Meklēšanas rezultāti

Palīdzība Izdrukāt šo lapu 
Meklēšanas kritēriji
Minimizēt

Nesen publicēti – ES judikatūra

Vaicājums: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Meklēšanas valoda: latviešu

 1 2 Nākamais17 

Rezultāti 1 - 10 no 168

Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja rīkojums, 2018. gada 18. janvāris.
Strabag Belgium pret Eiropas Parlamentu.
Lieta T-784/17 R.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:17
Rezultāta saglabāšana

Šā dokumenta nav latviešu valodā

Beschluss des Gerichtshofs (Zehnte Kammer) vom 16. Januar 2018.#Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH gegen Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.#Rechtsmittel – Art. 181 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs – Unionsmarke – Anmeldung der Bildmarke mit dem Wortbestandteil ‚медведь‘ – Zurückweisung des Antrags.#Rechtssache C-570/17 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:11
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, 2018. gada 23. janvāris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:28
Rezultāta saglabāšana

Ģenerāladvokāta Bobek secinājumi, 2018. gada 23. janvāris.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:29
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (virspalāta), 2018. gada 23. janvāris.
Openbaar Ministerie pret Dawid Piotrowski.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās – Pamatlēmums 2002/584/TI – Eiropas apcietināšanas orderis – Nodošanas procedūras starp dalībvalstīm – Obligātas neizpildes pamati – 3. panta 3. punkts – Nepilngadīgie – Prasība pārbaudīt minimālo vecumu, no kura personu var saukt pie kriminālatbildības, vai izpildes dalībvalsts tiesībās paredzēto papildu nosacījumu izvērtējums katrā atsevišķā gadījumā, lai varētu konkrēti uzsākt kriminālvajāšanu pret nepilngadīgo vai viņu notiesāt.
Lieta C-367/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:27
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (virspalāta), 2018. gada 23. janvāris.
Albert Buhagiar u.c. pret The Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savienības tiesību teritoriālā piemērojamība – LESD 355. panta 3. punkts – Akts par Dānijas Karalistes, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanās nosacījumiem un par pielāgojumiem Līgumos – 29. pants – I pielikuma I iedaļas 4. punkts – Gibraltāra izslēgšana no Eiropas Savienības muitas teritorijas – Apjoms – Direktīva 91/477/EEK – 1. panta 4. punkts – 12. panta 2. punkts – II pielikums – Eiropas šaujamieroču apliecība – Medību un mērķī šaušanas darbības – Piemērojamība Gibraltāra teritorijai – Transponēšanas pienākums – Neesamība – Spēkā esamība.
Lieta C-267/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:26
Rezultāta saglabāšana

Tiesas spriedums (virspalāta), 2018. gada 23. janvāris.
F. Hoffmann-La Roche Ltd u.c. pret Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Konkurence – LESD 101. pants – Aizliegta vienošanās – Zāles – Direktīva 2001/83/EK – Regula (EK) Nr. 726/2004 – Apgalvojumi par riskiem saistībā ar zāļu lietošanu ārstēšanai, uz ko neattiecas to tirdzniecības atļauja (ārpus TA) – Konkrētā tirgus noteikšana – Izrietošs ierobežojums – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Izņēmums.
Lieta C-179/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:25
Rezultāta saglabāšana

Šā dokumenta nav latviešu valodā

Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 23 janvier 2018.#FV contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation de carrière – Exercice d’évaluation 2013 – Rejet du recours en première instance – Composition de la formation de jugement ayant rendu l’arrêt en première instance – Procédure de nomination d’un juge au Tribunal de la fonction publique – Tribunal établi par la loi – Principe du juge légal.#Affaire T-639/16 P.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:22
Rezultāta saglabāšana

Vispārējās tiesas spriedums (septītā palāta), 2018. gada 18. janvāris.
LG Electronics, Inc. pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju.
Lieta T-804/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:T:2018:8
Rezultāta saglabāšana

Tiesas (astotā palāta) rīkojums, 2018. gada 11. janvāris.
Amber Capital Italia Sgr SpA u.c. pret Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu.
Apvienotās lietas C-654/16 un C-657/16.

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI): ECLI:EU:C:2018:7

 1 2 Nākamais17 

Rezultāti 1 - 10 no 168