Právní upozornění

Právní upozornění

Vytisknout tuto stránku

Na informace na těchto stránkách se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk, upozornění o ochraně autorských práv a zásadám ochrany osobních údajů a upozornění o používání cookies.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Účelem těchto stránek Úřadu pro publikace je zlepšit dostupnost oficiálních databází s právními předpisy zemí EU pro veřejnost. Díky portálu N-Lex mohou občané EU nahlížet do databází vnitrostátních právních předpisů členských států a prohledávat je ve svém jazyce. Snažíme se poskytovat aktuální a přesné informace o databázích všech zemí, struktuře a obsahu jejich právních systémů. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte. Úřad pro publikace však neručí za žádné informace, které jsou na těchto internetových stránkách k dispozici.

Informace na portálu N-Lex:

  • jsou pouze obecné povahy a nevztahují se na žádnou konkrétní situaci

  • nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální

  • mohou odkazovat na externí stránky, na něž Úřad pro publikace nemá žádný vliv a za něž nenese jakoukoli odpovědnost

  • nelze považovat za odborné ani právní rady (potřebujete-li poradit v konkrétních záležitostech, je třeba se obracet na odborníky s příslušnou kvalifikací)

Upozorňujeme rovněž, že nelze zaručit, že dokument uvedený online přesně reprodukuje znění, které bylo oficiálně přijato.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé informace na našich stránkách však pocházejí z vnějších zdrojů a soubory nebo formáty, v nichž jsou tvořeny nebo strukturovány, nemusejí být bezchybné, a proto nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Úřad pro publikace nenese odpovědnost za problémy vzniklé použitím stránek N-Lex nebo jakýchkoli napojených vnějších stránek.

Úřad pro úřední tisky neručí za informace, stanoviska ani dokumenty obsažené v oficiálních databázích vnitrostátních právních předpisů, na které stránky N-Lex odkazují, a neodpovídá za funkčnost těchto odkazů ani za jakékoli potíže, které se při používání těchto databází vyskytnou. Doporučujeme vám důkladně se seznámit s prohlášením o vyloučení odpovědnosti a záruk i s podmínkami používání, které jsou v každé databázi uvedeny.

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost Úřadu pro publikace v případě porušení pravidel, která stanoví platné vnitrostátní právní předpisy, ani vyloučit jeho odpovědnost v záležitostech, ve kterých ji podle těchto předpisů vyloučit nelze.

 Upozornění o ochraně autorských práv

 © Evropská unie, 2006–2018

Pokud není uvedeno jinak, stahování a reprodukce, pro osobní použití nebo pro další nekomerční či komerční distribuci, úvodních všeobecných informací o obsahu databází členských států EU, který je přístupný prostřednictvím internetových stránek N-Lex, jsou povoleny za předpokladu, že se tímto řádným způsobem uvede následující zdroj a odkaz:

„© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu/n-lex/".

Výše uvedené oprávnění se nevztahuje na žádné právní texty ani dokumenty dostupné v databázích členských států. V případě zájmu o stažení, reprodukci nebo překlad textu nebo právního dokumentu je třeba se řídit upozorněním o ochraně autorských práv, které je připojeno k příslušné databázi.

Pokud máte pochybnosti o podmínkách využívání textových materiálů získaných prostřednictvím služby N‑Lex, můžete své dotazy zaslat na adresu:

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxembourg
Fax: +352 2929-42672
E-mailová adresa: op-copyright@publications.europa.eu

Ochrana osobních údajů

Evropská unie respektuje soukromí uživatelů.

Politika ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Účel zpracování údajů

Vaše údaje se shromažďují a zpracovávají z toho důvodu, aby Úřad pro publikace mohl zodpovědět vaše případné dotazy.

Shromážděné osobní údaje se zpracovávají v souladu s politikou popsanou ve výše uvedeném nařízení.

Zaměstnanci Úřadu pro publikace a jeho subdodavatelé využívají údaje pouze pro účely analýzy chyb a zodpovídání dotazů s cílem zlepšit poskytované služby.

Shromažďování údajů se provádí na základě dobrovolného souhlasu osob, kterých se údaje týkají.

Správce zpracování údajů

Správce zodpovědný za zpracování těchto údajů je vedoucí oddělení OPOCE.A.1 Úřadu pro úřední tisky. Máte-li jakékoli otázky ohledně zpracování vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, neváhejte je uvést ve své zprávě, zejména pokud chcete vědět, které vaše osobní údaje uchováváme, nebo je chcete změnit či odstranit. Můžete rovněž zaslat e-mail na adresu: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Shromažďované údaje

Jméno, příjmení a e-mailová adresa (povinné údaje)

Název organizace, země (nepovinné údaje)

Komu jsou vaše údaje předávány?

Údaje shromažďují a důvěrně zpracovávají pouze asistenční služba stránek EUR-Lex a pracovníci Úřadu pro úřední tisky a jeho subdodavatelé odpovědní za provoz stránek EUR-Lex.

Žádné osobní údaje nebudou předány stranám, které nejsou příjemci a nespadají do uvedeného právního rámce, aniž je tím dotčena možnost předání orgánům pověřeným sledováním a kontrolou v souladu s právními předpisy Společenství, jako je například úřad OLAF nebo vyšetřující soudce.

Úřad pro publikace nepředává osobní údaje třetím osobám pro účely přímého marketingu.

Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Údaje se uchovávají maximálně 4 roky. Poté jsou odstraněny, vyjma případů, kdy jsou nutné pro účely vyšetřování.

Jak můžete získat přístup ke svým údajům, zkontrolovat jejich správnost a v případě potřeby je opravit?

Máte právo si kdykoli vyžádat kopii svých osobních údajů, abyste mohli zkontrolovat správnost uchovávaných údajů a v případě potřeby je opravit či aktualizovat. Pokud neprobíhá vyřizování vašeho dotazu, můžete požádat o úplné odstranění svých osobních údajů.

Abychom zajistili ochranu vašeho soukromí a vaši bezpečnost, přijímáme před povolením přístupu nebo provedením změn přiměřená opatření, která nám pomáhají ověřit vaši totožnost.

Jaké technické prostředky a jaká bezpečnostní opatření se používají s cílem zabránit zneužití či neoprávněnému přístupu?

Úřad pro publikace zavedl a pravidelně reviduje a aktualizuje přiměřené fyzické, elektronické a řídicí postupy s cílem předejít neoprávněnému přístupu, zajistit bezpečnost údajů a řádně využívat shromážděné informace.

Váš dotaz je nejdříve uložen na serveru našeho subdodavatele, poté je zpracován a může být také e-mailem zaslán odborníkovi odpovědnému za zodpovězení dotazu.

Externí subdodavatelé uzavřeli s Úřadem pro publikace smlouvu, která je právně zavazuje dodržovat platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracovávání, zejména pak nařízení (ES) č. 45/2001.

Pracovníci Úřadu pro publikace, kteří mají přístup k informacím, jejichž pomocí lze určit totožnost osoby, musejí tyto informace chránit v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, a to například tak, že tyto informace nevyužijí k žádnému jinému účelu než k zajištění služeb, které mají provádět.

Na koho se lze obrátit s dotazy či stížností?

Chcete-li získat přístup k svým osobním údajům nebo je odstranit či opravit, zašlete e-mail na adresu: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Případné stížnosti můžete zaslat inspektorovi ochrany údajů Evropské komise nebo na úřad evropského inspektora ochrany údajů.

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se toto oznámení o ochraně osobních údajů jakkoli změní, zveřejníme jeho aktualizovanou verzi na adrese : [http://eur-lex.europa.eu/n-lex/disclaimer/disclaimer_cs.htm]. Doporučujeme vám tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste byli vždy informování o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností je případně předáváme jiným osobám.

Upozornění ohledně stránek využívajících cookies pro jednotlivé relace

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci této stránky, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení. Takto postupuje většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a vaše preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje při další návštěvě stránky nemusíte zadávat znovu.

Jak se cookies používají?

Naše stránky si díky tomuto druhu cookies zapamatují např. váš výběr jazyka nebo zobrazovací preference (nastavení kontrastu barev, velikost písma atd.) Když zavřete prohlížeč, tyto cookies z vašeho počítače zmizí.

Trvalé cookies nepoužíváme (ty by ve vašem počítači zůstaly, dokud byste je sami neodstranily nebo dokud by k určitému datu neztratily platnost). Cookies třetích stran nepovolujeme.