Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands

 1 2 Volgende18 

Resultaten 1 - 10 van de 180

Opslaan

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 oktober 2016.
Caffè Nero Group Ltd tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-37/16.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:634
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 oktober 2016.
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-625/15.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:631
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 27 oktober 2016.
CW tegen Europees Parlement.
Zaak T-309/15 P.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:632
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 oktober 2016.
Caffè Nero Group Ltd tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak T-29/16.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:635
Opslaan

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 oktober 2016.
Hörmann Reisen GmbH tegen Stadt Augsburg en Landkreis Augsburg.
Verzoek van Vergabekammer Südbayern om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Openbaar personenvervoer per bus – Verordening (EG) nr. 1370/2007 – Artikel 4, lid 7 – Onderaanneming – Verplichting voor de exploitant om een aanzienlijk deel van de openbaarvervoersdiensten zelf uit te voeren – Omvang – Artikel 5, lid 1 – Procedure voor gunning van de opdracht – Gunning van de opdracht overeenkomstig richtlijn 2004/18/EG.
Zaak C-292/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2016:817
Opslaan

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 oktober 2016.
Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland.
Niet-nakoming – Vrij verkeer van goederen – Richtlijn 2007/23/EG – Het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen – Artikel 6 – Vrij verkeer van pyrotechnische artikelen die in overeenstemming zijn met de eisen van de richtlijn – Nationale regeling waarbij aan het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen aanvullende eisen worden gesteld – Verplichting tot voorafgaande aanmelding bij een nationale instantie met de bevoegdheid om de gebruiksaanwijzingen voor pyrotechnische artikelen te controleren en te wijzigen.
Zaak C-220/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2016:815
Opslaan

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 27 oktober 2016.
Patrice D'Oultremont e.a. tegen Région wallonne.
Verzoek van Conseil d'État om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s – Richtlijn 2001/42/EG – Artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 2, onder a) – Begrip ‚plannen en programma’s’ – Bij regelgevend besluit vastgestelde voorwaarden voor de installatie van windmolens – Bepalingen betreffende met name maatregelen inzake veiligheid, controle, herstel van de locatie in de oorspronkelijke toestand en zekerheidstelling alsook normen inzake het geluidsniveau die zijn gedefinieerd naargelang de bestemming van de gebieden.
Zaak C-290/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2016:816
Opslaan

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 oktober 2016.
Child and Family Agency tegen J. D.
Verzoek van Supreme Court om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 15 – Verwijzing van de zaak naar een gerecht van een andere lidstaat – Werkingssfeer – Toepassingsvoorwaarden – Gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen – Belang van het kind.
Zaak C-428/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2016:819
Opslaan

Arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 27 oktober 2016.
Europese Centrale Bank tegen Maria Concetta Cerafogli.
Hogere voorziening – Ambtenarenrecht – Personeel van de ECB – Toegang tot documenten – Documenten betreffende een geschil tussen de partijen in het geding – Gedeeltelijke weigering van toegang – Regel van overeenstemming tussen het verzoekschrift en de klacht – Exceptie van onwettigheid.
Zaak T-787/14 P.

ECLI-code: ECLI:EU:T:2016:633
Opslaan

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 oktober 2016.
Strafzaak tegen GAEC Reconnu La Vinardière en Ministère public.
Verzoek van Cour d'appel de Pau om een prejudiciële beslissing.
Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van goederen – Artikelen 34 VWEU en 36 VWEU – Kwantitatieve beperkingen – Parallelinvoer van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik – Richtlijn 2001/82/EG – Artikel 65 – Nationale regeling van voorafgaande vergunning – Uitsluiting van veehouders van de vereenvoudigde procedure voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen – Verplichting om te beschikken over een groothandelsvergunning – Verplichting om te beschikken over een vestiging op het grondgebied van de lidstaat van invoer – Verplichtingen inzake geneesmiddelenbewaking.
Zaak C-114/15.

ECLI-code: ECLI:EU:C:2016:813

 1 2 Volgende18 

Resultaten 1 - 10 van de 180