Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 668/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z 21. novembra 2012 (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 2 druhý pododsek, článok 11 ods. 3, článok 12 ods. 7 druhý pododsek, článok 19 ods. 2 druhý pododsek, článok 22 ods. 2, článok 23 ods. 4 druhý pododsek, článok 44 ods. 3, článok 49 ods. 7 druhý pododsek, článok 51 ods. 6 druhý pododsek, článok 53 ods. 3 druhý pododsek a článok 54 ods. 2 druhý pododsek,

Keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2) a nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (3). Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 splnomocňuje Komisiu prijímať delegované a vykonávajúce akty. Týmito aktmi by sa mali prijať niektoré pravidlá na zabezpečenie hladkého fungovania systémov kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny v novom právnom rámci. Tieto nové pravidlá by mali nahradiť vykonávacie pravidlá nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (4), a nariadenia Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5). Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktoré dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, ruší tieto nariadenia, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie na ochranu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít a pokiaľ ide o niektoré pravidlá týkajúce sa zdrojov, niektoré procesné pravidlá a niektoré ďalšie prechodné pravidlá (6).

(2)

Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá pre používanie jazykových znakov v chránených označeniach pôvodu, chránených zemepisných označeniach a zaručených tradičných špecialitách a preklady sprievodných údajov u zaručených tradičných špecialít, aby si mohli hospodárske subjekty a spotrebitelia vo všetkých členských štátoch prečítať tieto názvy a údaje a porozumieť im.

(3)

Zemepisná oblasť chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v špecifikáciách výrobku by sa mala vymedziť podrobne a presne, aby nedochádzalo k nejasnostiam a aby mohli výrobcovia, príslušné orgány a kontrolné orgány postupovať na základe presných a spoľahlivých údajov.

(4)

Mala by sa zaviesť povinnosť uvádzať podrobné pravidlá o pôvode a kvalite krmiva v špecifikáciách výrobkov živočíšneho pôvodu, ktorých názvy sú zapísané do registra ako chránené označenia pôvodu, aby sa zaručila jednotná kvalita výrobku a harmonizoval sa spôsob vypracovávania týchto pravidiel.

(5)

Špecifikácia výrobku s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením by mala zahŕňať opatrenia zabezpečujúce, že výrobok pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti podľa článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Tieto opatrenia by mali byť jasné a podrobné, aby bolo možné vysledovať výrobok, suroviny, krmivo a ďalšie položky pochádzajúce z vymedzenej zemepisnej oblasti.

(6)

Pokiaľ ide o žiadosti o zapísanie názvu do registra alebo schválenie zmeny, ktoré sa vzťahujú na odlišné výrobky, je potrebné vymedziť, v ktorých prípadoch sa výrobky s rovnakým registrovaným názvom pokladajú za odlišné výrobky. Aby sa na trh neuvádzali výrobky pod názvom zapísaným v registri, ktoré nespĺňajú požiadavky na označenia pôvodu a zemepisné označenia uvedené v článku 5 ods. 1 a ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, pri každom odlišnom výrobku, na ktorý sa vzťahuje žiadosť, by sa mal preukázať súlad s požiadavkami na zápis do registra.

(7)

Obmedzenie balenia poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo činností súvisiacich s ich prezentáciou, napríklad krájania alebo strúhania, na vymedzenú zemepisnú oblasť predstavuje obmedzenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby. Na základe judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je možné zaviesť takéto obmedzenia, len ak sú nevyhnutné, primerané a schopné chrániť dobrú povesť zemepisného označenia alebo označenia pôvodu. Je potrebné uviesť odôvodnenia týchto obmedzení špecifických pre výrobok podľa článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(8)

Mali by sa určiť postupy podávania žiadostí, námietok, zmien a zrušení, ktoré zaručia hladké fungovanie systému.

(9)

Na zabezpečenie jednotných a účinných postupov by sa mali poskytnúť formuláre na podávanie žiadostí, námietok, zmien, zrušení, ako aj formuláre na uverejnenie jednotných dokumentov vzťahujúcich sa na názvy, ktoré boli zapísané do registra pred 31. marcom 2006.

(10)

V záujme právnej istoty by sa mali jasne stanoviť kritériá identifikácie dátumu podania žiadosti o zápis do registra a podania žiadosti o zmenu.

(11)

Z dôvodu zefektívnenia postupov a potrieb normalizácie by sa malo určiť obmedzenie dĺžky jednotných dokumentov.

(12)

Pre potreby normalizácie by sa mali prijať osobitné pravidlá opisu výrobku a spôsobu výroby. V záujme jednoduchého a rýchleho preskúmania žiadostí o zápis názvu do registra alebo schválenie zmeny by mal opis výrobku a spôsobu výroby obsahovať iba relevantné a porovnateľné prvky. Je potrebné vyhnúť sa opakovaniam, implicitným požiadavkám a nadbytočným častiam.

(13)

V záujme právnej istoty by sa mali stanoviť lehoty námietkového konania a určiť kritériá identifikácie dátumov začatia týchto lehôt.

(14)

Z dôvodu transparentnosti by mali byť informácie týkajúce sa žiadostí o zmenu a žiadostí o zrušenie, ktoré sa majú uverejniť podľa článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, vyčerpávajúce.

(15)

V záujme zefektívnenia a zjednodušenia postupov by sa na zasielanie žiadostí, informácií a dokumentov mala používať len elektronická komunikácia.

(16)

Mali by sa stanoviť pravidlá používania symbolov a označení výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh pod chránenými označeniami pôvodu, chránenými zemepisnými označeniami alebo ako zaručené tradičné špeciality, ako aj pravidlá týkajúce sa príslušných jazykových verzií, ktoré sa majú používať.

(17)

Mali by sa objasniť pravidlá používania názvov zapísaných v registri v spojení so symbolmi, označeniami alebo príslušnými skratkami v súlade s článkom 12 ods. 3 a ods. 6 a článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(18)

V záujme zaistenia jednotnej ochrany označení, skratiek a symbolov a zvýšenia informovanosti verejnosti o systémoch kvality v Únii by sa mali stanoviť pravidlá používania označení, skratiek a symbolov v médiách alebo reklamných kampaniach v súvislosti s výrobkami vyrábanými v súlade s príslušným systémom kvality.

(19)

Mali by sa prijať pravidlá týkajúce sa obsahu a formy registra chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít, ktoré zabezpečia transparentnosť a právnu istotu.

(20)

Opatrenia, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Výboru pre politiku kvality poľnohospodárskych výrobkov.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osobitné pravidlá pre názov

1.   Názov chráneného označenia pôvodu, chráneného zemepisného označenia alebo zaručenej tradičnej špeciality sa zapíše do registra v pôvodnom písme. Ak pôvodné písmo nie je latinským písmom, s názvom v pôvodnom písme sa zapíše do registra aj transkripcia do latinského písma.

2.   Ak je k názvu zaručenej tradičnej špeciality pripojené tvrdenie podľa článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a toto tvrdenie sa má preložiť do iných úradných jazykov, tieto preklady sú súčasťou špecifikácie výrobku.

Článok 2

Vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení sa vymedzuje presným spôsobom, ktorý nepripúšťa nejasnosti a v najväčšej možnej miere uvádza fyzické alebo administratívne hranice.

Článok 3

Osobitné pravidlá pre krmivá

Špecifikácia výrobku živočíšneho pôvodu, ktorého názov je zapísaný do registra ako chránené označenie pôvodu, obsahuje podrobné pravidlá o pôvode a kvalite krmiva.

Článok 4

Dôkaz o pôvode

1.   V špecifikácii výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením sa uvádzajú postupy, ktoré musia mať zavedené hospodárske subjekty a ktoré sa týkajú dôkazu o pôvode výrobku, surovín, krmiva a ďalších položiek, ktoré musia podľa špecifikácie výrobku pochádzať z vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.   Hospodárske subjekty musia byť schopné identifikovať:

a)

dodávateľa, množstvo a pôvod všetkých šarží dodaných surovín a/alebo výrobkov;

b)

príjemcu, množstvo a miesto dodávaných výrobkov;

c)

vzájomný vzťah medzi každou šaržou vstupov podľa písmena a) a každou šaržou výstupov podľa písmena b).

Článok 5

Opis viacerých odlišných výrobkov

Ak je v žiadosti o zápis názvu do registra alebo schválenie zmeny opísaných viacero odlišných výrobkov, ktoré môžu používať príslušný názov, súlad s požiadavkami na zápis do registra sa preukazuje osobitne pre každý takýto výrobok.

Na účely tohto článku znamenajú „odlišné výrobky“ výrobky, ktoré používajú rovnaký názov zapísaný do registra, avšak pri uvedení na trh sú diferencované alebo ich zákazníci pokladajú za odlišné výrobky.

Článok 6

Procesné požiadavky na žiadosti o zápis do registra

1.   Jednotný dokument chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia stanovený v článku 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 obsahuje informácie, ktoré sa vyžadujú v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tieto informácie sa vypracúvajú v súlade s formulárom stanoveným v uvedenej prílohe. Tieto informácie sú stručné a s výnimkou riadne odôvodnených prípadov neprekračujú rozsah 2 500 slov.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku uvedený v jednotnom dokumente odkazuje na navrhovanú verziu špecifikácie výrobku.

2.   Špecifikácia výrobku pre zaručené tradičné špeciality podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 obsahuje informácie požadované v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. Tieto informácie sa vypracúvajú v súlade s formulárom stanoveným v uvedenej prílohe.

3.   Dátum podania žiadosti je dátumom doručenia žiadosti Komisii elektronickou cestou. Komisia zašle žiadateľovi potvrdenie o doručení.

Článok 7

Osobitné pravidlá opisu výrobku a spôsob výroby

1.   V jednotnom dokumente žiadosti o zápis do registra chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia podľa článku 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa identifikuje výrobok pomocou vymedzení a noriem, ktoré sa bežne používajú pri danom výrobku.

Opis sa zameriava na špecifickosť výrobku nesúceho názov, ktorý sa má zapísať do registra, vrátane merných jednotiek a všeobecných alebo technických podmienok porovnávania a neobsahuje technické vlastnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých výrobkov daného typu, a súvisiace povinné právne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky výrobky daného typu.

2.   V opise výrobku označeného ako zaručená tradičná špecialita podľa článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa uvádzajú len vlastnosti nevyhnutné na identifikáciu výrobku a jeho špecifických vlastností. Neopakujú sa v ňom všeobecné povinnosti, predovšetkým technické vlastnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých výrobkov daného typu a súvisiace povinné právne požiadavky.

Opis spôsobu výroby podľa článku 19 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 obsahuje len opis uplatňovaného spôsobu výroby. Historické postupy sa uvádzajú len v prípade, že sa naďalej dodržiavajú. Opisuje sa len spôsob nevyhnutný na výrobu špecifického výrobku a opis má podobu, ktorá umožňuje reprodukciu výrobku na ktoromkoľvek mieste.

Kľúčové prvky, ktoré potvrdzujú tradičný charakter výrobku, zahŕňajú hlavné prvky, ktoré zostali nezmenené, a presné a osvedčené odkazy.

Článok 8

Spoločné žiadosti

Spoločnú žiadosť podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo skupina žiadateľov z dotknutej tretej krajiny priamo alebo prostredníctvom orgánov príslušnej tretej krajiny. Spoločná žiadosť obsahuje vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c) alebo článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 od všetkých dotknutých členských štátov. Požiadavky stanovené v článkoch 8 a 20 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 musia byť splnené vo všetkých dotknutých členských štátoch a tretích krajinách.

Článok 9

Procesné pravidlá námietok

1.   Odôvodnená námietka na účely článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Lehota troch mesiacov uvedená v článku 51 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 začína plynúť dňom, keď zúčastneným stranám bola elektronickou cestou doručená výzva, aby medzi sebou dosiahli dohodu

3.   Oznámenie uvedené v článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014 a podávanie informácií, ktoré sa majú poskytnúť Komisii podľa článku 51 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, sa uskutoční v lehote jedného mesiaca po ukončení konzultácií v súlade s formulárom stanoveným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Procesné požiadavky na zmeny špecifikácie výrobku

1.   Žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, ktorá nie je nepodstatná, sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe V. Tieto žiadosti sa vypĺňajú v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Zmenený jednotný dokument sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu. Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku v zmenenom jednotnom dokumente musí viesť k aktualizovanému zneniu navrhovanej špecifikácie výrobku.

Žiadosti o schválenie zmeny špecifikácie výrobku zaručených tradičných špecialít, ktorá nie je nepodstatná, sa vyhotovujú v súlade s formulárom stanoveným v prílohe VI k tomuto nariadeniu. Tieto žiadosti sa vypĺňajú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Zmenená špecifikácia výrobku sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, obsahujú riadne vyplnenú žiadosť podľa prvého a druhého pododseku tohto odseku.

2.   Žiadosti o schválenie zmeny, ktorá je nepodstatná, uvedené v článku 53 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa vyhotovujú v súlade s formulárom stanoveným v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

K žiadostiam o schválenie zmeny chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení, ktorá je nepodstatná, sa priloží aktualizovaný jednotný dokument, ak bol zmenený, ktorý sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe I. Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku v zmenenom jednotnom dokumente odkazuje na aktualizovanú verziu navrhovanej špecifikácie výrobku.

Členské štáty doplnia žiadosti pochádzajúce z Únie o vyhlásenie, že žiadosť podľa nich spĺňa podmienky nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a ustanovenia prijaté na jeho základe, a o odkaz na uverejnenie aktualizovanej špecifikácie výrobku. Dotknutá skupina alebo orgány tretích strán pripoja k žiadostiam pochádzajúcim z tretích krajín aktualizované špecifikácie výrobku. Žiadosti o nepodstatnú zmenu v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 2 piatom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014 obsahujú v prípade žiadostí pochádzajúcich z členských štátov odkaz na uverejnenie aktualizovaných špecifikácií výrobku a v prípade žiadostí pochádzajúcich z tretích krajín aktualizovanú špecifikáciu výrobku.

K žiadostiam o schválenie nepodstatnej zmeny týkajúcej sa zaručených tradičných špecialít sa prikladá aktualizovaná špecifikácia výrobku vyhotovená v súlade s formulárom stanoveným v prílohe II. Členské štáty doplnia vyhlásenie, že žiadosť podľa nich spĺňa podmienky nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a ustanovenia prijaté na jeho základe.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť v súlade s článkom 53 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, obsahujú riadne vyplnenú žiadosť uvedenú v prvom pododseku tohto odseku.

3.   Oznámenie Komisii o dočasnej zmene podľa článku 6 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014 sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. K oznámeniu sa priložia dokumenty uvedené v článku 6 ods. 3 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014.

4.   Dátum podania žiadosti o zmenu je dátumom doručenia žiadosti Komisii elektronickou cestou. Komisia zašle žiadateľovi potvrdenie o doručení.

Článok 11

Zrušenie

1.   Žiadosť o zrušenie zápisu do registra podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

Žiadosti o zrušenie obsahujú vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. c) alebo článku 20 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

2.   Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, obsahujú riadne vyplnenú žiadosť o zrušenie podľa odseku 1 prvý pododsek tohto článku.

Článok 12

Spôsoby podávania žiadostí

Žiadosti, informácie a dokumenty predkladané Komisii podľa článkov 6, 8, 9, 10, 11 a 15 musia byť v elektronickej podobe.

Článok 13

Používanie symbolov a označení

1.   Symboly Únie uvedené v článku 12 ods. 2 a v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a stanovené podľa článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014 sa reprodukujú podľa prílohy X k tomuto nariadeniu.

2.   Označenia „CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU“, „CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIE“ a „ZARUČENÁ TRADIČNÁ ŠPECIALITA“ v rámci symbolu môžu byť použité v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie podľa prílohy X k tomuto nariadeniu.

3.   Ak sa symboly a označenia Únie alebo ich príslušné skratky uvedené v článkoch 12 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uvedú na označení výrobku, sú doplnené o názov výrobku zapísaný v registri.

4.   Označenia, skratky a symboly sa môžu používať v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 v médiách alebo reklamných kampaniach na účely propagácie systému kvality alebo názvov zapísaných v registri.

5.   Výrobky uvedené na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktoré nie sú v súlade s odsekmi 1 a 2, môžu zostať na trhu do vyčerpania zásob.

Článok 14

Register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení a Register zaručených tradičných špecialít

1.   Po nadobudnutí účinnosti právneho nástroja o zápise chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia do registra Komisia zaznamená do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení uvedených v článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 tieto údaje:

a)

registrovaný názov (alebo registrované názvy) výrobku;

b)

triedu výrobku podľa prílohy XI k tomuto nariadeniu;

c)

odkaz na nástroj o zápise názvu;

d)

informácie o tom, či je názov chránený ako zemepisné označenie alebo ako označenie pôvodu;

e)

označenie krajiny alebo krajín pôvodu.

2.   Po nadobudnutí účinnosti právneho nástroja o zápise zaručenej tradičnej špeciality do registra Komisia zaznamená do registra zaručených tradičných špecialít uvedeného v článku 22 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 tieto údaje:

a)

registrovaný názov (alebo registrované názvy) výrobku;

b)

triedu výrobku uvedenú v prílohe XI k tomuto nariadeniu;

c)

odkaz na nástroj o zápise názvu;

d)

označenie krajiny alebo krajín skupiny alebo skupín, ktoré podali žiadosť;

e)

informácie o tom, či sa v rozhodnutí o zápise do registra stanovuje, že k názvu zaručenej tradičnej špeciality má byť pripojené tvrdenie uvedené v článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

f)

v prípade žiadostí prijatých pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 informácie o tom, či ide o zápis do registra bez vyhradenia názvu.

3.   Ak Komisia schváli zmenu špecifikácie výrobku, ktorá zahrnuje zmenu informácií zaznamenaných v registroch, vymaže pôvodné údaje a zaznamená nové údaje, ktoré budú účinné od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o schválení zmeny.

4.   Keď zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia vymaže názov z dotknutého registra.

Článok 15

Prechodné pravidlá

Žiadosť o uverejnenie jednotného dokumentu, ktorú predkladá členský štát podľa článku 8 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014 a ktorá sa týka chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia zapísaného do registra pred 31. marcom 2006, sa vyhotovuje v súlade s formulárom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9 ods. 1 sa uplatňuje len na námietkové konania, ktorých trojmesačná lehota stanovená v článku 51 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa nezačala dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 9 ods. 3 sa uplatňuje len na námietkové konania, ktorých trojmesačná lehota stanovená v článku 51 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa neskončila dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Prvá veta bodu 2 prílohy X sa uplatňuje od 1. januára 2016 bez toho, aby tým boli dotknuté výrobky uvedené na trh pred uvedeným dátumom.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3.

(6)  Pozri s. 17 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

JEDNOTNÝ DOKUMENT

[Vložte názov podľa bodu 1] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

1.   Názov (názvy) [CHOP alebo CHZO]

[Vložte názov, ktorý sa navrhuje na zápis do registra, alebo názov zapísaný v registri, ak ide o žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie výrobku alebo žiadosť o uverejnenie podľa článku 15 tohto nariadenia]

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku [uvedený v prílohe XI]

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

[Hlavné znaky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Na identifikáciu výrobku použite vymedzenia a normy bežne používané na daný výrobok. V opise výrobku sa zamerajte na jeho špecifickosť, použite merné jednotky a všeobecné alebo technické porovnávacie pojmy bez technických vlastností, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých výrobkov uvedeného druhu, a súvisiace povinné právne požiadavky, ktoré sa vzťahujú na všetky výrobky daného typu (článok 7 ods. 1 tohto nariadenia).]

3.3.   Krmivo (len v prípade výrobkov živočíšneho pôvodu) a suroviny (len v prípade spracovaných výrobkov)

[V prípade CHOP: poskytnite potvrdenie, že krmivo a suroviny pochádzajú z príslušnej oblasti. Ak krmivo a suroviny nepochádzajú z príslušnej oblasti, uveďte podrobný opis týchto výnimiek a odôvodnenie. Tieto výnimky musia byť v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

V prípade CHZO: uveďte všetky požiadavky na kvalitu alebo obmedzenia týkajúce sa pôvodu surovín. Odôvodnite všetky takéto obmedzenia. Tieto obmedzenia musia byť v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a musia byť odôvodnené vzhľadom na spojenie podľa článku 7 ods. 1 písm. f) uvedeného nariadenia.]

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

[Odôvodnite všetky obmedzenia alebo výnimky.]

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, ktorého sa týka názov zapísaný v registri

[Ak žiadne, nevypĺňajte. Pri všetkých obmedzeniach uveďte odôvodnenia špecifické pre výrobok.]

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, ktorého sa týka názov zapísaný v registri

[Ak žiadne, nevypĺňajte. Odôvodnite všetky obmedzenia.]

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

[Keď je to potrebné, vložte mapu oblasti.]

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

[V prípade CHOP: príčinná súvislosť medzi kvalitou alebo vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi vrátane prípadných prvkov opisu výrobku alebo spôsobu výroby, ktoré zdôvodňujú spojenie.

V prípade CHZO: príčinná súvislosť medzi zemepisným pôvodom a prípadnou danou kvalitou, dobrou povesťou alebo inými vlastnosťami výrobku.

Výslovne uveďte, na ktorých z uvedených faktorov (povesť, daná kvalita alebo iná vlastnosť výrobku) je založená príčinná súvislosť, a uveďte len informácie týkajúce sa príslušných faktorov vrátane prípadných prvkov opisu výrobku alebo spôsobu výroby, ktoré odôvodňujú spojenie.]

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)


PRÍLOHA II

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU AKO ZARUČENEJ TRADIČNEJ ŠPECIALITY

[Vložte názov podľa bodu 1] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

Členský štát alebo tretia krajina „…“

1.   Názov (názvy) na zápis do registra

2.   Druh výrobku [podľa prílohy XI]

3.   Dôvody zápisu do registra

3.1.   Výrobok:

je výsledkom spôsobu výroby, spracovania alebo zloženia zodpovedajúceho tradičnému postupu pre daný výrobok alebo danú potravinu;

sa vyrába zo surovín alebo zložiek, ktoré sa používajú tradične.

[Vysvetlite]

3.2.   Názov:

sa tradične používa na označenie špecifického výrobku;

identifikuje tradičný alebo špecifický charakter výrobku.

[Vysvetlite]

4.   Opis

4.1   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov podľa bodu 1, vrátane jeho základných fyzikálnych, chemických, mikrobiologických alebo organoleptických vlastností, ktoré dokazujú jeho špecifický charakter (článok 7 ods. 2 tohto nariadenia)

4.2.   Opis spôsobu výroby výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov podľa bodu 1 a ktorý musia výrobcovia dodržať, okrem iného vrátane povahy a vlastností použitých surovín alebo zložiek a spôsobu prípravy výrobku (článok 7 ods. 2 tohto nariadenia)

4.3.   Opis kľúčových znakov, ktoré stanovujú tradičný charakter výrobku (článok 7 ods. 2 tohto nariadenia)


PRÍLOHA III

ODÔVODNENÁ NÁMIETKA

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

ZTŠ

1.   Názov výrobku

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku (Ú. v.)]

2.   Úradný odkaz

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku (Ú. v.)]

Referenčné číslo:

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku:

3.   Kontaktné údaje

Kontaktná osoba:

Oslovenie (pán, pani...): …

Meno: …

Skupina/organizácia/jednotlivec:

Alebo vnútroštátny orgán:

 

Oddelenie:

Adresa:

Telefón: + …

E-mailová adresa:

4.   Dôvod námietky:

V prípade CHOP alebo CHZO:

nedodržanie podmienok stanovených v článku 5 a článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

zapísanie názvu do registra by bolo v rozpore s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 (odroda rastliny alebo plemeno zvierat)

zapísanie názvu do registra by bolo v rozpore s článkom 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 (úplne alebo čiastočne homonymný názov)

zapísanie názvu do registra by bolo v rozpore s článkom 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 (existujúca ochranná známka)

zápis do registra by ohrozil existenciu názvov, ochranných známok alebo výrobkov špecifikovaných v článku 10 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

názov navrhnutý na zápis do registra je druhový; poskytnite podrobné údaje podľa článku 10 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

V prípade ZTŠ:

nedodržanie podmienok stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

zapísanie názvu do registra by nebolo zlučiteľné s podmienkami nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 [článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012]

názov navrhnutý na zápis do registra je v súlade s právnymi predpismi, známy a hospodársky významný pre podobné poľnohospodárske výrobky alebo potraviny [článok 21 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012].

5.   Podrobné údaje o námietke

Poskytnite riadne opodstatnené dôvody a odôvodnenie námietky.

Poskytnite tiež vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem námietky; ak námietku vznášajú vnútroštátne orgány, vyhlásenie o oprávnenom záujme sa nevyžaduje. Vyhlásenie o námietke musí byť podpísané a musí byť na ňom uvedený dátum.


PRÍLOHA IV

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONZULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIE

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

ZTŠ

1.   Názov výrobku

[ako bol uverejnený v úradnom vestníku (Ú. v.)]

2.   Úradný odkaz [ako bol uverejnený v úradnom vestníku (Ú. v.)]

Referenčné číslo:

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku:

3.   Výsledok konzultácií

3.1.   Bola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo stranami, ktoré vzniesli námietky:

[priložte kópie listov svedčiacich o dohode a všetky faktory, ktoré viedli k dohode (článok 5 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014]

3.2.   Nebola dosiahnutá dohoda s touto stranou alebo týmito stranami, ktoré vzniesli námietky:

[priložte informácie uvedené v článku 51 ods. 3 druhom pododseku poslednej vete nariadenia (EÚ) č. 1151/2012]

4.   Špecifikácia výrobku a jednotný dokument

4.1.   Špecifikácia výrobku bola zmenená:

… áno (1)

… nie

4.2.   Jednotný dokument bol zmenený (len v prípade CHOP a CHZO):

… áno (2)

… nie

5.   Dátum a podpis

[Meno]

[Oddelenie/organizácia]

[Adresa]

[Telefón: +]

[E-mailová adresa: ]


(1)  Ak áno, priložte opis zmien a zmenenú špecifikáciu výrobku

(2)  Ak áno, priložte kópiu aktualizovaného dokumentu


PRÍLOHA V

Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu/chráneným zemepisným označením, ktorá nie je nepodstatná

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

[Názov zapísaný do registra] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

[Uveďte názov, adresu, telefón a e-mailovú adresu skupiny, ktorá navrhuje zmenu (v prípade žiadostí z tretích krajín uveďte tiež meno a adresu orgánu alebo prípadných subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami špecifikácie výrobku). Poskytnite tiež vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem strany, ktorá podáva žiadosť.]

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné [uveďte]

4.   Druh zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s CHOP a CHZO zapísaného v registri, ktorá nemá byť v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná.

Zmena špecifikácie výrobku s CHOP a CHZO zapísaného v registri, pre ktorý nebol uverejnený jednotný dokument (alebo ekvivalentný dokument), ktorá nemá byť v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná.

5.   Zmena (zmeny)

[Pre každú položku označenú v časti 3 uveďte podrobný opis a osobitné dôvody všetkých zmien. Je potrebné podrobne porovnať pôvodnú špecifikáciu výrobku a prípadne pôvodný jednotný dokument s navrhovanými zmenenými verziami všetkých zmien. Žiadosť o zmenu musí obsahovať všetky informácie. Informácie poskytnuté v tejto časti musia byť vyčerpávajúce [článok 6 ods. 1 prvý a druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014].


PRÍLOHA VI

Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie výrobku zaručenej tradičnej špeciality, ktorá nie je nepodstatná

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvý pododsek nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

[Názov zapísaný do registra] „“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Názov skupiny:

Adresa:

Telefón: +

E-mailová adresa:

Poskytnite vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem skupiny, ktorá navrhuje zmenu.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Spôsob výroby

Iné [uveďte]

4.   Druh zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku zaručenej tradičnej špeciality, ktorá nemá byť v súlade s článkom 53 ods. 2 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná.

5.   Zmena (zmeny)

[Pre každú položku označenú v časti 3 uveďte podrobný opis a osobitné dôvody všetkých zmien. Je potrebné podrobne porovnať pôvodnú špecifikáciu výrobku s navrhovanou zmenenou verziou všetkých zmien. Žiadosť o zmenu musí obsahovať všetky informácie. Informácie poskytnuté v tejto časti musia byť vyčerpávajúce [článok 6 ods. 1 prvý a druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014].


PRÍLOHA VII

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE NEPODSTATNEJ ZMENY

Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

[Názov zapísaný do registra] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

ZTŠ

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

[Uveďte názov, adresu, telefón a e-mailovú adresu skupiny, ktorá navrhuje zmenu (v prípade žiadostí týkajúcich sa CHOP a CHZO z tretích krajín uveďte tiež meno a adresu orgánu alebo prípadné orgány, ktoré overujú súlad s predkladaním špecifikácií výrobku). Poskytnite tiež vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem strany, ktorá podáva žiadosť.]

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka

Opis výrobku

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné [uveďte]

4.   Druh zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s CHOP a CHZO zapísaného v registri, ktorá má byť v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná a nevyžaduje si zmenu uverejneného jednotného dokumentu

Zmena špecifikácie výrobku s CHOP a CHZO zapísaného v registri, ktorá má byť v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná a vyžaduje si zmenu uverejneného jednotného dokumentu

Zmena špecifikácie výrobku s CHOP a CHZO zapísaného v registri, ktorá má byť v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná a pre ktorý nebol uverejnený jednotný dokument (alebo ekvivalentný dokument).

Zmena špecifikácie výrobku označeného ako ZTŠ a zapísaného v registri, ktorá má byť v súlade s článkom 53 ods. 2 štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 kvalifikovaná ako nepodstatná.

5.   Zmena (zmeny)

[Pre každú položku označenú v predchádzajúcej časti uveďte podrobný opis a zhrnutie dôvodov všetkých zmien. Je potrebné porovnať pôvodnú špecifikáciu výrobku a prípadne pôvodný jednotný dokument s navrhovanými zmenenými verziami všetkých zmien. Poskytnite tiež jasné odôvodnenie, prečo sa má v súlade s článkom 53 ods. 2 tretím a/alebo štvrtým pododsekom nariadenia (EU) č. 1151/2012 zmena kvalifikovať ako nepodstatná. Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny musí obsahovať všetky informácie [článok 6 ods. 2 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014].

6.   Aktualizovaná špecifikácia výrobku (len v prípade CHOP a CHZO)

[Len v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 2 piatom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014:

a)

v prípade žiadostí, ktoré podávajú členské štáty, vložte odkaz na uverejnenie aktualizovanej špecifikácie výrobku;

b)

v prípade žiadostí z tretích krajín vložte aktualizovanú špecifikáciu výrobku.]


PRÍLOHA VIII

OZNÁMENIE O DOČASNEJ ZMENE

Oznámenie o dočasnej zmene v súlade s článkom 6 ods. 3 druhým pododsekom delegovaného nariadenia (EÚ) č. 664/2014.

[Názov zapísaný do registra] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHOP

CHZO

ZTŠ

1.   Členský štát alebo tretia krajina

2.   Zmena (zmeny)

[Uveďte položku v špecifikácii výrobku, ktorej sa dočasná zmena týka. Uveďte podrobný opis a dôvody všetkých schválených dočasných zmien vrátane opisu a hodnotenia dôsledkov týchto zmien pre požiadavky a kritériá, ktoré kvalifikujú výrobok na ochranu v rámci systému kvality [článok 5 ods. 1 a 2 a článok 18 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 pre CHOP, CHZO a ZTŠ]. Poskytnite aj podrobný opis opatrení odôvodňujúcich dočasné zmeny (sanitárne a fytosanitárne opatrenia, formálne uznanie prírodných katastrof alebo nepriaznivých poveternostných podmienok atď.) a dôvody na prijatie uvedených opatrení. Opíšte aj vzťah medzi týmito opatreniami a schválenou dočasnou zmenou.]


PRÍLOHA IX

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE

Žiadosť o zrušenie podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

[Názov zapísaný do registra:] „…“

Číslo EÚ: [len na použitie EÚ]

[Krížikom „X“ označte jednu z možností]

CHZO

CHOP

ZTŠ

1.   Názov zapísaný do registra navrhnutý na zrušenie

2.   Členský štát alebo tretia krajina

3.   Druh výrobku [podľa prílohy XI]

4.   Osoba alebo orgán žiadajúci/-a o zrušenie

[Uveďte meno, adresu, telefón a e-mailovú adresu fyzickej alebo právnickej osoby alebo výrobcu v zmysle článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorá žiada zrušenie (v prípade žiadostí vzťahujúcich sa na CHOP a CHZO z tretích krajín uveďte aj názov a adresu orgánov overujúcich súlad s ustanoveniami špecifikácie výrobku). Poskytnite aj vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem fyzickej alebo právnickej osoby žiadajúcej o zrušenie.]

5.   Druh zrušenia a súvisiace dôvody

Podľa článku 54 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

písm. a)

[Uveďte podrobné dôvody a v prípade potreby dôkazy zrušenia zápisu názvu do registra podľa článku 54 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.]

písm. b)

[Uveďte podrobné dôvody a v prípade potreby dôkazy zrušenia zápisu názvu do registra podľa článku 54 ods. 1 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.]

Podľa článku 54 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

[Uveďte podrobné dôvody a v prípade potreby dôkazy zrušenia zápisu názvu do registra podľa článku 54 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.]


PRÍLOHA X

REPRODUKCIA SYMBOLOV ÚNIE A OZNAČENÍ CHOP, CHZO A ZTŠ

1.   Symboly Únie vo farebnom variante

V prípade farebného variantu je možné použiť priame farby (Pantone) alebo výťažkové farby pre štvorfarebnú tlač. Vzorové farby sú uvedené nižšie.

Symboly Únie vo farbách Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Symboly Únie vo výťažkových farbách pre štvorfarebnú tlač:

Image Image Image Image Image Image

Kontrast s farbami podkladu

Ak sa symbol vo farebnom variante používa na farebnom podklade, na ktorom je symbol zle viditeľný, je vhodné použiť symbol v ohraničujúcom vonkajšom kruhu, ktorý zlepší kontrast s farbami podkladu:

Image Image Image

2.   Symboly Únie v čiernobielom variante

Použitie symbolov v čiernobielom variante je povolené, len ak je balenie čiernobiele.

Čiernobiely variant symbolov Únie sa reprodukuje v nasledujúcej podobe:

Image Image Image

Symboly Únie v negatívnom variante

Ak je podklad na balení alebo etikete tmavý, môžu sa symboly použiť v negatívnom variante:

Image Image Image

3.   Typografia

Na text je potrebné použiť veľké písmená typu Times Roman.

4.   Zmenšenie

Minimálna veľkosť symbolov Únie predstavuje v priemere 15 mm, v prípade malých balení alebo výrobkov ju však možno zmenšiť na priemer 10 mm.

5.   „Chránené označenie pôvodu“ a príslušná skratka v jazykoch EÚ

Jazyk EÚ | Výraz | Skratka |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Chránené zemepisné označenie“ a príslušná skratka v jazykoch EÚ

Jazyk EÚ | Výraz | Skratka |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   ”Zaručená tradičná špecialita” a príslušná skratka v jazykoch EÚ

Jazyk EÚ | Výraz | Skratka |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


PRÍLOHA XI

KLASIFIKÁCIA VÝROBKOV

1.   Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve

Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a droby)

Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

Trieda 1.3. Syry

Trieda 1.4. Iné výrobky živočíšneho pôvodu (vajcia, med, rôzne mliečne výrobky okrem masla atď.)

Trieda 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

Trieda 1.7. Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

Trieda 1.8. Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

2.   Poľnohospodárske výrobky a potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1151/2012

I.   Označenia pôvodu a zemepisné označenia

Trieda 2.1. Pivo,

Trieda 2.2. Čokoláda a odvodené výrobky,

Trieda 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky,

Trieda 2.4. Nápoje vyrobené z rastlinných extraktov,

Trieda 2.5. Cestoviny,

Trieda 2.6. Soľ,

Trieda 2.7. Prírodné gumy a živice,

Trieda 2.8. Horčica,

Trieda 2.9. Seno,

Trieda 2.10. Esenciálne oleje,

Trieda 2.11. Korok,

Trieda 2.12. Košenila,

Trieda 2.13. Kvety a okrasné rastliny,

Trieda 2.14. Bavlna,

Trieda 2.15. Vlna,

Trieda 2.16. Prútie,

Trieda 2.17. Trepaný ľan,

Trieda 2.18. Koža,

Trieda 2.19. Kožušina,

Trieda 2.20. Perie.

II.   Zaručené tradičné špeciality

Trieda 2.21. Hotové jedlá,

Trieda 2.22. Pivo,

Trieda 2.23. Čokoláda a odvodené výrobky,

Trieda 2.24. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky,

Trieda 2.25. Nápoje vyrobené z rastlinných extraktov,

Trieda 2.26. Cestoviny,

Trieda 2.27. Soľ.


Top