27.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1919 AL CONSILIULUI

din 26 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului (1) pune în aplicare mai multe măsuri prevăzute de Decizia 2011/101/PESC a Consiliului (2), inclusiv înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane fizice sau juridice, entități și organisme.

(2)

La 26 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1924 (3), prin care se elimină o persoană decedată din anexele I și II la Decizia 2011/101/PESC.

(3)

Măsura respectivă intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(4)

La 26 octombrie 2015, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1921 (4) prin care se elimină o persoană decedată din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004.

(5)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 ar trebui modificată în consecință.

(6)

În plus, este oportun să se introducă o nouă dispoziție în vederea conformării cu cerințele privind protecția datelor cu caracter personal.

(7)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se introduce următorul articol:

„Articolul 11a

(1)   Anexa III cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor vizate.

(2)   Anexa III cuprinde, în cazul în care acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.”

Articolul 2

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 55, 24.2.2004, p. 1).

(2)  Decizia 2011/101/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 42, 16.2.2011, p. 6).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1924 a Consiliului din 26 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (a se vedea pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1921 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (a se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 314/2004, mențiunea referitoare la următoarea persoană fizică este eliminată din secțiunea „I. Persoane”:

I.   Persoane

 

Nume (și eventuale pseudonime)

44.

MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)