Help Print this page 

Document 02008R1272-20150601

Title and reference
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Besedilo velja za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2015-06-01
Multilingual display
The document is bigger than 20MB and cannot be displayed. Please download it directly or bookmark the link.