Държавен вестник

Estonia Logo

Описание

Riigi Teataja“ (Държавен вестник) е официална публикация на Република Естония, чийто първи брой излиза на 27 ноември 1918 г. „Riigi Teataja“ се издава от Министерство на правосъдието в Естония.

От 1996 г. насам актовете, отпечатани в „Riigi Teataja“, са достъпни в Интернет в електронен формат. От 1 юни 2002 г. вестникът се публикува едновременно в традиционния печатен формат и в електронен вид по Интернет. Електронното и печатното издание излизат по едно и също време.

От създаването на електронното издание (eRT) броят на абонаментите за печатната версия на вестника намалява средно с по 20 % на година, а броят на сесиите за достъп до eRT е нараснал 2 до 3 пъти. Последният хартиен екземпляр на „Riigi Teataja“ излиза на 31 май 2010 г.

От 1 юни 2010 г. с влизането в сила на новия закон за „Riigi Teataja“, електронното издание на държавния вестник става неговото единствено официално издание.

От 2013 г. в eRT ще се публикуват и наредбите на местните правителства.  Така държавата предлага на местните правителства услуга за публикуване на техните законодателни актове.

Една от предпоставките за разбиране на законите е тяхната достъпност. Ето защо онлайн базата данни на eRT може да се ползва безплатно. Всеки има законово право да използва eRT безплатно в близо 600 обществени библиотеки и почти 240 местни общини. Библиотекарите и местните общински служители са обучени да използват eRT и са длъжни по закон да помагат с указания на хората, търсещи определени законодателни актове.

Новият софтуер на eRT бе създаден през 2010 г. от AS Webmedia. Машината на базата данни е Solr, а уебприложението е базирано на Java. Текстовете в eRT се съхраняват във формат XML, публикуват се във формат HTML, а някои приложения са във формат PDF.

Разделът „Търсене“ в електронното издание на „Riigi Teataja“ има четири части:

 • Търсене в консолидирани текстове (закони и наредби на правителството на Републиката — от 1990 г. насам; всички други официални и влезли в сила консолидирани текстове на закони и министерски наредби — от 1 юни 2002 г. насам).
 • Търсене в оригинални текстове (всички оригинални и оригинални/консолидирани текстове, публикувани в „Riigi Teataja“).
 • Търсене в оригинални текстове на местните правителства.
 • Търсене в други сайтове, като например EUR-Lex, европейския портал за електронно правосъдие и т.н.

Правни актове

Най-голямото предимство на eRT за разлика от печатното издание на „Riigi Teataja“ е публикуването на консолидирани текстове на законодателни актове. Консолидираният текст отразява всички промени, които са били направени в даден законодателен акт. Консолидираните текстове се изготвят въз основа на оригиналните текстове, публикувани в „Riigi Teataja“. Първият оригинален текст е винаги и първият консолидиран текст (оригинален/консолидиран текст).

В eRT се публикуват оригинални текстове на следните законодателни актове:

 • закон заедно с препратка към резолюцията на президента на Републиката за провъзгласяване на този закон;
 • решение, взето с референдум;
 • указ на президента на Републиката;
 • проектозакон и проекторезолюция, подложени на референдум;
 • наредба на правителството на Републиката, Националната избирателна комисия и указ на управителя на Национална банкана Естония (Eesti Pank);
 • публичен договор, сключен от министерство, държавното канцлерство и други държавни органи, за регулиране на неограничен брой случаи;
 • решение на Конституционната камара на Върховния съд или на Върховния съд в пълен състав, свързано с конституционността на законодателство с общо приложение, публикувано в „Riigi Teataja“;
 • закон за присъединяване към международно споразумение или прекратяването му заедно с препратка към резолюцията на президента на Републиката за провъзгласяване на този закон;
 • международно споразумение, съставено на естонски, или неговият превод на естонски, ако текстът на международното споразумение е достъпен само на чужди езици, както и на поне един чужд език, служещ за тълкуване на споразумението. Международното споразумение се публикува заедно със закона, засягащ присъединяването на Естония към него, или ако то е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз – с препратка и връзка към международното споразумение или към нареждането на правителството на Републиката за присъединяване към него;
 • известие на Министерство на външните работи за влизането в сила и изтичането на международно споразумение и, когато това е необходимо, друга информация за споразумението;
 • нареждане на правителството на Републиката, свързано с отношенията с други държави;
 • резолюция на президента на Републиката относно назначаването и освобождаването от длъжност на дипломатически представител;
 • резолюция, изказване, декларация и обръщение на естонския парламент (Riigikogu);
 • резолюция и директива на президента на Републиката, различни от резолюциите за провъзгласяване на закон и за разглеждане на молба за помилване на осъден закононарушител;
 • нареждане на правителството на Републиката;
 • нареждане на министър-председателя, чието публикуване в „Riigi Teataja“ е предвидено със закон на правителството на Републиката;
 • директива на министър, чието публикуване в „Riigi Teataja“ е предвидено със закон;
 • резолюция и доклад на Управителния съвет на Националната банка за нейните дейности;
 • резолюция на Съвета на парламента относно встъпването в длъжност на член на парламента на мястото на друг член на парламента и относно приключването на техния мандат, одобрението на членовете на постоянна парламентарна комисия и регистрацията и одобрението на членовете на парламентарните групи;
 • решение на Националната избирателна комисия;
 • известие на Националната избирателна комисия относно отлагането или отмяната на референдум;
 • известие относно встъпването в длъжност на министър или на правителството на Републиката;
 • обзор, направен за парламента, отпредседателя на Върховния съд, генералния одитор и канцлерана правосъдието;
 • бюджетът, докладът за управление и одитираните годишни счетоводни отчети на Естонския здравноосигурителен фонд;
 • насоки на Естонския съвет за счетоводни стандарти;
 • известие на Съвета на полицията за сигурност, публикувано в „Riigi Teataja“ въз основа на Закона за процедура за регистриране и разкриване на лица, служили или сътрудничили на разузнавателни или контраразузнавателни организации на организации за сигурност или военни сили на държави, които са окупирали Естония;
 • декларация за икономическите интереси на служител и друго официално известие, при условие че тяхното публикуване в „Riigi Teataja“ е предвидено в Закона за борба с корупцията.

Друга информация, публикувана в Riigi Teataja:

Към законодателството, публикувано в „Riigi Teataja“, могат да бъдат добавени връзки към друго законодателство и бази данни, съдържащи правна информация. Може също да бъде даден достъп до обяснителни меморандуми и друга процедурна информация за законодателство с общо приложение, прието от държавата, както и до данни, свързани със законодателството.

В eRT се публикуват консолидираните текстове на следните законодателни актове:

 • Закони (seadused) – изготвени от Министерство на правосъдието;
 • Укази на президента на Републиката (Vabariigi Presidendi seadlused) – изготвени от Министерство на правосъдието;
 • Наредби и нареждания на правителството на Републиката (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) – изготвени от Министерство на правосъдието;
 • Наредби на министри (ministrite määrused) – изготвени от съответните министерства;
 • Наредби на управителя на Националната банка (Eesti Panga presidendi määrused) – изготвени от Националната банка;
 • Наредби на Националната избирателна комисия (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) –изготвени от канцлерството на парламента;
 • Резолюции на парламента (Riigikogu otsused) – изготвени от Министерство на правосъдието.

При всяка промяна в даден законодателен акт се изготвя и публикува нов консолидиран текст заедно с информация за неговия срок на валидност. Консолидираният текст се публикува електронно едновременно с отпечатването или влизането в сила на акта за изменение.

Талин – Парламентът