Resultaten van de zoekactie

Help Deze pagina afdrukken 
Zoekcriteria
Minimaliseren

geldende wetgeving

Alleen basisbesluiten: Ja, Documentsector: 2, 3, 4, Alleen geldende wetgeving: Ja, Repertoriumcode, 1e niveau: Visserij, Repertoriumcode, 2e niveau: Gemeenschappelijk visserijbeleid, Repertoriumcode, 3e niveau: Structurele maatregelen

 1 2 Volgende4 

Resultaten 1 - 10 van de 36

Opslaan

32014R0508: Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad

PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32011R1343: Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad inzake beheersmaatregelen voor de duurzame exploitatie van visbestanden in de Middellandse Zee

PB L 347 van 30.12.2011, blz. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)
Opslaan

32015R1421: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1421 van de Commissie van 24 augustus 2015 tot uitbreiding van de afwijking van Verordening (EG) nr. 1967/2006 van de Raad betreffende de minimumafstand van de kust en de minimumzeediepte die is toegestaan voor de visserij met landzegens in bepaalde territoriale wateren van Frankrijk (Languedoc-Roussillon en Provence-Alpes-Côte d'Azur)

PB L 222 van 25.8.2015, blz. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32015R0531: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/531 van de Commissie van 24 november 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad door de omschrijving van de voor steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in aanmerking komende kosten voor de verbetering van de hygiëne-, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers, de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen, de mitigatie van de klimaatverandering en de verhoging van de energie-efficiëntie van vissersvaartuigen

PB L 86 van 31.3.2015, blz. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32015R0288: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/288 van de Commissie van 17 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij wat betreft de periode en de data voor de onontvankelijkheid van aanvragen

PB L 51 van 24.2.2015, blz. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32015R0098: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/98 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

PB L 16 van 23.1.2015, blz. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32014R1362: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1362/2014 van de Commissie van 18 december 2014 tot vaststelling van voorschriften inzake een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van bepaalde wijzigingen van uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde operationele programma's en van voorschriften inzake de vorm en de presentatie van de jaarverslagen over de uitvoering van deze programma's

PB L 365 van 19.12.2014, blz. 124–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32014R1014: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de inhouden de opzet van een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor concrete acties in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

PB L 283 van 27.9.2014, blz. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32014D0464: 2014/464/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de prioriteiten van de Unie voor het handhavings- en controlebeleid in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

PB L 209 van 16.7.2014, blz. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Opslaan

32014R0771: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 771/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het model voor operationele programma's, de structuur van de plannen voor de compensatie van de extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden, het model voor de indiening van financiële gegevens, de inhoud van de ex-ante-evaluatieverslagen en de minimumeisen voor het in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen

PB L 209 van 16.7.2014, blz. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 1 2 Volgende4 

Resultaten 1 - 10 van de 36