policy

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί βασικό στοιχείο μίας ανοικτής οικονομίας της αγοράς. Ενισχύει τις οικονομικές επιδόσεις και προσφέρει στους καταναλωτές ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας και σε πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Η πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισμός δεν νοθεύεται εντός της εσωτερικής αγοράς, μεριμνώντας ώστε να εφαρμόζονται παρόμοιοι κανόνες στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Ο τίτλος VII, κεφάλαιο 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει τη βάση κοινοτικών κανόνων σε θέματα ανταγωνισμού.

Δυνάμει της Συνθήκης, απαγορεύονται οι κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, επειδή τέτοιες ενισχύσεις ενδέχεται να δικαιολογούνται, για παράδειγμα, από τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό με τρόπο ώστε να έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον.