Prawodawstwo Republiki Czeskiej

Prawodawstwo Republiki Czeskiej

Drukuj stronę

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_ptlogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Prawodawstwo Republiki Czeskiej składa się z aktów prawa konstytucyjnego, ustaw, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, elementów prawa europejskiego, ratyfikowanych umów międzynarodowych, a także przepisów wykonawczych obejmujących zarządzenia rządowe, rozporządzenia ministrów i rozporządzenia pozostałych centralnych organów rządowych oraz ogólnie obowiązujące dekrety i rozporządzenia władz regionalnych.

Główne rodzaje instrumentów prawnych

Akty prawa konstytucyjnego

są to akty, które posiadają najwyższą moc prawną i dotyczą najważniejszych spraw państwa oraz praw człowieka i obywatela. Obejmują one konstytucję Republiki Czeskiej oraz Kartę podstawowych praw i swobód Republiki Czeskiej.

Ustawy

są to akty prawne regulujące prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych oraz kompetencje i zakres obowiązków władz publicznych. Ustawy stanowią podstawę dla przepisów wykonawczych, ale ważniejsza od nich jest konstytucja, akty prawa konstytucyjnego oraz umowy międzynarodowe.

Zarządzenia rządowe

są to przepisy wykonawcze do ustaw. Aby wprowadzić w życie przepisy ustawy, rząd musi wydać zarządzenie dotyczące jej stosowania, przy czym czyni to bez bezpośredniego upoważnienia do tego w samej ustawie.

Rozporządzenia ministrów oraz rozporządzenia pozostałych centralnych organów rządowych

są to przepisy wykonawcze do ustaw wydawane przez centralne organa rządowe (np. ministerstwo) bezpośrednio upoważnione do tego w danej ustawie.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

uchylają dane przepisy lub ich część.

Traktaty międzynarodowe

stanowią część procedury regulacyjnej, jeżeli: 1) są ratyfikowane przez Parlament, 2) są obowiązujące, 3) są wiążące dla Republiki Czeskiej i 4) zostały opublikowane w zbiorze traktatów międzynarodowych.

Prawodawstwo Republiki Czeskiej i jej umowy międzynarodowe są publikowane w następujących dziennikach urzędowych:

  • Sbírka zákonů (Biuletyn ustaw)
  • Sbírka mezinárodních smluv (Biuletyn umów międzynarodowych)
  • Věstníky právních předpisů krajů (Regionalny Dziennik Urzędowy) oraz Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Dziennik Urzędowy Miasta Stołecznego Pragi)
  • Úřední desky obecních úřadů (oficjalne tablice ogłoszeń urzędów gminy)

Internetowe źródła informacji na temat prawodawstwa Republiki Czeskiej

Władze czeskie publikują informacje na temat obowiązującego prawa przy pomocy następujących systemów informatycznych:

  • program „Sbírka zákonů

umożliwia dostęp do Biuletynu ustaw oraz do Biuletynu umów międzynarodowychhttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (głównie w języku czeskim, niektóre informacje podano w jęz. angielskim).

  • Portál veřejné správy" (portal administracji publicznej Republiki Czeskiej)dział „Vyhledávání v zákonech“ (dział wyszukiwania) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (tylko w jęz. czeskim)

umożliwia dostęp do wersji ostatecznych wszystkich obowiązujących aktów prawnych opublikowanych w Biuletynie. Akty prawne można wyszukiwać przy pomocy ich tytułów, numerów, numerów wydań Biuletynu oraz przy pomocy wyszukiwania tekstowego (słowa kluczowe należy wprowadzać z zachowaniem znaków diakrytycznych występujących w języku czeskim) Teksty aktów dostępne są tylko w języku czeskim.

Teksty dostępne przy pomocy wyżej wspomnianych źródeł internetowych nie są wersjami autentycznymi. Jedynie wydrukowane wersje Biuletynu ustaw i Biuletynu umów międzynarodowych są obecnie wiążące prawnie. Jednak w 2014 r. drukowane wersje obu biuletynów zostaną zastąpione systemem elektronicznym („e-Sbírka“).