Tjeckisk lagstiftning

Tjeckisk lagstiftning

Skriv ut sidan

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_ptlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Den tjeckiska lagstiftningen består av grundlagar, lagar, utlåtanden från författningsdomstolen, delar av EU-lagstiftningen, ratificerade internationella överenskommelser och genomförandebestämmelser. I de senare ingår förordningar, ministerie- och myndighetsföreskrifter samt allmänt bindande dekret och bestämmelser utfärdade av regionala myndigheter.

Huvudtyper av lagstiftning

Grundlagar

Grundlagarna står över alla andra lagar och gäller statens funktioner och de grundläggande fri- och rättigheterna. Tjeckiens grundlagar omfattar bland annat konstitutionen och stadgan om de grundläggande rättigheterna och friheterna.

Lagar

Regler som fastställer fysiska och juridiska personers rättigheter och skyldigheter samt myndigheternas behörigheter och befogenheter. Lagar har företräde framför genomförandebestämmelser men är underordnade konstitutionen, grundlagarna och internationella överenskommelser.

Förordningar

Regler som förklarar hur rättsakter ska tillämpas. Regeringen kan utfärda en förordning för att genomföra en rättsakt inom det relevanta tillämpningsområdet utan ett särskilt bemyndigande i själva rättsakten.

Ministerie- och myndighetsföreskrifter

Genomförandebestämmelser för rättsakter som utfärdas av centrala myndigheter (t.ex. ett ministerium) genom ett särskilt bemyndigande i den relevanta rättsakten

Utlåtanden från författningsdomstolen

Beslut som upphäver lagstiftning eller delar av den.

Internationella överenskommelser

Avtal som ingår i rättsprocessen om de 1) har ratificerats av parlamentet, 2) är giltiga, 3) är bindande för Tjeckien och 4) har offentliggjorts i samlingen av internationella överenskommelser.

Tjeckiens lagstiftning och internationella överenskommelser offentliggörs på följande sätt:

  • Sbírka zákonů (författningssamling)
  • Sbírka mezinárodních smluv (samling av internationella överenskommelser)
  • Věstníky právních předpisů krajů (distriktens författningstidningar) och Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Prags författningstidning )
  • Úřední desky obecních úřadů (kommunernas anslagstavlor)

Tjeckisk rättsinformation på nätet

Gällande lagstiftning publiceras på följande webbplatser:

  • Webbplatsen Sbírka zákonů

Här hittar du författningssamlingen och samlingen av internationella överenskommelser – http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (bara på tjeckiska, en del sidor har information på engelska).

Här hittar du de slutliga versionerna av alla gällande rättsakter i samlingen. Du kan söka på rättsaktens namn och nummer eller på samlingens utgåva eller göra en fulltextsökning (du måste använda tjeckiska diakritiska tecken). Texterna finns bara på tjeckiska.

Rättsligt bindande är bara samlingarnas pappersversioner, inte webbversionerna. De båda samlingarnas pappersversioner kommer emellertid att ersättas av ett elektroniskt system från och med 2014 (e-Sbírka).