27.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1921 AL COMISIEI

din 26 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 sunt indicate persoanele și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice prevăzută în regulamentul respectiv.

(2)

Decizia 2011/101/PESC a Consiliului (2) identifică persoanele fizice și juridice cărora trebuie să li se aplice restricții, astfel cum se prevede la articolul 5 din decizia respectivă, iar Regulamentul (CE) nr. 314/2004 pune în aplicare decizia respectivă în măsura în care este necesar să se acționeze la nivelul Uniunii.

(3)

La 26 octombrie 2015, Consiliul a decis să elimine numele unei persoane decedate căreia trebuiau să i se aplice restricțiile. Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 octombrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 55, 24.2.2004, p. 1.

(2)  Decizia 2011/101/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 42, 16.2.2011, p. 6).


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004, din secțiunea „I. Persoane” se elimină următoarea persoană fizică:

I.   Persoane

„Amos Bernard MIDZI (Mugenva). Data nașterii: 4.7.1952. Alte informații: (a) fost ministru al minelor și dezvoltării miniere; (b) fost ministru al energiei și dezvoltării energetice; (c) președintele partidului ZANU-PF din Harare; (d) fost membru al guvernului, asociat facțiunii ZANU-PF a guvernului; (e) a organizat convoiul de susținători ZANU-PF și de soldați care au agresat persoane și au distrus locuințe în iunie 2008; (f) asociat violențelor din Epworth, a sprijinit bazele de miliție în 2008 și în 2011.”