Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/36


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 668/2014

av den 13 juni 2014

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 7.2 andra stycket, artikel 11.3, artikel 12.7 andra stycket, artikel 19.2 andra stycket, artikel 22.2, artikel 23.4 andra stycket, artikel 44.3, artikel 49.7 andra stycket, artikel 51.6 andra stycket, artikel 53.3 andra stycket och artikel 54.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1151/2012 har upphävt och ersatt rådets förordning (EG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (2) och rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (3). Genom förordning (EU) nr 1151/2012 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter. För att kvalitetsordningarna för jordbruksprodukter och livsmedel ska fungera smidigt inom den nya rättsliga ramen bör vissa regler antas genom sådana rättsakter. De nya reglerna bör ersätta genomförandebestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr 1898/2006 av den 14 december 2006 om fastställande av närmare tillämpningsbestämmelser för rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (4) och (EG) nr 1216/2007 av den 18 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel (5). Dessa förordningar upphävs genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa formföreskrifter och vissa kompletterande övergångsbestämmelser (6).

(2)

Det bör fastställas särskilda regler för användningen av språkliga tecken för en skyddad ursprungsbeteckning, en skyddad geografisk beteckning eller en garanterad traditionell specialitet och för översättningen av den uppgift som åtföljer en garanterad traditionell specialitet, för att säkerställa att aktörer och konsumenter i samtliga medlemsstater kan läsa och förstå sådana namn och uppgifter.

(3)

Det geografiska området för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar bör fastställas i produktspecifikationen på ett detaljerat och precist sätt som inte leder till några oklarheter, för att producenterna, de behöriga myndigheterna och kontrollorganen ska kunna agera på säkra och tillförlitliga grunder.

(4)

Det bör fastställas en skyldighet att införa närmare bestämmelser om fodrets ursprung och kvalitet i produktspecifikationerna för produkter av animaliskt ursprung vars namn är registrerade som skyddade ursprungsbeteckningar, i syfte att garantera en enhetlig produktkvalitet och harmonisera utformningen av dessa bestämmelser.

(5)

Produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar bör innehålla uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att produkten har sitt ursprung i det avgränsade geografiska området, i enlighet med artikel 7.1 d i förordning (EU) nr 1151/2012. Dessa åtgärder bör vara tydliga och detaljerade för att göra det möjligt att spåra produkten, råvaror, foder och andra komponenter som kommer från det avgränsade geografiska området.

(6)

När det gäller ansökningar om registrering av ett namn eller godkännande av en ändring som omfattar olika produkter är det nödvändigt att fastställa i vilka fall produkter med samma registrerade namn betraktas som skilda produkter. För att undvika att produkter som inte uppfyller kraven för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar enligt artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 saluförs med ett registrerat namn, bör det för varje särskild produkt som omfattas av en ansökan om registrering påvisas att den uppfyller kraven för registrering.

(7)

Om förpackningen av en jordbruksprodukt eller ett livsmedel, eller produktionsmoment som rör deras presentation, t.ex. skivning eller rivning, är begränsade till ett avgränsat geografiskt område, utgör detta en begränsning av den fria rörligheten för varor och friheten att tillhandahålla tjänster. Mot bakgrund av Europeiska unionens domstols rättspraxis kan sådana begränsningar endast införas om de är nödvändiga och proportionerliga och kan upprätthålla en geografisk betecknings eller ursprungsbetecknings goda anseende. Sådana begränsningar ska motiveras med produktspecifika skäl i enlighet med artikel 7.1 e i förordning (EU) nr 1151/2012.

(8)

För att systemet ska fungera smidigt bör förfaranden för ansökningar, invändningar, ändringar och avregistreringar anges.

(9)

För att säkerställa enhetliga och effektiva förfaranden bör det tillhandahållas förlagor för ansökningar, invändningar, ändringar och avregistreringar liksom förlagor för offentliggörande av sammanfattande dokument för namn som registrerades före den 31 mars 2006.

(10)

Av rättssäkerhetsskäl bör det anges tydliga kriterier för fastställandet av inlämningsdagen för en ansökan om registrering eller en ansökan om ändring.

(11)

För att uppnå ett smidigare förfarande och för standardiseringsändamål bör det fastställas en gräns för hur långt ett sammanfattande dokument får vara.

(12)

Särskilda regler beträffande beskrivningen av produkten och produktionsmetoden bör antas för standardiseringsändamål. För att möjliggöra en enkel och snabb granskning av en ansökan om registrering av ett namn eller godkännandet av en ändring, bör beskrivningen av produkten och produktionsmetoden endast innehålla relevanta och jämförbara uppgifter. Upprepningar, underförstådda krav och överflödiga delar bör undvikas.

(13)

Av rättssäkerhetsskäl bör tidsfrister beträffande invändningsförfarandet fastställas liksom kriterier för fastställandet av den första dagen för dessa tidsfrister.

(14)

För att främja öppenhet och insyn bör den information beträffande ansökningar om ändring och avregistrering som ska offentliggöras i enlighet med artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 vara fullständig.

(15)

I rationaliserings- och förenklingssyfte bör elektronisk form vara den enda godkända kommunikationsformen för överföring av ansökningar, information och handlingar.

(16)

Det bör fastställas regler om användningen av symboler och beteckningar på de produkter som saluförs med skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar eller som garanterade traditionella specialiteter, däribland regler om lämplig språkversion.

(17)

Reglerna om användningen av registrerade namn tillsammans med symboler, beteckningar eller motsvarande akronymer, i enlighet med artikel 12.3, 12.6 och artikel 23.3 i förordning (EU) nr 1151/2012, bör förtydligas.

(18)

För att garantera ett enhetligt skydd av beteckningar, akronymer och symboler och öka allmänhetens kännedom om unionens kvalitetsordningar, bör det fastställas regler för användningen av beteckningar, akronymer och symboler i medier och reklammaterial i samband med produkter som framställts i överensstämmelse med respektive kvalitetsordning.

(19)

För att säkerställa insyn och rättssäkerhet bör det antas regler om innehållet i och utformningen av registret över skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för kvalitetspolitik för jordbruksprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Särskilda regler för namn

1.   Namnet på en skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning eller garanterad traditionell specialitet ska registreras på sitt originalspråk. Om originalspråket inte skrivs med latinska bokstäver, ska även en transkription till latinska bokstäver registreras tillsammans med beteckningen på originalspråket.

2.   Om namnet på en garanterad traditionell specialitet åtföljs av den uppgift som avses i artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1151/2012, och denna uppgift ska översättas till övriga officiella språk, ska dessa översättningar ingå i produktspecifikationen.

Artikel 2

Definition av det geografiska området

När det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ska det geografiska området definieras på ett exakt sätt som inte leder till några oklarheter, och så långt som möjligt med hänvisning till fysiska eller administrativa gränser.

Artikel 3

Särskilda regler om foder

Produktspecifikationen för en produkt av animaliskt ursprung vars namn är registrerat som en skyddad ursprungsbeteckning ska innehålla närmare bestämmelser om fodrets ursprung och kvalitet.

Artikel 4

Bevis på ursprung

1.   I produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning ska de förfaranden fastställas som aktörer måste ha infört vad gäller ursprungsbevis för produkten, råvaror, foder och andra komponenter som, enligt produktspecifikationen, måste komma från det avgränsade geografiska området.

2.   Aktörerna ska kunna fastställa följande:

a)

Leverantören, mängden och ursprunget för alla partier råvaror och/eller mottagna produkter.

b)

Mottagaren, mängden och destinationen för levererade produkter.

c)

Sambandet mellan varje parti som mottas enligt led a och varje parti som levereras enligt led b.

Artikel 5

Beskrivning av flera skilda produkter

Om en ansökan om registrering av ett namn eller ett godkännande av en ändring omfattar flera skilda produkter som har rätt att använda detta namn, ska överensstämmelse med kraven för registreringen redovisas separat för varje sådan produkt.

Vid tillämpningen av denna artikel avses med skilda produkter produkter som, även om de använder samma registrerade namn, är produkter som särskiljs när de släpps ut på marknaden eller som av konsumenterna anses vara skilda produkter.

Artikel 6

Formföreskrifter för registreringsansökningar

1.   Det sammanfattande dokument för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som avses i artikel 8.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 ska innehålla den information som anges i bilaga I till den här förordningen. Det ska upprättas i enlighet med förlagan i den bilagan. Det sammanfattande dokumentet ska vara kortfattat och får inte innehålla fler än 2 500 ord utom i välgrundade undantagsfall.

Hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen i det sammanfattande dokumentet ska länka till den version av den produktspecifikation som föreslås.

2.   Den produktspecifikation för en garanterad traditionell specialitet som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska innehålla den information som anges i bilaga II till den här förordningen. Den ska upprättas i enlighet med förlagan i den bilagan.

3.   Inlämningsdagen för en ansökan ska vara den dag då ansökan lämnas elektroniskt till kommissionen. Kommissionen ska skicka ett mottagningsbevis.

Artikel 7

Särskilda regler för beskrivningen av produkten och produktionsmetoden

1.   I det sammanfattande dokument för en ansökan om registrering av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som avses i artikel 8.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 ska produkten identifieras med de definitioner och standarder som i allmänhet används för den produkten.

Beskrivningen ska fokusera på de särskilda egenskaperna hos produkten med det namn som ska registreras, med hjälp av måttenheter och gängse eller tekniska begrepp för jämförelse, utom tekniska egenskaper som är gemensamma för alla produkter av den typen och tillhörande obligatoriska lagstadgade krav som gäller för alla produkter av den typen.

2.   Den beskrivning av produkten för en garanterad traditionell specialitet som avses i artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 1151/2012 ska endast nämna de egenskaper som är nödvändiga för att identifiera produkten och dess särskilda egenskaper. Allmänna krav ska inte upprepas, och i synnerhet inte heller tekniska egenskaper som är gemensamma för alla produkter av den typen och tillhörande obligatoriska lagstadgade krav.

Den beskrivning av produktionsmetoden som avses i artikel 19.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012 ska endast innehålla den gällande produktionsmetoden. Historiska metoder ska endast anges om de fortfarande används. Endast den metod som krävs för att få fram den specifika produkten ska beskrivas, och detta på ett sätt som möjliggör framställning av produkten varsomhelst.

De viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär ska inbegripa de viktigaste faktorer som har förblivit oförändrade, med exakta och välgrundade referenser.

Artikel 8

Gemensamma ansökningar

En gemensam ansökan enligt artikel 49.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en ansökande grupp i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet. Den ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 8.2 c eller artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 1151/2012 från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artiklarna 8 och 20 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.

Artikel 9

Formföreskrifter för invändningar

1.   Vid tillämpning av artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska en motiverad invändning utformas i enlighet med förlagan i bilaga III till den här förordningen.

2.   Den tremånadersperiod som avses i artikel 51.3 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska börja löpa den dag då uppmaningen till de berörda parterna att nå en överenskommelse dem emellan lämnas elektroniskt.

3.   Den anmälan som avses i artikel 5 i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014 och överföringen av den information som ska lämnas till kommissionen enligt artikel 51.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska göras inom en månad från det att samråden avslutats, i enlighet med förlagan i bilaga IV till den här förordningen.

Artikel 10

Formföreskrifter för ändringar av en produktspecifikation

1.   Ansökningar om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som inte är en mindre ändring ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga V. Ansökningarna ska fyllas i i enlighet med kraven i artikel 8 i förordning (EU) nr 1151/2012. Det ändrade sammanfattande dokumentet ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga I till den här förordningen. Hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen i det ändrade sammanfattande dokumentet ska länka till den uppdaterade versionen av den produktspecifikation som föreslås.

Ansökningar om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för garanterade traditionella specialiteter som inte är en mindre ändring ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga VI till den här förordningen. Ansökningarna ska fyllas i i enlighet med kraven i artikel 20 i förordning (EU) nr 1151/2012. Den ändrade produktspecifikationen ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga II till den här förordningen.

Den information som ska offentliggöras enligt artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska inkludera den ansökan som avses i första och andra styckena i denna punkt, vederbörligen ifylld.

2.   Ansökningar om godkännande av en mindre ändring enligt artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga VII till den här förordningen.

Ansökningar om godkännande av en mindre ändring vad gäller skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar ska åtföljas av ett uppdaterat sammanfattande dokument, om dess lydelse har ändrats, som ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga I. Hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen i det ändrade sammanfattande dokumentet ska länka till en uppdaterad version av den produktspecifikation som föreslås.

I ansökningar med ursprung i unionen ska medlemsstaterna bifoga en förklaring om att de anser att ansökan uppfyller villkoren i förordning (EU) nr 1151/2012 och de bestämmelser som antagits med stöd av förordningen samt en hänvisning till offentliggörandet av den uppdaterade produktspecifikationen. I ansökningar med ursprung i tredjeland ska den berörda gruppen eller tredjelandets myndigheter bifoga den uppdaterade produktspecifikationen. Ansökningar om en mindre ändring i de fall som avses i artikel 6.2 femte stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014 ska innehålla en hänvisning till offentliggörandet av den uppdaterade produktspecifikationen, när det gäller ansökningar med ursprung i medlemsstaterna, och den uppdaterade produktspecifikationen, när det gäller ansökningar med ursprung i tredjeland.

Ansökningar om godkännande av en mindre ändring vad gäller garanterade traditionella specialiteter ska åtföljas av den uppdaterade produktspecifikationen, utformad i enlighet med förlagan i bilaga II. Medlemsstaterna ska bifoga en förklaring om att de anser att ansökan uppfyller villkoren i förordning (EU) nr 1151/2012 och de bestämmelser som antagits med stöd av förordningen.

Den information som ska offentliggöras enligt artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 ska inbegripa den ansökan som avses i första stycket i denna punkt, vederbörligen ifylld.

3.   Meddelandet till kommissionen om en tillfällig ändring i enlighet med artikel 6.3 andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014 ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga VIII till den här förordningen. Det ska åtföljas av de handlingar som anges i artikel 6.3 andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014.

4.   Inlämningsdagen för en ändringsansökan ska vara den dag då ansökan lämnas elektroniskt till kommissionen. Kommissionen ska skicka ett mottagningsbevis.

Artikel 11

Avregistrering

1.   En ansökan om avregistrering enligt artikel 54.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga IX till den här förordningen.

Ansökningar om avregistrering ska åtföljas av den förklaring som avses i artikel 8.2 c eller artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 1151/2012.

2.   Den information som ska offentliggöras enligt artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska inbegripa den ansökan om avregistrering som avses i punkt 1 första stycket i denna artikel, vederbörligen ifylld.

Artikel 12

Inlämningssätt

Ansökningar, information och handlingar som lämnas in till kommissionen enligt artiklarna 6, 8, 9, 10, 11 och 15 ska vara i elektronisk form.

Artikel 13

Användningen av symboler och beteckningar

1.   De unionssymboler som avses i artiklarna 12.2 och 23.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 och som fastställs genom artikel 2 i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014 ska återges på det sätt som anges i bilaga X till den här förordningen.

2.   Beteckningarna ”SKYDDAD URSPRUNGSBETECKNING”, ”SKYDDAD GEOGRAFISK BETECKNING” och ”GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET” som anges i symbolen får vara på något av unionens officiella språk, vilka anges i bilaga X till den här förordningen.

3.   Om de unionssymboler, beteckningar eller motsvarande akronymer som avses i artiklarna 12 och 23 i förordning (EU) nr 1151/2012 anges på märkningen av en produkt ska de åtföljas av det registrerade namnet.

4.   Beteckningar, akronymer och symboler får användas i enlighet med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 i medier eller i reklammaterial för att sprida kunskap om kvalitetsordningen eller annonsera om de registrerade namnen.

5.   Produkter som släpptes ut på marknaden innan denna förordning trädde i kraft och som inte är förenliga med punkterna 1 och 2 får fortsätta att saluföras tills lagren är slut.

Artikel 14

Register över skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter

1.   Vid ikraftträdandet av en rättsakt genom vilken en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning registreras ska kommissionen föra in följande uppgifter i det register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 11.1 i förordning (EU) nr 1151/2012:

a)

Det registrerade namnet (eller namnen) på produkten.

b)

Produktklass enligt bilaga XI till den här förordningen.

c)

Hänvisning till den akt genom vilken namnet registreras.

d)

Information om att namnet är skyddat som en geografisk beteckning eller en ursprungsbeteckning.

e)

Angivande av ursprungslandet eller ursprungsländerna.

2.   Vid ikraftträdandet av en rättsakt genom vilken en garanterad traditionell specialitet registreras ska kommissionen föra in följande uppgifter i det register över garanterade traditionella specialiteter som avses i artikel 22.1 i förordning (EU) nr 1151/2012:

a)

Det registrerade namnet (eller namnen) på produkten.

b)

Produktklass enligt bilaga XI till den här förordningen.

c)

Hänvisning till den akt genom vilken namnet registrerats.

d)

Angivande av landet eller länderna för gruppen eller grupperna som lämnat ansökan.

e)

Information om huruvida beslutet om registrering föreskriver att namnet på den traditionella garanterade specialiteten ska åtföljas av den uppgift som avses i artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1151/2012.

f)

Endast för ansökningar som inkom före ikraftträdandet av förordning (EU) nr 1151/2012: information om huruvida registreringen är utan förbehåll för namnet.

3.   Om kommissionen godkänner en ändring av produktspecifikationen som inbegriper en ändring av den information som förts in i registret ska kommissionen stryka de ursprungliga uppgifterna och föra in de nya uppgifterna med verkan från och med ikraftträdandet av beslutet att godkänna ändringen.

4.   När en avregistrering träder i kraft ska kommissionen stryka namnet ur registret i fråga.

Artikel 15

Övergångsbestämmelser

En ansökan om offentliggörande av ett sammanfattande dokument som lämnats in av en medlemsstat enligt artikel 8.1 i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014 med avseende på en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som registrerades före den 31 mars 2006 ska utformas i enlighet med förlagan i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 16

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9.1 ska endast tillämpas på invändningsförfaranden för vilka den tremånadersperiod som fastställs i artikel 51.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 inte har börjat löpa den dag då denna förordning träder i kraft.

Artikel 9.3 ska endast tillämpas på invändningsförfaranden för vilka den tremånadersperiod som fastställs i artikel 51.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 inte har löpt ut den dag då denna förordning träder i kraft.

Punkt 2 första meningen i bilaga X ska tillämpas från och med den 1 januari 2016 utan att det påverkar produkter som släppts ut på marknaden före detta datum.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 1.

(3)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(4)  EUT L 369, 23.12.2006, s. 1.

(5)  EUT L 275, 19.10.2007, s. 3.

(6)  Se sidan 17 i detta nummer av EUT.


BILAGA I

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

[Infoga namn, som i punkt 1 nedan:] ”…”

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

1.   Namn [på SUB eller SGB]

[Skriv in det namn som föreslås för registrering eller, det registrerade namnet om det rör sig om en ansökan om godkännande av en ändring av en produktspecifikation eller om ett offentliggörande enligt artikel 15 i denna förordning]

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp [se bilaga XI]

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

[De viktigaste uppgifterna anges i artikel 7.1 b i förordning (EU) nr 1151/2012. För att identifiera produkten bör definitioner och allmänt använda standarder för den berörda produkten användas. Beskrivningen av produkten bör inriktas på dess särskilda egenskaper, med hjälp av måttenheter och gängse eller tekniska begrepp för jämförelse. Tekniska egenskaper som är gemensamma för alla produkter av denna typ eller lagstadgade krav som är obligatoriska för alla produkter av denna typ (artikel 7.1 i denna förordning) bör däremot inte nämnas.]

3.3   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

[För SUB: Bekräfta att foder och råvaror kommer från området. Om foder eller råvaror inte kommer från området, ge en detaljerad beskrivning av dessa undantag och motivera dem. Dessa undantag måste överensstämma med de regler som antagits i enlighet med artikel 5.4 i förordning (EU) nr 1151/2012.

För SGB: Ange eventuella kvalitetskrav eller begränsningar avseende råvarornas ursprung. Motivera alla sådana begränsningar. Sådana begränsningar måste överensstämma med de regler som antagits i enlighet med artikel 5.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 och måste motiveras när det gäller det samband som avses i artikel 7.1 f i samma förordning.]

3.4   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

[Motivera alla eventuella begränsningar eller undantag.]

3.5   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

[Om inga, lämna tomt. Ange produktspecifika skäl till eventuella begränsningar.]

3.6   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

[Om inga, lämna tomt. Motivera eventuella begränsningar.]

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

[Lägg eventuellt till en karta över området]

5.   Samband med det geografiska området

[För SUB: Den direkta kopplingen mellan produktens kvalitet eller egenskaper och den geografiska miljön, med dess egna naturliga och mänskliga faktorer, inbegripet, i förekommande fall, uppgifter i produktbeskrivningen eller produktionsmetoden som stöder detta samband.

För SGB: Den direkta kopplingen mellan det geografiska ursprunget och, i förekommande fall, en viss kvalitet hos produkten, dess anseende eller andra egenskaper som utmärker produkten.

Ange uttryckligen vilka av de givna faktorerna (anseende, viss kvalitet, annan egenskap som utmärker produkten) som ligger till grund för den direkta kopplingen och ge information endast om relevanta faktorer, inbegripet, i förekommande fall, uppgifter i produktbeskrivningen eller produktionsmetoden som stöder detta samband.]

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

(artikel 6.1 andra stycket i denna förordning)


BILAGA II

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

[Infoga namn, som i punkt 1 nedan:] ””

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

Medlemsstat eller tredjeland ””

1.   Namn som ska registreras

2.   Produkttyp [se bilaga XI]

3.   Skäl till registreringen

3.1   Det rör sig om en produkt som

är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga

är framställd av råvaror eller ingredienser som används traditionellt.

[Förklara]

3.2   Det rör sig om ett namn som

traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten

avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper

[Förklara]

4.   Beskrivning

4.1   Beskrivning av den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper, som visar på produktens särskilda egenskaper (artikel 7.2 i denna förordning)

4.2   Beskrivning av den produktionsmetod som producenterna ska använda för att framställa den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet, om det är lämpligt, typ av råvaror och egenskaper hos de råvaror eller ingredienser som används samt den metod som används vid beredningen av produkten (artikel 7.2 i denna förordning)

4.3   Beskrivning av de viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär (artikel 7.2 i denna förordning)


BILAGA III

MOTIVERAD INVÄNDNING

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

GTS

1.   Produktens namn

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)]

...

2.   Officiell hänvisning

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)]

Referensnummer:

Datum för offentliggörandet i EUT:

3.   Kontaktuppgifter

Kontaktperson:

Titel: ...

Namn: ...

Grupp/organisation/enskild person:

Eller nationell myndighet:

 

Avdelning:

Adress:

Tfn + …

E-post:

4.   Skäl till invändningen:

För SUB SGB:

De villkor som fastställs i artiklarna 5 och 7.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 är inte uppfyllda

Registrering av namnet strider mot artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 (växtsort eller djurras)

Registrering av namnet strider mot artikel 6.3 i förordning (EU) nr 1151/2012 (namnet är helt eller delvis en homonym)

Registrering av namnet strider mot artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1151/2012 (befintligt varumärke)

Registreringen skulle äventyra överlevnaden för namn, varumärken eller produkter enligt artikel 10.1 c i förordning (EU) nr 1151/2012

Det namn som föreslås för registrering är generiskt. Närmare uppgifter ska tillhandahållas i enlighet med artikel 10.1 d i förordning (EU) nr 1151/2012

För GTS:

De villkor som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1151/2012 är inte uppfyllda

En registrering av namnet skulle vara oförenlig med bestämmelserna i förordning (EU) nr 1151/2012) (artikel 21.1 a i förordning (EU) nr 1151/2012).

Det namn som föreslås för registrering används på ett lagligt, erkänt och ekonomiskt betydelsefullt sätt för liknande jordbruksprodukter eller livsmedel (artikel 21.1 b i förordning (EU) nr 1151/2012).

5.   Närmare uppgifter om invändningen

Bifoga en väl underbyggd motivering till invändningen.

Bifoga även en förklaring som visar på det berättigade intresset hos den som lämnat in invändningen, såvida inte invändningen framförs av de nationella myndigheterna, i vilket fall det inte krävs någon förklaring som visar på ett berättigat intresse. Invändningen ska undertecknas och dateras.


BILAGA IV

Offentliggörande av avslutandet av samråd efter invändningsförfarandet

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

GTS

1.   Produktens namn

[enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)]

2.   Officiell hänvisning [enligt offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)]

Referensnummer:

Datum för offentliggörandet i EUT:

3.   Resultat av samråd

3.1   Överenskommelse nåddes med följande invändare:

[Bifoga kopior av brev som styrker överenskommelse och alla de faktorer som gjorde överenskommelsen möjlig (artikel 5 i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014).]

3.2   Överenskommelse nåddes inte med följande invändare:

[Bifoga den information som avses i artikel 51.3 andra stycket sista meningen i förordning (EU) nr 1151/2012]

4.   Produktspecifikation och sammanfattande dokument

4.1   Produktspecifikationen har ändrats:

… Ja (1)

… Nej

4.2   Det sammanfattande dokumentet har ändrats (endast för SUB och SGB):

… Ja (2)

… Nej

5.   Daterat och undertecknat

[Namn]

[Avdelning/Organisation]

[Adress]

[Tfn +]

[E-post: ]


(1)  Om ”ja”, bifoga en beskrivning av ändringarna och den ändrade produktspecifikationen

(2)  Om ”ja”, bifoga en kopia av det uppdaterade dokumentet


BILAGA V

Ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar eller skyddade geografiska beteckningar som inte är en mindre ändring

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

[Registrerat namn] ”…”

EU nr: [endast för EU:s eget bruk]

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den grupp som föreslår ändringen (för ansökningar från tredjeländer bifoga även namn och adress för de myndigheter eller, i förekommande fall, organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen). Bifoga även en förklaring som visar det berättigade intresset hos den grupp som ansöker om ändringen.]

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokumentet (eller motsvarande), som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

[Bifoga en uttömmande beskrivning av och de särskilda skälen till varje ändring för varje rubrik som kryssats för i avsnitt 3 ovan. Den ursprungliga produktspecifikationen och, i förekommande fall, det ursprungliga sammanfattande dokumentet måste jämföras i detalj med den föreslagna ändrade versionen för varje ändring. En ansökan om ändring måste kunna läsas och förstås fristående. Informationen i detta avsnitt måste vara fullständig (artikel 6.1 första och andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014).]


BILAGA VI

Ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för garanterade traditionella specialiteter som inte är en mindre ändring

Ansökan om godkännande av en ändring i enlighet med artikel 53.2 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

[Registrerat namn] ””

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

Gruppens namn

Adress

Tfn +

E-post:

Bifoga även en förklaring som visar det berättigade intresset hos den grupp som föreslår ändringen.

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktens namn

Produktbeskrivning

Produktionsmetod

Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som inte kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

[Bifoga en uttömmande beskrivning av och de särskilda skälen till varje ändring för varje rubrik som kryssats för i avsnitt 3 ovan. Den ursprungliga produktspecifikationen måste jämföras i detalj med den föreslagna ändrade versionen för varje ändring. En ansökan om ändring måste kunna läsas och förstås fristående. Informationen i detta avsnitt måste vara fullständig (artikel 6.1 första och andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014).]


BILAGA VII

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV EN MINDRE ÄNDRING

Ansökan om godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

[Registrerat namn] ”…”

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

GTS

1.   Ansökande grupp och berättigat intresse

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den grupp som föreslår ändringen (för ansökningar från tredjeländer beträffande skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar bifoga även namn och adress för de myndigheter eller, i förekommande fall, organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen). Bifoga även en förklaring som visar det berättigade intresset hos den grupp som ansöker om ändringen.]

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen(ändringarna)

Produktbeskrivning

Bevis på ursprung

Produktionsmetod

Samband

Märkning

Annat [specificera]

4.   Typ av ändring(ar)

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och inte kräver någon ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 och kräver en ändring av det offentliggjorda sammanfattande dokumentet.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad SUB eller SGB, för vilken det inte har offentliggjorts något sammanfattande dokument (eller motsvarande), som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändring av produktspecifikationen för en registrerad GTS som kan anses som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.

5.   Ändring(ar)

[Bifoga en beskrivning av varje ändring för varje rubrik som kryssats för i avsnittet ovan samt en sammanfattning av skälen till varje ändring. Den ursprungliga produktspecifikationen och, i förekommande fall, det ursprungliga sammanfattande dokumentet måste jämföras i detalj med den föreslagna ändrade versionen för varje ändring. Ange även tydliga skäl till varför ändringen är att betrakta som en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 tredje och/eller fjärde stycket i förordning (EU) nr 1151/2012. Ansökan om en mindre ändring måste kunna läsas och förstås fristående (artikel 6.2 andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014).]

6.   Uppdaterad produktspecifikation (endast för SUB och SGB)

[Endast i de fall som avses i artikel 6.2 femte stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014:

a)

Vid ansökningar från medlemsstaterna lägg till en hänvisning till offentliggörandet av den uppdaterade produktspecifikationen.

b)

Vid ansökningar från tredjeland bifoga den uppdaterade produktspecifikationen.]


BILAGA VIII

MEDDELANDE OM EN TILLFÄLLIG ÄNDRING

Meddelande om en tillfällig ändring i enlighet med artikel 6.3 andra stycket i den delegerade förordningen (EU) nr 664/2014:

[Registrerat namn] ”…”

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

[Kryssa i ett alternativ:]

SUB

SGB

GTS

1.   Medlemsstat eller tredjeland

2.   Ändring(ar)

[Ange den rubrik i produktspecifikationen som berörs av den tillfälliga ändringen. Bifoga en detaljerad beskrivning av varje godkänd tillfällig ändring och motivera den, inbegripet en beskrivning och en bedömning av vad ändringen får för konsekvenser för de krav och kriterier som gäller för produkten enligt kvalitetsordningen för respektive SUB, SGB och GTS (artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 18.1 och 18.2 i förordning (EU) nr 1151/2012). Bifoga också en detaljerad beskrivning av de åtgärder som motiverar de tillfälliga ändringarna (sanitära och fytosanitära åtgärder, formellt erkännande av naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden osv.) och skälen till dessa åtgärder. Beskriv även förhållandet mellan dessa åtgärder och den godkända tillfälliga ändringen.]


BILAGA IX

ANSÖKAN OM AVREGISTRERING

Ansökan om avregistrering i enlighet med artikel 54.1 i förordning (EU) nr 1151/2012

[Registrerat namn:] ”…”

EU-nr: [endast för EU:s eget bruk]

[Kryssa i ett alternativ:]

SGB

SUB

GTS

1.   Registrerat namn för vilket avregistrering begärs

2.   Medlemsstat eller tredjeland

3.   Produkttyp [se bilaga XI]

4.   Person eller organ som ansöker om avregistrering

[Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den fysiska eller juridiska person eller de producenter som avses i artikel 54.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 och som ansöker om avregistreringen (för ansökningar beträffande skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar från tredjeländer ange även namn och adress för de myndigheter eller, i förekommande fall, organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen). Bifoga även en förklaring som visar det berättigade intresset hos den fysiska eller juridiska person som ansöker om avregistreringen]

5.   Typ av avregistrering och skälen till denna

I enlighet med artikel 54.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

led a

[Ange i detalj skälen till, och, i förekommande fall, bevis som stöder avregistreringen av namnet i enlighet med artikel 54.1 första stycket a i förordning (EU) nr 1151/2012.]

led b

[Ange i detalj skälen till, och, i förekommande fall, bevis som stöder avregistreringen av namnet i enlighet med artikel 54.1 första stycket b i förordning (EU) nr 1151/2012.]

I enlighet med artikel 54.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

[Ange i detalj skälen till, och, i förekommande fall, bevis som stöder avregistreringen av namnet i enlighet med artikel 54.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.]


BILAGA X

REPRODUKTION AV UNIONENS SYMBOLER OCH BETECKNINGAR FÖR SUB SGB GTS

1.   Unionssymboler i färg

När symboler används i färg, kan direkta färger (Pantone) eller fyrfärgstryck användas. Se nedan för referensfärger.

Unionssymboler i Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Unionssymboler i fyrfärgstryck:

Image Image Image Image Image Image

Kontrast mot bakgrundsfärger

Om symbolen används i färg mot bakgrundsfärger som gör att den blir svår att läsa används symbolen med ett avgränsande område runt omkring så att kontrasten mot bakgrundsfärgen blir bättre:

Image Image Image

2.   Unionssymboler i svartvitt

Det är endast tillåtet att använda symbolerna i svartvitt om svart och vitt är de enda tryckfärger som används på förpackningen.

När unionssymbolerna används i svartvitt ska de återges på följande sätt:

Image Image Image

Unionssymboler i svartvitt i negativ

Om förpackningens eller etikettens bakgrundsfärg är mörk får symbolerna användas i negativ variant på följande sätt:

Image Image Image

3.   Typografi

Texten ska skrivas med versaler i typsnittet Times Roman.

4.   Förminskning

Minimistorleken på unionssymbolerna är 15 mm i diameter, men den får minskas till 10 mm för små förpackningar och produkter.

5.   ”Skyddad ursprungsbeteckning” och dess förkortningar på EU-språken

EU-språk Benämningar Förkortningar

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   ”Skyddad geografisk beteckning” och dess förkortningar på EU-språken

EU-språk Benämningar Förkortningar

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   ”Garanterad traditionell specialitet” och dess förkortningar på EU-språken

EU-språk Benämningar Förkortningar

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


BILAGA XI

KLASSIFICERING AV PRODUKTER

1.   Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel

Klass 1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter)

Klass 1.2 Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

Klass 1.3 Ost

Klass 1.4 Andra produkter från djur (ägg, honung, diverse mjölkprodukter utom smör etc.)

Klass 1.5 Oljor och fetter (smör, margarin, oljor etc.)

Klass 1.6 Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

Klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Klass 1.8 Övriga produkter i bilaga I till fördraget (kryddor etc.)

2.   Jordbruksprodukter och livsmedel som avses i bilaga I till förordning (EU) nr 1151/2012

I.   Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Klass 2.1 Öl

Klass 2.2 Choklad och härledda produkter

Klass 2.3 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.4 Drycker framställda av växtextrakter

Klass 2.5 Pastaprodukter

Klass 2.6 Salt

Klass 2.7 Naturliga gummi- och hartsvaror

Klass 2.8 Senapspasta

Klass 2.9 Hö

Klass 2.10 Eteriska oljor

Klass 2.11 Kork

Klass 2.12 Karminsyra

Klass 2.13 Blommor och prydnadsväxter

Klass 2.14 Bomull

Klass 2.15 Ull

Klass 2.16 Korgvide

Klass 2.17 Skäktat lin

Klass 2.18 Läder

Klass 2.19 Päls

Klass 2.20 Fjädrar.

II.   Garanterade traditionella specialiteter

Klass 2.21 Färdiglagade rätter

Klass 2.22 Öl

Klass 2.23 Choklad och härledda produkter

Klass 2.24 Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Klass 2.25 Drycker framställda av växtextrakter

Klass 2.26 Pastaprodukter

Klass 2.27 Salt


Top