Help Print this page 

Document 32014R0664

Title and reference
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z  18. decembra 2013 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 664/2014

z 18. decembra 2013,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 4 prvý a druhý pododsek, článok 12 ods. 7 prvý pododsek, článok 16 ods. 2, článok 19 ods. 2 prvý pododsek, článok 23 ods. 4 prvý pododsek, článok 25 ods. 3, článok 49 ods. 7 prvý pododsek, článok 51 ods. 6 prvý pododsek, článok 53 ods. 3 prvý pododsek a článok 54 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách (2) a nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (3). Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty. S cieľom zaistiť bezproblémové fungovanie systémov kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny v novom právnom rámci by sa prostredníctvom takýchto aktov mali prijať určité pravidlá. Novými pravidlami by sa mali nahradiť vykonávacie pravidlá nariadení (ES) č. 509/2006 a (ES) č. 510/2006, ktoré boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1898/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (4) a nariadení Komisie (ES) č. 1216/2007 z 18. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5), v uvedenom poradí.

(2)

Aby sa zohľadnila špecifická povaha, a najmä fyzické a hmotné obmedzenia výroby produktov živočíšneho pôvodu, ktorých názvy sú registrované ako chránené označenie pôvodu, v špecifikácii takýchto výrobkov by sa mali povoliť odchýlky, pokiaľ ide o zdroje krmív. Tieto odchýlky by nijako nemali ovplyvniť súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a špecifickou kvalitou alebo špecifickými vlastnosťami výrobku, ktoré v podstatnej miere alebo výlučne závisia od tohto prostredia.

(3)

Aby sa zohľadnila osobitná povaha určitých výrobkov, v špecifikácii takýchto výrobkov by sa mali povoliť obmedzenia, pokiaľ ide o zdroje surovín v prípade chránených zemepisných označení. Tieto obmedzenia by mali byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so všeobecnými zásadami systému chránených zemepisných označení a ktoré ešte posilňujú spojitosť výrobkov s cieľmi daného systému.

(4)

Aby sa zabezpečilo, že k spotrebiteľovi sa dostanú primerané informácie, mali by sa stanoviť symboly Únie určené na propagáciu chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a zaručených tradičných špecialít.

(5)

Aby sa zabezpečilo, že v špecifikáciách zaručených tradičných špecialít sa budú poskytovať iba relevantné a výstižné informácie a aby sa zabránilo príliš objemným žiadostiam o registráciu alebo žiadostiam o schválenie zmeny špecifikácie zaručenej tradičnej špeciality, malo by sa stanoviť obmedzenie dĺžky špecifikácie výrobku.

(6)

Aby sa uľahčil postup podávania žiadostí, mali by sa stanoviť dodatočné pravidlá vnútroštátnych námietkových konaní v prípade spoločných žiadostí, ktoré sa týkajú viac ako jedného národného územia. Keďže na celom území Únie by malo byť zaručené právo vznášať námietky, mala by sa zabezpečiť povinnosť realizovať vnútroštátne námietkové konanie vo všetkých členských štátoch, ktorých sa spoločné žiadosti týkajú.

(7)

Aby boli jednotlivé kroky námietkového konania jasné, je potrebné špecifikovať procesné povinnosti žiadateľa v takom prípade, keď z príslušných konzultácií po podaní odôvodnenej námietky vzíde dohoda.

(8)

Aby sa uľahčilo spracúvanie žiadostí o zmenu špecifikácie výrobku, mali by sa stanoviť dodatočné pravidlá kontroly žiadostí o zmenu a pravidlá týkajúce sa predkladania a posudzovania nepodstatných zmien. Dočasné zmeny by mali byť vzhľadom na svoju naliehavosť oslobodené od štandardného postupu a nemali by podliehať formálnemu schváleniu Komisiou. Komisia by však mala byť plne informovaná o obsahu a dôvodoch takýchto zmien.

(9)

Aby sa všetkým stranám umožnilo obhajovať vlastné práva a oprávnené záujmy, mali by sa stanoviť dodatočné pravidlá postupu zrušenia. Postup zrušenia by sa mal zosúladiť s bežným registračným postupom stanoveným v článkoch 49 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Malo by sa tiež objasniť, že členské štáty patria medzi právnické osoby, ktoré môžu mať legitímny záujem predložiť žiadosť o zrušenie podľa článku 54 ods. 1 prvého pododseku uvedeného nariadenia.

(10)

Aby sa chránili oprávnené záujmy príslušných výrobcov alebo zainteresovaných strán, malo by byť naďalej možné, aby sa na žiadosť príslušných členských štátov uverejnili jednotné dokumenty o chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach zaregistrované pred 31. marcom 2006, v prípade ktorých jednotný dokument ešte nebol uverejnený.

(11)

V článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa stanovuje, že v prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ktoré sa uvádzajú na trh pod chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením alebo ako zaručená tradičná špecialita, sa na označení musia uvádzať symboly Únie spojené s týmito produktmi a že sa na ňom môžu uvádzať aj príslušné označenia alebo skratky. V článku 23 ods. 3 druhom pododseku sa stanovuje, že v prípade označenia zaručených tradičných špecialít, ktoré sa vyrábajú mimo Únie, je uvedený symbol nepovinný. Tieto ustanovenia budú uplatniteľné až od 4. januára 2016. V nariadeniach (ES) č. 509/2006 a (ES) č. 510/2006, ktoré sa zrušili nariadením (EÚ) č. 1151/2012, sa však stanovovala povinnosť uvádzať na označení výrobkov pochádzajúcich z Únie buď symbol, alebo úplné označenie a na označení zaručených tradičných špecialít vyrobených mimo Únie sa poskytovala možnosť používať označenie „zaručená tradičná špecialita“. V záujme zachovania kontinuity medzi dvoma zrušenými nariadeniami a nariadením (EÚ) č. 1151/2012 by sa malo na situáciu nazerať takým spôsobom, že povinnosť uvádzať na označení výrobkov pochádzajúcich z Únie buď symboly Únie, alebo príslušné označenie a možnosť používať označenie „zaručená tradičná špecialita“ na označení zaručených tradičných špecialít vyrobených mimo Únie sú implicitne stanovené v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a už uplatniteľné. Aby sa zabezpečila právna istota a chránili práva a oprávnené záujmy príslušných výrobcov alebo zainteresovaných strán, podmienky používania symbolov a označení na označení v zmysle nariadení (ES) č. 509/2006 a (ES) č. 510/2006 by sa mali uplatňovať až do 3. januára 2016.

(12)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa nariadenia (ES) č. 1898/2006 a (ES) č. 1216/2007 mali zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osobitné pravidlá pre pôvod krmív a surovín

1.   Na účely článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 musí krmivo v prípade výrobku živočíšneho pôvodu, ktorého názov je zaregistrovaný ako chránené označenie pôvodu, pochádzať výlučne z vymedzenej zemepisnej oblasti.

Ak nie je technicky možné používať iba zdroje výlučne z vymedzenej zemepisnej oblasti, môže sa pridávať aj krmivo pochádzajúce z územia mimo tejto oblasti, a to pod podmienkou, že to neovplyvní kvalitu výrobku alebo jeho vlastnosti, ktoré v podstatnej miere závisia od daného zemepisného prostredia. Krmivo pochádzajúce spoza hraníc vymedzenej zemepisnej oblasti nesmie v nijakom prípade prekročiť 50 % sušiny za rok.

2.   Každé obmedzenie pôvodu surovín uvedené v špecifikácii výrobku, ktorého názov je zaregistrovaný ako chránené zemepisné označenie, musí byť odôvodnené vo vzťahu k spojeniu podľa článku 7 ods. 1 písm. f) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Článok 2

Symboly Únie

Symboly Únie uvedené v článku 12 ods. 2 a v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa stanovujú v zmysle prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Obmedzenie rozsahu špecifikácie zaručených tradičných špecialít

Špecifikácia výrobku uvedená v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 musí byť stručná a s výnimkou náležite odôvodnených prípadov nesmie presiahnuť 5 000 slov.

Článok 4

Vnútroštátne námietkové konania v prípade spoločných žiadostí

V prípade spoločných žiadostí v zmysle článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa príslušné vnútroštátne námietkové konania realizujú vo všetkých príslušných členských štátoch.

Článok 5

Oznamovacia povinnosť týkajúca sa dohody v námietkovom konaní

Ak zainteresované strany po konzultáciách uvedených v článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 dospejú k dohode, orgány členského štátu alebo tretej krajiny, z ktorej bola žiadosť podaná, oznámia Komisii všetky skutočnosti, vďaka ktorým sa k dohode dospelo vrátane stanovísk žiadateľa a orgánov členského štátu alebo tretej krajiny alebo iných fyzických a právnických osôb, ktoré podali námietku.

Článok 6

Zmena špecifikácie výrobku

1.   Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, ktorá nie je nepodstatná, musí obsahovať úplný opis a konkrétne dôvody každej zmeny. Opis v prípade každej zmeny musí obsahovať podrobné porovnanie pôvodnej špecifikácie výrobku, a ak je to relevantné, pôvodného jednotného dokumentu s navrhovaným zmeneným znením.

Žiadosť musí byť vypracovaná tak, aby si nevyžadovala nijaké ďalšie objasnenia. Musí obsahovať všetky zmeny špecifikácie výrobku, a ak je to relevantné, jednotného dokumentu, v prípade ktorého sa žiada schválenie.

Ak žiadosť o zmenu, ktorá nie je nepodstatná, nie je v súlade s prvým a druhým pododsekom, neprijme sa. Ak sa dospeje k záveru, že žiadosť je neprijateľná, Komisia žiadateľa informuje.

Komisia schvaľuje žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku, ktorá nie je nepodstatná, iba v rozsahu zmien uvedených v samotnej žiadosti.

2.   Žiadosti o nepodstatnú zmenu špecifikácie výrobku týkajúce sa chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení sa predkladajú orgánom členského štátu, s ktorým súvisí zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Žiadosti o nepodstatnú zmenu špecifikácie výrobku týkajúce sa zaručených tradičných špecialít sa predkladajú orgánom členského štátu, v ktorom je skupina založená. Ak podávateľom žiadosti o nepodstatnú zmenu špecifikácie výrobku nie je skupina, ktorá predložila žiadosť o registráciu názvu alebo názvov, na ktoré sa daná špecifikácia vzťahuje, členský štát poskytne tejto skupine, ak ešte existuje, možnosť vyjadriť sa k uplatňovaniu. Ak členský štát usúdi, že požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a ustanovení prijatých podľa neho sú splnené, môže Komisii predložiť dokumentáciu k žiadosti o nepodstatnú zmenu. Žiadosti o nepodstatnú zmenu špecifikácie výrobku týkajúce sa výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín môže predložiť skupina, ktorá má oprávnený záujem, a to buď priamo Komisii, alebo prostredníctvom orgánov tejto tretej krajiny.

Žiadosť o nepodstatnú zmenu smie obsahovať iba nepodstatné zmeny v zmysle článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Tieto nepodstatné zmeny sa v nej musia opísať, musia sa poskytnúť súhrnné dôvody, ktoré k nim viedli, a musí sa preukázať, že navrhované zmeny sa skutočne môžu považovať za nepodstatné v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Žiadosť v prípade každej zmeny musí obsahovať porovnanie pôvodnej špecifikácie výrobku, a ak je to relevantné, pôvodného jednotného dokumentu s navrhovaným zmeneným znením. Musí byť vypracovaná tak, aby si nevyžadovala nijaké ďalšie objasnenia, a musí obsahovať všetky zmeny špecifikácie výrobku, a ak je to relevantné, jednotného dokumentu, v prípade ktorého sa žiada schválenie.

Ak Komisia do troch mesiacov od doručenia žiadosti neinformuje žiadateľa inak, nepodstatné zmeny uvedené v článku 53 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa považujú za schválené.

Žiadosť o nepodstatnú zmenu, ktorá nie je v súlade s druhým pododsekom tohto odseku, sa neprijme. Tichý súhlas uvedený v treťom pododseku tohto odseku sa na takého žiadosti nevzťahuje. Ak sa dospeje k záveru, že žiadosť je neprijateľná, Komisia žiadateľa informuje do troch mesiacov od doručenia žiadosti.

Komisia schválenú nepodstatnú zmenu špecifikácie výrobku, ktorá nepredstavuje úpravu prvkov uvedených v článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, zverejní.

3.   Postup stanovený v článkoch 49 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 sa neuplatňuje na zmeny týkajúce sa dočasnej zmeny špecifikácie výrobku vyplývajúcej z uloženia povinných sanitárnych alebo fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo spojenej s prírodnými katastrofami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami oficiálne uznanými príslušnými orgánmi.

Tieto zmeny sa Komisii musia oznámiť najneskôr do dvoch týždňov po schválení spolu s odôvodnením. Dočasné zmeny špecifikácie výrobku týkajúce sa chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení Komisii oznamujú orgány členského štátu, s ktorým súvisí zemepisná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Dočasné zmeny špecifikácie výrobku týkajúce sa zaručených tradičných špecialít Komisii oznamujú orgány členského štátu, v ktorom je skupina založená. Dočasné zmeny špecifikácie výrobku týkajúce sa výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín Komisii oznamuje buď skupina, ktorá má oprávnený záujem, alebo orgány tejto tretej krajiny. Členské štáty musia dočasné zmeny špecifikácie výrobku zverejniť. Pri oznámeniach týkajúcich sa dočasnej zmeny špecifikácie výrobku v prípade chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia členské štáty zasielajú iba odkaz na uverejnenie. Pri oznámeniach týkajúcich sa dočasnej zmeny špecifikácie výrobku v prípade zaručenej tradičnej špeciality informujú o dočasnej zmene špecifikácie výrobku v takom znení, aké bolo uverejnené. Pokiaľ ide o oznámenia týkajúce sa výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín, schválené dočasné zmeny špecifikácie výrobku sa musia zaslať Komisii. Členské štáty a tretie krajiny všetky druhy oznámení o dočasných zmenách podložia dôkazmi o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a kópiou aktu o uznaní prírodných katastrof alebo nepriaznivých poveternostných podmienok. Komisia takéto zmeny zverejní.

Článok 7

Zrušenie

1.   Na zrušenie registrácie v zmysle článku 54 ods. 1 prvého a druhého pododseku uvedeného nariadenia sa mutatis mutandis uplatňuje postup stanovený v článkoch 49 až 52 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

2.   Členské štáty smú podľa článku 54 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 predložiť žiadosť o zrušenie z vlastnej iniciatívy.

3.   Žiadosť o zrušenie sa zverejňuje podľa článku 50 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

4.   Odôvodnené námietky týkajúce sa zrušenia sú prípustné, len ak sa preukáže pretrvávajúci obchodný záujem zainteresovanej osoby na zapísanom názve.

Článok 8

Prechodné pravidlá

1.   Pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia registrované pred 31. marcom 2006, Komisia na žiadosť členského štátu uverejní jednotný dokument predložený týmto členským štátom v Úradnom vestníku Európskej únie. V rámci tohto uverejnenia sa uvedie odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku.

2.   Do 3. januára 2016 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

v prípade výrobkov pochádzajúcich z Únie, ak sa zapísaný názov používa na označení, sa na tomto označení uvedie buď príslušný symbol Únie, alebo príslušné označenie uvedené v článku 12 ods. 3 alebo článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

b)

v prípade výrobkov vyrábaných mimo Únie je označenie uvedené v článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o označenie zaručených tradičných špecialít, nepovinné.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1898/2006 a (ES) č. 1216/2007 sa zrušujú.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5 sa vzťahuje iba na námietkové konania, pri ktorých trojmesačná lehota stanovená v článku 51 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 neuplynula v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Symbol Únie pre „chránené označenie pôvodu“

Image

Symbol Únie pre „chránené zemepisné označenie“

Image

Symbol Únie pre „zaručenú tradičnú špecialitu“

Image

Top