Εθνική Νομοθεσία

Εθνική Νομοθεσία

Εκτύπωση σελίδας

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει τη δική του νομοθεσία και το δικό του νομικό σύστημα. Παράλληλα, όλα τα κράτη μέλη δεσμεύονται από το δίκαιο της ΕΕ και από το διεθνές δίκαιο. Το δίκαιο των κρατών μελών διατίθεται στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Στο N-Lex παρέχονται σύνδεσμοι προς τις περισσότερες από αυτές.