Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais18 

Rezultāti 1 - 10 no 180

Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (trešā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Caffè Nero Group Ltd pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-37/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2016:634
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (otrā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-625/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2016:631
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (apelācijas palāta), 2016. gada 27. oktobris.
CW pret Eiropas Parlaments.
Lieta T-309/15 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2016:632
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (trešā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Caffè Nero Group Ltd pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs.
Lieta T-29/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2016:635
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Hörmann Reisen GmbH pret Stadt Augsburg un Landkreis Augsburg.
Vergabekammer Südbayern Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Publiski līgumi – Sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumi, ko sniedz ar autobusu – Regula (EK) Nr. 1370/2007 – 4. panta 7. punkts – Apakšuzņēmuma līgumi – Pienākums operatoram pašam izpildīt būtisku daļu no sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem – Piemērojamība – 5. panta 1. punkts – Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra – Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana atbilstoši Direktīvai 2004/18/EK.
Lieta C-292/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:817
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (trešā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Eiropas Komisija pret Vācijas Federatīvā Republika.
Valsts pienākumu neizpilde – Preču brīva aprite – Direktīva 2007/23/EK – Pirotehnisko izstrādājumu laišana tirgū – 6. pants – Direktīvas prasībām atbilstošu pirotehnisko izstrādājumu brīva aprite – Valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru pirotehnisko izstrādājumu laišanai tirgū ir paredzētas papildu prasības – Pienākums iepriekš uzrādīt valsts iestādē, kas ir pilnvarota veikt kontroli un grozīt pirotehnisko izstrādājumu lietošanas instrukcijas.
Lieta C-220/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:815
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (otrā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Patrice D'Oultremont u.c. pret Région wallonne.
Conseil d'État Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējums – Direktīva 2001/42/EK – 2. panta a) punkts un 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Jēdziens “plāni un programmas” – Regulatīvā dokumentā paredzēti nosacījumi attiecībā uz vēja ģeneratoru uzstādīšanu – Noteikumi tostarp par drošības, pārbaužu, atjaunošanas un nodrošinājuma pasākumiem, kā arī skaņas līmeņa normas, kas ir noteiktas, ievērojot teritoriju izmantošanu.
Lieta C-290/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:816
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (trešā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Child and Family Agency pret J. D.
Supreme Court Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesu iestāžu sadarbība civillietās – Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību – Regula (EK) Nr. 2201/2003 – 15. pants – Lietas nodošana citas dalībvalsts tiesai – Piemērošanas joma – Piemērošanas nosacījumi – Tiesa, kas atrodas labākā vietā – Prioritārās bērna intereses.
Lieta C-428/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:819
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (apelācijas palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Eiropas Centrālā banka pret Maria Concetta Cerafogli.
Apelācija – Civildienests – ECB darbinieki – Piekļuve dokumentiem – Dokumenti saistībā ar strīdu starp lietas dalībniekiem – Daļējs piekļuves atteikums – Noteikums par prasības pieteikuma un sūdzības savstarpēju atbilstību – Iebilde par prettiesiskumu.
Lieta T-787/14 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2016:633
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2016. gada 27. oktobris.
Kriminālprocess pret GAEC Reconnu La Vinardière un Ministère public.
Cour d'appel de Pau Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīva preču aprite – LESD 34. un 36. pants – Kvantitatīvi ierobežojumi – Veterināro zāļu paralēlais imports – Direktīva 2001/82/EK – 65. pants – Valsts iepriekšējas atļaujas saņemšanas kārtība – Lopu audzētāju iespējas izmantot vienkāršoto tirdzniecības atļaujas procedūru neesamība – Pienākums iegūt vairumtirdzniecības atļauju – Pienākums izveidot uzņēmumu importa dalībvalsts teritorijā – Farmakoloģijas uzraudzības pienākumi.
Lieta C-114/15.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2016:813

 1 2 Nākamais18 

Rezultāti 1 - 10 no 180