Budżet

Pomoc Eksportuj w formacie PDF Drukuj stronę 
Employment and social policy

UE przyjęła roczny budżet na pokrycie wydatków, np. na uboższe regiony, infrastrukturę, badania i rozwój, rolnictwo i rybołówstwo, a także kosztów administracyjnych. Budżet ten odpowiada około 1% dochodu generowanego rocznie przez państwa członkowskie.

76% wydatków z budżetu przekazywanych jest państwom członkowskim. Pozostała część powierzana jest agencjom międzynarodowym lub międzyrządowym lub zarządzana centralnie przez UE. Trybunał Obrachunkowy i Parlament Europejski weryfikują wydatki poniesione w minionym roku poprzez procedurę udzielania absolutorium.

Budżet składa się ze składek państw członkowskich (obliczanych na podstawie ich dochodu narodowego brutto), należności celnych oraz udziału wpływów z podatku VAT każdego z państw.

Wieloletnie ramy finansowe UE (2014-2020) wyznaczają pułap dla każdej kategorii wydatków, który musi być uwzględniony przy uzgadnianiu budżetów rocznych.