18.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 274/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1861 AL CONSILIULUI

din 18 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile prevăzute de Decizia 2010/413/PESC.

(2)

La 18 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1863 (3) de modificare a Deciziei 2010/413/PESC și de stabilire a anumitor măsuri, în conformitate cu Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 2231 (2015) prin care s-a aprobat Planul comun de acțiune cuprinzător (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA) din 14 iulie 2015 privind chestiunea nucleară iraniană și care a prevăzut acțiunile care trebuie să fie întreprinse în conformitate cu JCPOA.

(3)

RCSONU 2231 (2015) stabilește că, după verificarea de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a punerii în aplicare a angajamentelor Iranului legate de domeniul nuclear, astfel cum sunt prevăzute în JCPOA, dispozițiile Rezoluțiilor RCSONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) și 2224 (2015) încetează să se mai aplice.

(4)

RCSONU 2231 (2015) stabilește, de asemenea, că statele trebuie să respecte dispozițiile relevante stabilite în anexa B la RCSONU 2231 (2015) menite să promoveze transparența și să creeze un cadru propice punerii în aplicare depline a JCPOA.

(5)

În conformitate cu JCPOA, Decizia (PESC) 2015/1863 prevede încetarea aplicării tuturor măsurilor restrictive economice și financiare ale Uniunii legate de domeniul nuclear simultan cu punerea în aplicare de către Iran a măsurilor convenite în domeniul nuclear, verificată de către AIEA. În plus, Decizia (PESC) 2015/1863 introduce un regim de autorizare pentru revizuirea și luarea unei decizii cu privire la transferurile către Iran sau activitățile cu acesta în domeniul nuclear care nu sunt acoperite de RCSONU 2231 (2015), în deplină concordanță cu JCPOA.

(6)

Angajamentul de a înceta toate măsurile restrictive ale Uniunii legate de domeniul nuclear în conformitate cu JCPOA nu aduce atingere mecanismului de soluționare a litigiilor specificat în JCPOA și reintroducerii măsurilor restrictive ale Uniunii în eventualitatea nerespectării semnificative de către Iran a angajamentelor sale din cadrul JCPOA.

(7)

În cazul reintroducerii unor măsuri restrictive ale Uniunii, se va asigura protecția adecvată pentru executarea contractelor încheiate în conformitate cu JCPOA în timp ce era în vigoare încetarea sancțiunilor, în concordanță cu dispozițiile anterioare existente la momentul impunerii inițiale a sancțiunilor.

(8)

Consiliul ar trebui să exercite competența de a modifica listele din anexele VIII, IX, XIII și XIV la Regulamentul (UE) nr. 267/2012, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale reprezentată de programul nuclear al Iranului, precum și pentru a se asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexelor I, II, III și IV la Decizia 2010/413/PESC.

(9)

Este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a măsurilor, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 267/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 267/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se elimină litera (t) și se adaugă următoarea literă:

„(u)

«Comisie mixtă» înseamnă o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Iranului și ai Chinei, Federației Ruse, Franței, Germaniei, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii și din Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare «Înaltul Reprezentant») care va fi creată pentru a monitoriza punerea în aplicare a Planului comun de acțiune cuprinzător din 14 iulie 2015 (denumit în continuare «JCPOA») și care va îndeplini funcțiile prevăzute în JCPOA, în conformitate cu punctul ix din capitolul JCPOA intitulat «Preambul și dispoziții generale» și cu anexa IV la JCPOA.”.

2.

Articolele 2, 3 și 4 se elimină.

3.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 2a

(1)   Este necesară o autorizație prealabilă pentru:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa I, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la produsele și tehnologiile enumerate în anexa I sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea, în mod direct sau indirect, a produselor și tehnologiilor incluse în anexa I, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în anexa I, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(d)

înainte de a încheia orice acord cu o persoană iraniană, entitate iraniană sau organism iranian sau cu orice persoană sau entitate care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora, inclusiv acceptarea de împrumuturi sau de credite contractate de o astfel de persoană, entitate sau organism, care ar permite persoanei, entității sau organismului respectiv(e) să participe sau să își sporească participarea, în mod independent sau ca parte a unei întreprinderi comune sau a unui alt tip de parteneriat, la activități comerciale care implică următoarele:

(i)

extracția de uraniu,

(ii)

producția și utilizarea materialelor nucleare enumerate în partea 1 a listei Grupului furnizorilor nucleari.

Aceasta include acordarea de împrumuturi sau credite unei astfel de persoane, unei astfel de entități sau unui astfel de organism;

(e)

achiziționarea, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa I, originare sau nu din Iran.

(2)   Anexa I enumeră articolele, inclusiv produsele, tehnologiile și produsele software, care figurează în lista Grupului furnizorilor nucleari.

(3)   Statul membru în cauză prezintă Consiliului de Securitate al ONU autorizația propusă în temeiul alineatului (1) literele (a)-(d), în vederea aprobării de la caz la caz, și nu acordă autorizația până când nu primește aprobarea respectivă.

(4)   Statul membru în cauză prezintă, de asemenea, Consiliului de Securitate al ONU autorizațiile propuse ale activităților menționate la alineatul (1) literele (a) – (d) în vederea aprobării de la caz la caz, dacă activitățile sunt legate de alte produse și tehnologii care, în opinia respectivului stat membru, ar putea contribui la activități de retratare, îmbogățire sau legate de apa grea care nu sunt în conformitate cu JCPOA. Statul membru în cauză nu acordă autorizația până când nu primește respectiva aprobare.

(5)   Autoritatea competentă în cauză nu acordă autorizația în temeiul alineatului (1) litera (e) până când nu primește aprobarea Comisiei mixte.

(6)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant cu privire la autorizațiile acordate în temeiul alineatelor (1) și (5) sau cu privire la orice refuz al Consiliului de Securitate al ONU de a aproba o autorizație în conformitate cu alineatul (3) sau (4).

Articolul 2b

(1)   Articolul 2a alineatele (3) și (4) nu se aplică în cazul autorizațiilor propuse pentru furnizarea, vânzarea sau transferul către Iran de echipamente menționate la punctul 2 litera (c) primul paragraf din anexa B la RCSONU 2231 (2015) pentru reactoarele cu apă ușoară.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.

Articolul 2c

(1)   Autoritățile competente care acordă o autorizație în conformitate cu articolul 2a alineatul (1) litera (a) și cu articolul 2b se asigură că:

(a)

cerințele relevante ale orientărilor stabilite în lista Grupului furnizorilor nucleari au fost îndeplinite;

(b)

au obținut din partea Iranului și își pot exercita în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală a oricărora dintre articolele furnizate;

(c)

informează în termen de zece zile Consiliul de Securitate al ONU cu privire la furnizare, vânzare sau transfer; și

(d)

în cazul furnizării produselor și tehnologiilor menționate în anexa I, informează AIEA în termen de zece zile cu privire la furnizare, vânzare sau transfer.

(2)   Pentru toate exporturile care necesită o autorizație în temeiul articolului 2a alineatul (1) litera (a), autorizația se acordă de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(3)   Exportatorii transmit autorităților competente toate informațiile relevante, astfel cum se stabilește la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 și astfel cum precizează fiecare autoritate competentă, necesare atunci când solicită o autorizație de export.

Articolul 2d

(1)   Articolul 2a alineatele (3) și (4) nu se aplică în cazul autorizațiilor propuse pentru furnizarea, vânzarea sau transferul de articole, materiale, echipamente, produse și tehnologie, precum și furnizarea de asistență tehnică, formare, servicii financiare, investiții, servicii de brokeraj sau alte servicii aferente, în cazul în care autoritățile competente consideră că acestea sunt direct legate de:

(a)

modificarea necesară a două cascade la instalația de la Fordow pentru producerea de izotopi stabili;

(b)

exportarea, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme, în schimbul uraniului natural sau

(c)

modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului de proiectare convenit și, ulterior, a proiectului final aprobat pentru acest reactor.

(2)   Autoritatea competentă care acordă o autorizație în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1) se asigură că:

(a)

toate activitățile sunt desfășurate strict în conformitate cu JCPOA;

(b)

cerințele relevante ale orientărilor stabilite în lista Grupului furnizorilor nucleari au fost îndeplinite;

(c)

a obținut din partea Iranului și își poate exercita în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală a oricărora dintre articolele furnizate.

(3)   Statul membru în cauză informează:

(a)

Consiliul de Securitate al ONU și Comisia mixtă, cu zece zile înainte de astfel de activități;

(b)

AIEA, în termen de zece zile de la furnizarea, vânzarea sau transferul articolelor, materialelor, echipamentelor, produselor și tehnologiei menționate în lista Grupului furnizorilor nucleari.

(4)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.”.

4.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 3a

(1)   Este necesară o autorizație prealabilă, de la caz la caz, pentru:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa II, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la produsele și tehnologiile enumerate în anexa II sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor incluse în anexa II, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în anexa II, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(d)

înainte de a încheia orice acord cu o persoană iraniană, entitate iraniană sau organism iranian sau cu orice persoană sau entitate care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora, inclusiv acceptarea de împrumuturi sau de credite contractate de o astfel de persoană, entitate sau organism, care ar permite persoanei, entității sau organismului respectiv să participe sau să își sporească participarea, în mod independent sau ca parte a unei întreprinderi comune sau a unui alt tip de parteneriat, la activități comerciale care implică tehnologiile enumerate în anexa II;

(e)

achiziționarea, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa II, originare sau nu din Iran.

(2)   Anexa II include lista produselor și tehnologiilor, cu excepția celor incluse în anexele I și III, care ar putea contribui la activități de retratare, de îmbogățire sau legate de apa grea sau la alte activități care nu sunt în conformitate cu JCPOA.

(3)   Exportatorii furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare atunci când solicită o autorizație.

(4)   Autoritățile competente nu acordă autorizații pentru tranzacțiile menționate la alineatul (1) literele (a) – (e) în cazul în care au motive întemeiate să considere că acțiunile respective ar contribui la activități de retratare, de îmbogățire sau legate de apa grea sau la alte activități legate de domeniul nuclear care nu sunt în conformitate cu JCPOA.

(5)   Autoritățile competente fac schimb de informații cu privire la cererile de autorizare primite în temeiul prezentului articol. Se utilizează în acest scop sistemul menționat la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(6)   Autoritatea competentă care acordă o autorizație în conformitate cu alineatul 1 litera (a) se asigură că a obținut din partea Iranului și își poate exercita în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală a oricărora dintre articolele furnizate.

(7)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant cu privire la intenția de a acorda o autorizație în temeiul prezentului articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.

Articolul 3b

(1)   Pentru toate exporturile care necesită o autorizație în temeiul articolului 3a, respectiva autorizație se acordă în conformitate cu normele detaliate prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 de către autoritățile competente ale statului membru în care este stabilit exportatorul. Autorizația este valabilă în întreaga Uniune.

(2)   Autoritățile competente pot anula, suspenda, modifica sau revoca o autorizație de export pe care au acordat-o anterior, cu respectarea condițiilor stabilite la articolul 3a alineatele (4) și (5).

(3)   În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, modifică în mare măsură sau revocă o autorizație în conformitate cu articolul 3a alineatul (4), statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre, Comisiei și Înaltului Reprezentant și le transmite acestora informațiile relevante, respectând totodată dispozițiile privind caracterul confidențial al acestor informații, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului (4).

(4)   Înainte să acorde o autorizație în conformitate cu articolul 3a pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre în temeiul articolului 3a alineatul (4), autoritățile competente ale statelor membre se consultă mai întâi cu statul membru sau cu statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, decide să acorde o autorizație, respectivul stat membru informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

Articolul 3c

(1)   Articolul 3a nu se aplică în cazul autorizațiilor propuse pentru furnizarea, vânzarea sau transferul către Iran de produse și tehnologii menționate în Anexa II pentru reactoarele cu apă ușoară.

(2)   Autoritatea competentă care acordă o autorizație în conformitate cu alineatul 1 se asigură că a obținut din partea Iranului și își poate exercita în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală a oricărora dintre articolele furnizate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant, în termen de patru săptămâni, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul prezentului articol.

Articolul 3d

(1)   Articolul 3a nu se aplică în cazul autorizațiilor propuse pentru furnizarea, vânzarea sau transferul de articole, materiale, echipamente, produse și tehnologie, precum și furnizarea de asistență tehnică, formare, servicii financiare, investiții, servicii de brokeraj sau alte servicii aferente, în cazul în care autoritățile competente consideră că acestea sunt direct legate de:

(a)

modificarea necesară a două cascade la instalația de la Fordow pentru producerea de izotopi stabili;

(b)

exportarea, de către Iran, a unor cantități de uraniu îmbogățit mai mari de 300 de kilograme, în schimbul uraniului natural sau

(c)

modernizarea reactorului de la Arak, pe baza modelului de proiectare convenit și, ulterior, a proiectului final aprobat pentru acest reactor.

(2)   Autoritatea competentă care acordă o autorizație în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (1) se asigură că:

(a)

toate activitățile sunt desfășurate strict în conformitate cu JCPOA;

(b)

a obținut din partea Iranului și își poate exercita în mod efectiv dreptul de a verifica utilizarea finală și locul de utilizare finală a oricărora dintre articolele furnizate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul prezentului articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).”."

5.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 4a

(1)   Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa III sau a oricărui alt articol despre care statul membru stabilește că ar putea contribui la dezvoltarea de vectori purtători de arme nucleare, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Iran sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Anexa III enumeră articolele, inclusiv produsele și tehnologiile, care figurează în lista privind regimului de control al tehnologiei rachetelor.

Articolul 4b

Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa III sau cu furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor incluse în anexa III, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile incluse în anexa III, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

încheierea oricărui acord cu o persoană iraniană, entitate iraniană sau organism iranian sau cu orice persoană sau entitate care acționează în numele acestora sau la îndrumarea acestora, inclusiv acceptarea de împrumuturi sau de credite contractate de o astfel de persoană, entitate sau de organism, care ar permite persoanei, entității sau organismului respectiv să participe sau să își sporească participarea, în mod independent sau ca parte a unei întreprinderi comune sau a unui alt tip de parteneriat, la activități comerciale care implică tehnologiile enumerate în anexa III.

Articolul 4c

Se interzice achiziția, importul sau transportul din Iran, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor enumerate în anexa III, indiferent dacă respectivul articol provine sau nu din Iran.”.

6.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Se interzice:

(a)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, de servicii de brokeraj sau de alte servicii cu privire la produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (denumită în continuare «Lista comună cuprinzând produsele militare»), precum și cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea produselor și tehnologiilor incluse în listă, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente, în mod direct sau indirect, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

încheierea oricărui acord de participare sau de sporire a participării la orice persoană iraniană, entitate iraniană sau organism iranian care fabrică produsele sau tehnologiile enumerate în Lista comună cuprinzând produsele militare, în mod independent sau ca parte a unei întreprinderi comune sau a unui alt tip de parteneriat. Aceasta include acordarea de împrumuturi sau credite unei astfel de persoane, unei astfel de entități sau unui astfel de organism.”.

7.

Articolele 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b și 10c se elimină.

8.

Articolul 10d este înlocuit cu următorul text:

„Articolul 10d

(1)   Este necesară o autorizație prealabilă pentru:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor software enumerate în anexa VIIA, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la produsele software enumerate în anexa VIIA sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea articolelor respective, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele software enumerate în anexa VIIA, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Autoritățile competente nu acordă autorizații în temeiul prezentului articol în cazul în care:

(a)

au motive întemeiate să considere că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse software sunt sau pot fi destinate utilizării în legătură cu următoarele aspecte:

(i)

activități de retratare, de îmbogățire sau legate de apa grea sau alte activități legate de domeniul nuclear care nu sunt în conformitate cu JCPOA;

(ii)

programul militar sau de rachete balistice al Iranului sau

(iii)

ar fi în beneficiul direct sau indirect al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene;

(b)

contractele pentru furnizarea de asemenea articole sau asistență nu includ garanții satisfăcătoare în ceea ce privește utilizatorul final.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul prezentului articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.

(4)   În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, modifică în mare măsură sau revocă o autorizație în conformitate cu prezentul articol, statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre, Comisiei și Înaltului Reprezentant și le transmite acestora informațiile relevante.

(5)   Înainte să acorde o autorizație în conformitate cu prezentul articol pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre, autoritățile competente ale statelor membre se consultă mai întâi cu statul membru sau cu statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, decide să acorde o autorizație, respectivul stat membru informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.”.

9.

Articolele 10e, 10f, 11, 12, 13, 14, 14a și 15 se elimină.

10.

Articolul 15a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15a

(1)   Este necesară o autorizație prealabilă pentru:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de grafit și de metale în stare brută sau semifinită astfel cum sunt menționate în anexa VIIB către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(b)

furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj cu privire la grafit și metale în stare brută sau semifinită, astfel cum sunt menționate în anexa VIIB, sau cu privire la furnizarea, producția, întreținerea și utilizarea acestor articole, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran;

(c)

furnizarea de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu grafit și metale în stare brută sau semifinită enumerate în anexa VIIB, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor articole sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran.

(2)   Autoritățile competente nu acordă autorizații în temeiul prezentului articol în cazul în care:

(a)

au motive întemeiate să considere că vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de grafit și de metale în stare brută sau semifinită sunt sau pot fi destinate utilizării în legătură cu următoarele aspecte:

(i)

activități de retratare, de îmbogățire sau legate de apa grea sau alte activități legate de domeniul nuclear care nu sunt în conformitate cu JCPOA;

(ii)

programul militar sau de rachete balistice al Iranului sau

(iii)

ar fi în beneficiul direct sau indirect al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene;

(b)

contractele pentru furnizarea de asemenea articole sau asistență nu includ garanții satisfăcătoare în ceea ce privește utilizatorul final.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la intenția sa de a acorda o autorizație în temeiul prezentului articol cu cel puțin zece zile înainte de autorizare.

(4)   În cazul în care o autoritate competentă refuză să acorde o autorizație sau anulează, suspendă, modifică în mare măsură sau revocă o autorizație în conformitate cu prezentul articol, statul membru în cauză notifică acest lucru celorlalte state membre, Comisiei și Înaltului Reprezentant și le transmite acestora informațiile relevante.

(5)   Înainte să acorde o autorizație în conformitate cu prezentul articol pentru o tranzacție în esență identică cu o tranzacție care face obiectul unui refuz încă în vigoare care a fost emis de un alt stat membru sau de alte state membre, autoritățile competente ale statelor membre se consultă mai întâi cu statul membru sau cu statele membre care au pronunțat refuzul. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde o autorizație, acesta informează celelalte state membre, Comisia și Înaltul Reprezentant cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

(6)   Dispozițiile de la alineatele (1) – (3) nu se aplică produselor enumerate în anexele I, II și III sau anexei I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.”.

11.

Articolele 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 se elimină.

12.

Articolul 23 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute la articolele 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b și 29, se interzice furnizarea de servicii de comunicare financiară specializate, care sunt utilizate pentru a face schimb de date financiare, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexele VIII și IX.”.

13.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 23a

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor prevăzute în lista din anexa XIII. Anexa XIII cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al ONU în conformitate cu punctul 6 litera (c) din anexa B la RCSONU 2231 (2015).

(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt în posesia sau sub controlul persoanelor, entităților și organismelor prevăzute în lista din anexa XIV. Anexa XIV cuprinde persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Decizia 2010/413/PESC a Consiliului, au fost identificate ca:

(a)

fiind implicate, asociate în mod direct sau furnizând sprijin pentru activitățile nucleare sensibile cu risc de proliferare ale Iranului realizate contrar angajamentelor Iranului din cadrul JCPOA sau pentru perfecționarea vectorilor de transport ai armelor nucleare de către Iran, inclusiv prin implicarea în achiziția articolelor, produselor, echipamentelor, materialelor și tehnologiei interzise specificate în declarația care figurează în anexa B la RCSONU 2231 (2015), în Decizia 2010/413/PESC sau în anexele la prezentul regulament;

(b)

ajutând persoane sau entități desemnate să eludeze sau să încalce dispozițiile JCPO, ale RCSONU 2231 (2015) sau ale Deciziei 2010/413/PESC sau ale prezentului regulament;

(c)

acționând în numele sau la îndemnul persoanelor sau al entităților desemnate sau

(d)

fiind o persoană juridică, o entitate sau un organism aflat în proprietatea sau sub controlul persoanelor sau entităților desemnate.

(3)   Se interzice punerea la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe listele din anexele XIII și XIV, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(4)   Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute la articolele 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b sau 29, se interzice furnizarea de servicii de comunicare financiară specializate, care sunt utilizate pentru a face schimb de date financiare, persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexele XIII și XIV.

(5)   Anexele XIII și XIV cuprind motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor incluse pe liste.

(6)   Anexele XII și XIV includ, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, naționalitatea, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. Anexele XIII și XIV includ și data desemnării.”.

14.

Articolele 24 – 29 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 24

Prin derogare de la articolul 23 sau 23a, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de gaj stabilit printr-o hotărâre judiciară, administrativă sau arbitrală anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul menționat(ă) la articolul 23 sau 23a a fost desemnat(ă) de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliu, ori al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate sau adoptate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-un astfel de drept de gaj sau recunoscute ca valide printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c)

dreptul de gaj sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, al unei entități sau al unui organism inclus în listele din anexele VIII, IX, XIII sau XIV;

(d)

recunoașterea dreptului de gaj sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză și

(e)

dacă se aplică articolul 23 alineatul (1) sau articolul 23a alineatul (1), statul membru informează Consiliul de Securitate al ONU cu privire la dreptul de gaj sau hotărâre.

Articolul 25

Prin derogare de la articolul 23 sau de la articolul 23a și cu condiția ca o persoană, o entitate sau un organism prevăzut în listele din anexele VIII, IX, XIII sau XIV să trebuiască să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord care a fost încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligații care a apărut pentru persoana, entitatea sau organismul în cauză înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv a fost desemnat de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliu, autoritățile competente pot autoriza, cu respectarea condițiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă respectivă a constatat că:

(i)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană, o entitate sau un organism prevăzut în listele din anexele VIII, IX, XIII sau XIV;

(ii)

plata nu va contribui la o activitate interzisă în temeiul prezentului regulament. Dacă plata reprezintă o contravaloare pentru o activitate comercială care a fost deja efectuată și dacă autoritatea competentă a altui stat membru a confirmat în prealabil că activitatea nu era interzisă la momentul efectuării, se consideră, prima facie, că plata nu va contribui la o activitate interzisă și

(iii)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 23 alineatul (3) sau ale articolului 23a alineatul (3); și

(b)

în cazurile în care se aplică articolul 23 alineatul (1) sau articolul 23a alineatul (1), statul membru în cauză a informat Consiliul de Securitate al ONU cu privire la constatarea și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Consiliul de Securitate al ONU nu a ridicat obiecții în termen de zece zile lucrătoare de la notificare.

Articolul 26

Prin derogare de la articolul 23 sau de la articolul 23a, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că fondurile sau resursele economice:

(i)

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor enumerate în anexele VIII, IX, XIII sau XIV și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor publice;

(ii)

servesc exclusiv la achitarea unor onorarii rezonabile și la rambursarea unor cheltuieli survenite în legătură cu prestarea unor servicii juridice sau

(iii)

sunt destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate.

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism prevăzut în listele din anexa XIII, statul membru în cauză a notificat Consiliului de Securitate al ONU faptul că a constatat îndeplinirea condițiilor menționate la litera (a) și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Consiliul de Securitate al ONU nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

Articolul 27

Prin derogare de la articolul 23 alineatele (2) și (3) sau de la articolul 23a alineatele (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză urmează să fie plătite în sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopuri oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale.

Articolul 28

Prin derogare de la articolul 23 sau de la articolul 23a, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare cu condiția ca, în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism prevăzute în listele din anexa XIII, statul membru în cauză a notificat Consiliului de Securitate al ONU faptul că a constatat îndeplinirea condițiilor menționate anterior și Consiliul de Securitate al ONU și-a dat aprobarea.

Articolul 28a

Prin derogare de la articolul 23 alineatele (2) și (3) sau de la articolul 23a alineatele (2) și (3), autoritățile competente pot autoriza, cu respectarea condițiilor pe care le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au constatat că acestea sunt necesare pentru activitățile legate în mod direct de echipamentul menționat la punctul 2 litera (c) primul paragraf din anexa B la RCSONU 2231 (2015) pentru reactoarele cu apă ușoară.

Articolul 28b

Prin derogare de la articolul 23 sau de la articolul 23a, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că fondurile sau resursele economice:

(i)

sunt necesare pentru proiectele de cooperare nucleară civilă descrise în anexa III din JCPOA;

(ii)

sunt necesare pentru activități direct legate de articolele specificate la articolele 2a și 3a sau pentru orice altă activitate necesară pentru punerea în aplicare a JCPOA; și

(b)

în cazul în care autorizația privește o persoană, o entitate sau un organism enumerat în anexa XIII, statul membru în cauză a notificat Consiliului de Securitate al ONU faptul că a constatat îndeplinirea condițiilor menționate anterior și Consiliul de Securitate al ONU și-a dat aprobarea.

Articolul 29

(1)   Articolul 23 alineatul (3) sau articolul 23a alineatul (3) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau organismului incluse pe listă, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

(2)   Cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 23 alineatele (1) sau (2) sau cu articolul 23a alineatele (1) sau (2), articolul 23 alineatul (3) sau articolul 23a alineatul (3) nu se aplică adăugării în conturile înghețate:

(a)

de dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective; sau

(b)

de plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul menționat la articolul 23 sau la articolul 23a a fost identificat de Comitetul de sancțiuni, de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliu.”.

15.

Se elimină articolele 30, 30a, 30b, 31, 33, 34 și 35.

16.

Articolele 36 și 37 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 36

Persoana care furnizează informațiile prealabile, astfel cum sunt definite în dispozițiile aplicabile privind declarațiile sumare și declarațiile vamale din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 prezintă, de asemenea, toate autorizațiile solicitate de prezentul regulament.

Articolul 37

(1)   Se interzice furnizarea de servicii de buncheraj sau de aprovizionare a navelor sau orice alte servicii pentru nave, destinate navelor deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, o entitate sau un organism iranian, atunci când prestatorii serviciilor respective dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, obținute pe baza informațiilor prealabile menționate la articolul 36, care constituie motive legitime de a se considera că navele transportă produse incluse în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare și de siguranță.

(2)   Se interzice furnizarea de servicii tehnice și de întreținere aeronavelor de marfă deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de o persoană, o entitate sau un organism iranian, atunci când prestatorii serviciilor respective dețin informații, inclusiv de la autoritățile vamale competente, obținute pe baza informațiilor prealabile menționate la articolul 36, care constituie motive legitime de a considera că aeronavele de marfă transportă produse care figurează în Lista comună a produselor militare sau produse a căror furnizare, vânzare, transfer sau export sunt interzise în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare și de siguranță.

(3)   Interdicțiile menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se aplică până când încărcătura a fost inspectată și, dacă este necesar, confiscată sau distrusă, după caz.

Orice confiscare și distrugere poate fi efectuată, în conformitate cu legislația națională sau cu o decizie a unei autorități competente, pe cheltuiala importatorului sau poate fi recuperată de la orice altă persoană sau entitate responsabilă de tentativa de furnizare, vânzare, transfer sau export ilicit.”.

17.

Articolele 37 și 37b se elimină.

18.

La articolul 38 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate enumerate în anexele VIII, IX, XIII și XIV”.

19.

Articolul 39 se elimină.

20.

La articolul 40 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

furnizează de îndată autorităților competente ale statelor membre în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, în special cu privire la conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 23 sau 23a, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statelor membre;”.

21.

Articolul 41 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 41

Este interzisă participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolele 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 5, 10d, 15a, 23, 23a și 37 din prezentul regulament.”.

22.

La articolul 42, alineatul (3) se elimină.

23.

Se elimină articolele 43, 43a, 43b și 43c.

24.

La articolul 44 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolelor 23 și 23a și la autorizațiile acordate în temeiul articolelor 24, 25, 26, 27, 28, 28a și 28b;”.

25.

Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

Comisia modifică anexele I, II, III, VIIA, VIIB și X pe baza informațiilor furnizate de statele membre.”.

26.

Articolul 46 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 46

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate al ONU include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism, Consiliul include respectiva persoană fizică sau juridică, entitate sau organism în anexa VIII.

(2)   Atunci când decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 23 alineatele (2) și (3), Consiliul modifică anexa IX în consecință.

(3)   Atunci când decide să aplice unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism măsurile menționate la articolul 23a alineatele (2) și (3), Consiliul modifică anexa XIV în consecință.

(4)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatele (1)-(3), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(5)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi semnificative noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(6)   Atunci când Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau organism inclus pe listă, Consiliul modifică anexa VIII sau IX în consecință.

(7)   Listele din anexele IX și XIV se revizuiesc la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.”.

27.

Anexele I, II și III se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul regulament.

28.

Anexele IV, IVA, V, VI, VIA, VIB și VII se elimină.

29.

Anexele VIIA și VIIB se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

30.

Anexa X se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

31.

Anexele XI și XII se elimină.

32.

Se adaugă anexele XIII și XIV, astfel cum figurează în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data menționată la articolul 2 al doilea paragraf din Decizia (PESC) 2015/1863. Data cererii se publică în aceeași zi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1863 a Consiliului din 18 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (a se vedea pagina 174 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

ANEXA I

Lista produselor și tehnologiilor menționate la articolul 2a

Prezenta anexă conține următoarele produse enumerate în lista Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum sunt definite în aceasta:

Notă:

Orice articol ale cărui caracteristici sau specificații tehnice specifice intră în categoriile specificate atât de anexa I, cât și de anexa III se consideră că se încadrează doar în anexa III

NSG, partea I

ANEXA A

LISTA DE BAZĂ MENȚIONATĂ ÎN LINIILE DIRECTOARE

NOTE GENERALE

1.

Obiectivul acestor controale nu trebuie eludat prin transferul de părți componente.Fiecare guvern în parte ia măsurile pe care este în măsură să le ia astfel încât să îndeplinească acest obiectiv și continuă să urmărească aplicarea unei definiții funcționale pentru părți componente, care să poată fi utilizată de toți furnizorii.

2.

În ceea ce privește punctul 9 litera (b) punctul (2) din liniile directoare, prin același tip se înțelege că proiectul, construcția sau procedeele de funcționare se bazează pe aceleași procese fizice sau chimice ca cele identificate în lista de bază sau pe procese similare.

3.

Pentru anumite procedee de separare izotopică, furnizorii recunosc legătura strânsă dintre uzinele, echipamentele și tehnologia de îmbogățire a uraniului și cele de separare izotopică a «altor elemente» în scopuri de cercetare, în scopuri medicale și în alte scopuri industriale non-nucleare. În această privință, furnizorii ar trebui să examineze cu grijă măsurile juridice, inclusiv reglementările privind acordarea de licențe pentru export și practicile în materie de clasificare și securitate a informațiilor/tehnologiei pentru activitățile de separare izotopică care implică «alte elemente», pentru a asigura punerea în aplicare a unor măsuri de protecție adecvate, dacă este cazul. Furnizorii recunosc că, în anumite cazuri, măsurile de protecție adecvate pentru activitățile de separare izotopică care implică «alte elemente» vor fi în esență aceleași ca în cazul îmbogățirii uraniului. (A se vedea nota introductivă de la secțiunea 5 a listei de bază.) În conformitate cu punctul 17 litera (a) din liniile directoare, furnizorii se consultă cu alți furnizori, după caz, pentru a promova politici și proceduri uniforme pentru transferul și protecția uzinelor, a echipamentelor și a tehnologiei care implică separarea izotopică a «altor elemente». Furnizorii ar trebui de asemenea să dea dovadă de prudența necesară în cazurile în care echipamentele și tehnologia obținute în urma unor procese de îmbogățire a uraniului sunt utilizate în scopuri non-nucleare, precum în industria chimică.

CONTROALELE ASUPRA TEHNOLOGIEI

Transferul de «tehnologie» direct asociat oricărui articol din listă va fi supus unui nivel de examinare și control la fel de ridicat ca în cazul articolului însuși, în măsura în care legislația națională permite acest lucru.

Controalele asupra transferului de «tehnologie» nu se aplică informațiilor care aparțin «domeniului public» sau «cercetării științifice fundamentale».

Pe lângă controalele asupra transferului de «tehnologie» legat de neproliferarea nucleară, furnizorii ar trebui să promoveze protecția acestei tehnologii în legătură cu proiectarea, construcția și funcționarea instalațiilor care figurează în lista de bază, ținând seama de riscul atacurilor teroriste, și ar trebui să atragă atenția destinatarilor asupra necesității acestei protecții.

CONTROALELE ASUPRA PRODUSELOR SOFTWARE

Transferul de «produse software» direct asociat oricărui articol de pe listă va fi supus unui nivel de examinare și control la fel de ridicat ca în cazul articolului însuși, în măsura în care legislația națională permite acest lucru.

Controalele asupra «produselor software» nu se aplică informațiilor care aparțin «domeniului public» sau «cercetării științifice fundamentale».

DEFINIȚII

 

«cercetare științifică fundamentală» – Activitate experimentală sau teoretică care este desfășurată în principal pentru obținerea de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor ori faptelor observabile și care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

 

«dezvoltarea» este legată de toate fazele anterioare «producției», cum ar fi:

proiectarea

cercetarea în vederea proiectării

analiza proiectării

conceptele de proiectare

asamblarea și testarea de prototipuri

schemele pentru producția-pilot

datele de proiectare

procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs

proiectul configurației

proiectul de integrare

planurile generale

 

«aparțin domeniului public», în sensul prezentului text, înseamnă că «tehnologia» sau «produsele software» au fost pus la dispoziție fără restricții în ceea ce privește diseminarea sa în continuare. (Restricțiile de copyright nu fac ca «tehnologia» sau «produsele software» să nu fie considerate ca aparținând domeniului public.)

 

«microprograme» – Secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

 

«alte elemente» – Toate elementele altele decât hidrogenul, uraniul și plutoniul.

 

«producție» desemnează toate fazele de producție, respectiv:

construcție

tehnologia de producție

fabricarea

integrarea

asamblarea (montarea)

inspecția

testarea

asigurarea calității

 

«program» – Secvență de instrucțiuni pentru desfășurarea unui procedeu, exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă cu ajutorul unui calculator electronic.

 

«produse software» înseamnă o colecție de unul sau mai multe «programe» ori «microprograme» stocate pe orice suport accesibil.

 

«asistența tehnică» poate fi sub formă de: instrucțiuni, procedee practice, instruire, cunoștințe aplicate, servicii de consultanță.

Notă:

«Asistența tehnică» poate implica un transfer de «date tehnice».

 

«datele tehnice» pot fi sub formă de proiecte, planuri, diagrame, modele, formule, desene și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

 

«tehnologie» înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» oricărui articol de pe listă. Aceste informații pot fi sub formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică».

 

«utilizare» – Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea la fața locului), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE

1.   Material sursă și material fisionabil special

Astfel cum este definit la articolul XX din Statutul Agenției Internaționale a Energiei Atomice:

1.1.

«Material sursă»

Termenul «material sursă» înseamnă uraniu care conține amestecul de izotopi care se găsește în natură; uraniu sărăcit în izotopul 235; toriu; oricare dintre substanțele menționate anterior sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat; orice alt material care conține una sau mai multe dintre substanțele menționate anterior în concentrații pe care Consiliul guvernatorilor le determină periodic; orice alt material pe care Consiliul guvernatorilor îl determină periodic.

1.2.

«Material fisionabil special»

i)

Termenul «material fisionabil special» înseamnă plutoniu 239; uraniu 233; «uraniu îmbogățit în izotopii 235 sau 233»; orice material care conține una sau mai multe dintre substanțele menționate anterior; orice alt material fisionabil pe care Consiliul guvernatorilor îl determină periodic; dar termenul «material fisionabil special» nu include material sursă.

ii)

Termenul «uraniu îmbogățit în izotopii 235 sau 233» înseamnă uraniu care conține izotopul 235 sau izotopul 233 sau amândoi într-o cantitate în care raportul dintre suma acestor doi izotopi și izotopul 238 este mai mare decât raportul dintre izotopul 235 și izotopul 238 din uraniul natural.

Totuși, în sensul liniilor directoare nu sunt incluse articolele specificate la litera (a) de mai jos și exporturile de material sursă și material fisionabil special către o anumită țară de destinație, într-o perioadă de 12 luni, în cantități inferioare valorilor specificate la litera (b) de mai jos:

(a)

Plutoniu cu o concentrație izotopică de plutoniu 238 de peste 80 %.

Material fisionabil special atunci când este folosit în cantități de ordinul gramului sau mai mici, ca elemente sensibile în instrumente; și

Material sursă în cazul căruia guvernul s-a asigurat că urmează să fie folosit numai în activitățile non-nucleare, precum producția de aliaje sau de ceramică;

(b)

Material fisionabil special

50 de grame efective;

Uraniu natural

500 de kilograme;

Uraniu sărăcit

1 000 de kilograme; și

Toriu

1 000 de kilograme.

2.   Echipamente și materiale non-nucleare

Echipamentele și materialele non-nucleare enumerate în lista adoptată de guvern sunt următoarele (cantitățile inferioare valorilor indicate în anexa B fiind considerate practic neglijabile):

2.1.

Reactoare nucleare și echipamente și componente ale acestora special proiectate sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 1);

2.2.

Materiale non-nucleare pentru reactoare (a se vedea anexa B secțiunea 2);

2.3.

Uzine de retratare a elementelor combustibile iradiate și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 3);

2.4.

Uzine de fabricare a elementelor combustibile din reactorul nuclear și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 4);

2.5.

Uzine de separare a izotopilor de uraniu natural, uraniu sărăcit sau materiale și echipamente fisionabile speciale, altele decât instrumentele analitice, special proiectate sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 5);

2.6.

Uzine de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului și a compușilor de deuteriu și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 6);

2.7.

Instalații de conversie a uraniului și a plutoniului pentru utilizare la fabricarea de elemente combustibile și pentru separarea izotopilor de uraniu, conform definiției din secțiunile 4 și, respectiv, 5, și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop (a se vedea anexa B secțiunea 7).

ANEXA B

PRECIZĂRI PRIVIND ARTICOLELE CARE FIGUREAZĂ ÎN LISTA DE BAZĂ

(astfel cum sunt desemnate în anexa A secțiunea 2 – MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE)

1.   Reactoare nucleare și echipamente și componente ale acestora special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Diferitele tipuri de reactoare nucleare pot fi caracterizate în funcție de moderatorul utilizat (grafit, apă grea, apă ușoară, niciunul), spectrul neutronilor pe care îi conține (de exemplu termici, rapizi), tipul de agent de răcire utilizat (de exemplu apă, metal lichid, sare topită, gaz) sau funcția ori tipul lor (de exemplu reactoare de putere, reactoare de cercetare, reactoare de testare). Se urmărește ca toate aceste tipuri de reactoare nucleare să fie incluse în această rubrică și în toate subrubricile acesteia, după caz. Această rubrică nu se aplică reactoarelor de fuziune.

1.1.   Reactoare nucleare complete

Reactoare nucleare capabile să funcționeze pentru a întreține o reacție de fisiune în lanț autoîntreținută controlată.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Un «reactor nuclear» include în principal articolele care se află în interiorul vasului reactorului sau care sunt fixate direct pe acest vas, echipamentele pentru reglarea puterii din miez și componentele care, în mod normal, conțin agentul de răcire primar din miezul reactorului sau care intră în contact direct cu acest agent sau permit reglarea sa.

EXPORTURILE

Exportul întregului set de articole importante delimitate astfel va avea loc numai în conformitate cu procedurile din liniile directoare. Diferitele articole din acest ansamblu delimitat din punct de vedere funcțional care vor fi exportate numai în conformitate cu procedurile menționate în liniile directoare sunt enumerate la punctele 1.2.-1.11. Guvernul își rezervă dreptul de a aplica procedurile din liniile directoare și în cazul altor articole din ansamblul delimitat din punct de vedere funcțional.

1.2.   Vase de presiune ale reactorului nuclear

Vase de presiune metalice sau părți principale ale acestora fabricate în atelier, special concepute sau pregătite pentru a miezul reactorului nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, precum și structurile interne relevante ale reactorului, astfel cum sunt definite la punctul 1.8 de mai jos.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Punctul 1.2 vizează vasele reactoarelor nucleare, indiferent de presiune, și cuprinde vasele de presiune și tuburile de calandru ale reactoarelor. Capacul vasului de presiune al reactorului este reglementat la punctul 1.2 ca fiind o componentă importantă a unui vas de reactor, fabricată comercial.

1.3.   Mașini de încărcare-descărcare a combustibilului pentru reactoarele nucleare

Echipamente de manipulare special proiectate sau pregătite pentru a introduce sau îndepărta combustibilul dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Articolele menționate mai sus se pot exploata în timpul funcționării sau pot face uz de caracteristici tehnice performante de poziționare sau aliniere care permit derularea unor operațiuni complexe de alimentare fiind oprite, cum ar fi cele în cursul cărora observarea directă sau accesul la combustibil nu este posibil în mod normal.

1.4.   Bare și echipamente de control pentru reactorul nuclear

Bare special proiectate sau pregătite, structurile de susținere sau de suspendare ale acestora, mecanismele de acționare sau tuburile de ghidare ale acestora, pentru controlul procesului de fisiune dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

1.5.   Tuburi de presiune pentru reactorul nuclear

Tuburi special proiectate sau pregătite pentru a conține atât elemente combustibile, cât și lichidul primar de răcire dintr-un reactor, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Tuburile de presiune fac parte din canalele de combustibil concepute să funcționeze la presiuni înalte, care depășesc uneori 5 MPa.

1.6.   Teaca elementului combustibil nuclear

Tuburi metalice din zirconiu sau tuburi din aliaj de zirconiu (sau ansamble de tuburi) concepute sau pregătite special pentru a fi utilizate drept teacă a elementului combustibil într-un reactor, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, în cantități care depășesc 10 kg.

N.B.:

Pentru tuburile de presiune din zirconiu a se vedea 1.5. Pentru tuburile de calandru a se vedea 1.8.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

În tuburile din zirconiu metalic sau tuburile din aliaj de zirconiu destinate utilizării într-un reactor nuclear, raportul hafniu/zirconiu este de obicei mai mic de 1:500 de părți ca greutate.

1.7.   Pompe sau circulatoare pentru agentul primar de răcire

Pompe sau circulatoare special proiectate sau pregătite pentru circulația agentului primar de răcire dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Printre pompele sau circulatoarele special proiectate sau pregătite se numără pompele pentru reactoare răcite cu apă, circulatoarele pentru reactoare răcite cu gaz și pompele electromagnetice și mecanice pentru reactoarele răcite cu metal lichid. Printre aceste echipamente se pot număra pompele cu sisteme sofisticate de etanșare simple sau multiple destinate prevenirii scurgerilor agentului primar de răcire, pompele etanșe și pompe cu sisteme de masă inerțială. Această definiție cuprinde pompele certificate la secțiunea III, divizia I, subsecțiunea NB (componente de clasa 1) în Codul Societății americane a inginerilor mecanici (ASME) sau în standarde echivalente.

1.8.   Structuri interne ale reactorului nuclear

«Structuri interne ale reactorului nuclear», special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus. Sunt incluse aici, de exemplu, coloanele de sprijin pentru miez, canalele de combustibil, tuburile de calandru, ecranele termice, deflectoarele, plăcile-grilă ale miezului și plăcile-difuzor.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

«Structurile interne ale reactorului nuclear» sunt structuri majore din interiorul vasului reactorului care au una sau mai multe funcții, precum susținerea miezului, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea fluxului agentului primar de răcire, asigurarea ecranelor de radiație pentru vasul reactorului și orientarea instrumentării în miez.

1.9.   Schimbătoare de căldură

(a)

Generatoare de abur special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar sau intermediar de răcire dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

(b)

Alte schimbătoare de căldură special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire dintr-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Generatoarele de abur sunt special proiectate sau pregătite să transfere căldura generată în reactor către apa de alimentare în vederea generării de abur. În cazul unui reactor cu neutroni rapizi în care se găsește și un circuit intermediar de răcire, generatorul de abur se află în circuitul intermediar.

Într-un reactor răcit cu gaz, schimbătorul de căldură poate fi utilizat pentru a transfera căldura către un circuit secundar cu gaz care antrenează o turbină cu gaz.

Domeniul de aplicare pentru această rubrică nu include schimbătoarele de căldură ale sistemelor de suport ale reactorului, cum ar fi sistemul de răcire de urgență sau sistemul de evacuare a căldurii reziduale.

1.10.   Detectoare de neutroni

Detectoare de neutroni special proiectate sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxurilor de neutroni din interiorul miezului unui reactor, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Domeniul de aplicare al acestei rubrici cuprinde detectoarele aflate în miez și cele aflate în afara miezului care măsoară o gamă largă de niveluri ale fluxurilor, care variază de obicei de la 104 neutroni pe cm2 pe secundă până la 1010 neutroni pe cm2 pe secundă sau mai mult. Prin «în afara miezului» se înțeleg instrumentele din afara miezului unui reactor, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, dar care se află în interiorul ecranării biologice.

1.11.   Ecrane termice externe

«Ecrane termice externe» proiectate sau pregătite special pentru a fi utilizate într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, în scopul de a reduce pierderile de căldură și a proteja vasul anvelopei.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

«Ecranele termice externe» sunt structuri majore plasate pe vasul reactorului, care reduc pierderile de căldură din reactor și temperatura din vasul anvelopei.

2.   Materiale nenucleare pentru reactoare

2.1.   Deuteriu și apă grea

Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și orice alt compus al deuteriului în care raportul atomic deuteriu/hidrogen depășește 1:5 000, destinați utilizării într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus și furnizați în cantități care depășesc 200 kg de atomi de deuteriu pe o perioadă de douăsprezece luni, oricare ar fi țara de destinație.

2.2.   Grafit de puritate nucleară

Grafit cu o puritate mai mare de cinci părți la un milion de echivalent în bor și cu o densitate de peste 1,50 g/cm, destinat utilizării într-un reactor nuclear, conform definiției de la punctul 1.1 de mai sus, în cantități de peste 1 kilogram.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

În scopul controlului la export, guvernul va stabili dacă exporturile de grafit conform cu specificațiile de mai sus sunt destinate utilizării la un reactor nuclear.

Echivalentul în bor (EB) se poate stabili experimental sau se poate calcula ca sumă de EBz pentru impurități (cu excepția EBcarbon, deoarece carbonul nu este considerat o impuritate), inclusiv borul, unde:

EBz (ppm) = CF × concentrația elementului Z (în ppm);

 

FC este factorul de conversie: (σz × AB) împărțit la (σB × Az);

unde σB și σz sunt secțiunile transversale de captură de neutroni termici (în barni) pentru borul natural și respectiv

 

pentru elementul Z, iar AB și Az sunt masele atomice ale borului natural și respectiv ale elementului Z.

3.   Uzine de retratare a elementelor combustibile iradiate și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Activitatea de retratare a combustibilului nuclear iradiat separă plutoniul și uraniul din produsele de fisiune și din alte elemente transuraniene cu radioactivitate ridicată. Această separare se poate realiza prin diferite procedee tehnice. Cu toate acestea, în ultimii ani, procedeul Purex a devenit cel mai frecvent utilizat și acceptat. Acesta constă în dizolvarea combustibilului nuclear iradiat în acid azotic, urmată de o separare a uraniului, a plutoniului și a produselor de fisiune prin extracție cu solvenți, utilizând un amestec de tributil fosfat în diluant organic.

De la o unitate Purex la alta, operațiunile din cadrul procedeului sunt similare, cum ar fi: debitarea elementului combustibil iradiat, dizolvarea combustibilului, extracția cu solvenți și depozitarea soluțiilor obținute. Pot exista, de asemenea, echipamente pentru denitrarea termică a azotatului de uraniu, conversia azotatului de plutoniu în oxid sau metal și tratarea soluțiilor de deșeuri ale produselor de fisiune într-o formă care se pretează la depozitarea pe termen lung sau la eliminarea lor. Cu toate acestea, tipul și configurația specifice ale echipamentelor care efectuează aceste operațiuni pot să difere de la o unitate Purex la alta din diferite motive, în special în funcție de tipul și de cantitatea de combustibil nuclear iradiat care urmează să fie retratat și de folosirea prevăzută a materialelor recuperate, precum și în funcție de principiile de siguranță și de întreținere înglobate în proiectul unității.

A «uzină de retratare a elementelor combustibile iradiate» include echipamente și componente care, în mod normal, vin în contact direct și controlează direct combustibilul iradiat și fluxurile majore de tratare a materialului nuclear și a produselor de fisiune.

Aceste procese, inclusiv sistemele complete pentru conversia plutoniului și producția de plutoniu metalic, se pot identifica prin măsurile luate pentru a preveni starea critică (de exemplu, prin geometrie), expunerea la radiații (de exemplu, prin ecranare) și riscul de contaminare (de exemplu, prin anvelopă).

EXPORTURILE

Exportul întregului set de articole majore delimitate astfel va avea loc numai în conformitate cu procedurile din liniile directoare.

Guvernul își rezervă dreptul de a aplica procedurile din liniile directoare și în cazul altor articole din ansamblul delimitat funcțional conform listei de mai jos.

Printre articolele de echipament considerate ca făcând parte din categoria vizată de sintagma «și echipamente special proiectate sau pregătite» pentru retratarea elementelor combustibile iradiate se numără:

3.1.   Mașini de debitare pentru elemente combustibile iradiate

Echipamente controlate de la distanță, special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate într-o uzină de retratare, în sensul identificat anterior și destinate tăierii, mărunțirii sau forfecării ansamblelor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear iradiat.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste echipamente realizează o breșă în teaca combustibilului, pentru a expune materialul nuclear iradiat dizolvării. Cel mai adesea se folosesc foarfeci din metal special proiectate, dar se pot utiliza și echipamente de înaltă tehnologie, cum ar fi laserele.

3.2.   Dizolvanți

Rezervoare care prezintă siguranță în starea critică ( de exemplu, rezervoarele de diametru mic, inelare sau plate), special proiectate sau pregătite în vederea utilizării într-o uzină de retratare, în sensul identificat mai sus, destinate dizolvării combustibilului nuclear iradiat și care sunt capabile să reziste la lichide fierbinți, puternic corozive și a căror încărcare și întreținere pot fi controlate de la distanță.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Dizolvanții primesc, în mod normal, combustibil uzat și mărunțit. În aceste recipiente sigure în stare critică, materialul nuclear iradiat se dizolvă în acid azotic, iar părțile exfoliate rămase se îndepărtează din fluxul de tratare.

3.3.   Extractoare cu solvent și echipamente de extracție cu solvenți

Extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele cu umplutură sau coloanele cu reflux pulsatoriu, mixerele-decantoare sau contactoarele centrifuge, special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate într-o uzină de retratare a combustibilului iradiat. Extractoarele cu solvent trebuie să reziste la efectul coroziv al acidului azotic. În mod normal, extractoarele cu solvent sunt fabricate la standarde extrem de ridicate (cum ar fi tehnici speciale de sudură, de inspecție și de asigurare și control al calității), din oțel inoxidabil cu un conținut scăzut de carbon, din titan, zirconiu sau din alte materiale de înaltă calitate.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Extractoarele cu solvent primesc atât soluția de combustibil iradiat, provenită de la dizolvanți, cât și soluția organică care separă uraniul, plutoniul și produsele de fisiune. Echipamentele de extracție cu solvent sunt, în mod normal, proiectate să respecte parametri stricți de funcționare, cum ar fi durata de funcționare lungă, fără cerințe de întreținere sau cu ușurință la înlocuire, simplitatea de exploatare și control, precum și adaptabilitatea la variațiile condițiilor aferente procedeului.

3.4.   Vase de colectare sau de depozitare a soluțiilor chimice

Special proiectate sau pregătite pentru a fi utilizate într-o uzină de retratare a combustibilului iradiat. Vasele de colectare sau de depozitare trebuie să reziste la efectul coroziv al acidului azotic. Vasele de colectare sau de depozitare sunt fabricate, în mod normal, din materiale precum oțel inoxidabil cu conținut scăzut de carbon, titan sau zirconiu sau din alte materiale de înaltă calitate. Vasele de colectare sau de depozitare pot fi proiectate pentru controlul de la distanță al funcționării și întreținerii și pot avea, pentru controlul și prevenirea riscului de stare critică, următoarele caracteristici:

(1)

pereți sau structuri interne cu un echivalent de bor de cel puțin 2 % sau

(2)

un diametru maxim de 175 mm (7 țoli) pentru vasele cilindrice sau

(3)

o lățime maximă de 75 mm (3 țoli) fie pentru un vas plat, fie pentru unul inelar.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Odată depășită etapa extracției cu solvent, se obțin trei fluxuri de soluții principale. Recipientele de colectare sau de depozitare se utilizează în tratarea ulterioară a tuturor celor trei fluxuri după cum urmează:

(a)

Soluția pură de azotat de uraniu este concentrată prin evaporare și prelucrată într-un proces de denitrificare, prin care este convertită în oxid de uraniu. Acest oxid este refolosit în ciclul combustibilului nuclear.

(b)

Soluția de produse de fisiune puternic radioactive este în mod normal concentrată prin evaporare și depozitată sub formă de concentrat lichid. Acest concentrat se poate evapora ulterior și converti într-o formă care se pretează la depozitare sau la eliminare.

(c)

Soluția pură de azotat de plutoniu este concentrată și depozitată înainte de a fi transferată către etapele următoare ale procedeului. Mai concret, vasele de colectare sau de depozitare a soluțiilor de plutoniu sunt proiectate pentru a evita orice risc de stare critică ce poate rezulta din variațiile de concentrație și de formă ale fluxului în cauză.

3.5.   Sisteme de măsurare neutronică pentru controlul procesului

Sisteme de măsurare neutronică special proiectate sau pregătite pentru a fi integrate și utilizate cu ajutorul unor sisteme de control automat al procesului într-o uzină de retratare a elementelor combustibile iradiate.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme implică capacitatea de măsurare și discriminare neutronică activă și pasivă pentru a stabili cantitatea și compoziția materialului fisibil. Sistemul complet se compune dintr-un generator de neutroni, un detector de neutroni, amplificatoare și componente electronice de tratare a semnalului.

Domeniul de aplicare al acestei rubrici nu include instrumentele de depistare și măsurare neutronică proiectate pentru contabilizarea și păstrarea în siguranță a materialului nuclear ori pentru orice altă aplicare nelegată de integrarea și utilizarea cu ajutorul unor sisteme automate de control al procesului într-o uzină de retratare a elementelor combustibile iradiate.

4.   Uzine de fabricare a elementelor combustibile din reactorul nuclear și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Elementele combustibile nucleare sunt produse dintr-unul sau mai multe materiale originare sau fisionabile speciale menționate la capitolul MATERIALE ȘI ECHIPAMENTE din prezenta anexă. Pentru combustibilii pe bază de oxizi, care sunt cel mai des întâlniți, vor fi prezente echipamente pentru compactarea granulelor, pentru sinterizare, măcinare și granulometrie. Combustibilii pe bază de amestec de oxizi se manevrează în boxe cu mănuși (sau în incinte similare) până când sunt etanșeizați în teacă. În toate cazurile, combustibilul este închis ermetic într-o teacă adecvată, care este concepută să servească drept anvelopă primară care învelește combustibilul în scopul de a conferi o performanță și o siguranță corespunzătoare pe parcursul funcționării reactorului. De asemenea, în toate situațiile se impune un control precis al proceselor, procedurilor și echipamentelor, la standarde extrem de înalte, în scopul de a asigura o performanță previzibilă a combustibilului, în condiții de siguranță.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Printre articolele considerate ca făcând parte din categoria vizată de sintagma «și echipamente special proiectate sau pregătite» pentru fabricarea elementelor combustibile se numără echipamente care:

(a)

în mod normal vin în contat direct, tratează nemijlocit sau controlează fluxul de producție a materialului nuclear;

(b)

etanșează materialul nuclear în interiorul tecii;

(c)

verifică integritatea tecii sau a dispozitivului de etanșare;

(d)

verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat sau

(e)

se utilizează pentru asamblarea elementelor combustibile ale reactorului.

Printre astfel de echipamente sau sisteme de echipamente se pot număra, de exemplu:

1)

stații integral automatizate de inspectare a granulelor, special proiectate sau pregătite pentru verificarea dimensiunilor finale și a defectelor de suprafață ale granulelor combustibile;

2)

mașini automate de sudură, special proiectate sau pregătite pentru sudarea capacelor pe acele (sau barele) combustibile;

3)

stații automate de testare și inspectare special proiectate sau pregătite pentru verificarea integrității acelor (sau barelor) combustibile finalizate;

4)

sisteme special proiectate sau pregătite pentru fabricarea tecii combustibilului nuclear.

La articolul 3 intră de obicei echipamente pentru: a) examinarea cu raze X a sudurilor capacelor de ac (sau de bară); b) depistarea scurgerilor de heliu de la acele (sau barele) aflate sub presiune; și c) scanarea cu raze gama a acelor (sau barelor) pentru a verifica încărcarea corectă a granulelor combustibile din interior.

5.   Uzine de separare a izotopilor de uraniu natural, uraniu sărăcit sau materiale și echipamente fisionabile speciale, altele decât instrumentele analitice, special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Uzinele, echipamentele și tehnologiile de separare a izotopilor de uraniu au, de multe ori, o legătură strânsă cu uzinele, echipamentele și tehnologiile de separare a izotopilor de «alte elemente». În anumite cazuri, controalele de la secțiunea 5 li se aplică și uzinelor și echipamentelor care sunt destinate separării izotopilor de «alte elemente». Aceste controale ale uzinelor și echipamentelor de separare a izotopilor de «alte elemente» vin în completarea controalelor de la uzinele și echipamentele special proiectate sau pregătite pentru tratarea, utilizarea sau producerea de materiale fisionabile speciale vizate de lista de bază. Aceste controale suplimentare de la secțiunea 5 ale utilizărilor care implică «alte elemente» nu se aplică procedeului de separare electromagnetică a izotopilor, acesta fiind abordat la partea a 2-a a liniilor directoare.

Procedeele cărora li se aplică, de asemenea, controalele de la secțiunea 5, fie că utilizarea preconizată este separarea izotopilor de uraniu, fie că este separarea izotopilor de «alte elemente», sunt: centrifugarea cu gaz, difuzia gazoasă, procedeul de separare în plasmă și procedeele aerodinamice.

În cazul anumitor procedee, legătura cu separarea izotopilor de uraniu depinde de elementul care se separă. Acest procedee sunt: procedee pe bază de laser (de exemplu separarea izotopilor cu laser molecular și separarea izotopilor cu laser cu vapori atomici), schimburile chimice și schimburile ionice. De aceea, furnizorii trebuie să evalueze aceste procedee de la caz la caz, aplicând în consecință controalele de la secțiunea 5 utilizărilor care implică «alte elemente».

Printre articolele considerate ca făcând parte din categoria vizată de sintagma «și echipamente, altele decât instrumentele de analiză, special proiectate sau pregătite» pentru separarea izotopilor de uraniu se numără:

5.1.   Centrifuge cu gaz, ansamble și componente special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge cu gaz

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În mod normal, centrifuga cu gaz se compune dintr-un cilindru (sau mai mulți) cu pereți subțiri, cu diametrul cuprins între 75 mm și 650 mm, situat într-o incintă vidată și rotit cu o viteză periferică mare, de ordinul a 300 m/s sau mai mult, în jurul axului său vertical. Pentru a atinge o viteză mare, materialele constitutive ale componentelor de rotație trebuie să aibă un raport rezistență-densitate ridicat, iar ansamblul rotor și, prin urmare, componentele acestuia trebuie să fie fabricate cu mare precizie, cu toleranțe foarte mici, pentru a minimiza dezechilibrele. Spre deosebire de alte centrifuge, centrifuga cu gaz utilizată pentru îmbogățirea uraniului se caracterizează prin prezența în camera rotorului a unuia sau a mai multor deflectoare rotative în formă de disc, a unui ansamblu de tuburi fixe care folosește la introducerea și extracția de UF6 gaz și a cel puțin trei canale separate, dintre care două sunt conectate la cupe care se întind de la axul rotorului până la marginea camerei rotorului. De asemenea, în incinta vidată se găsesc mai multe articole critice care nu se rotesc și care, cu toate că sunt special proiectate, nu sunt dificil de fabricat și nici nu sunt fabricate din materiale deosebite. Cu toate acestea, o unitate de centrifugare necesită un număr mare de astfel de componente, astfel încât cantitatea poate constitui un indiciu important al utilizării finale.

5.1.1.   Componente rotative

(a)

Ansamble complete de rotoare:

Cilindri cu pereți subțiri sau o serie de cilindri cu pereți subțiri interconectați, fabricați dintr-unul sau mai multe materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform descrierii din NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni. În cazul în care sunt interconectați, cilindrii sunt legați unii de alții cu ajutorul unor burdufuri sau inele flexibile, conform descrierii de la punctul 5.1.1. litera (c) de mai jos. Rotorul este echipat cu unul sau mai multe deflectoare interne și cu capace terminale, conform descrierii de la punctul 5.1.1 literele (d) și (e) de mai jos, în cazul în care este în formă finalizată. Cu toate acestea, ansamblul complet se poate livra și numai parțial montat.

(b)

Tuburi de rotor:

Cilindri cu pereți subțiri cu o grosime de 12 mm sau mai puțin, special proiectați sau pregătiți, având un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm și fabricați dintr-unul sau mai multe dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni.

(c)

Inele sau burdufuri:

Componente special proiectate sau pregătite pentru furnizarea unui suport localizat tubului de rotor sau pentru legarea laolaltă a mai multor tuburi de rotor. Burduful este un cilindru scurt cu pereți de maximum 3 mm grosime, un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm și o spiră și care este fabricat dintr-unul dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni.

(d)

Deflectoare:

Componente în formă de disc cu diametrul cuprins între 75 mm și 650 mm, special proiectate sau pregătite pentru a fi montate în interiorul tubului de rotor al centrifugei, cu scopul de a izola camera de prelevare de camera principală de separare și, în unele cazuri, de a facilita circulația UF6gaz în interiorul camerei principale de separare a tubului de rotor și care sunt fabricate dintr-unul dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni.

(e)

Capace superioare/inferioare:

Componente în formă de disc, cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, special proiectate sau pregătite pentru a fi montate la extremitățile tubului de rotor și a menține astfel UF6 în interiorul acestuia și, în anumite cazuri, pentru a susține, reține sau conține ca parte integrantă un element al lagărului superior (capac superior) sau pentru a purta elementele rotative ale motorului și ale lagărului inferior (capac inferior) și care sunt fabricate dintr-unul dintre materialele cu un raport rezistență-densitate ridicat, conform descrierii de la NOTA EXPLICATIVĂ a prezentei secțiuni.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Printre materialele utilizate pentru componentele rotative ale centrifugei se numără:

(a)

Oțel maraging, capabil să dezvolte o rezistență maximă de rupere la tracțiune de minimum 1,95 GPa;

(b)

Aliaje de aluminiu capabile să dezvolte o rezistență maximă de rupere la tracțiune de minimum 0,46 GPa;

(c)

Materiale filamentoase care se pretează la utilizarea în structuri compozite și au un modul specific de minimum 3,18 × 106 m și o rezistență maximă de rupere la tracțiune specifică de minimum 7,62 × 104 m («modulul specific» este modulul lui Young în N/m2, împărțit la greutatea specifică în N/m3; «rezistența maximă de rupere la tracțiune specifică» este rezistența maximă de rupere la tracțiune în N/m2, împărțită la greutatea specifică în N/m3).

5.1.2.   Componente fixe

(a)

Lagăre de suspensie magnetică:

1.

Ansamble de susținere, special proiectate sau pregătite, constând într-un magnet inelar suspendat, aflat într-un carter ce conține un mediu de amortizare. Carterul se fabrică dintr-un material rezistent la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.2.). Magnetul se cuplează la o piesă polară sau la un al doilea magnet fixat pe capacul superior, conform descrierii de la punctul 5.1.1 litera (e). Magnetul poate fi în formă de inel și poate avea un raport între diametrul exterior și diametrul interior mai mic sau egal cu 1,6:1. Magnetul poate să se prezinte sub o formă cu o permeabilitate inițială de minimum 0,15 H/m, o remanență de minimum 98,5 % sau o densitate de energie electromagnetică de peste 80 kJ/m3. În afară de proprietățile obișnuite ale materialului, o condiție esențială este ca deviația axelor magnetice în raport cu axele geometrice să fie limitată la toleranțe foarte mici (mai mici de 0,1 mm) sau ca omogenitatea materialului magnetului să fie impusă în mod special.

2.

Lagăre magnetice active special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge cu gaz.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste lagăre au în mod obișnuit următoarele caracteristici:

Sunt proiectate să țină centrat un rotor care se rotește la minimum 600 Hz și

Sunt conectate la o sursă de alimentare electrică fiabilă și/sau la o unitate de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru a funcționa timp de peste o oră.

(b)

Lagăre/amortizoare:

Lagăre special proiectate sau pregătite care constau într-un ansamblu pivot/cupă montat pe un amortizor. Pivotul se compune, de obicei, dintr-un arbore din oțel călit având o emisferă la o extremitate, iar la cealaltă extremitate un dispozitiv de fixare la capacul inferior, conform descrierii de la punctul 5.1.1 litera (e). Arborele poate totuși să fie echipat cu un lagăr hidrodinamic. Cupa are forma unei granule cu o adâncitură semisferică pe una dintre suprafețe. Aceste componente sunt adesea furnizate separat de amortizor.

(c)

Pompe moleculare:

Cilindri special proiectați sau pregătiți, având caneluri elicoidale obținute prin uzinare interioară sau prin extrudare și ale căror orificii sunt practicate prin alezare. În mod obișnuit, dimensiunile lor sunt următoarele:

diametrul intern cuprins între 75 mm și 650 mm, grosimea pereților de minimum 10 mm și lungimea egală sau mai mare decât diametrul. În mod obișnuit, canelurile au o secțiune dreptunghiulară și o adâncime mai mare sau egală cu 2 mm.

(d)

Statoare pentru motor:

Statoare anulare special proiectate sau pregătite pentru motoare cu histerezis (sau reluctanță) alimentate cu curent alternativ multifazic pentru funcționarea sincronă în vid la o frecvență de minimum 600 Hz și o putere de minimum 40 VA. Statoarele pot fi alcătuite din înfășurări multifazice pe un miez de fier cu pierderi mici, laminat, format din straturi subțiri a căror grosime este de obicei de maximum 2 mm.

(e)

Cartere/recipiente ale centrifugei:

Componente special proiectate sau pregătite pentru a conține ansamblul tubului rotor al unei centrifuge cu gaz. Carterul este format dintr-un cilindru rigid cu un perete de maximum 30 mm grosime, având extremitățile uzinate cu precizie în vederea fixării lagărelor și care este dotat cu una sau mai multe flanșe pentru montare. Extremitățile uzinate sunt paralele între ele și perpendiculare pe axa longitudinală a cilindrului, cu o deviere de maximum 0,05 grade. Carterul poate, de asemenea, să fie format dintr-o structură în fagure care permite adăpostirea mai multor ansamble de rotor.

(f)

Cupe:

Tuburi special proiectate sau pregătite pentru extragerea de UF6 gaz din tubul de rotor după principiul tubului Pitot (adică deschiderea este orientată în fluxul gazos de circumferință din interiorul tubului de rotor, de exemplu prin curbarea extremității unui tub dispus radial) și care pot fi racordate la sistemul central de extracție a gazului.

5.2.   Sisteme, echipamente și componente auxiliare, special proiectate sau pregătite pentru uzinele de îmbogățire prin centrifugare

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Sistemele, echipamentele și componentele auxiliare ale unei uzine de îmbogățire prin centrifugare sunt sistemele necesare introducerii UF6 în centrifuge, legării centrifugelor unele de altele în cascadă (sau în trepte) pentru a obține grade de îmbogățire din ce în ce mai ridicate și pentru extracția de UF6 din centrifuge ca «produs» și «reziduuri», împreună cu echipamentul necesar pentru punerea în mișcare a centrifugelor și controlul instalației.

În mod normal, UF6 este sublimat cu ajutorul unor autoclave încălzite și repartizat în stare gazoasă în centrifuge cu ajutorul unui colector tubular de cascadă. Fluxurile de «produs» și «reziduu» de UF6 gaz care ies din centrifuge, sunt, de asemenea, conduse printr-un colector tubular de cascadă spre capcanele de frig [care funcționează la temperaturi de aproximativ 203 K (– 70 °C)], în care sunt condensate înainte de a fi transferate mai departe în containere corespunzătoare pentru transport sau depozitare. Dat fiind că o instalație de îmbogățire conține multe mii de centrifuge montate în cascadă, există mulți kilometri de conducte colectoare în cascadă care încorporează mii de suduri, ceea ce presupune o repetabilitate considerabilă a montării. Echipamentele, componentele și sistemele de conducte sunt fabricate în conformitate cu norme foarte stricte de vidare și de curățenie.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Unele dintre articolele enumerate mai jos fie vin în contact direct cu UF6 gaz tratat, fie controlează direct centrifugele și trecerea gazului dintr-o centrifugă în alta și de la o cascadă la alta. Printre materialele rezistente la corodarea cu UF6 se numără: cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichel sau aliajele care conțin minimum 60 % nichel și polimerii de hidrocarburi fluorurate.

5.2.1.   Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor

Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6 și printre care se numără:

(a)

Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru trecerea UF6 în procesul de îmbogățire;

(b)

Condensatori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

(c)

Stații de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă;

(d)

Stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere.

5.2.2.   Mașini colectoare/Sisteme de conducte

Sisteme de conducte și colectoare, special proiectate sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de centrifuge. Rețeaua de conducte este în mod normal de tip colector «triplu», fiecare centrifugă fiind conectată la fiecare dintre colectoare. Prin urmare, există o repetabilitate considerabilă a formei sistemului. Sistemul este format din sau protejat în întregime de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la prezenta secțiune) și este fabricat în conformitate cu norme foarte stricte de vidare și de curățenie.

5.2.3   Valve de închidere și de control speciale

(a)

Valve de închidere special proiectate sau pregătite să acționeze asupra fluxurilor gazoase de UF6 de alimentare, produs și reziduuri ale unei centrifuge cu gaz.

(b)

Valve etanșate cu suflantă, manuale sau automate, de închidere sau control, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, cu un diametru interior de 10 mm până la 160 mm, special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale uzinelor de îmbogățire prin centrifugare cu gaz.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

În mod obișnuit, între valvele proiectate sau pregătite special în acest scop se numără valvele etanșate cu suflantă, valvele cu închidere rapidă, valvele cu acțiune rapidă și altele.

5.2.4.   Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni

Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în direct probe din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile următoare:

1.

Capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

Surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3.

Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;

4.

Au un sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

5.2.5.   Schimbătoare de frecvență

Schimbătoare de frecvență (cunoscute și sub numele de convertoare sau invertoare) special proiectate sau pregătite pentru alimentarea statoarelor pentru motor descrise la punctul 5.1.2 litera (d) sau piese, componente și subansamble de astfel de schimbătoare de frecvență, prezentând toate caracteristicile următoare:

1.

O frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare și

2.

O stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %).

5.3.   Ansamble și componente special proiectate sau pregătite pentru utilizarea la îmbogățirea prin difuzie gazoasă

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În metoda de separare a izotopilor de uraniu prin difuzie gazoasă, ansamblul tehnologic principal constă într-o barieră poroasă specială de difuzie gazoasă, un schimbător de căldură pentru răcirea gazului (care se încălzește prin procesul de compresie), valve de etanșare și valve de control, precum și un sistem de conducte. Dat fiind că tehnologia difuziei gazoase folosește hexafluorura de uraniu (UF6), toate suprafețele echipamentelor, conductelor și instrumentarului (care vin în contact cu gazul) trebuie să fie fabricate din materiale care rămân stabile în contact cu UF6. O instalație de difuzie gazoasă necesită mai multe astfel de ansambluri, astfel încât cantitatea poate fi un indicator important al utilizării finale.

5.3.1.   Bariere de difuzie gazoasă și materiale obstructive

(a)

Filtre subțiri și poroase, special proiectate sau pregătite, cu pori între 10 și 100 nm, o grosime de maximum 5 mm și, în cazul formelor tubulare, un diametru de maximum 25 mm, fabricate din materiale metalice, polimerice sau ceramice rezistente la coroziunea produsă de UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4), și

(b)

compuși sau pulberi special pregătite pentru fabricarea unor astfel de filtre. Astfel de compuși și pulberi conțin nichel și aliaje cu minimum 60 % nichel, oxid de aluminiu sau polimeri de hidrocarburi complet fluorurați, cu o puritate în greutate de minimum 99,9 %, cu dimensiunea unei particule mai mică de 10 μm și cu un înalt grad de uniformitate a dimensiunii particulelor, care sunt special pregătite pentru fabricarea barierelor de difuzie gazoasă.

5.3.2.   Cartere de difuzie

Vase special proiectate sau pregătite, etanșate ermetic, pentru a conține bariera de difuzie gazoasă, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4).

5.3.3.   Compresoare și suflante de gaz

Compresoare sau suflante de gaz special proiectate sau pregătite, cu o capacitate a volumului de sucțiune a UF6 de minimum 1 m3 pe minut și cu o presiune de descărcare de maxmimum 500 kPa, proiectate pentru funcționarea pe termen lung în mediu de UF6, precum și ansambluri separate de astfel de compresoare și de suflante de gaz. Aceste compresoare și suflante de gaz au un raport de presiune de maximum 10:1 și sunt fabricate din sau protejate de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4).

5.3.4.   Garnituri de etanșare a arborilor

Garnituri de vid cu conexiuni de alimentare și de evacuare, special proiectate sau pregătite pentru etanșarea arborelui care leagă rotorul compresorului sau al suflantei de gaz de motorul de antrenare, în scopul de a asigura o etanșare fiabilă care să împiedice aerul să pătrundă în camera interioară a compresorului sau a suflantei de gaz care este plină cu UF6. Astfel de garnituri sunt proiectate, în mod normal, pentru un debit de penetrare a gazului tampon mai mic de 1 000 cm3/min.

5.3.5.   Schimbătoare de căldură pentru răcirea UF6

Schimbătoare de căldură special proiectate sau pregătite, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ de la secțiunea 5.4) și destinate unei frecvențe de variație a presiunii datorate unei scurgeri de mai puțin 10 Pa pe oră pentru o diferență de presiune de 100 kPa.

5.4.   Sisteme, echipamente și componente auxiliare special proiectate sau pregătite pentru utilizarea la îmbogățirea prin difuzie gazoasă

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Sistemele, echipamentele și componentele auxiliare ale uzinelor de îmbogățire prin difuzie gazoasă sunt sistemele necesare pentru introducerea de UF6 în ansamblul de difuzie gazoasă, pentru a lega ansamblele unul de altul în cascadă (sau în trepte), cu scopul de a obține grade de îmbogățire din ce în ce mai ridicate și pentru a extrage din cascadele de difuzie UF6 ca «produs» și «reziduuri». Din cauza proprietăților inerțiale pronunțate ale cascadelor de difuzie, orice întrerupere a funcționării lor și mai ales oprirea lor produce consecințe grave. De aceea, menținerea unui vid riguros și constant în toate sistemele tehnologice, protecția automată împotriva accidentelor și reglarea automată și precisă a fluxului de gaz au o mare importanță într-o instalație de difuzie gazoasă. Toate acestea duc la necesitatea echipării uzinei cu un număr mare de sisteme speciale de măsurare, reglare și control.

În mod normal, UF6 este sublimat la ieșirea din cilindrii plasați în autoclave și distribuit în stare gazoasă la punctul de intrare printr-un colector tubular al cascadei. Fluxurile gazoase de UF6 de tip «produs» și «reziduuri», provenite de la punctele de ieșire, sunt conduse printr-un colector tubular al cascadei fie către capcanele de frig, fie către stațiile de compresie, unde UF6 gaz se lichefiază înainte de a fi transferat mai departe în containere de transport sau de depozitare corespunzătoare. Dat fiind că o uzină de îmbogățire prin difuzie gazoasă conține un mare număr de ansambluri de difuzie gazoasă dispuse în cascadă, există mulți kilometri de conducte colectoare în cascadă, care încorporează mii de suduri, ceea ce presupune o repetabilitate considerabilă a montării. Echipamentele, componentele și sistemele de conducte sunt fabricate în conformitate cu norme foarte stricte de vidare și de curățenie.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Elementele enumerate anterior fie sunt în contact direct cu UF6 gaz, fie controlează direct fluxul de gaz din cascadă. Printre materialele rezistente la coroziunea produsă de UF6 se numără: cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichel sau aliajele care conțin minimum 60 % nichel și polimerii de hidrocarburi fluorurate.

5.4.1.   Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor

Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru uzinele de îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6 și printre care se numără:

(a)

Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru trecerea UF6 în procesul de îmbogățire;

(b)

Condensatori, capcane de frig sau pompe utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

(c)

Stații de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă;

(d)

Stații pentru «produs» sau «reziduuri», utilizate pentru a transfera UF6 în containere.

5.4.2.   Sisteme de conducte colectoare

Sisteme de conducte și colectoare, special proiectate sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie gazoasă.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Această rețea de conducte este în mod normal de tip sistem colector «dublu», fiecare celulă fiind conectată la fiecare dintre colectori.

5.4.3.   Sisteme de vid

(a)

Distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid special proiectate sau pregătite cu o capacitate de sucțiune de minimum 5 m3/min.

(b)

Pompe de vid special proiectate pentru a funcționa în atmosferă care suportă UF6, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6 (a se vedea NOTA EXPLICATIVĂ la prezenta secțiune). Aceste pompe pot fi rotative sau volumetrice, pot avea deplasări și etanșări din fluorocarburi, precum și fluide de lucru speciale.

5.4.4.   Valve de închidere și de control speciale

Valve etanșate cu suflantă special proiectate sau pregătite, manuale sau automate, de oprire sau control, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, destinate utilizării în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire prin difuzie gazoasă.

5.4.5.   Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni

Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în direct probe din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile următoare:

1.

Capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

Surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate sau aliaje de nichel-crom;

3.

Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;

4.

Sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

5.5.   Sisteme, echipamente și componente special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în uzine de îmbogățire prin procedeu aerodinamic

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În procedeele aerodinamice de îmbogățire, un amestec de UF6 gazos și de un gaz ușor (hidrogen sau heliu) se comprimă, pe urmă se trece prin elemente de separare, în interiorul cărora se realizează separarea izotopică prin intermediul generării unor puternice forțe centrifuge pe o structură geometrică de tipul unui perete curbat. Au fost dezvoltate două procedee de acest tip: procedeul cu ajutaje de separare și procedeul cu tuburi elastice. În ambele cazuri, componentele principale ale unei trepte de separare includ vase cilindrice care adăpostesc elementele de separare speciale (ajutaje sau tuburi elastice), compresoare cu gaz și schimbătoare de căldură destinate evacuării căldurii de compresie. O uzină care folosește procedeul aerodinamic necesită o serie de asemenea trepte, astfel încât cantitatea poate fi un indicator important al utilizării finale. Dat fiind că procedeele aerodinamice folosesc UF6, toate suprafețele echipamentelor, conductelor și instrumentarului (care vin în contact cu gazul) trebuie să fie fabricate din materiale care să rămână stabile în contact cu UF6.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Articolele enumerate în prezenta secțiune fie vin în contact direct cu UF6 gaz tratat, fie controlează direct fluxul din cascadă. Toate suprafețele care vin în contact cu gazul tratat sunt fabricate în întregime din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6. În înțelesul secțiunii referitoare la articolele de îmbogățire prin procedeu aerodinamic, printre materialele rezistente la coroziunea produsă de UF6 se numără cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichel sau aliajele care conțin minimum 60 % nichel în greutate și polimerii de hidrocarburi fluorurate.

5.5.1.   Ajutaje de separare

Ajutaje de separare și ansamble de ajutaje de separare special proiectate sau pregătite în acest sens. Ajutajele de separare sunt constituite din canale curbate, în formă de fantă, cu o rază de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea produsă de UF6, în interiorul cărora o muchie tăioasă separă în două fracțiuni gazul care circulă prin ajutaj.

5.5.2.   Tuburi elastice

Tuburi elastice și ansambluri de tuburi elastice, special proiectate sau pregătite în acest sens. Tuburile elastice sunt de formă cilindrică sau conică, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, având unul sau mai multe canale de admisie tangențiale. Tuburile pot fi echipate cu anexe de tip ajutaj la unul sau la ambele capete.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Gazul pătrunde tangențial în tubul elastic printr-una dintre extremități, prin intermediul unor aripi turbionare sau prin numeroase orificii tangențiale situate de-a lungul periferiei tubului.

5.5.3.   Compresoare și ventilatoare cu gaz

Compresoare sau suflante de gaz special proiectate sau pregătite, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de amestecul de UF6 și de gaz purtător (hidrogen sau heliu).

5.5.4.   Garnituri de etanșare a arborilor

Garnituri de etanșare a arborilor, cu conexiuni de alimentare și de evacuare, special proiectate sau pregătite pentru etanșarea arborelui care leagă rotorul compresorului sau al ventilatorului cu gaz de motorul de antrenare, în scopul de a asigura o etanșare fiabilă care să împiedice gazul tratat să iasă sau aerul ori gazul etanș să pătrundă în camera interioară a compresorului sau a suflantei de gaz, care este plină cu amestec de UF6 și de gaz purtător.

5.5.5.   Schimbătoare de căldură pentru răcirea gazului

Schimbătoare de căldură special proiectate sau pregătite, fabricate din sau protejate cu materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6.

5.5.6.   Cartere cu elemente de separare

Cartere special proiectate sau pregătite, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, destinate a primi tuburile elastice sau ajutajele de separare.

5.5.7.   Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor

Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6 și printre care se numără:

(a)

Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru trecerea UF6 în procesul de îmbogățire;

(b)

Condensatori (sau captatoare de frig) pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

(c)

Stații de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă;

(d)

Stații pentru «produs» sau «reziduuri», utilizate pentru a transfera UF6 în containere.

5.5.8.   Sisteme de conducte colectoare

Sisteme de conducte colectoare fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, special proiectate sau pregătite pentru manevrarea UF6 în interiorul cascadelor aerodinamice. Această rețea de conducte este, în mod normal, de tip sistem colector «dublu», fiecare colector fiind conectat la o treaptă sau la un grup de trepte.

5.5.9.   Sisteme și pompe de vid

(a)

Sisteme de vid special proiectate sau pregătite, constând în distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid și proiectate pentru a funcționa în atmosfere care suportă UF6,

(b)

Pompe de vid special proiectate sau pregătite pentru a funcționa în atmosfere care suportă UF6 și fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6. Aceste pompe pot folosi garnituri de fluorocarburi și fluide speciale de lucru.

5.5.10.   Valve speciale de închidere și de control

Valve etanșate cu suflantă, manuale sau automate, de oprire sau control, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6, cu un diametru de 40 mm sau mai mult, special proiectate sau pregătite pentru instalarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire prin procedee aerodinamice.

5.5.11.   Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni

Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în direct probe din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile următoare:

1.

Capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

Surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3.

Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;

4.

Sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

5.5.12.   Sisteme de separare a UF6 și a gazului purtător

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru separarea UF6 de gazul purtător.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme sunt proiectate pentru reducerea concentrației de UF6 din gazul purtător la 1 ppm sau mai puțin și pot încorpora următoarele echipamente:

(a)

schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare, capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C) sau

(b)

aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C) sau

(c)

ajutaje de separare sau tuburi elastice pentru separarea UF6 de gazul purtător sau

(d)

capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6.

5.6.   Sisteme, echipamente și componente special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în uzinele de îmbogățire prin schimb chimic sau prin schimb de ioni

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Diferențele de masă minime dintre izotopii de uraniu generează ușoare modificări în echilibrele reacțiilor chimice, fenomen care se poate folosi ca bază la separarea izotopilor. Au fost dezvoltate cu succes două procedee: schimbul chimic lichid-lichid și schimbul ionic solid-lichid.

În procedeul de schimb chimic lichid-lichid se pun în contact două faze lichide nemiscibile (apoasă și organică) prin circulație în contracurent, astfel încât să se obțină un efect de cascadă corespunzător mai multor mii de trepte de separare. Faza apoasă constă în clorura de uraniu într-o soluție de acid clorhidric; faza organică constă într-un agent de extracție care conține clorură de uraniu într-un solvent organic. Contactoarele folosite în cascada de separare pot fi coloane de schimb lichid-lichid (cum ar fi coloanele pulsate cu plăci perforate) sau contactoare centrifuge pentru lichid. La fiecare dintre cele două extremități ale cascadei de separare sunt necesare conversii chimice (oxidare și reducere), pentru a satisface cerințele de reflux de la fiecare extremitate. Una dintre problemele majore de proiectare este evitarea contaminării fluxului de tratare cu anumiți ioni metalici. Prin urmare, se utilizează coloane și conducte căptușite cu plastic (se folosesc inclusiv fluorocarburile polimerice) și/sau căptușite cu sticlă.

În procedeul de schimb ionic solid-lichid, îmbogățirea se realizează prin adsorbție/desorbție a uraniului pe o rășină schimbătoare de ioni sau un absorbant special cu acțiune foarte rapidă. Soluția de uraniu în acid clorhidric și alți agenți chimici sunt trecuți prin coloanele de îmbogățire cilindrice conținând straturi compacte de adsorbant. Pentru ca procedeul să se desfășoare fără întreruperi, este necesar un sistem de reflux pentru a elibera uraniul din adsorbant și a-l repune în circulație sub formă lichidă, astfel încât produsul și reziduurile să poată fi colectate. Această operațiune se efectuează cu ajutorul agenților chimici de oxido-reducere corespunzători, care sunt în întregime regenerați în circuite externe independente și pot fi parțial regenerați în coloane de separare propriu-zise. Având în vedere prezența soluțiilor în acidul clorhidric concentrat cald, echipamentele trebuie să fie fabricate din sau căptușite cu materiale speciale, rezistente la coroziune.

5.6.1.   Coloane de schimb lichid-lichid (schimb chimic)

Coloane de schimb lichid-lichid în contracurent, cu aport de energie mecanică, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea uraniului folosind procedeul de schimb chimic. Pentru a le face rezistente la coroziunea produsă de soluțiile concentrate de acid clorhidric, aceste coloane și componentele interne ale acestora sunt fabricate în mod normal din sau protejate de materiale plastice corespunzătoare (cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate, de exemplu) sau cu sticlă. Coloanele sunt proiectate astfel încât timpul de staționare corespunzător să fie în mod normal de cel mult 30 de secunde.

5.6.2.   Contactoare centrifuge lichid-lichid (schimb chimic)

Contactoare centrifuge lichid-lichid, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea uraniului prin procedeul schimbului chimic. În aceste contactoare, dispersia fluxurilor organice și apoase se obține prin rotație, urmată de separarea fazelor prin aplicarea unei forțe centrifuge. Pentru a le face rezistente la coroziunea produsă de soluțiile concentrate de acid clorhidric, contactoarele sunt fabricate din sau protejate de materiale plastice corespunzătoare (cum ar fi polimerii de hidrocarburi fluorurate, de exemplu) sau cu sticlă. Contactoarele centrifuge sunt proiectate astfel încât timpul de staționare corespunzător să fie în mod normal de cel mult 30 de secunde.

5.6.3.   Sisteme și echipamente de reducere a uraniului (schimb chimic)

(a)

Celule de reducere electrochimică, special proiectate sau pregătite pentru a aduce uraniul dintr-o stare de valență în alta în vederea îmbogățirii acestuia prin procedeul de schimb chimic. Materialele celulei în contact cu soluțiile acestui procedeu trebuie să fie rezistente la coroziunea produsă de soluțiile concentrate de acid clorhidric.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Compartimentul catodic al celulei trebuie să fie proiectat astfel încât să prevină trecerea uraniului înapoi la starea de valență superioară prin reoxidare. Pentru a menține uraniul în compartimentul catodic, celula poate fi prevăzută cu o membrană cu diafragmă impermeabilă, fabricată dintr-un material special schimbător de cationi. Catodul constă într-un conductor solid corespunzător, precum grafitul.

(b)

Sisteme situate la extremitatea cascadei unde se recuperează produsul, special proiectate sau pregătite pentru prelevarea de U+4 din fluxul organic, adaptarea concentrației de acid și alimentarea celulelor de reducere electrochimică.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme constau în echipamente de extracție cu solvenți, care permit striparea U+4 din fluxul organic pentru a-l introduce într-o soluție apoasă, echipamente de evaporare și/sau alte echipamente, care permit adaptarea și controlul pH-ului soluției, precum și pompe sau alte dispozitive de transfer pentru alimentarea celulelor de reducere electrochimică. Una dintre principalele preocupări ale proiectantului este evitarea contaminării fluxului apos cu anumiți ioni metalici. Prin urmare, în ceea ce privește părțile din sistem care sunt în contact cu fluxul procedeului, sistemul se compune din echipamente fabricate din sau protejate de materiale corespunzătoare (precum sticla, polimeri de fluorcarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfon și grafitul impregnat cu rășini).

5.6.4.   Sisteme de pregătire a alimentării (schimb chimic)

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, destinate să alimenteze uzinele de separare a izotopilor de uraniu prin schimb chimic.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme constau în echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celule electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3. Aceste sisteme produc soluții de clorură de uraniu care conțin numai câteva părți pe milion de impurități metalice, cum ar fi crom, fier, vanadiu, molibden și alți cationi bivalenți sau cu valență mai mare. Printre materialele din care sunt fabricate anumite părți din sistem, unde se procesează uraniul U+3 de mare puritate, se numără sticla, polimerii de hidrocarburi fluorurate, sulfatul de polifenil sau polieter sulfon căptușit cu plastic și grafitul impregnat cu rășini.

5.6.5.   Sisteme de oxidare a uraniului (schimb chimic)

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru oxidarea U+3 la U+4, în vederea revenirii la cascada de separare a izotopilor în cadrul procedeului de îmbogățire prin schimb chimic.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme pot încorpora echipamente cum ar fi:

(a)

echipamente pentru punerea în contact a clorului și oxigenului cu efluentul apos din echipamentul de separare a izotopilor și pentru a extrage U+4 rezultat, introducându-l în fluxul organic stripat revenit de la extremitatea cascadei unde este prelevat produsul,

(b)

echipament care separă apa de acidul clorhidric, astfel încât să se poată reintroduce apa și acidul clorhidric concentrat în procedeu la amplasamentele corespunzătoare.

5.6.6.   Rășini schimbătoare de ioni/adsorbanți cu acțiune rapidă (schimb ionic)

Rășini schimbătoare de ioni sau adsorbanți cu reacție rapidă special proiectați sau pregătiți pentru îmbogățirea uraniului prin procedeul de schimb ionic, incluzând rășini poroase macroreticulare și/sau structuri peliculare, în care grupele active de schimb chimic sunt limitate la o căptușire pe suprafața unei structuri de suport poroase și inactive, precum și alte structuri compozite sub orice formă corespunzătoare incluzând particule sau fibre. Aceste rășini/adsorbanți schimbători de ioni au un diametru mai mic sau egal cu 0,2 mm; din punct de vedere chimic, trebuie să reziste la soluțiile concentrate de acid clorhidric, iar din punct de vedere fizic trebuie să fie suficient de solide/solizi pentru a nu se degrada în coloanele de schimb. Aceste rășini/acești adsorbanți sunt special proiectate/proiectați pentru a obține viteze foarte mari de schimb al izotopilor de uraniu (timp de înjumătățire la schimb de sub 10 secunde) și pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C).

5.6.7.   Coloane schimbătoare de ioni (schimb ionic)

Coloane cilindrice cu diametrul mai mare de 1 000 mm, conținând și susținând straturi compacte de rășini schimbătoare de ioni/de adsorbant, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea uraniului prin procedeul de schimb ionic. Aceste coloane sunt fabricate din sau protejate de materiale (cum ar fi titanul sau materialele plastice pe bază de fluorocarburi) rezistente la coroziunea produsă de soluții concentrate de acid clorhidric și pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni de peste 0,7 MPa.

5.6.8.   Sisteme de reflux cu schimb ionic (schimb ionic)

(a)

Sisteme de reducere chimică sau electrochimică, special proiectate sau pregătite pentru regenerarea agentului (agenților) de reducere chimică utilizat (utilizați) în cascadele de îmbogățire a uraniului prin procedeul de schimb ionic.

(b)

Sisteme de oxidare chimică sau electrochimică, special proiectate sau pregătite pentru regenerarea agentului (agenților) de oxidare chimică utilizat (utilizați) în cascadele de îmbogățire a uraniului prin procedeul de schimb ionic.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

În procedeul de îmbogățire prin schimb ionic se poate utiliza, de exemplu, titanul trivalent (Ti+3) drept cation reducător, caz în care sistemul de reducere ar regenera Ti+3 prin reducerea lui Ti+4.

Procedeul poate face uz, de exemplu, de fierul trivalent (Fe+3) ca oxidant, caz în care sistemul de oxidare ar regenera Fe+3 prin oxidarea lui Fe+2.

5.7.   Sisteme, echipamente și componente special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în instalații de îmbogățire pe bază de laser

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Sistemele folosite în prezent în procedeele de îmbogățire care folosesc laserul se împart în două categorii: cele în care mediul procedeului este un vapor de uraniu atomic și cele în care mediul procedeului este un vapor al unui compus al uraniului, amestecat uneori cu un alt gaz sau cu alte gaze. Aceste procedee sunt cunoscute de obicei sub următoarele denumiri curente:

prima categorie – separarea izotopilor cu laser cu vapori atomici;

a doua categorie – separarea izotopilor cu laser molecular, incluzând reacția chimică prin activarea laser izotopic selectivă.

Sistemele, echipamentele și componentele utilizate în instalațiile de îmbogățire prin laser conțin: (a) dispozitive de alimentare cu vapori de uraniu metalic (în vederea unei fotoionizări selective) sau dispozitive de alimentare cu vapori a unui compus al uraniului (în vederea unei fotodisociații selective sau a unei activări/excitări selective); (b) dispozitive pentru colectarea uraniului metalic îmbogățit («produs») și sărăcit («reziduuri») prin procedee din prima categorie și dispozitive pentru colectarea compușilor uraniului îmbogățiți («produs») și sărăciți («reziduuri») prin procedee din a doua categorie; (c) sisteme laser de procedeu pentru stimularea, în mod selectiv, a speciilor de uraniu-235 și (d) echipamente pentru pregătirea alimentării și pentru conversia produsului. Având în vedere complexitatea spectroscopiei atomilor de uraniu și a compușilor de uraniu, poate fi necesar să se înglobeze articolele utilizate în toate aceste procedee laser și laser-optice care sunt disponibile.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Multe dintre elementele enumerate în prezenta secțiune vin în contact direct fie cu uraniul metalic în stare de vapori sau lichidă, fie cu un gaz al procedeului constând din UF6 sau dintr-un amestec de UF6 cu alte gaze. Toate suprafețele care sunt în contact direct cu uraniul sau cu UF6 sunt fabricate din în întregime din sau căptușite cu materiale rezistente la coroziune. În sensul secțiunii privind elementele pentru îmbogățirea prin laser, materialele rezistente la coroziunea cu uraniul metalic sau aliajele de uraniu vaporizate sau lichide includ grafitul acoperit cu oxid de ytriu și tantalul,iar printre materialele rezistente la corodarea cu UF6 se numără cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichel sau aliajele care conțin 60 % sau mai mult nichel în greutate și polimerii de hidrocarburi fluorurate.

5.7.1.   Sisteme de vaporizare a uraniului (metode bazate pe vapori atomici)

Sisteme de vaporizare a uraniului metalic special proiectate sau pregătite pentru utilizarea la îmbogățire prin laser.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme pot conține tunuri de electroni și sunt concepute să ajungă la o putere la nivelul țintei (1kW sau mai mare) suficientă pentru generarea de vapori de uraniu metalic în ritmul necesar pentru funcția de îmbogățire prin laser.

5.7.2.   Sisteme de manipulare a uraniului metalic în stare lichidă sau de vapori și componente ale acestora (metode bazate pe vapori atomici)

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru manipularea uraniului topit, a aliajelor de uraniu topite sau a vaporilor de uraniu metalic pentru a fi utilizate la îmbogățirea prin laser sau componente ale acestora special proiectate sau pregătite în acest scop.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Sistemele de manipulare a uraniului metalic lichid pot fi constituite din creuzete și echipamente de răcire pentru creuzete. Creuzetele și alte părți ale acestor sisteme, care vin în contact cu uraniul topit, cu aliajele de uraniu topite sau cu vaporii de uraniu metalic sunt fabricate din sau căptușite cu materiale cu o rezistență corespunzătoare la coroziune și căldură. Materialele corespunzătoare pot include tantalul, grafitul căptușit cu oxid de ytriu, grafitul căptușit cu alți oxizi de pământ rari [a se vedea INFCIRC/254/Partea 2 – (astfel cum a fost modificat)] sau cu alte amestecuri din aceste substanțe.

5.7.3.   Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor» de uraniu metalic (metode bazate pe vapori atomici)

Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor», special proiectate sau pregătite pentru uraniul metalic în stare lichidă sau solidă.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Componentele acestor ansambluri sunt fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură sau la coroziunea produsă de uraniu metalic sub formă de vapori sau lichid (cum ar fi grafitul acoperit cu oxid de ytriu sau tantalul) și pot cuprinde conducte, fitinguri, racorduri, «streșini», alimentatoare, schimbătoare de căldură și plăci colectoare utilizate în metodele de separare magnetică, electrostatică sau altele.

5.7.4.   Incinte de modul separator (metode bazate pe vapori atomici)

Vase cu formă cilindrică sau dreptunghiulară, special proiectate sau pregătite pentru a conține sursa de vapori de uraniu metalic, tunul de electroni și colectoarele «produsului» și «reziduurilor».

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste incinte sunt prevăzute cu un număr mare de orificii pentru barele electrice și alimentatoarele destinate alimentării cu apă, pentru ferestrele fasciculelor laser, racordurile pompelor de vid și aparatele de diagnostic și de supraveghere. Acestea sunt prevăzute cu mijloace de deschidere și de închidere care permit recondiționarea componentelor interne.

5.7.5.   Ștuțuri de destindere supersonică (metode moleculare)

Ștuțuri de destindere supersonică, rezistente la coroziunea UF6 special proiectate sau pregătite pentru răcirea amestecurilor de UF6 și de gaz purtător până la 150 K (– 123 °C) sau mai puțin.

5.7.6.   Colectoare de «produs» sau de «reziduuri» (metode moleculare)

Componente sau dispozitive special proiectate sau pregătite pentru colectarea de produs sau reziduuri de uraniu în urma iluminării cu lumină laser.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Într-un exemplu de separare a izotopilor cu laser molecular, colectoarele de produs folosesc la colectarea de pentafluorură de uraniu (UF5) solidă. Colectoarele de produs pot fi constituite din colectoare sau combinații de colectoare cu filtru, cu impact sau cu ciclon și trebuie să fie rezistente la coroziune în mediu UF5/UF6.

5.7.7.   Compresoare de UF6/gaz purtător (metode moleculare)

Compresoare special proiectate sau pregătite pentru amestecurile de UF6/gaz purtător, proiectate pentru o funcționare îndelungată în atmosferă de UF6. Componentele acestor compresoare care vin în contact cu gazul de proces sunt fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la coroziunea produsă de UF6.

5.7.8.   Garnituri de etanșare a arborilor (metode moleculare)

Garnituri special proiectate sau pregătite, cu conexiuni de alimentare și de evacuare, pentru asigurarea, în mod fiabil, a etanșeității arborelui care leagă rotorul compresorului de motorul de antrenare, împiedicând gazul de proces să scape sau aerul sau gazul de etanșare să pătrundă în camera interioară a compresorului, care este umplut cu un amestec UF6/gaz purtător.

5.7.9.   Sisteme de fluorizare (metode moleculare)

Sisteme special proiectate pentru fluorizarea UF5 (solid) în UF6 (gazos).

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme sunt proiectate pentru fluorizarea prafului de UF5, colectat în UF6 pentru colectarea ulterioară în containerele destinate produsului sau reintroducerea acestuia în vederea unei îmbogățiri suplimentare. În una dintre metodele posibile, fluorizarea se poate realiza în interiorul sistemului de separare a izotopilor, reacția și recuperarea făcându-se direct la nivelul colectoarelor «produsului». În altă metodă, praful de UF5 poate fi retras din colectoarele produsului și transferat într-o incintă corespunzătoare (de exemplu reactor cu pat fluidizat, reactor elicoidal sau coloană cu flacără) pentru a se face aici fluorizarea. În ambele metode, se folosește un anumit echipament pentru depozitarea și transferul fluorului (sau a altor agenți de fluorizare corespunzători) și pentru colectarea și transferul UF6.

5.7.10.   Spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni (metode moleculare)

Spectrometre de masă special proiectate sau pregătite pentru a preleva în direct mostre din fluxurile gazoase de UF6 și prezentând toate caracteristicile următoare:

1.

Capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 de unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

Surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3.

Surse de ionizare prin bombardare cu electroni;

4.

Sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

5.7.11.   Sisteme de alimentare/sisteme de îndepărtare a produsului și a reziduurilor (metode moleculare)

Sisteme sau echipamente special proiectate sau pregătite pentru instalațiile de îmbogățire, fabricate din sau protejate de materiale rezistente la coroziunea cu UF6, printre care se numără:

(a)

Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme utilizate pentru trecerea UF6 în procesul de îmbogățire;

(b)

Condensatori (sau capcane de frig) pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire, în vederea transferului său ulterior după încălzire;

(c)

Stații de solidificare sau de lichefiere, utilizate pentru a îndepărta UF6 din procesul de îmbogățire prin compresie și conversie a UF6 în stare lichidă sau solidă;

(d)

Stații pentru «produs» sau «reziduuri» pentru a transfera UF6 în containere.

5.7.12.   Sisteme de separare a UF6/gazului purtător (metode moleculare)

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru separarea UF6 de gazul purtător.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme pot include următoarele echipamente:

(a)

schimbătoare de căldură criogenice sau crioseparatoare, capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C) sau

(b)

aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C) sau

(c)

Capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6.

Gazul purtător poate fi azotul, argonul sau un alt gaz.

5.7.13.   Sisteme laser

Lasere sau sisteme laser, special proiectate sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Laserele sau componentele laser importante în procesele de îmbogățire prin laser includ pe cele identificate în INFCIRC/254/Partea 2 – (astfel cum a fost modificat). Sistemul laser conține în mod obișnuit atât componente optice, cât și electronice pentru gestionarea fasciculului (sau fasciculelor) laser și pentru transmiterea la camera de separare a izotopilor. Sistemul laser pentru metodele bazate pe vapori atomici conține de obicei laseri cu coloranți pompați cu un alt tip de laser (de exemplu lasere cu vapori de cupru sau anumiți laseri cu mediu activ solid). Sistemul laser pentru metodele moleculare poate conține laseri cu CO2 sau laseri cu excimetru și o celulă optică cu multipasaj. În ambele metode, laserele sau sistemele laser necesită stabilizarea spectrului de frecvență pentru a putea funcționa pe perioade îndelungate.

5.8.   Sisteme, echipamente și componente, special proiectate sau pregătite pentru utilizarea în uzinele de îmbogățire prin separarea izotopilor în plasmă.

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În procedeul de separare în plasmă, o plasmă de ioni de uraniu traversează un câmp electric acordat la frecvența de rezonanță a ionilor 235U, astfel încât aceștia din urmă absorb energia în mod preferențial, iar diametrul orbitelor lor elicoidale crește. Ionii care urmează un parcurs de diametru mare sunt capturați și se obține un produs îmbogățit în 235U. Plasma, care se creează prin ionizarea vaporilor de uraniu, se ține într-o incintă vidată, supusă unui câmp magnetic de înaltă intensitate, produs de un magnet supraconductor. Principalele sisteme ale procedeului includ sistemul de generare a plasmei de uraniu, modulul separator și magnetul supraconductor al acestuia [a se vedea INFCIRC/254/Partea 2 – (astfel cum a fost modificat)] și sistemele de prelevare a uraniului metalic, destinate colectării «produsului» și «reziduurilor».

5.8.1.   Surse cu microunde și antene

Surse cu microunde și antene, special proiectate sau pregătite pentru a produce sau a accelera ioni, având următoarele caracteristici: frecvență mai mare de 30 GHz și putere de ieșire medie mai mare de 50 kW pentru producerea de ioni.

5.8.2.   Bobine de excitație a ionilor

Bobine de excitație a ionilor cu frecvență înaltă, special proiectate sau pregătite pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW.

5.8.3.   Sisteme de generare a plasmei de uraniu

Sisteme special proiectate sau pregătite pentru generarea plasmei de uraniu care se utilizează în instalațiile de separare a plasmei.

5.8.4.   [Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013]

5.8.5.   Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor» de uraniu metalic

Ansambluri colectoare ale «produsului» și «reziduurilor», special proiectate sau pregătite pentru uraniul metalic în stare solidă. Aceste ansambluri colectoare sunt fabricate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea cu vapori de uraniu metalic, precum grafitul căptușit cu oxid de ytriu sau tantalul.

5.8.6.   Incinte de modul separator

Recipiente cilindrice, special proiectate sau pregătite pentru uzinele de îmbogățire prin separarea izotopilor în plasmă și destinate să cuprindă sursa de plasmă de uraniu, bobina excitatoare cu înaltă frecvență și colectoarele «produsului» și «reziduurilor».

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste incinte sunt prevăzute cu un număr mare de orificii pentru barele electrice, racorduri de pompe de difuzie și aparate de diagnostic și de supraveghere. Acestea sunt dotate cu mijloace de deschidere și de închidere care permit recondiționarea componentelor interne și sunt fabricate dintr-un material nemagnetic corespunzător, precum oțelul inoxidabil.

5.9.   Sisteme, echipamente și componente, special proiectate și pregătite pentru utilizarea în uzinele de îmbogățire prin procedeul electromagnetic.

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

În procedeul electromagnetic, ionii de uraniu metalic produși prin ionizarea unei sări (în general UCl4) sunt accelerați și trimiși printr-un câmp magnetic, sub efectul căruia ionii diferiților izotopi urmează parcursuri diferite. Principalele componente ale unui separator de izotopi electromagnetic sunt următoarele: un câmp magnetic provocând deviația fasciculului de ioni și separarea izotopilor, o sursă de ioni și sistemul de accelerare al acesteia și colectoare pentru colectarea ionilor după separare. Sistemele auxiliare utilizate în procedeu includ alimentarea magnetului, alimentarea de înaltă tensiune a sursei de ioni, instalația de vid și importante sisteme de manipulare chimică pentru recuperarea produsului și epurarea sau reciclarea componentelor.

5.9.1.   Separatoare electromagnetice de izotopi

Separatoare electromagnetice de izotopi, special proiectate sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu și echipamente și componente pentru această separare, incluzând în special:

(a)

Surse de ioni

Surse de ioni de uraniu unice sau multiple, special proiectate sau pregătite, conținând sursa de vapori, ionizatorul și acceleratorul de fascicul, fabricate din materiale corespunzătoare, precum grafitul, oțelul inoxidabil sau cuprul, și capabile să furnizeze un curent de ionizare total egal cu sau mai mare de 50 mA.

(b)

Colectoare de ioni

Plăci colectoare conținând fante și buzunare (două sau mai multe), special proiectate sau pregătite pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, fabricate din materiale corespunzătoare, precum grafitul sau oțelul inoxidabil.

(c)

Incinte vidate

Incinte vidate, special proiectate sau pregătite pentru separatorii electromagnetici, fabricate din materiale corespunzătoare nemagnetice, precum oțelul inoxidabil și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Incintele sunt special proiectate pentru a cuprinde sursele de ioni, plăcile colectoare și cămășile de apă și sunt dotate cu mijloace de racordare a pompelor de difuzie și cu dispozitive de deschidere și de închidere care permit depunerea și repunerea acestor componente.

(d)

Piese polare

Piese polare, special proiectate sau pregătite, cu un diametru mai mare de 2 m, utilizate pentru menținerea unui câmp magnetic constant în interiorul separatorului electromagnetic și pentru transferarea câmpului magnetic între separatoare alăturate.

5.9.2.   Surse de alimentare de înaltă tensiune

Surse de alimentare de înaltă tensiune, special proiectate sau pregătite pentru sursele de ioni și având toate caracteristicile următoare: capabile să furnizeze în permanență, timp de 8 ore, o tensiune de ieșire egală cu sau mai mare de 20 000 V cu o intensitate egală cu sau mai mare de 1 A și o variație de tensiune mai mică de 0,01 %.

5.9.3.   Surse de alimentare a magneților

Surse de alimentare a magneților cu curent continuu de înaltă tensiune, special proiectate sau pregătite, având toate caracteristicile următoare: capabile să producă în permanență, timp de 8 ore, un curent de intensitate mai mare sau egală cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V, cu variații de intensitate și de tensiune mai mici de 0,01 %.

6.   Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului și a compușilor de deuteriu și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Diferite procedee permit producerea apei grele. Cu toate acestea, cele două procedee a căror viabilitate comercială s-a dovedit sunt procedeul de schimb apă-hidrogen sulfurat (procedeu GS) și procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

Procedeul GS se bazează pe schimbul de hidrogen și deuteriu între apă și hidrogenul sulfurat într-o serie de turnuri a căror secțiune superioară este rece, iar secțiunea joasă este caldă. În turnuri apa se scurge de sus în jos, iar hidrogenul sulfurat gazos circulă de jos în sus. O serie de plăci perforate sunt utilizate pentru a permite amestecul între gaz și apă. Deuteriul se transferă în apă la temperaturi joase și hidrogenul sulfurat la temperaturi înalte. Gazul sau apa, îmbogățite cu deuteriu, se retrag din turnuri de la primul etaj la joncțiunea dintre secțiunile calde și reci, iar procesul se repetă în turnurile de la următoarele etaje. Produsul obținut la ultimul etaj și anume apa îmbogățită până la 30 % cu deuteriu, este trimis într-o unitate de distilare pentru a produce apă grea de calitate reactor, adică o concentrație de 99,75 % a oxidului de deuteriu.

Procedeul de schimb amoniac-hidrogen permite extragerea deuteriului dintr-un gaz de sinteză prin contact cu amoniacul lichid în prezența unui catalizator. Gazul de sinteză se introduce în turnurile de schimb, pe urmă într-un convertizor de amoniac. În turnuri, gazul circulă de jos în sus, iar amoniacul lichid se scurge de sus în jos. Deuteriul este separat de hidrogen în gazul de sinteză și concentrat în amoniac. Amoniacul trece ulterior într-o instalație de cracare a amoniacului la baza turnului, iar gazul este condus spre un convertizor de amoniac situat în partea superioară a turnului. Îmbogățirea continuă la etajele următoare, iar apa grea de calitate reactor este produsă printr-o distilare finală. Gazul de sinteză de alimentare poate proveni de la o uzină de amoniac care, ea însăși, poate fi construită în asociație cu o uzină de producere a apei grele prin schimb amoniac-hidrogen. În procedeul de schimb amoniac-hidrogen, se poate utiliza apă normală ca sursă de deuteriu.

Un mare număr de articole ale echipamentului esențial al uzinelor de producție a apei grele prin procedeul GS sau prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen sunt comune mai multor sectoare din industria chimică și petrolieră. Aceasta este adevărat mai ales pentru uzinele mici care folosesc procedeul GS. Cu toate acestea, numai câteva articole sunt disponibile gata de utilizare. Procedeul GS și procedeul de schimb amoniac-hidrogen implică manipularea unor mari cantități de fluide inflamabile, corosive și toxice la presiuni ridicate. Prin urmare, pentru a stabili standardele de proiectare și de funcționare a uzinelor și a echipamentelor care utilizează aceste procedee, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii și specificărilor materialelor, pentru a garanta o lungă durată de funcționare, cu factori de siguranță și de fiabilitate ridicați. Alegerea scalei se face, în principal, în funcție de considerații de ordin economic și de necesități. Astfel, majoritatea echipamentelor vor fi pregătite în conformitate cu cerințele clientului.

În sfârșit, este necesar să se noteze că, atât pentru procedeul GS, cât și pentru procedeul de schimb amoniac-hidrogen, articolele de echipament care, luate individual, nu sunt în mod special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele, pot fi asamblate în sisteme care sunt special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele. Se pot da ca exemplu sistemul de producție al catalizatorului, utilizat în procedeul de schimb amoniac-hidrogen și sistemele de distilare a apei, utilizate în ambele procedee pentru concentrația finală a apei grele, în scopul obținerii unei ape de calitate reactor.

Printre echipamentele special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele, fie prin procedeul de schimb apă-sulfură de hidrogen, fie prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen, se numără următoarele:

6.1.   Turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat

Turnuri de schimb cu diametre mai mari sau egale cu 1,5 m care pot să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa (300 psi), special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele prin procedeul de schimb apă-hidrogen sulfurat.

6.2.   Suflante și compresoare

Suflante sau compresoare centrifugale cu un singur etaj, la presiune joasă (adică 0,2 MPa sau 30 psi), pentru circulația sulfurii de hidrogen (adică un gaz conținând mai mult de 70 % H2S), special proiectate sau pregătite pentru producția de apă grea prin procedeul de schimb apă-hidrogen sulfurat. Aceste suflante sau compresoare au o capacitate de debit mai mare sau egală cu 56 m3/secundă (120 000 SCFM), atunci când funcționează la presiuni de aspirație mai mari sau egale cu 1,8 MPa (260 psi) și sunt echipate cu rosturi proiectate pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S.

6.3.   Turnuri de schimb amoniac-hidrogen

Turnuri de schimb amoniac-hidrogen cu o înălțime mai mare sau egală cu 35 m (114,3 ft), cu diametrul cuprins între 1,5 m (4,9 ft) și 2,5 m (8,2 ft), putând să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa (2 225 psi), special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen. Aceste turnuri au, de asemenea, cel puțin o deschidere axială cu margine de același diametru ca și partea cilindrică, prin care pot fi introduse sau scoase structurile interne ale turnului.

6.4.   Structurile interne ale turnului și pompe de etaj

Structurile interne ale turnului și pompe de etaj special proiectate și pregătite pentru turnurile care servesc la producerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen. Structurile interne ale turnului includ contactoare de etaj special proiectate, care favorizează un contact intim între gaz și lichid. Pompele de etaj cuprind pompe submersibile, special proiectate pentru circulația amoniacului lichid într-un etaj de contact din interiorul turnului.

6.5.   Sisteme de cracare a amoniacului

Sisteme de cracare a amoniacului, având o presiune de funcționare mai mare sau egală cu 3 MPa (450 psi), special proiectate sau pregătite pentru producerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

6.6.   Analizoare de absorbție în infraroșu

Analizoare de absorbție în infraroșu, care permit o analiză în direct a raportului hidrogen/deuteriu, în cazul în care concentrațiile în deuteriu sunt egale cu sau mai mari de 90 %.

6.7.   Arzători catalitici

Arzători catalitici pentru conversia în apă grea a deuteriului îmbogățit, special proiectați sau pregătiți pentru producția de apă grea prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

6.8.   Sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop

Sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, special proiectate sau pregătite pentru îmbogățirea apei grele până la nivelul de concentrație a deuteriului cerut de reactoarele nucleare.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste sisteme, care folosesc în mod obișnuit distilarea apei pentru a separa apa grea de apa ușoară, sunt special proiectate sau pregătite pentru a produce apă grea de calitate reactor (adică, în mod obișnuit, cu o concentrație de 99,75 % a oxidului de deuteriu) din apă grea de concentrație mai mică.

6.9.   Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului

Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului special proiectate sau pregătite pentru producția de apă grea prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Aceste convertizoare sau unități preiau gazul de sinteză (azot și hidrogen) dintr-o coloană (sau coloane) de schimb amoniac/hidrogen la presiune înaltă, iar amoniacul sintetizat este reintrodus în coloana (sau coloanele) de schimb.

7.   Instalații de conversie a uraniului și a plutoniului pentru utilizare la fabricarea de elemente de combustibil și pentru separarea izotopilor de uraniu, astfel cum se definește în secțiunile 4 și, respectiv, 5, și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop

EXPORTURILE

Exportul întregului set de articole importante delimitate astfel va avea loc numai în conformitate cu procedurile din Orientări. Toate instalațiile, sistemele și echipamentele special proiectate și pregătite delimitate astfel pot fi utilizate pentru tratarea, producerea sau utilizarea de materiale fisionabile speciale.

7.1.   Instalații de conversie a uraniului și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Uzinele și sistemele de conversie a uraniului permit realizarea uneia sau mai multor transformări din una din formele chimice ale uraniului în altă formă, inclusiv: conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3, conversia UO3 în UO2, conversia oxizilor de uraniu în UF4, UF6 sau UCl4, conversia UF4 în UF6, conversia UF6 în UF4, conversia UF4 în uraniu metalic și conversia fluorurilor de uraniu în UO2. Un mare număr de articole din echipamentul de bază al uzinelor de conversie a uraniului sunt comune mai multor sectoare din industria chimică. De exemplu, aceste procedee pot necesita echipamente de următoarele tipuri: cuptoare, furnale rotative, reactoare cu pat fluidizat, turnuri cu flamă, centrifuge în fază lichidă, coloane de distilare și coloane de extracție lichid-lichid. Cu toate acestea, numai câteva articole sunt disponibile gata de utilizare; majoritatea se pregătesc în conformitate cu cerințele și specificațiile clientului. Uneori, trebuie să se ia în considerare soluții speciale de proiectare și construcție din cauza proprietăților corosive ale unora dintre produsele chimice manipulate (HF, F2, CIF3 și fluorurile de uraniu), precum și din cauza riscului de stare critică nucleară. În sfârșit, este necesar să se noteze că, în toate procedeele de conversie a uraniului, articole de echipament care, luate individual, nu sunt special proiectate sau pregătite pentru conversia uraniului pot fi asamblate în sisteme care sunt special proiectate sau pregătite în acest scop.

7.1.1.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3 se poate realiza prin dizolvarea minereului în acid azotic și extracția azotatului de uranil purificat cu ajutorul unui solvent, precum tributil fosfatul. În continuare, azotatul de uranil este convertit în UO3, fie prin concentrare și denitrare, fie prin neutralizare cu amoniac gazos pentru a se obține diuranat de amoniu, care este în continuare filtrat, uscat și calcinat.

7.1.2.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO3 în UF6

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UO3 în UF6 se poate realiza direct prin fluorizare. Acest procedeu necesită o sursă de fluor gazos sau de trifluorură de clor.

7.1.3.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO3 în UO2

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UO3 în UO2 se poate realiza prin reducerea UO3 cu ajutorul amoniacului cracat sau a hidrogenului.

7.1.4   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO2 în UF4

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UO2 în UF4 se poate realiza făcând UO2 să reacționeze cu acidul fluorhidric gazos (HF) la o temperatură de 300-500 °C.

7.1.5.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF4 în UF6

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UF4 în UF6 se realizează prin reacția exotermică cu fluor într-un rector cu turn. Pentru a condensa UF6 din efluenți gazoși calzi, se trece efluentul printr-o capcană de frig, răcită la – 10 °C. Acest procedeu necesită o sursă de fluor gazos.

7.1.6.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF4 în uraniu metalic

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UF4 în uraniu metalic se realizează prin reducere în mediu de magneziu (cantități mari) sau de calciu (cantități mici). Reacția are loc la temperaturi mai mari de punctul de topire al uraniului (1 130 °C).

7.1.7.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF6 în UO2

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UF6 în UO2 se poate realiza prin trei procedee diferite. În primul procedeu, UF6 este redus și hidrolizat în UO2 cu ajutorul hidrogenului și vaporilor. În al doilea procedeu, UF6 este hidrolizat prin dizolvare în apă, iar adăugarea amoniacului în această soluție atrage după sine precipitarea diuranatului de amoniu, care este redus la UO2, folosindu-se hidrogen la o temperatură de 820 °C. În al treilea procedeu, UF6, CO2 și NH3 în stare gazoasă se introduc în soluție în apă, ceea ce atrage după sine precipitarea carbonatului dublu de uranil și de amoniu. Carbonatul dublu de uranil și de amoniu se combină cu vapori și cu hidrogen la 500-600 °C pentru a produce UO2.

Conversia UF6 în UO2 reprezintă adesea prima fază a operațiunilor în uzinele de fabricare a combustibilului.

7.1.8.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UF6 în UF4

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UF6 în UF4 se realizează prin reducere cu ajutorul hidrogenului.

7.1.9.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia UO2 în UCl4

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conversia UO2 în UCl4 se poate realiza prin două procedee diferite. În primul procedeu, UO2 reacționează cu tetraclorură de carbon (CCl4) la aproximativ 400 °C. În al doilea procedeu, UO2 reacționează la aproximativ 700 °C în prezența negrului de fum (CAS 1333-86-4), a monoxidului de carbon și a clorului pentru a produce UCl4.

7.2.   Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special proiectate sau pregătite în acest scop

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Instalațiile și sistemele de conversie a plutoniului permit realizarea uneia sau mai multor transformări din una din formele chimice ale plutoniului în altă formă, inclusiv: conversia azotatului de plutoniu în PuO2, conversia PuO2 în PuF4 și conversia PuF4 în plutoniu metalic. Instalațiile de conversie a plutoniului se asociază de obicei instalațiilor de reprelucrare, dar se pot asocia și instalațiilor de fabricare a combustibilului de plutoniu. Un mare număr de articole din echipamentul de bază al instalațiilor de conversie a plutoniului sunt comune mai multor sectoare din industria chimică. De exemplu, aceste procedee pot necesita echipamente de următoarele tipuri: cuptoare, furnale rotative, reactoare cu pat fluidizat, turnuri cu flamă, centrifuge în fază lichidă, coloane de distilare și coloane de extracție lichid-lichid. De asemenea, pot fi necesare camere fierbinți, boxe cu mănuși și manipulatoare la distanță. Cu toate acestea, numai câteva articole sunt disponibile gata de utilizare; majoritatea sunt pregătite în conformitate cu cerințele și specificațiile clientului. Este esențial să se acorde o atenție deosebită în proiectare pericolelor speciale radiologice, de toxicitate și de stare critică asociate cu plutoniul. Uneori, trebuie să se ia în considerare soluții speciale de proiectare și construcție din cauza proprietăților corosive ale unora dintre produsele chimice manipulate (de exemplu HF). În sfârșit, ar trebui remarcat că, în toate procedeele de conversie a plutoniului, articole de echipament care, luate individual, nu sunt special proiectate sau pregătite pentru conversia plutoniului, pot fi asamblate în sisteme care sunt special proiectate sau pregătite în acest scop.

7.2.1.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru conversia azotatului în oxid de plutoniu

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Principalele activități pe care le implică această conversie sunt: depozitarea și ajustarea soluției, precipitarea și separare solid/lichid, calcinarea, manipularea produsului, ventilarea, gestionarea deșeurilor și controlul procesului. Sistemele implicate în proces sunt adaptate în mod special pentru a evita starea critică și efectele radiației și pentru a reduce la minimum pericolele generate de toxicitate. În majoritatea instalațiilor de reprocesare, acest proces constă în conversia azotatului de plutoniu în dioxid de plutoniu. Alte procese pot implica precipitarea oxalatului de plutoniu sau a peroxidului de plutoniu.

7.2.2.   Sisteme special proiectate sau pregătite pentru producerea de plutoniu metalic

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Acest proces implică de obicei fluorizarea dioxidului de plutoniu, în mod normal cu acid fluorhidric puternic corosiv, pentru obținerea fluorurii de plutoniu, care este ulterior redusă cu ajutorul calciului metalic de mare puritate pentru producerea plutoniului metalic și a cenușii de fluorură de calciu. Principalele funcții implicate în acest proces sunt fluorizarea (de exemplu cu un echipament fabricat din sau căptușit cu metal prețios), reducerea (de exemplu în creuzete ceramice), recuperarea cenușii, manipularea produsului, ventilarea, gestionarea deșeurilor și controlul procesului. Sistemele implicate în proces sunt adaptate în mod special pentru a evita starea critică și efectele radiației și pentru a reduce la minimum pericolele generate de toxicitate. Alte procese implică fluorizarea oxalatului de plutoniu sau a peroxidului de plutoniu, urmată de o reducere la metal.

ANEXA C

CRITERII PENTRU NIVELURILE DE PROTECȚIE FIZICĂ

1.

Scopul protecției fizice a materialelor nucleare este de a preveni utilizarea și manipularea neautorizată a acestor materiale. Punctul 3 litera (a) din documentul cu linii directoare cere niveluri de protecție fizică eficace în conformitate cu recomandările AIEA relevante, în special cele care figurează în documentul INFCIRC/225.

2.

Punctul 3 litera (b) din liniile directoare precizează că punerea în aplicare a măsurilor de protecție fizică în țara de destinație este responsabilitatea guvernului țării respective. Totuși, nivelurile de protecție fizică pe care ar trebui să se bazeze aceste măsuri ar trebui să facă obiectul unui acord între furnizor și destinatar. În acest context, aceste cerințe ar trebui să se aplice tuturor statelor.

3.

Documentul INFCIRC/225 al Agenției Internaționale a Energiei Atomice intitulat «Protecția fizică a materialelor nucleare» și documentele similare pregătite periodic de grupuri internaționale de experți și actualizate după caz pentru a ține cont de schimbările de situație și de stadiu al cunoștințelor în ceea ce privește protecția fizică a materialelor nucleare reprezintă o bază utilă pentru orientarea statelor de destinație în proiectarea unui sistem de măsuri și proceduri de protecție fizică.

4.

Categoriile de material nuclear prezentate în tabelul anexat sau astfel cum pot fi actualizate periodic prin acord mutual al furnizorilor folosesc ca bază convenită pentru desemnarea nivelurilor specifice de protecție fizică în legătură cu tipul materialelor, precum și cu echipamentele și facilitățile care conțin aceste materiale, în temeiul punctului 3 literele (a) și (b) din liniile directoare.

5.

Nivelurile convenite de protecție fizică pe care autoritățile naționale competente trebuie să le asigure la utilizarea, depozitarea și transportul materialelor enumerate în tabelul anexat includ minimum caracteristici de protecție după cum urmează:

CATEGORIA A III-A

Utilizarea și depozitarea într-o zonă cu acces controlat.

Transport realizat în condiții speciale care includ acorduri prealabile între expeditor, destinatar și transportator, precum și acorduri prealabile între entitățile care se află sub jurisdicția și reglementările statului furnizor și, respectiv, destinatar, în cazul transportului internațional, cu specificarea orei, locului și a procedurilor pentru transferul responsabilității transportului.

CATEGORIA II

Utilizare și depozitare într-o zonă protejată cu acces controlat, adică o zonă aflată sub permanentă supraveghere de către paznici sau dispozitive electronice, delimitată de o barieră fizică, cu un număr limitat de puncte de acces aflate sub control adecvat, sau o zonă cu un nivel echivalent de protecție fizică.

Transport realizat în condiții speciale care includ acorduri prealabile între expeditor, destinatar și transportator, precum și acorduri prealabile între entitățile care se află sub jurisdicția și reglementările statului furnizor și, respectiv, destinatar, în cazul transportului internațional, cu specificarea orei, locului și a procedurilor pentru transferul responsabilității transportului.

CATEGORIA I

Materialele din această categorie trebuie să fie protejate prin sisteme de înaltă fiabilitate împotriva utilizării neautorizate, după cum urmează:

 

Utilizare și depozitare într-o zonă bine protejată, adică o zonă protejată astfel cum este definită la categoria II de mai sus, în care, suplimentar, accesul este limitat la persoanele despre care s-a stabilit că sunt de încredere și care se află sub supravegherea paznicilor care sunt în strânsă comunicare cu forțele de intervenție competente. Măsurile specifice aplicate în acest context trebuie să aibă drept obiectiv detectarea și prevenirea oricărui atac, acces neautorizat sau înlăturare neautorizată a materialelor.

 

Transport realizat în condiții speciale, astfel cum este indicat pentru transportul de materiale de la categoriile II și III și, suplimentar, aflat sub supravegherea constantă a escortelor, în condiții de comunicare strânsă cu forțele de intervenție competente.

6.

Furnizorii ar trebui să solicite destinatarilor să identifice agențiile sau autoritățile responsabile pentru asigurarea respectării adecvate a nivelurilor de protecție și pentru coordonarea internă a operațiilor de intervenție/recuperare în eventualitatea utilizării sau manipulării neautorizate a materialelor protejate. Furnizorii și destinatarii ar trebui, de asemenea, să desemneze puncte de contact în cadrul autorităților lor naționale pentru cooperarea în aspecte care țin de transportul în afara țării și în alte aspecte de interes reciproc.

TABEL: CATEGORII DE MATERIAL NUCLEAR

Material

Formă

Categorie

I

II

III

1.

Plutoniu*[a]

Neiradiat*[b]

Minimum 2 kg

Mai puţin de 2 kg, dar mai mult de 500 g

Maximum 500 g*[c]

2.

Uraniu-235

Neiradiat*[b]

 

 

 

uraniu îmbogăţit la 20 % 235U sau peste

Minimum 5 kg

Mai puţin de 5 kg, dar mai mult de 1 kg

Maximum 1 kg*[c]

uraniu îmbogăţit la 10 % 235U dar mai puţin de 20 %

minimum 10 kg

Mai puţin de 10 kg*[c]

uraniu îmbogăţit peste starea naturală, dar mai puţin de 10 % 235U*[d]

minimum 10 kg

3.

Uraniu-233

Neiradiat*[b]

Minimum 2 kg

Mai puţin de 2 kg, dar mai mult de 500 g

Maximum 500 g*[c]

4.

Combustibil iradiat

 

 

Uraniu sărăcit sau natural, toriu sau combustibil slab îmbogăţit (conţinut fisibil mai mic de 10 %)*[e][f]

 

[a]

Astfel cum figurează în lista de bază.

[b]

Materiale neiradiate dintr-un reactor sau materiale iradiate dintr-un reactor, dar cu un nivel de radiere egal sau mai mic de 100 rad/oră pe metru neecranat.

[c]

Cantităţile mai mici decât cea semnificativă radiologic ar trebui să fie scutite.

[d]

Uraniul natural, uraniul sărăcit, precum și toriul și cantitățile de uraniu îmbogățit cu mai puțin de 10 %, care nu se clasifică în categoria III, trebuie să fie protejate în conformitate cu principiile unei gestionări prudente.

[e]

Deși se recomandă acest nivel de protecție, rămâne la latitudinea statelor, după evaluarea circumstanțelor specifice, să atribuie o categorie diferită de protecție fizică.

[f]

Alți combustibili clasificați în categoria I sau II în temeiul conținutului inițial de material fisil înainte de iradiere pot fi trecuți într-o categorie inferioară, atunci când nivelul de radiere depășește 100 rad/oră pe metru neecranat.

NSG, partea II

LISTA ECHIPAMENTELOR, MATERIALELOR, PRODUSELOR SOFTWARE ȘI TEHNOLOGIILOR CONEXE CU DUBLĂ UTILIZARE, CU RELEVANȚĂ ÎN DOMENIUL NUCLEAR

Notă:

În această anexă se utilizează Sistemul internațional de unități (SI). În toate cazurile, cantitatea fizică definită în unități SI ar trebui considerată a fi valoarea de control recomandată și oficială. Cu toate acestea, anumiți parametri pentru mașini unelte sunt furnizați în unitățile lor obișnuite, care nu sunt unități SI.

Abrevierile utilizate în mod obișnuit (și prefixele acestora care denotă mărimea) în prezenta anexă sunt următoarele:

A

amper(i)

Bq

becquerel(i)

°C

grad(e) Celsius

CAS

Chemical Abstracts Service

Ci

curie

cm

centimetri

dB

decibeli

dBm

decibeli raportați la 1 miliwatt

g

gram(e); de asemenea, accelerația gravitațională (9.81 m/s2)

GBq

gigabecquerel(i)

GHz

gigahertz(i)

GPa

gigapascal(i)

Gy

gray

h

oră/ore

Hz

hertz(i)

J

joule/jouli

K

kelvin

keV

o mie de electronvolt/electronvolți

kg

kilogram(e)

kHz

kilohertz(i)

kN

kilonewton(i)

kPa

kilopascal(i)

kV

kilovolt/kilovolți

kW

kilowatt/kilowați

m

metru/metri

mA

miliamper(i)

MeV

un milion de electronvolți

MHz

megahertz(i)

ml

mililitru/mililitri

mm

milimetru(i)

MPa

megapascal(i)

mPa

milipascal(i)

MW

megawatt/megawați

μF

microfarad/microfarazi

μm

micrometru(i)

μs

microsecundă(e)

N

newton(i)

nm

nanometru(i)

ns

nanosecundă(e)

nH

nanohenry

ps

picosecundă(e)

RMS

rădăcină medie pătrată

rpm

rotații pe minut

s

secundă(e)

T

tesla

TIR

citire totală indicată

V

volt/volți

W

watt/wați

NOTĂ GENERALĂ

Următoarele puncte se aplică listei de echipamente, materiale, produse software și tehnologii conexe cu dublă utilizare, cu relevanță în domeniul nuclear.

1.

Descrierea oricărui produs de pe listă se referă la produsul respectiv indiferent dacă în stare nouă sau deja utilizat.

2.

În cazul în care descrierea oricărui produs de pe listă nu cuprinde calificări sau specificații, se consideră că aceasta se referă la toate varietățile produsului respectiv. Denumirile categoriilor sunt menite doar să faciliteze trimiterile și nu aduc atingere interpretării definițiilor produselor.

3.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza transferului de articole nesupuse controlului (inclusiv de uzine) care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi, în mod practic, demontate și utilizate în alte scopuri.

Notă:

Pentru a decide dacă una sau mai multe componente supuse controlului sunt considerate element principal, guvernele ar trebui să evalueze factorii de cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor furnizate.

4.

Obiectivul acestor controale nu trebuie eludat prin transferul de părți componente. Fiecare guvern în parte va lua măsurile posibile astfel încât să îndeplinească acest obiectiv și va continua să urmărească aplicare unei definiții funcționale pentru părți componente, care să poată fi utilizată de toți furnizorii.

CONTROLUL TEHNOLOGIEI

Transferul de «tehnologie» este supus controlului conform liniilor directoare și astfel cum se precizează în fiecare secțiune din anexă. «Tehnologia» asociată direct oricărui articol din anexă se supune unui nivel de examinare și control la fel de ridicat ca în cazul produsului însuși, în măsura în care legislația națională permite acest lucru.

Aprobarea pentru exportul oricărui articol din anexă autorizează de asemenea exportul, în beneficiul aceluiași utilizator final, al «tehnologiei» minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea sau repararea produsului.

Notă:

Controlul transferurilor de «tehnologie» nu se aplică informațiilor care aparțin «domeniului public» sau «cercetării științifice fundamentale».

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE

Transferul de «produse software» este supus controlului conform liniilor directoare și astfel cum se precizează în anexă.

Notă:

Controlul transferurilor de «produse software» nu se aplică «produselor software» care:

1.

Sunt în mod curent la dispoziția publicului, fiind:

a.

vândute direct din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul și

b.

concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără asistență suplimentară din partea furnizorului;

sau

2.

«Aparțin domeniului public».

DEFINIȚII

«Precizie»— De obicei exprimată în termeni de imprecizie, adică: deviația maximă, pozitivă sau negativă, a unei valori indicate față de un standard acceptat sau față de valoarea reală.

«Deviația de poziție unghiulară»— diferența maximă între poziția unghiulară și poziția unghiulară reală, măsurată cu cea mai mare precizie, după ce port-piesa mesei de lucru a fost deplasată în raport cu poziția sa inițială.

«Cercetare științifică fundamentală»— activitate experimentală sau teoretică desfășurată în principal în vederea obținerii de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau faptelor observabile, care nu este orientată în primul rând spre un scop sau obiectiv practic specific.

«Control al profilării»— două sau mai multe mișcări aflate sub «comandă numerică» în concordanță cu instrucțiunile care specifică poziția următoare necesară, precum și viteza de avans pentru a ajunge în acea poziție. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit. (ref. ISO 2806-1980 modificat)

«Dezvoltare»— se referă la toate fazele anterioare «producției», cum ar fi:

proiectarea

cercetarea aferentă proiectării

analiza proiectării

conceptele de proiectare

asamblarea și testarea de prototipuri

schemele pentru producția pilot

datele de proiectare

procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs

proiectul configurației

proiectul de integrare

planurile generale

«Materiale fibroase sau filamentare»— înseamnă «monofilamente», «toroane», «mănunchiuri», «cabluri» sau «benzi» continue.

N.B.:

1.   «Filament» sau «monofilament»— este cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câțiva microni.

2.   «Mănunchi»— este o multitudine de «fibre» (în general 12-120) dispuse aproximativ paralel.

3.   «Fibră»— este o multitudine de «filamente» (în general peste 200) dispuse aproximativ paralel.

4.   «Bandă»— este un material constituit din «filamente», «fibre», «mănunchiuri», «cabluri» sau «toroane» etc. întrepătrunse sau unidirecționale, de obicei preimpregnate cu rășină.

5.   «Cablu»— este o multitudine de «filamente», de obicei aproximativ paralele.

6.   «Toron»— este o multitudine de «fibre» torsionate.

«Filament»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

«Aparțin domeniului public»— «Aparțin domeniului public», în sensul prezentului text, înseamnă că «tehnologiile» sau «produsele software» au fost puse la dispoziție fără restricții în ceea ce privește diseminarea lor în continuare. (Restricțiile de copyright nu determină ca «tehnologia» sau «produsele software» să nu fie considerate ca «aparținând domeniului public».)

«Liniaritate»— (caracteristică exprimată în general sub formă de neliniaritate) este deviația maximă pozitivă sau negativă de la caracteristicile reale (media citirilor pe scala crescătoare și pe cea descrescătoare), față de o linie dreaptă poziționată astfel încât să egalizeze sau să reducă la minim deviațiile maxime.

Incertitudine a măsurării— este parametrul caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95 %. Acest parametru cuprinde deviațiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat și deviațiile aleatoare necorectate.

«Microprogram»— secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

«Monofilament»— a se vedea «Materiale fibroase și filamentare».

«Control numeric»— Controlul automat al unui proces realizat de un dispozitiv care face uz de date numerice introduse de obicei în timp ce operațiunea este în desfășurare. (ref. ISO 2382)

«Precizia de poziționare»— a mașinilor unelte «cu control numeric» se determină și se prezintă în conformitate cu articolul 1.B.2, în coroborare cu cerințele de mai jos:

(a)

Condiții de testare [ISO 230/2 (1988), punctul 3]:

(1)

Timp de 12 ore înainte de măsurări și în cursul acestora, mașina unealtă și echipamentul de măsurare a preciziei se mențin la aceeași temperatură ambiantă. În perioada precedentă măsurărilor, săniile mașinii sunt supuse efectuării continue de cicluri identice celor pe care le efectuează în cursul măsurărilor preciziei;

(2)

Mașina este echipată cu orice compensări mecanice, electronice sau de produse software care urmează să fie exportate împreună cu mașina;

(3)

Precizia echipamentului de măsurare este de cel puțin patru ori mai mare decât precizia preconizată a mașinii unelte;

(4)

Sursa de alimentare pentru acționarea săniilor are următoarele caracteristici:

(i)

Variația tensiunii de linie nu depășește ± 10 % din tensiunea nominală prevăzută;

(ii)

Variația frecvenței nu depășește ± 2 Hz din frecvența normală;

(iii)

Nu sunt permise încetarea funcționării sau întreruperile în cursul funcționării.

(b)

Program de testare (punctul 4):

(1)

Viteza de avans (viteza săniilor) în timpul măsurării este viteza transversală rapidă;

N.B.:

În cazul mașinilor unelte care generează suprafețe cu calități optice, viteza de avans este egală cu sau mai mică de 50 mm pe minut;

(2)

Măsurările se efectuează în mod incremental de la o limită de deplasare a axei către cealaltă, fără a se reveni la punctul de pornire pentru fiecare mișcare către poziția dorită;

(3)

În timpul testării unei axe, axele care nu fac obiectul măsurării trebuie menținute în poziția mediană a cursei.

(c)

Prezentarea rezultatelor testării (punctul 2):

Rezultatele măsurării includ:

(1)

«precizia de poziționare» (A) și

(2)

Eroarea medie de inversare a mișcării (B).

«Producție»— desemnează toate fazele de producție, respectiv:

construcția

tehnologia de producție

fabricarea

integrarea

asamblarea (montarea)

inspecția

testarea

asigurarea calității

«Program»— O secvență de instrucțiuni pentru desfășurarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă cu ajutorul unui calculator electronic.

«Rezoluție»— incrementul minim al unui dispozitiv de măsurare; pentru instrumentele digitale, bitul cel mai puțin semnificativ. (ref. ANSI B-89.1.12)

«Mănunchi»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

«Produse software»— O colecție de unul sau mai multe «programe» ori «microprograme» stocate pe orice suport accesibil.

«Fibră»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

«Bandă»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

«Asistență tehnică»— «asistența tehnică» poate fi sub formă de: instrucțiuni, procedee practice, instruire, cunoștințe aplicate, servicii de consultanță.

Notă:Asistența tehnică poate implica un transfer de date tehnice.

«Date tehnice»— «Datele tehnice» pot fi sub formă de fotocopii, planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi sau dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

«Tehnologie»— înseamnă informații specifice necesare pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» oricărui produs de pe listă. Informațiile pot fi sub formă de «date tehnice» sau de «asistență tehnică».

«Cablu»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

«Utilizare»— Exploatarea, instalarea (inclusiv instalarea pe amplasament), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

«Toron»— a se vedea «Materiale fibroase sau filamentare».

CUPRINSUL ANEXEI

1.

ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

1.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

1.A.1.

Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate 1 – 1

1.A.2.

Camere TV rezistente la radiații sau lentile pentru acestea 1 – 1

1.A.3.

Roboți, «efectori finali»și unități de control 1 – 1

1.A.4.

Manipulatoare la distanță 1 – 3

1.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

1.B.1.

Mașini de deformare continuă, mașini de deformare prin rotație capabile de funcții de deformare continuă și mandrine 1 – 3

1.B.2.

Mașini unelte 1 – 4

1.B.3.

Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional 1 – 6

1.B.4.

Cuptoare cu inducție în mediu controlat și surse de alimentare aferente 1 – 7

1.B.5.

Prese izostatice și echipamente aferente 1 – 8

1.B.6.

Sisteme de testare a vibrațiilor, echipamente și componente aferente 1 – 8

1.B.7.

Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie și echipamente aferente 1 – 8

1.C.

MATERIALE 1 – 9

1.D.

PRODUSE SOFTWARE 1 – 9

1.D.1.

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echipamentelor 1 – 9

1.D.2.

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor 1 – 9

1.D.3.

«Produse software» pentru orice combinație de dispozitive electronice sau sistem care permite unui (unor) asemenea dispozitiv(e) să funcționeze ca unitate de «control numeric» pentru mașini unelte 1 – 9

1.E.

TEHNOLOGIE

1.E.1.

«Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente, materiale sau «produse software» 1 – 9

2.

MATERIALE

2.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

2.A.1.

Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide 2 – 1

2.A.2.

Catalizatori platinați 2 – 1

2.A.3.

Structuri compozite sub formă de tuburi 2 – 2

2.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

2.B.1.

Unități sau uzine de procesare a tritiului și echipamentele aferente acestora 2 – 2

2.B.2.

Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora 2 – 2

2.C.

MATERIALE

2.C.1.

Aluminiu 2 – 2

2.C.2.

Beriliu 2 – 3

2.C.3.

Bismut 2 – 3

2.C.4.

Bor 2 – 3

2.C.5.

Calciu 2 – 3

2.C.6.

Trifluorură de clor 2 – 3

2.C.7.

Materiale fibroase sau filamentare și produse preimpregnate 2 – 3

2.C.8.

Hafniu 2 – 4

2.C.9.

Litiu 2 – 4

2.C.10.

Magneziu 2 – 4

2.C.11.

Oțel maraging 2 – 4

2.C.12.

Radiu-226 2 – 4

2.C.13.

Titan 2 – 5

2.C.14.

Tungsten 2 – 5

2.C.15.

Zirconiu 2 – 5

2.C.16.

Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros 2 – 5

2.C.17.

Tritiu 2 – 6

2.C.18.

Heliu-3 2 – 6

2.C.19.

Radionuclizi 2 – 6

2.C.20.

Reniu 2 – 6

2.D.

PRODUSE SOFTWARE 2 – 6

2.E.

TEHNOLOGIE 2 – 6

2.E.1.

«Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente, materiale sau «produse software» 2 – 6

3.

ECHIPAMENTE ȘI COMPONENTE DE SEPARARE A IZOTOPILOR URANIULUI

(altele decât cele care figurează pe lista de bază)

3.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

3.A.1.

Schimbătoare de frecvență sau generatoare 3 – 1

3.A.2.

Lasere, amplificatoare laser și oscilatoare 3 – 1

3.A.3.

Valve 3 – 3

3.A.4.

Electromagneți solenoidali superconductori 3 – 3

3.A.5.

Surse de alimentare de înaltă putere în curent continuu 3 – 4

3.A.6.

Surse de alimentare de înaltă tensiune în curent continuu 3 – 4

3.A.7.

Traductoare de presiune 3 – 4

3.A.8.

Pompe de vid 3 – 4

3.A.9.

Compresoare și pompe de vid cu spirală și cu etanșare prin burduf 3 – 5

3.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

3.B.1.

Celule electrolitice pentru producția de fluor 3 – 5

3.B.2.

Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri 3 – 5

3.B.3.

Mașini de echilibrat centrifugal 3 – 6

3.B.4.

Mașini pentru înfășurarea filamentelor și echipamente aferente 3 – 6

3.B.5.

Separatoare electromagnetice de izotopi 3 – 7

3.B.6.

Spectrometre de masă 3 – 7

3.C.

MATERIALE 3 – 8

3.D.

PRODUSE SOFTWARE

3.D.1.

«Produse software» special concepute sau modificate pentru «utilizarea» echipamentelor 3 – 8

3.D.2.

«Produse software» sau chei/coduri de criptare special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale echipamentelor 3 – 8

3.D.3.

«Produse software» special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale echipamentelor 3 – 8

3.E.

TEHNOLOGIE

3.E.1.

«Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente, materiale sau «produse software» 3 – 8

4.

ECHIPAMENTE AFERENTE UZINELOR DE APĂ GREA

(altele decât cele care figurează pe lista de bază)

4.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

4.A.1.

Filtre speciale 4 – 1

4.A.2.

Pompe 4 – 1

4.A.3.

Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare 4 – 1

4.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

4.B.1.

Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu talere și contactori interiori 4 – 1

4.B.2.

Coloane de distilare criogenică cu hidrogen 4 – 2

4.B.3.

[Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013] 4 – 2

4.C.

MATERIALE 4 – 2

4.D.

PRODUSE SOFTWARE 4 – 2

4.E.

TEHNOLOGIE 4 – 2

4.E.1.

«Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» de echipamente, materiale sau «produse software» 4 – 2

5.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE MĂSURARE PENTRU DEZVOLTAREA DE DISPOZITIVE NUCLEARE EXPLOZIVE

5.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLURI ȘI COMPONENTE

5.A.1.

Tuburi fotomultiplicatoare 5 – 1

5.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

5.B.1.

Generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni 5 – 1

5.B.2.

Sisteme de tunuri de mare viteză 5 – 1

5.B.3.

Camere de mare viteză și dispozitive de imagistică 5 – 1

5.B.4.

[Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013] 5 – 2

5.B.5.

Instrumentație specializată pentru experimente hidrodinamice 5 – 2

5.B.6.

Generatoare de impulsuri de mare viteză 5 – 3

5.B.7.

Recipiente de siguranță 5 – 3

5.C.

MATERIALE 5 – 3

5.D.

PRODUSE SOFTWARE 5 – 3

5.E.

TEHNOLOGIE 5 – 3

6.

COMPONENTE PENTRU DISPOZITIVE NUCLEARE EXPLOZIVE

6.A.

ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

6.A.1.

Detonatoare și sisteme multipunct de inițiere 6 – 1

6.A.2.

Seturi de aprindere și generatoare echivalente de impulsuri de mare intensitate 6 – 1

6.A.3.

Dispozitive de comutare 6 – 2

6.A.4.

Condensatori de descărcare în impuls 6 – 2

6.A.5.

Sisteme generatoare de neutroni 6 – 3

6.A.6.

Ghid de unde tip bandă 6 – 3

6.B.

ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE 6 – 3

6.C.

MATERIALE

6.C.1.

Substanțe sau amestecuri cu mare putere explozivă 6 – 3

6.D.

PRODUSE SOFTWARE 6 – 4

6.E.

TEHNOLOGIE 6 – 4

1.   ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

1.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

1.A.1.   Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

a.

O «suprafață rece» mai mare de 0,09 m2;

b.

O densitate mai mare de 3 g/cm3 și

c.

O grosime egală cu 100 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La articolul 1.A.1.a., termenul «suprafață rece» se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1.A.2.   Camere TV rezistente la radiații sau lentile pentru acestea, special concepute sau prevăzute să suporte iradieri la doze totale de radiații mai mari de 5 × 104 Gy (siliciu) fără degradări în timpul funcționării.

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o probă de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

1.A.3.   «Roboți», «efectori finali» și unități de control după cum urmează:

a.

«Roboți» sau «efectori finali», având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

Special concepuți pentru a satisface standardele naționale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificațiilor de codificare electrică pentru explozivii puternici) sau

2.

Special concepute sau prevăzute să suporte iradieri la doze totale de radiații mai mari de 5 × 104 Gy (siliciu) fără degradări în timpul funcționării;

Notă tehnică:

Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o probă de siliciu neecranată atunci când este expusă la radiație ionizantă.

b.

Unitățile de control special concepute pentru oricare dintre «roboții» sau «efectorii finali» menționați la articolul 1.A.3.a.

Notă:

Articolul 1.A.3. nu supune controlului «roboții» special concepuți pentru aplicații industriale, cum ar fi cabinele de vopsire a automobilelor prin pulverizare.

Note tehnice:

1.

«Roboți»

La articolul 1.A.7. «robot» înseamnă un mecanism de manipulare, de tipul cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza «senzori» și care prezintă toate caracteristicile următoare:

(a)

este multifuncțional;

(b)

este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;

(c)

încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă (inclusiv motoarele pas cu pas) și

(d)

este dotat cu «programabilitate accesibilă utilizatorului» prin metoda de învățare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic, care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.

N.B.1:

În definiția de mai sus, «senzori» înseamnă detectori de fenomene fizice, ale căror date de ieșire (după conversia într-un semnal care poate fi interpretat de o unitate de control) sunt capabile să genereze «programe» sau să modifice instrucțiuni programate sau date dintr-un «program» numeric. Aceasta include «senzori» cu imagistică optică, în infraroșu, acustică sau tactilă, cu măsurare inerțială a poziției, cu determinarea distanțelor prin mijloace optice sau acustice ori cu capabilități de măsurare a forței sau a momentului de torsiune.

N.B.2:

În definiția de mai sus «programabilitate accesibilă utilizatorului» înseamnă posibilitatea utilizatorului de a introduce, modifica sau înlocui «programe» prin mijloace, altele decât:

(a)

modificarea fizică a cablajelor sau a interconexiunilor sau

(b)

stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parametri.

N.B.3:

Definiția de mai sus nu include următoarele dispozitive:

(a)

Mecanisme de manipulare cu comandă exclusiv manuală sau controlabile prin telecomandă;

(b)

Mecanisme de manipulare cu secvență fixă, adică dispozitive mobile automatizate ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixate, cum ar fi camele sau tijele. Secvența de mișcări și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor nu sunt variabile sau modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

(c)

Mecanisme de manipulare cu secvență variabilă și cu comandă mecanică, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Secvența mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu, schimbarea camelor sau a tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare sunt realizate exclusiv prin operații mecanice;

(d)

Mecanisme de manipulare cu secvență variabilă ce nu sunt servoasistate, adică dispozitive mobile automatizate, ale căror mișcări sunt programate și limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile cu limitare mecanică;

(e)

Cărucioare macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de înmagazinare și concepute pentru accesul la conținutul acestor compartimente în vederea stocării sau preluării.

2.

«Efectori finali»

La articolul 1.A.3. «efectori finali» sunt clești, «unități active de prelucrare» și orice alt mijloc de prelucrare fixat pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al unui «robot».

N.B.:

În definiția de mai sus, «unități active de prelucrare» este un dispozitiv pentru a supune piesa de prelucrat la lucrul mecanic, la energia necesară procesării sau la acțiunea senzorilor.

1.A.4.   Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

Capabilitatea de a penetra pereții celulelor fierbinți pe o adâncime de 0,6 m sau mai mult (operație prin perete) sau

b.

Capabile să treacă peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinți cu o grosime de 0,6 m sau mai mult (operație peste perete).

Notă tehnică:

Manipulatoarele la distanță asigură transferul acțiunilor operatorului uman la un braț de acționare la distanță și la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip stăpân/sclav (master/slave) sau acționate prin manșă sau tastatură.

1.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

1.B.1.   Mașini de deformare continuă, mașini de deformare prin rotație capabile de funcții de deformare continuă și mandrine, după cum urmează:

a.

Mașini care au ambele caracteristici următoare:

1.

Trei sau mai multe role (active sau de ghidare) și

2.

Care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unități de «control numeric» sau control prin calculator;

b.

Mandrine de formare a rotoarelor, concepute să formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm și 400 mm.

Notă:

Articolul 1.B.1a. include mașinile care au numai un singur cilindru conceput să deformeze metalul și doi cilindri auxiliari care susțin mandrina, dar nu participă direct în procesul de deformare.

1.B.2.   Mașini-unelte și orice combinație a acestora pentru îndepărtarea sau așchierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor compozite, care, conform specificațiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru «controlul profilării» simultan, pe două sau mai multe axe:

N.B.:

Pentru unitățile de «control numeric» controlate de «produsele software» aferente acestora, a se vedea articolul 1.D.3.

a.

Mașini unelte pentru strunjire care au «precizii de poziționare» cu toate compensările disponibile mai bune (mai mici) de 6 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988) de-a lungul oricărei axe liniare (poziționare generală) pentru mașini capabile să prelucreze diametre mai mari de 35 mm;

Notă:

Articolul 1.B.2.a nu supune controlului strungurile pentru bare (Swissturn) care se limitează doar la prelucrarea exclusivă a barelor antrenate prin sistem de alimentare, dacă diametrul maxim al barei nu depășește 42 mm și dacă nu există posibilitatea montării/fixării de mandrine. Mașinile unelte pot avea capabilități de găurire și/sau frezare pentru piese cu diametre mai mici de 42 mm.

b.

Mașini unelte de frezat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

«Precizii de poziționare» cu toate compensările disponibile mai bune (mai mici) de 6 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988), de-a lungul oricărei axe liniare (poziționare generală);

2.

Două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau

3.

Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării».

Notă:

Articolul 1.B.2.b. nu supune controlului mașinile de frezat care au ambele caracteristici următoare:

1.

Cursa de-a lungul axei X mai mare de 2 m și

2.

«Precizia de poziționare» generală pe axa X mai rea (mai mare) de 30 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988).

c.

Mașini unelte de rectificat, care au oricare din următoarele caracteristici:

1.

«Precizii de poziționare» cu toate compensările disponibile mai bune (mai mici) de 4 μm, în conformitate cu ISO 230/2 (1988), de-a lungul oricărei axe liniare (poziționare generală);

2.

Două sau mai multe axe de rotație pentru profilare sau

3

Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării».

Notă:

Articolul 1.B.2.c. nu supune controlului următoarele mașini de rectificat:

1.

Mașinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior care au toate caracteristicile următoare:

a.

Sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 150 mm în diametru exterior sau lungime și

b.

Axele limitate la X, Z și C.

2.

Mașinile de rectificat în coordonate, care nu au o axă Z sau o axă W cu o precizie generală de poziționare mai mică (mai bună) de 4 μm. Precizia poziționării este definită conform ISO 230/2 (1988).

d.

Mașini de prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, care au două sau mai multe axe de rotație ce pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării».

Note:

1.

Nivelurile «preciziei de poziționare» declarate obținute în cadrul următoarelor proceduri, în urma măsurărilor efectuate în conformitate cu ISO 230/2 (1988) sau cu standardele naționale echivalente, pot fi utilizate pentru fiecare model de mașină unealtă dacă sunt furnizate autorităților naționale și acceptate de acestea ca o alternativă la testele individuale de mașină.

«Precizia de poziționare» declarată se obține după cum urmează:

a.

Se aleg cinci mașini din modelul ce urmează a fi evaluat;

b.

Se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanță cu ISO 230/2 (1988);

c.

Se determină valorile preciziei (A) pentru fiecare axă a fiecărei mașini. Metoda de calcul a valorii preciziei este cea descrisă în standardul ISO 230/2 (1988);

d.

Se determină valoarea medie a preciziei pentru fiecare axă. Această valoare medie este considerată «precizia de poziționare» declarată a fiecărei axe pentru model (Âx, Ây …);

e.

Întrucât articolul 1.B.2. se referă la fiecare axă liniară, se obțin valori ale «preciziei de poziționare declarate» corespunzând fiecărei axei liniare;

f.

În cazul în care oricare axă a unei mașini unelte, nesupusă controlului la articolul 1.B.2.a., la articolul 1.B.2.b., sau la articolul 1.B.2.c., are o precizie de poziționare declarată de 6 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de rectificat și de 8 μm sau mai bună (mai mică) pentru mașinile de frezat și mașinile de strunjit, ambele conform ISO 230/2 (1988), fabricantul urmează a fi solicitat să reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni.

2.

Articolul 1.B.2. nu supune controlului mașinile unelte speciale limitate la fabricația oricărora dintre următoarele piese:

a.

roți dințate;

b.

arbori cotiți sau arbori cu came;

c.

scule sau scule așchietoare;

d.

melci pentru extrudare;

Note tehnice:

1.

Nomenclatorul de axe este în conformitate cu standardul internațional ISO 841 «Mașini cu control numeric – nomenclatorul de axe și mișcări».

2.

Axele de profilare secundare paralele, (de exemplu, axa w de la mașinile de alezat orizontale sau o axă rotativă secundară care este paralelă cu axa rotativă principală) nu sunt numărate la numărul total al axelor de profilare.

3.

Nu este necesar ca axele rotative să se rotească peste 360 de grade. O axă rotativă poate fi acționată de un dispozitiv liniar, de exemplu, un șurub sau un angrenaj cu cremalieră și pinion.

4.

În sensul articolului 1.B.2., numărul de axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării» este numărul de axe de-a lungul și în jurul cărora, în timpul prelucrării piesei de lucru, sunt realizate mișcări simultane și interconectate între piesa de lucru și o sculă. Acesta nu include oricare alte axe adiționale de-a lungul și în jurul cărora sunt realizate alte mișcări relative în interiorul mașinii, ca de exemplu:

a.

Sistemele de corectare a pietrei la mașinile de rectificat;

b

Axele rotative paralele destinate prinderii unor piese de lucru separate;

c.

Axele rotative coliniare destinate manipulării aceleiași piese de lucru prin prinderea piesei într-o mandrină la capete diferite.

5.

O mașină unealtă care are cel puțin două din cele trei capacități: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu, o mașină de strunjit cu capabilitate de frezare) trebuie evaluată în funcție de fiecare criteriu aplicabil, în conformitate cu 1.B.2.a., 1.B.2.b. și 1.B.2.c.

6.

Articolele 1.B.2.b.3 și 1.b.2.c.3 includ mașini bazate pe o proiectare cinematică liniară în paralel (de exemplu, platforme Stewart) care au 5 sau mai multe axe, niciuna dintre acestea fiind axe rotative.

1.B.3.   Mașini, instrumente sau sisteme de control dimensional, după cum urmează:

a.

Mașini de măsurat în coordonate (CMM) comandate de calculator sau cu comandă numerică care au oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

Au numai două axe și au o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii de-a lungul oricărei axe (unidimensionale), identificate drept orice combinație a E0x MPE, E0y MPE sau E0z MPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,25 + L/1 000) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009) sau

2.

Au trei sau mai multe axe și au în măsurătorile tridimensionale (volumetrice) o eroare maximă admisibilă de măsurare a lungimii E0, MPE, egală sau mai mică (mai bună) de (1,7 + L/800) μm (unde L este lungimea măsurată în milimetri) în orice punct al domeniului de operare al mașinii (de exemplu, în domeniul lungimii axelor), în conformitate cu ISO 10360-2(2009);

Notă tehnică:

E0, MPE a configurației celei mai precise a CMM specificate în conformitate cu ISO 10360-2(2009) de fabricant (de exemplu, cele mai bune valori pentru următoarele: sondă, lungimea acului, parametrii de mișcare, mediul) și cu toate compensările disponibile se compară cu pragul de 1,7 + L/800 μm.

b.

Instrumente pentru măsurarea deplasării liniare, după cum urmează:

1.

Sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o «rezoluție» egală sau mai bună (mai mică) de 0,2 μm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 0,2 mm;

2.

Sisteme cu transformator diferențial liniar variabil (LVDT), care au ambele caracteristici următoare:

a.

1.

«Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % măsurată de la 0 până la domeniul maxim de operare, pentru LVDT-uri cu un domeniu maxim de operare până la 5 mm sau

2.

«Liniaritate» egală sau mai mică (mai bună) de 0,1 % într-un domeniu de operare cuprins între 0 și 5 mm pentru LVDT-uri cu un domeniu de operare peste 5 mm și

b.

O deviație egală sau mai bună (mai mică) de 0,1 % pe zi la temperatura standard a mediului din camera de testare ± 1 K;

3.

Sisteme de măsurare care au ambele caracteristici următoare:

a.

Conțin un laser și

b.

Mențin timp de cel puțin 12 ore, într-un interval de temperatură de ± 1 K în jurul unei temperaturi standard și la o presiune standard:

1.

O «rezoluție», pe toată scala, de 0,1 μm sau mai bună și

2.

Au o «incertitudine a măsurării» egală sau mai bună (mai mică) de (0.2 + L/2 000) μm (L este lungimea măsurată în milimetri);

Notă:

Articolul 1.B.3.b.3. nu supune controlului sistemele de măsurare interferometrică, fără reacție în buclă închisă sau deschisă, care conțin un laser pentru măsurarea erorilor la nivel de mișcare a saniei ale mașinilor unelte, ale mașinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.

Notă tehnică:

La articolul 1.B.3.b. «deplasare liniară» înseamnă variația distanței dintre senzorul de măsurat și obiectul măsurat.

c.

Instrumente de măsurare unghiulară care au o «deviație de poziție unghiulară» egală sau mai bună (mai mică) de 0,00025°;

Notă:

Articolul 1.B.3.c. nu supune controlului instrumentele optice cum sunt auto-colimatoarele, care utilizează lumina colimată (de exemplu, lumina «laser») pentru a detecta deplasarea unghiulară a unei oglinzi.

d.

Sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semicarcaselor, care au următoarele ambele caracteristici următoare:

1.

O «incertitudine a măsurării» de-a lungul oricărei axe liniare egală sau mai bună (mai mică) de 3,5 μm pe 5 mm și

2.

O «deviație de poziție unghiulară» egală sau mai mică de 0,02°.

Note:

1.

Articolul 1.B.3. include mașini unelte care pot fi utilizate ca mașini de măsurare în cazul în care îndeplinesc sau depășesc criteriile menționate pentru funcționarea ca mașini de măsurat.

2.

Mașinile descrise la articolul 1.B.3. sunt supuse controlului în cazul în care depășesc valoarea de prag de control menționată, oriunde în gama de operare.

Notă tehnică:

Toți parametrii valorilor măsurate la acest articol reprezintă plus/minus, adică nu domeniul total.

1.B.4.   Cuptoare cu inducție în mediu controlat (vid sau gaz inert) și surse de alimentare cu energie aferente, după cum urmează:

a.

Cuptoare care au toate caracteristicile următoare:

1.

Capabile să funcționeze la temperaturi de peste 1 123 K (850 °C);

2.

Bobine de inducție cu diametrul de 600 mm sau mai mic și

3.

Concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult;

Notă:

Articolul 1.B.4.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori

b.

Surse de alimentare cu energie, cu o putere specificată de ieșire de 5 kW sau mai mult, special concepute pentru cuptoarele menționate la articolul 1.B.4.a.

1.B.5.   «Prese izostatice» și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

«Prese izostatice» care au ambele caracteristici următoare:

1.

Capabile să atingă o presiune de lucru maximă de 69 MPa sau mai mare și

2.

Cu o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm;

b.

Mandrine, matrițe și dispozitive de comandă special concepute pentru «presele izostatice» menționate la articolul 1.B.5.a.

Note tehnice:

1.

La articolul 1.B.5. «Prese izostatice» înseamnă echipament capabil să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

2.

La articolul 1.B.5., dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cât și presiunea de lucru și nu include dispozitivele de fixare. Respectiva dimensiune va fi cea mai mică valoare fie față de diametrul interior al camerei de presiune, fie față de diametrul interior al camerei izolate a cuptorului, depinzând care dintre cele două camere este localizată în interiorul celeilalte.

1.B.6.   Sisteme de testare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, după cum urmează:

a.

Sisteme de testare la vibrații electrodinamice, care au toate caracteristicile următoare:

1.

Utilizează tehnici de control cu reacție sau în buclă închisă și au încorporat un element de control digital;

2.

Sunt capabile să vibreze la o accelerație de 10g RMS sau mai mare într-o gamă de frecvențe cuprinsă între 20 și 2 000 Hz și

3.

Sunt capabile să transmită forțe de minimum 50kN, măsurate pe o «masă nefixată».

b.

Unități de control digitale, în asociație cu «produse software» de testare la vibrații special concepute, cu un control în timp real al lărgimii de bandă mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de testare la vibrații menționate la articolul 1.B.6.a.;

c.

Standuri de testare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de minimum 50 kN, măsurată pe o «masă nefixată», care sunt utilizabile în sistemele menționate la articolul 1.B.6.a.;

d.

Structuri de suport ale pieselor de testare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de testare la vibrații într-un sistem complet de testare la vibrații capabil să dezvolte o forță efectivă combinată de minimum 50 kN, măsurată pe o «masă nefixată», care unt utilizabile în sistemele menționate la articolul 1.B.6.a.

Notă tehnică:

La articolul 1.B.6., prin «masă nefixată» se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau de reglare.

1.B.7.   Cuptoare de topire și turnare în vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie și echipamentul aferent, după cum urmează:

a.

Cuptoare de retopire și de turnare cu arc, care au ambele caracteristici următoare:

1.

Capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1 000 cm3 și 20 000 cm3 și

2.

Capabile să funcționeze la temperaturi de topire mai mari de 1 973 K (1 700 °C).

b.

Cuptoare de topire cu fascicul de electroni și cuptoare de topire cu plasmă atomizată, care au ambele caracteristici următoare:

1.

O putere egală cu 50 kW sau mai mare și

2.

Capabile să funcționeze la temperaturi de topire mai mari de 1 473 K (1 200 °C).

c.

Sisteme de control prin calculator și de monitorizare special configurate pentru oricare din cuptoarele menționate la articolul 1.B.7.a sau la articolul 1.B.7.b.

1.C.   MATERIALE

Niciunul.

1.D.   PRODUSE SOFTWARE

1.D.1.   «Produse software» special conceput sau modificat pentru «utilizarea» echipamentelor menționate la articolul 1.A.3., 1.B.1., 1.B.3., 1.B.5., 1.B.6.a., 1.B.6.b., 1.B.6.d. sau 1.B.7.

Notă:

«Produsele software» special conceput sau modificat pentru sistemele menționate la articolul 1.B.3.d. include «produse software» pentru măsurarea simultană a grosimii peretelui și a conturului.

1.D.2.   «Produse software» special conceput sau modificat pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor menționate la articolul 2.B.2.

Notă:

Articolul 1.D.2. nu supune controlului «produsele software» pentru programarea parțială a pieselor care generează coduri de «control numeric», dar nu permite utilizarea directă a echipamentelor pentru prelucrarea diferitelor piese.

1.D.3.   «Produse software» pentru orice combinație de dispozitive electronice sau sistem care permite unui (unor) asemenea dispozitiv(e) să funcționeze ca unitate de «control numeric» pentru mașini unelte, care este capabil să controleze minimum cinci axe care pot fi coordonate simultan pentru «controlul profilării»;

Note:

1.

«Produsul software» este supus controlului indiferent dacă este exportat separat sau dacă se găsește într-o unitate de «control numeric» sau în orice dispozitiv sau sistem electronic.

2.

Articolul 1.D.3. nu supune controlului «produsele software» special concepute sau modificate de fabricanții unității de control sau ai mașinii unealtă pentru a opera o mașină unealtă care nu este menționată la articolul 1.B.2.

1.E.   TEHNOLOGIE

1.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producerea» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la articolele 1.A-1.D.

2.   MATERIALE

2.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLURI ȘI COMPONENTE

2.A.1.   Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după cum urmează:

a.

Creuzete care au ambele caracteristici următoare:

1.

Un volum cuprins între 150 cm3 (150 ml) și 8 000 cm3 (8 litri) și

2.

Fabricate din sau acoperite cu un strat din oricare din materialele de mai jos sau dintr-o combinație din materialele de mai jos, cu un nivel general de impuritate de 2 % sau mai mică în greutate:

a.

Fluorură de calciu (CaF2);

b.

Zirconat de calciu (metazirconat) (CaZrO3);

c.

Sulfură de ceriu (Ce2S3);

d.

Oxid de erbiu (erbină) (Er2O3);

e.

Oxid de hafniu (hafnonă) (HfO2);

f.

Oxid de magneziu (MgO);

g.

Aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.

Oxid de ytriu (ytria) (Y2O3) sau

i.

Oxid de zirconiu (zirconă) (ZrO2);

b.

Creuzete care au ambele caracteristici următoare:

1.

Un volum cuprins între 50 cm3 (50 ml) și 2 000 cm3 (2 litri) și

2.

Fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 99,9 % în greutate;

c.

Creuzete care au toate caracteristicile următoare:

1.

Un volum cuprins între 50 cm3 (50 ml) și 2 000 cm3 (2 litri);

2.

Fabricate din sau căptușite în interior cu tantal de o puritate egală sau mai mare de 98 % în greutate și

3.

Acoperite cu un strat de carbură, nitrură sau borură de tantal sau orice combinație a acestora.

2.A.2.   Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

2.A.3.   Structuri compozite sub formă de tuburi și care au ambele caracteristici următoare:

a.

Un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm și

b.

Fabricate din oricare din «materialele fibroase sau filamentare», menționate la 2.C.7.a. sau din materiale preimpregnate cu carbon, menționate la 2.C.7.c.

2.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

2.B.1.   Unități sau uzine pentru tritiu și echipamentele aferente, după cum urmează:

a.

Unități sau uzine pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

b.

Echipamente pentru unitățile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:

1.

Unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (– 250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii mai mare de 150 W;

2.

Sisteme de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

2.B.2.   Unități sau uzine pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

N.B.:

Anumite echipamente pentru separarea izotopilor litiului și componente pentru procedeul de separare în plasmă (PSP) sunt, de asemenea, direct aplicabile în cazul separării izotopilor uraniului și sunt supuse controlului în conformitate cu circulara de informare INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modificată).

a.

Unități sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;

b.

Echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procedurii de amalgam litiu-mercur, după cum urmează:

1.

Coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2.

Pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3.

Băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4.

Evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu;

c.

Sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și părți componente special concepute pentru acestea;

d.

Sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri lariat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și părți componente special concepute pentru acestea.

2.C.   MATERIALE

2.C.1.   Aliaje de aluminiu, având ambele caracteristici următoare:

a.

«Capabile de» o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C) și

b.

Sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

Notă tehnică:

La articolul 2.C.1. sintagma «capabile de» se referă la aliaje de aluminiu înainte sau după tratamentul termic.

2.C.2.   Beriliu metal, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

Notă:

Articolul 2.C.2. nu supune controlului următoarele:

a.

Ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

b.

Produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau pentru suporți de circuite electronice;

c.

Beril (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau acvamarine.

2.C.3.   Bismut având ambele caracteristici următoare:

a.

O puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate și

b.

Conținut mai mic de 10 ppm (părți la un milion) argint în greutate.

2.C.4.   Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic natural după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, produse care conțin bor, reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

Notă:

La articolul 2.C.4., amestecurile care conțin bor includ materialele încărcate cu bor.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului bor-10 este de aproximativ 18,5 % în greutate (20 % concentrație atomică).

2.C.5.   Calciu având ambele caracteristici următoare:

a.

Conținut mai mic de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele decât magneziul și

b.

Conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

2.C.6.   Trifluorură de clor (ClF3).

2.C.7.   «Materiale fibroase sau filamentare» și produse preimpregnate, după cum urmează:

a.

«Materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau cu aramide, având una din caracteristicile următoare:

1.

Un «modul specific» egal cu 12,7 × 106 m sau mai mare sau

2.

O «rezistență specifică de rupere la întindere» egală cu 23,5 × 104 m sau mai mare;

Notă:

Articolul 2.C.7. nu supune controlului «materialele fibroase sau filamentare» cu aramide care au un conținut în greutate de 0,25 % sau mai mult de modificator de suprafață pe bază de ester.

b.

«Materiale fibroase sau filamentare» pe bază de sticlă, având următoarele două caracteristici:

1.

Un «modul specific» egal cu 3,18 × 106 m sau mai mare și

2.

O «rezistență specifică de rupere la întindere» egală cu 7,62 × 104 m sau mai mare;

c.

«Toroane», «mănunchiuri», «cabluri» sau «benzi» continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preimpregnate), realizate din «materiale fibroase sau filamentare» cu carbon sau pe bază de sticlă, menționate la articolul 2C.7.a. sau la articolul 2.C.7.b.

Notă tehnică:

Rășina constituie matricea compozitului.

Note tehnice:

1.

La articolul 2.C.7., «modul specific» este modulul lui Young exprimat în N/m2, împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3 măsurată la temperatura de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) și la umiditatea relativă de 50 ± 5 %.

2.

La articolul 2.C.7., «rezistența specifică la rupere» este rezistența maximă la rupere exprimată în N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la temperatura de 296 ± 2 K (23 ± 2 °C) și la umiditatea relativă de 50 ± 5 %.

2.C.8.   Hafniu metal, aliaje și compuși de hafniu având mai mult de 60 % hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

2.C.9.   Litiu îmbogățit în izotopul litiu 6 (6Li) depășind conținutul său izotopic natural și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.

Notă:

Articolul 2.C.9. nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.

Notă tehnică:

Conținutul natural de izotop litiu-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate (7,5 % concentrație atomică).

2.C.10.   Magneziu având ambele caracteristici următoare:

a.

Conținut mai mic de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât magneziul și

b.

Conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

2.C.11.   Oțeluri maraging «capabile de» o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1 950 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C).

Notă:

Articolul 2.C.11 nu supune controlului formele în care toate dimensiunile liniare nu depășesc 75 mm.

Notă tehnică:

La articolul 2.C.11. sintagma «capabile de» se referă la oțel maraging înainte sau după tratamentul termic.

2.C.12.   Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:

Articolul 2.C.12. nu supune controlului următoarele:

a.

Produse de aplicare cu uz medical;

b.

Un produs sau un dispozitiv care conține mai puțin de 0,37 GBq de radiu-226.

2.C.13.   Aliaje de titan având ambele caracteristici următoare:

a.

«Capabile de» o rezistență maximă la tracțiune egală cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C) și

b.

Sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

Notă tehnică:

La articolul 2.C.13. sintagma «capabile de» se referă la aliaje de titan înainte sau după tratamentul termic.

2.C.14.   Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care conțin mai mult de 90 % wolfram în greutate, care au ambele caracteristici următoare:

a.

În forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm și

b.

Masă mai mare de 20 kg.

Notă:

Articolul 2.C.14. nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma.

2.C.15.   Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele sus-menționate.

Notă:

Articolul 2.C.15. nu supune controlului zirconiul sub formă de foi cu o grosime de 0,1 mm sau mai mică.

2.C.16.   Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, după cum urmează:

N.B.:

Pentru pulberile de nichel care sunt special pregătite pentru fabricarea barierelor de difuzie gazoasă, a se vedea INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modificată).

a.

Pulbere de nichel având ambele caracteristici următoare:

1.

O puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare și

2.

O dimensiune medie a particulei mai mică de 10 μm, măsurată conform normei ASTM B330;

b.

Nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la articolul 2.C.16.a.

Notă:

Articolul 2.C.16. nu supune controlului următoarele:

a.

Pulbere de nichel filamentar;

b.

Foi individuale de nichel sub formă de metal poros cu o suprafață egală sau mai mică de 1 000 cm2/foaie.

Notă tehnică:

Articolul 2.C.16.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea materialelor de la articolul 2.C.16.a. pentru a obține un material metalic cu pori fini interconectați în toată structura.

2.C.17.   Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul tritiu/hidrogen, în atomi, este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:

Articolul 2.C.17. nu supune controlului produse sau dispozitive care conțin mai puțin de 1,48 × 103 GBq de tritiu.

2.C.18.   Heliu3 (3He), amestecuri conținând heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:

Articolul 2.C.18 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3.

2.C.19.   Radionuclizi adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției alfa-n:

Actiniu 225

Curiu 244

Poloniu 209

Actiniu 227

Einsteiniu 253

Poloniu 210

Californiu 253

Einsteiniu 254

Radiu 223

Curiu 240

Gadoliniu 148

Toriu 227

Curiu 241

Plutoniu 236

Toriu 228

Curiu 242

Plutoniu 238

Uraniu 230

Curiu 243

Poloniu 208

Uraniu 232

Sub următoarele forme:

a.

Primari;

b.

Compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg sau mai mare;

c.

Amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg sau mai mare;

d.

Produse sau dispozitive conținând oricare dintre elementele sus-menționate.

Notă:

Articolul 2.C.19 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care au o activitate mai mică de 3,7GBq.

2.C.20.   Reniu și aliaje conținând 90 % din greutate sau mai mult reniu; și aliaje de reniu și wolfram care conțin 90 % din greutate sau mai mult din orice combinație de reniu și wolfram, având ambele caracteristici următoare:

a.

În forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm și

b.

Masă mai mare de 20 kg.

2.D.   PRODUSE SOFTWARE

Niciunul

2.E.   TEHNOLOGIE

2.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la articolele 2.A-2.D.

3.   ECHIPAMENTE ȘI COMPONENTE PENTRU SEPARAREA IZOTOPILOR DE URANIU (altele decât articolele care figurează în lista de bază)

3.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLURI ȘI COMPONENTE

3.A.1.   Schimbătoare de frecvență sau generatoare, utilizabile ca motoare cu frecvență variabilă sau frecvență fixă, având toate caracteristicile următoare:

N.B.1:

Schimbătoarele de frecvență și generatoarele special concepute sau pregătite pentru procesul de centrifugare cu gaz sunt supuse controlului în conformitate cu circulara de informare INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modificată).

N.B.2:

«Produsele software» special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale schimbătoarelor de frecvență sau ale generatoarelor pentru a întruni caracteristicile prezentate în continuare sunt supuse controlului la articolele 3.D.2 și 3.D.3.

a.

O ieșire polifazică ce furnizează o putere de 40 VA sau mai mare;

b.

Care funcționează la o frecvență de 600 Hz sau mai mare și

c.

Controlul frecvenței mai bun (mai mic) de 0,2 %.

Note:

1.

Articolul 3.A.1. supune controlului schimbătoarele de frecvență destinate mașinilor industriale specifice și/sau bunurilor de consum (mașini unelte, vehicule etc.) numai în cazul în care schimbătoarele de frecvență pot întruni caracteristicile sus-menționate atunci când sunt demontate și sub rezerva Notei generale 3.

2.

În scopul controlului la export, guvernul va stabili dacă un anume schimbător de frecvență întrunește sau nu caracteristicile sus-menționate, ținând seama de restricțiile legate de hardware și produse software.

Note tehnice:

1.

Schimbătoarele de frecvență menționate la articolul 3.A.1. sunt cunoscute și sub numele de convertizoare sau invertoare.

2.

Anumite echipamente comercializate pot avea caracteristicile menționate la articolul 3.A.1., ca de exemplu: generatoare, echipamente electronice de testare, surse de alimentare cu curent alternativ, comenzi cu motor cu viteză variabilă, variatoare de viteză (VSD) sau comenzi cu frecvență variabilă (VFD), comenzi cu frecvență reglabilă (AFDs) sau comenzi cu viteză reglabilă (ASDs).

3.A.2.   Lasere, amplificatoare laser și oscilatoare, după cum urmează:

a.

Lasere cu vapori de cupru având ambele caracteristici următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 500 nm și 600 nm și

2.

Au o putere medie de ieșire egală cu 30 W sau mai mare;

b.

Lasere cu ioni de argon având ambelele caracteristici următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 400 nm și 515 nm și

2.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 40 W;

c.

Lasere dopate cu neodim (altele decât cele cu sticlă), cu o lungime de undă la ieșire ce depășește 1 000 nm dar nu depășește 1 100 nm, având oricare dintre caracteristicile următoare:

1.

Lasere declanșate (Q-switch) cu excitație în impuls, cu durata impulsului egală sau mai mare de 1 ns și având oricare din următoarele caracteristici:

a.

O ieșire monomod transversală cu o putere medie de ieșire care depășește 40 W sau

b.

O ieșire multimod transversală cu o putere medie de ieșire care depășește 50 W;

sau

2.

Utilizează dublarea frecvenței pentru a obține o lungime de undă la ieșire între 500 și 550 nm cu o putere medie de ieșire mai mare de 40 W;

d.

Oscilatoare laser cu coloranți monomod, acordabile în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

2.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 1 W;

3.

Au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și

4.

Au o durată a impulsului mai mică de 100 ns;

e.

Oscilatoare și amplificatoare laser cu coloranți, acordabile și cu impulsuri, care au toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 300 nm și 800 nm;

2.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 30 W;

3.

Au o rată de repetiție mai mare de 1 kHz și

4.

Au o durată a impulsului mai mică de 100 ns;

Notă:

Articolul 3.A.2.e. nu supune controlului oscilatoarele cu un singur mod de oscilație.

f.

Lasere cu alexandrit care au toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 720 nm și 800 nm;

2.

Au o lățime de bandă egală cu 0,005 Hz sau mai mică;

3.

Au o rată de repetiție mai mare de 125 kHz și

4.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 30 W;

g.

Lasere cu bioxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 9 000 nm și 11 000 nm;

2.

Au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 500 W și

4.

Au o durată a impulsului mai mică de 200 ns;

Notă:

Articolul 3.A.2.g. nu supune controlului laserele industriale cu CO2 cu o putere mai mare (de obicei 1 până la 5 kW) utilizate în aplicații precum tăiere și sudură deoarece aceste lasere sunt fie lasere cu undă continuă, fie cu impulsuri, durata impulsului fiind mai mare de 200 ns.

h.

Lasere cu excimeri (XeF, XeCl, KrF) în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 240 nm și 360 nm;

2.

Au o rată de repetiție mai mare de 250 kHz și

3.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 500 W;

i.

Comutatoare Raman cu parahidrogen concepute să funcționeze la lungimi de undă de 16 μm și cu o rată de repetiție mai mare de 250 Hz.

j.

Lasere cu monoxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:

1.

Funcționează la lungimi de undă cuprinse între 5 000 nm și 6 000 nm;

2.

Au o rată de repetiție mai mare de 250 Hz;

3.

Au o putere medie de ieșire mai mare de 200 W și

4.

Au o durată a impulsului mai mică de 200 ns.

Notă:

Articolul 3.A.2.j. nu supune controlului laserele industriale cu CO2 cu o putere mai mare (de obicei 1 până la 5 kW) utilizate în aplicații precum tăiere și sudură deoarece aceste lasere sunt fie lasere cu undă continuă, fie cu impulsuri, durata impulsului fiind mai mare de 200 ns.

3.A.3.   Valve care au toate caracteristicile următoare:

a.

O mărime nominală de 5 mm sau mai mare;

b.

Sunt prevăzute cu etanșare tip burduf și

c.

Sunt fabricate în întregime din sau placate în interior cu un strat de aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje care conțin mai mult de 60 % nichel în greutate.

Notă tehnică:

Pentru valvele care au diametre diferite la intrare și la ieșire, conceptul de mărime nominală de la articolul 3.A.3.a. se referă la diametrul cel mai mic.

3.A.4.   Electromagneți solenoidali superconductori care au toate caracteristicile următoare:

a.

Sunt capabili să creeze un câmp magnetic mai mare de 2 T;

b.

Au un raport între lungime și diametrul interior mai mare de 2;

c.

Un diametru interior mai mare de 300 mm și

d.

Un câmp magnetic uniform, cu mai bine de 1 %, pe 50 % din partea centrală a volumului interior.

Notă:

Articolul 3.A.4. nu supune controlului magneții special concepuți și exportați «ca părți ale»sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanță magnetică nucleară (RMN).

N.B.:

«Ca părți ale» nu înseamnă neapărat că aceste produse fac parte fizic din același transport. Asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiția ca documentele de export aferente să includă în mod clar mențiunea «ca părți ale».

3.A.5.   Surse de alimentare de înaltă putere în curent continuu care au ambele caracteristici următoare:

a.

Capabile să producă continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 500 A sau mai mare și

b.

O stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3.A.6.   Alimentatoare de înaltă tensiune în curent continuu care au ambele caracteristici următoare:

a.

Capabile să producă continuu, pe parcursul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de ieșire egal cu 1 A sau mai mare și

b.

O stabilitate a curentului sau tensiunii mai bună de 0,1 % pe parcursul unei perioade de 8 ore.

3.A.7.   Toate tipurile de traductoare de presiune capabile să măsoare presiunea absolută și care au toate caracteristicile următoare:

a.

Elementele sensibile la presiune fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate;

b.

Dispozitive de etanșare, dacă există, esențiale pentru etanșarea elementelor sensibile la presiune și în contact direct cu mediul în care se aplică procedeul, fabricate din sau acoperite cu aluminiu, aliaje de aluminiu, oxid de aluminiu (alumină sau safir), nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60 % nichel în greutate sau polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate și

c.

Având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o scală completă până la 13 kPa și o «precizie» mai bună de ± 1 % din scala completă sau

2.

O scală completă de 13 kPa sau mai mare și o «precizie» mai bună de ± 130 Pa atunci când este măsurată la 13 kPa.

Note tehnice:

1.

La articolul 3.A.7., traductoare de presiune înseamnă dispozitive care transformă valorile măsurării presiunii în semnal electric.

2.

La articolul 3.A.7., «precizie» include neliniaritatea, histerezisul și repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.

3.A.8.   Pompe de vid care au toate caracteristicile următoare:

a.

Un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm;

b.

Viteza de pompare egală cu 15 m3/s sau mai mare și

c.

Capabile să producă un vid final mai mare de 13,3 mPa.

Note tehnice:

1.

Viteza de pompare este determinată la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer.

2.

Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă.

3.A.9   Compresoare și pompe de vid, cu spirală, ambele cu etanșare prin burduf, care au toate caracteristicile următoare:

a.

Capabile de un debit volumic de admisie de 50 m3/h sau mai mare;

b.

Capabile de un raport între presiuni de 2:1 sau mai mare și

c.

Având toate suprafețele care vin în contact cu gazele rezultate din procese fabricate din oricare dintre următoarele materiale:

1.

Aluminiu sau aliaj de aluminiu;

2.

Oxid de aluminiu;

3.

Oțel inoxidabil;

4.

Nichel sau aliaj de nichel;

5.

Bronz fosforos sau

6.

Fluoropolimeri.

Note tehnice:

1.

În compresoarele sau în pompele de vid cu spirală, buzunarele de gaz sub formă de semilună sunt prinse într-una sau mai multe perechi de palete spiralate, angrenate, dintre care una este mobilă, în timp ce cealaltă rămâne staționară. Paleta mobilă orbitează în jurul paletei staționare, nu se rotește. Pe măsură ce paleta mobilă orbitează în jurul paletei staționare, buzunarele de gaz se micșorează (adică sunt comprimate) pe măsură ce se deplasează către orificiul de evacuare al mașinii.

2.

Într-un compresor sau într-o pompă de vid cu spirală, ambele cu etanșare prin burduf, gazul de proces este total izolat de părțile lubrifiate ale pompei și de atmosfera exterioară prin intermediul unui burduf metalic. Un capăt al burdufului este atașat paletei mobile, iar celălalt capăt este atașat la carterul pompei.

3.

Fluoropolimerii includ, dar nu se limitează la următoarele materiale:

a.

Politetrafluoretilenă (PTFE),

b.

Etilen-propilen fluorurat (FEP),

c.

Perfluoralcoxi (PFA),

d.

Policlorotrifluoroetilenă (PCTFE) și

e.

Viniliden copolimer fluor-hexafluorpropilenă.

3.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

3.B.1.   Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

3.B.2.   Echipamente de fabricare și asamblare a rotorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine și matrițe pentru formarea de burdufuri, după cum urmează:

a.

Echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secțiunilor tuburilor rotorilor de centrifuge de gaz, deflectoarelor și închiderilor de la capete;

Notă:

Articolul 3.B.2.a. include mandrine de precizie, dispozitive de fixare și mașini de ajustare fretată.

b.

Echipamente pentru alinierea secțiunilor de tuburi de rotori de centrifuge de gaz la o axă comună;

Notă tehnică:

La articolul 3.B.2.b, astfel de echipamente vor consta de obicei din sonde de măsurare de precizie, conectate la un calculator, care controlează secvențial, de exemplu, acțiunea pistonului pneumatic pentru alinierea secțiunilor rotorilor tubulari.

c.

Mandrine și matrițe pentru a produce burdufuri cu o singură circumvoluție.

Notă tehnică:

Toate burdufurile menționate la articolul 3.B.2.c au următoarele caracteristici:

1.

Diametrul interior între 75 mm și 400 mm;

2.

Lungime egală sau mai mare de 12,7 mm;

3.

Circumvoluție unică cu adâncimea mai mare de 2 mm și

4.

Fabricate din aliaje de aluminiu cu rezistență înaltă, din oțel maraging sau din «materiale fibroase sau filamentare» cu o rezistență înaltă.

3.B.3.   Mașini de echilibrat centrifugal, multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:

a.

Mașini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare și care au toate caracteristicile următoare:

1.

Deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2.

Capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg și

3.

Capabile să echilibreze la viteze de rotație mai mari de 5 000 r.p.m.;

b.

Mașini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici și care au toate caracteristicile următoare:

1.

Diametrul rotorului mai mare de 75 mm;

2.

Capacitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg;

3.

Capacitatea de a echilibra la un dezechilibru rezidual egal sau mai mic de 0,010 kg × mm/kg per plan și

4.

Acționare de tipul prin curele.

3.B.4.   Mașini pentru înfășurarea filamentelor și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

Mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1.

Mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate în două sau mai multe axe;

2.

Special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din «materiale fibroase sau filamentare»și

3.

Capabile de a realiza înfășurarea pe tuburi cilindrice cu un diametru interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime de 300 mm sau mai mare;

b.

Comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la articolul 3.B.4.a.;

c.

Mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la articolul 3.B.4.a.

3.B.5.   Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu, surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mare.

Observații:

1.

Articolul 3.B.5. include separatoare capabile de îmbogățirea izotopilor stabili, precum și a celor de uraniu.

N.B.:

Un separator capabil să separe izotopii de plumb cu diferența de o unitate de masă este intrinsec capabil să îmbogățească izotopii de uraniu cu o diferență de trei unități de masă.

2.

Articolul 3.B.5. include separatoarele în care sursele de ioni și colectorii se află în interiorul câmpului magnetic și acele configurații în care ele sunt exterioare câmpului.

Notă tehnică:

O singură sursă de ioni de 50 mA nu poate produce mai mult de 3 g de uraniu puternic îmbogățit (HEU) separat pe an dintr-o materie primă cu abundență naturală.

3.B.6.   Spectrometre de masă capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 230 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 2 părți la 230 și sursele lor de ioni, după cum urmează:

N.B.:

Spectrometrele de masă special concepute sau pregătite pentru a analiza eșantioanele online de hexafluorură de uraniu sunt supuse controlului în temeiul circularei de informare INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modificată).

a.

Spectrometre de masă cu plasmă asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);

b.

Spectrometre de masă cu descărcare luminiscentă (GDMS);

c.

Spectrometre de masă cu ionizare termică (TIMS);

d.

Spectrometre de masă cu bombardament de electroni, având ambele caracteristici următoare:

1.

Un sistem de admisie cu fascicul molecular care injectează un fascicul colimat de molecule analizate într-o zonă a sursei de ioni unde moleculele sunt ionizate de un fascicul de electroni și

2.

Una sau mai multe capcane de frig care pot fi răcite la o temperatură de 193 K (– 80 °C) sau mai mică, în scopul de a captura moleculele de analizat care nu sunt ionizate de fasciculul de electroni;

e.

Spectrometre de masă echipate cu o sursă de ioni microfluoriană concepută pentru a fi utilizată pentru actinide sau fluoruri de actinide.

Note tehnice:

1.

Articolul 3.B.6.d descrie spectrometre de masă care sunt de obicei utilizate pentru analiza izotopică a probelor de gaz UF6.

2.

Spectometrele de masă cu bombardament electronic de la articolul 3.B.6.d sunt, de asemenea,cunoscute sub numele de spectometre de masă cu impact sau spectometre de masă cu ionizare.

3.

La articolul 3.B.6.d.2, o «capcană de frig» înseamnă un dispozitiv care capturează moleculele de gaz prin condensarea sau înghețarea acestora pe suprafețe reci. În sensul acestui articol, o pompă de vid criogenică cu heliu gazos cu buclă închisă nu este o capcană de frig.

3.C.   MATERIALE

Niciunul.

3.D.   PRODUSE SOFTWARE

3.D.1.   «Produse software» special concepute pentru «utilizarea» echipamentelor menționate la articolul 3.A.1., 3.B.3 sau 3.B.4.

3.D.2.   «Produse software» sau chei/coduri de criptare special concepute pentru a spori sau menține caracteristicile de performanță ale echipamentelor care nu sunt supuse controlului la articolul 3.A.1, astfel încât acestea să atingă sau să depășească caracteristicile specificate la articolul 3.A.1.

3.D.3   «Produse software» special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale echipamentului supus controlului la articolul 3.A.1.

3.E.   TEHNOLOGIE

3.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la articolele 3.A-3.D.

4.   ECHIPAMENTE SPECIFICE UZINELOR DE APĂ GREA (altele decât cele care figurează în lista de bază)

4.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

4.A.1.   Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, care au ambele caracteristici următoare:

a.

Fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere și

b.

Concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid.

4.A.2.   Pompe capabile să circule soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluată sau concentrată în amoniac lichid (KNH2/NH3), având toate caracteristicile următoare:

a.

Perfect etanșe la aer (închise ermetic);

b.

O capacitate mai mare de 8,5 m3/h și

c.

Oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

Pentru soluțiile concentrate de amidură de potasiu (1 % sau mai mult), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa sau

2.

Pentru soluțiile de amidură de potasiu diluate (mai puțin de 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

4.A.3.   Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare care au ambele caracteristici următoare:

a.

Concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (238 °C) sau mai mici și

b.

Concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai mare.

4.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

4.B.1.   Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu talere și contactori interiori, după cum urmează:

N.B.:

Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele, a se vedea INFCIRC/254/Partea 1 (astfel cum a fost modificată).

a.

Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere, care au toate caracteristicile următoare:

1.

Sunt destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai mare;

2.

Sunt fabricate din oțel carbon care au mărimea grăuntelui austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare și

3.

Au un diametru de 1,8 m sau mai mare;

b.

Contactori interiori pentru coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere menționați la articolul 4.B.1.a.

Notă tehnică:

Contactorii interiori ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut de carbon de 0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapă, talere cu clopote și talere cu turbogrilă.

4.B.2.   Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

a.

Sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K (– 238 °C) sau mai mică;

b.

Sunt concepute pentru a funcționa la presiuni interioare de la 0,5 la 5 MPa;

c.

Fabricate din:

1.

Oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare sau

2.

Materiale echivalente care sunt în același timp criogenice și compatibile cu H2 și

d.

Au un diametru interior egal cu 30 cm sau mai mare și o «lungime efectivă» egală cu 4 m sau mai mare.

Notă tehnică:

Prin «lungime efectivă» se înțelege înălțimea materialului de ambalare într-o coloană de tip împachetat sau înălțimea activă a plăcilor contactorilor interiori dintr-o coloană tip placă.

4.B.3.   [Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013]

4.C.   MATERIALE

Niciunul.

4.D.   PRODUSE SOFTWARE

Niciunul.

4.E.   TEHNOLOGIE

4.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la articolele 4.A-4.D.

5.   ECHIPMENTE DE TESTARE ȘI DE MĂSURARE PENTRU DEZVOLTAREA DISPOZITIVELOR EXPLOZIBILE NUCLARE

5.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

5.A.1.   Tuburi fotomultiplicatoare care au ambele caracteristici următoare:

a.

Suprafața fotocatodului mai mare de 20 cm2 și

b.

Timpul de creștere a impulsului anodic mai mic de 1 ns.

5.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

5.B.1.   Generatoare de raze X sau acceleratoare de electroni care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

1.

O energie la vârf a acceleratorului de electroni egală cu 500 keV sau mai mare dar mai mică de 25 MeV și

2.

O cifră de merit (K) de 0,25 sau mai mare sau

b.

1.

O energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV sau mai mare și

2.

O putere la vârf mai mare de 50 MW.

Notă:

Articolul 5.B.1. nu supune controlului acceleratoarele care sunt părți componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea cu fascicule de electroni sau raze X (de exemplu, microscopie electronică), nici ale acelora concepute pentru scopuri medicale.

Note tehnice:

1.

Cifra de merit (K) este definită astfel: K = 1.7 × 103 V2.65Q. V fiind energia la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV. În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mică sau egală cu 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată exprimată în Coulombi. În cazul în care durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 μs, atunci Q este sarcina totală accelerată în timp de 1 μs. Q este egală cu integrala lui i funcție de t, într-un interval de timp mai mic de 1μs, sau durata unui impuls din fascicul [Q = ∫ idt], unde i reprezintă curentul fasciculului exprimat în amperi și t timpul exprimat în secunde.

2.

Putere la vârf = (potențialul la vârf exprimat în volți) × (curentul la vârf al fasciculului exprimat în amperi).

3.

În mașini bazate pe incinte de accelerare cu microunde, durata impulsului fasciculului este mai mică de 1 μs sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de microunde.

4.

La mașinile bazate pe incinte de accelerare la microunde, curentul de vârf al fasciculului este egal cu curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.

5.B.2.   Sisteme de tunuri de mare viteză (tipuri cu carburant, gaz, bobine, electromagnetice și electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile să accelereze proiectilele până la 1,5 km/s sau mai mult.

Notă:

Acest articol nu supune controlului tunurile special concepute pentru sistemele de armament de mare viteză.

5.B.3.   Camere de mare viteză și dispozitive de imagistică și componente ale acestora, după cum urmează:

N.B.:

«Produsele software» special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale camerelor sau ale dispozitivelor de imagistică pentru a îndeplini caracteristicile de mai jos sunt supuse controlului la articolele 5.D.1 și 5.D.2.

a.

Camere de luat vederi cu baleiaj și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

Camere de luat vederi cu baleiaj cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/μs;

2.

Camere electronice cu baleiaj capabile de o rezoluție temporală de 50 ns sau mai puțin;

3.

Tuburi cu baleiaj pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.a.2.;

4.

Module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu camerele de luat vederi cu baleiaj cu structuri modulare și care permit specificațiile de performanță de la articolul 5.B.3.a.1 sau de la articolul 5.B.3.a.2.;

5.

Unitățile electronice de sincronizare și ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile și rulmenții, special concepute pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.a.1.

b.

Camere cu imagini secvențiale și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

Camere cu imagini secvențiale cu viteze de înregistrare mai mari de 225 000 cadre/secundă;

2.

Camere cu imagine secvențială, capabile de un timp de expunere pentru un cadru de 50 ns sau mai mic;

3.

Tuburi integrate și dispozitive semiconductoare de formare a imaginii cu un timp de rezoluție (obturare) de 50 ns sau mai mic, special concepute pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.b.1 sau la articolul 5.B.3.b.2.;

4.

Module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu camerele cu imagine secvențială cu structuri modulare și care permit specificațiile de performanță de la articolul 5.B.3.a.1 sau de la articolul 5.B.3.a.2.;

5.

Unitățile electronice de sincronizare și ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile și rulmenții, special concepute pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.b.1 sau la articolul 5.B.3.b.2.

c.

Camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

Camere cu semiconductori sau cu tuburi electronice cu un timp de rezoluție (obturare) de 50 ns sau mai mic;

2.

Dispozitive semiconductoare de formare a imaginii cu un timp de rezoluție (obturare) de 50 ns sau mai mic, special concepute pentru camerele menționate la articolul 5.B.3.c.1.;

3.

Obturatoare electro-optice (cu celule Kerr sau Pockel) cu un timp de rezoluție (obturare) de 50 ns sau mai mic;

4.

Module de extensie, concepute special pentru a fi utilizate împreună cu camerele având structuri modulare și care permit specificațiile de performanță de la articolul 5.B.3.c.1.

Notă tehnică:

Camerele rapide cadru cu cadru pot fi utilizate în mod individual pentru a prezenta o imagine unică a unui eveniment dinamic sau mai multe astfel de camere pot fi combinate într-un sistem de declanșare secvențială pentru a obține mai multe imagini ale unui eveniment.

5.B.4.   [Nu se mai utilizează – din 14 iunie 2013]

5.B.5.   Instrumentație specializată pentru experimente hidrodinamice după cum urmează:

a.

Interferometre de viteză pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe durata unui interval de timp mai mic de 10 μs;

b.

Traductoare de presiune a șocurilor capabile să măsoare presiuni mai mari de 10 GPa, inclusiv confecționate din manganin, yterbiu și fluorură de poliviniliden (PVBF, PVF2);

c.

Traductoare de presiune cu cuarț pentru presiuni mai mari de 10 GPa.

Notă:

Articolul 5.B.5.a. include interferometre de viteză cum sunt VISAR (sisteme interferometrice de viteză pentru orice reflector) și DLI (interferometre laser cu efect Doppler) și PDV (Aparate de măsurare a vitezei undelor fotonice, tip Doppler) de asemenea cunoscute ca Het-V (Aparate de măsurare a vitezei prin heterodină).

5.B.6.   Generatoare de impulsuri de mare viteză și capuri de impulsuri aferente, care au ambele caracteristici următoare:

a.

Tensiune de ieșire mai mare de 6 V, la o sarcină rezistivă mai mică de 55 ohmi și

b.

Timpul de tranziție al impulsului este mai mic de 500 ps.

Note tehnice:

1.

La articolul 5.B.6.b. «timpul de tranziție al impulsului» este definit ca intervalul de timp între 10 % și 90 % din amplitudinea voltajului.

2.

Capurile de impulsuri sunt impulsuri formând rețele concepute pentru a accepta o funcție de salt de tensiune și de a o transforma într-o varietate de forme de impulsuri care pot include tipuri rectangulare, triunghiulare, de salt, de impulsuri, exponențiale sau monociclu. Capurile de impulsuri pot constitui o parte integrantă a generatorului de impulsuri, ele pot fi un modul de branșat în dispozitiv sau un dispozitiv conectat extern.

5.B.7.   Recipienți de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de confinare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor puternici sau a dispozitivelor explozive și având amândouă caracteristicile următoare:

a.

Concepute să conțină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai mare și

b.

Prevăzute cu elemente grafice sau caracteristici care să permită transferul în timp real sau întârziat a informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.

5.C.   MATERIALE

Niciunul.

5.D.   PRODUSE SOFTWARE

5.D.1.   «Produse software» sau chei/coduri de criptare special concepute pentru a spori sau menține caracteristicile de performanță ale echipamentelor care nu sunt supuse controlului la articolul 5.B.3., astfel încât acestea să atingă sau să depășească caracteristicile specificate la articolul 5.B.3.

5.D.2.   «Produse software» sau chei/coduri de criptare special concepute pentru a spori sau a menține caracteristicile de performanță ale echipamentului supus controlului la articolul 5.B.3.

5.E.   TEHNOLOGIE

5.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la punctele 5.A-5.D.

6.   COMPONENTE PENTRU DISPOZTIVE EXPLOZIVE NUCLEARE

6.A.   ECHIPAMENTE, ANSAMBLE ȘI COMPONENTE

6.A.1.   Detonatoare și sisteme multipunct de inițiere, după cum urmează:

a.

Detonatoare de explozie cu comandă electrică, după cum urmează:

1.

Punte explozivă (EB);

2.

Punte explozivă cu fir (EBW);

3.

Percutor;

4.

Inițiatori cu folie explozivă (EFI);

b.

Aranjamente care utilizează un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru inițierea aproape simultană a unei suprafețe explozive mai mari de 5 000 mm2 de la un singur semnal de aprindere, cu un timp de propagare a inițierii pe toata suprafața mai mică de 2,5 μs.

Notă:

Articolul 6.A.1. nu supune controlului detonatoarele care utilizează numai explozibili primari, cum este azida de plumb.

Notă tehnică:

La articolul 6.A.1., detonatoarele de interes utilizează toate un mic conductor electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți, folie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu și impactul percutorului pe un exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Expresia detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor. De asemenea, termenul inițiator este uneori utilizat în locul termenului detonator.

6.A.2.   Seturi de aprindere și generatoare echivalente de impulsuri de mare intensitate, după cum urmează:

a.

Seturi de aprindere pentru detonatoare (inițiatoare, firesets), inclusiv seturile de aprindere cu comandă electronică, propulsate prin explozie și propulsate optic, concepute pentru a acționa detonatoarele cu comandă multiplă menționate la articolul 6.A.1. de mai sus;

b.

Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) care au toate caracteristicile următoare:

1.

Sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau rigidizate;

2.

Sunt capabile să furnizeze energia lor în mai puțin de 15 μs pe sarcini mai mici de 40 ohmi;

3.

Produc un curent de ieșire mai mare de 100 A;

4.

Au dimensiuni mai mici de 30 cm;

5.

Au masa mai mică de 30 kg și

6.

Sunt concepute pentru funcționare într-un domeniu extins de temperaturi de la 223 °K la 373 °K (de la – 50 °C la 100 °C) sau menționate ca fiind corespunzătoare pentru aplicații aerospațiale.

c.

Microunități de aprindere care au toate caracteristicile următoare:

1.

Au dimensiuni mai mici de 35 mm;

2.

O tensiune nominală egală cu 1 kV sau mai mare și

3.

Capacitate egală sau mai mare de 100 nF.

Notă:

Seturile de aprindere propulsate optic includ atât pe cele care utilizează inițiere cu laser, cât și pe cele cu încărcare cu laser. Seturile de aprindere propulsate prin explozie includ atât pe cele explozive feroelectrice, cât și pe cele explozive feromagnetice. Articolul 6.A.2.b. include dispozitivele de comandă a lămpilor cu xenon.

6.A.3.   Dispozitive de comutare, după cum urmează:

a.

Tuburi cu catod rece, umplute sau nu cu gaz, care funcționează analog unui tub cu descărcare electrică, având toate caracteristicile următoare:

1.

Conțin trei electrozi sau mai mulți;

2.

O tensiune anodică nominală la vârf de 2,5 kV sau mai mult;

3.

Curentul anodic la vârf certificat la 100 A sau mai mult și

4.

Temporizarea anodului de 10 μs sau mai mică;

Notă:

Articolul 6.A.3.a. include tuburile krytron cu gaz și tuburile sprytron cu vid.

b.

Tuburi cu descărcare electrică care au ambele caracteristici următoare:

1.

Temporizarea anodului de 15 μs sau mai mică și

2.

Un curent nominal de vârf de 500 A sau mai mare;

c.

Module sau ansambluri cu o funcție de comutație rapidă, care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

Tensiunea anodică nominală la vârf mai mare de 2 kV;

2.

Curentul anodic la vârf certificat la 500 A sau mai mult și

3.

Timp de pornire de 1μs sau mai mic.

6.A.4.   Condensatori de descărcare în impuls având fiecare dintre următoarele serii de caracteristici:

a.

1.

Tensiunea nominală mai mare de 1,4 V;

2.

Capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;

3.

Capacitate mai mare de 0,5 μF și

4.

Inductanța serială mai mică de 50 nH sau

b.

1.

Tensiunea nominală mai mare de 750 V;

2.

Capacitate mai mare de 0,25 μF și

3.

Inductanța serială mai mică de 10 nH;

6.A.5.   Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, care au ambele caracteristici următoare:

a.

sunt concepute pentru a funcționa fără instalații de vid exterioare și

b.

1.

Utilizează accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare tritiu-deuteriu sau

2.

Utilizează accelerația electrostatică pentru inducerea unei reacții nucleare deuteriu-deuteriu și capabilă de o putere de 3 × 109 neutroni/s sau mai mare.

6.A.6.   Ghid de unde tip bandă pentru a furniza o cale cu inductanță redusă către detonatoare, cu următoarele caracteristici:

a.

Tensiunea nominală mai mare de 2 kV și b.

b.

Inductanța mai mică de 20 nH.

6.B.   ECHIPAMENTE DE TESTARE ȘI DE PRODUCȚIE

Niciunul

6.C.   MATERIALE

6.C.1.   Substanțe sau amestecuri cu mare putere explozivă, având mai mult de 2 % în greutate, oricare dintre următoarele:

a.

ciclotetrametilentetranitramină (HMX) (CAS 2691-41-0);

b.

ciclotrimetilentrinitramină (RDX) (CAS 121-82-4);

c.

triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6);

d.

aminodinitrobenzofuroxan sau 7-amino-4,6 dinitrobenzofurazan-1-oxid (ADNBF) (CAS 97096-78-1);

e.

1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă (DADE sau FOX7) (CAS 145250-81-3);

f.

2,4-dinitroimidazol (DNI) (CAS 5213-49-0);

g.

diaminoazoxifurazan (DAAOF sau DAAF) (CAS 78644-89-0);

h.

diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6);

i.

dinitroglicoluril (DNGU sau DINGU) (CAS 55510-04-8);

j.

2,6-bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridină (PYX) (CAS 38082-89-2);

k.

3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobifenil sau dipicridamidă (DIPAM) (CAS 17215-44-0);

l.

Diaminoazofurazan (DAAzF) (CAS 78644-90-3);

m.

1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazină (TNP) (CAS 229176-04-9);

n.

hexanitrostilben (HNS) (CAS 20062-22-0) sau

o.

Orice explozibil a cărui densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a cărui viteză de detonație depășește 8 000 m/s.

6.D.   PRODUSE SOFTWARE

Niciunul.

6.E.   TEHNOLOGIE

6.E.1.   «Tehnologie», în conformitate cu controalele privind tehnologia pentru «dezvoltarea», «producția» sau «utilizarea» echipamentelor, materialelor sau «produselor software» menționate la articolele 6.A-6.D.

ANEXA II

Lista altor produse și tehnologii, inclusiv produse software, menționate la articolul 3a

NOTE INTRODUCTIVE

1.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, numerele de referință utilizate în coloana denumită «Descriere» se referă la descrierile produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

2.

Numărul de referință din coloana intitulată «Produsul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009» indică faptul că caracteristicile produsului descris în coloana «Descriere» nu se încadrează în parametrii prevăzuți în descrierea produsului cu dublă utilizare la care se face trimitere.

3.

Definițiile termenilor între ghilimele simple (‘’) sunt incluse într-o notă tehnică cu privire la articolul respectiv.

4.

Definițiile termenilor între ghilimele duble („”) se regăsesc în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

NOTE GENERALE

1.

Controalele la care se referă prezenta anexă nu devin inoperante din cauza exportului de produse (inclusiv de instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului, atunci când respectivele componente constituie elementul principal al acestor produse și pot fi demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a decide dacă componenta sau componentele supuse controlului sunt considerate element principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale care ar putea face din componenta sau componentele supuse controlului elementul principal al produselor furnizate.

2.

Produsele care figurează în prezenta anexă pot fi atât produse noi, cât și produse deja utilizate.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)

(A se citi coroborat cu secțiunea II.B.)

1.

Sunt supuse controlului în conformitate cu dispozițiile secțiunii II.B vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de „tehnologie” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor a căror vânzare, furnizare, transfer sau export sunt supuse controlului în partea A (Produse) de mai jos.

2.

„Tehnologia” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului rămâne sub control chiar și atunci când se aplică unui produs nesupus controlului.

3.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, exploatarea, întreținerea (verificarea) și repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 423/2007 sau cu prezentul regulament.

4.

Controalele asupra transferului de „tehnologie” nu se aplică informațiilor care „aparțin domeniului public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minime necesare pentru cereri de brevet.

II.A.   PRODUSE

A0.

Materiale, instalații și echipamente nucleare

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A0.001

Următoarele tipuri de lămpi cu catod cavitar:

a.

lămpi cu catod cavitar cu iod cu ferestre din siliciu pur sau cuarț

b.

lămpi cu catod cavitar cu uraniu

II.A0.002

Izolatori Faraday cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Rețele optice cu lungimea de undă 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Fibre optice cu lungimea de undă de 500 nm – 650 nm acoperite cu straturi antireflexie cu lungimea de undă de 500 nm – 650 nm, diametrul miezului acestora fiind mai mare de 0,4 mm și cel mult egal cu 2 mm

II.A0.005

Componente și echipamente de testare ale vaselor reactoarelor nucleare, altele decât cele specificate la 0A001, după cum urmează:

1.

garnituri

2.

componente interne

3.

echipamente de etanșare, de testare și de măsură

0A001

II.A0.006

Sisteme de detecție nucleară pentru detectarea, identificarea sau cuantificarea materialelor radioactive și a radiației de origine nucleară și componente special concepute pentru acestea, altele decât cele indicate la 0A001.j. sau la 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Valve cu etanșare tip burduf fabricate din aliaj de aluminiu sau din oțel inoxidabil de tip 304, 304L sau 316L.

Notă:

Acest articol nu include valvele cu obturator de suflare definite la 0B001.c.6 și 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Oglinzi laser, altele decât cele menționate la 6A005.e, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de maximum 10– 6K– 1 la 20 °C (de exemplu, siliciu topit sau safir).

Notă:

Acest produs nu include sistemele optice special proiectate pentru aplicații astronomice, cu excepția cazului în care oglinzile conțin siliciu topit.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Lentile laser, altele decât cele menționate la 6A005.e.2, confecționate din substraturi care au un coeficient de dilatare termică de maximum 10– 6K– 1 la 20 °C (de exemplu, siliciu topit).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Conducte, instalații de conducte, flanșe, garnituri fabricate din sau placate cu nichel sau aliaj de nichel cu un conținut de nichel mai mult de 40 % din greutate, altele decât cele menționate la 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Pompe de vid, altele decât cele menționate la 0B002.f.2 sau 2B231, după cum urmează:

 

pompe turbomoleculare cu un debit de minimum 400 l/s,

 

pompe de vid preliminar de tip root cu un debit de aspirație volumetric mai mare de 200 m3/h.

Compresor și pompe de vid, ambele cu etanșare tip burduf cu funcționare în regim uscat.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Incinte ecranate pentru manipularea, depozitarea și folosirea substanțelor radioactive (camere fierbinți).

0B006

II.A0.013

‘Uraniu natural’ sau ‘uraniu sărăcit’ sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin unul sau mai multe dintre materialele menționate anterior, altele decât cele indicate la 0C001.

0C001

II.A0.014

Camere de detonare cu o capacitate de absorbție a exploziei superioară echivalentului a 2,5 kg TNT.

II.A0.015

‘Boxe cu mănuși’, proiectate special pentru izotopi radioactivi, surse radioactive sau radionuclizi.

Notă tehnică:

‘Boxe cu mănuși’ înseamnă echipamente care protejează utilizatorul de vapori, particule sau radiații periculoase provenind de la materialele aflate în interiorul echipamentului manipulat sau procesat de către o persoană situată în afara echipamentului, prin intermediul unor dispozitive de manipulare sau al unor mănuși integrate în echipament.

0B006

II.A0.016

Sisteme de monitorizare a gazelor periculoase, proiectate pentru operare în regim permanent și detectarea acidului sulfhidric, precum și detectori special proiectați în acest scop.

0A001

0B001.c

II.A0.017

Detectori pentru scurgerile de heliu.

0A001

0B001.c

A1.

Materiale, produse chimice, ‘microorganisme’ și ‘toxine’

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A1.001

Solvent pe bază de acid fosforic bis(2-etil-hexil) (HDEHP sau D2HPA) număr CAS 298-07-7 în orice cantitate, cu o puritate mai mare de 90 %.

II.A1.002

Fluor gazos [Număr CAS (Chemical Abstract Number): 7782-41-4] cu o puritate de minimum 95 %.

II.A1.003

Dispozitive de etanșare inelare și garnituri cu un diametru interior de maximum 400 mm, confecționate din unul dintre următoarele materiale:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta de minimum 75 %, fără alungire;

b.

poliimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de minimum 10 % din greutate;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat, cu un conținut de fluor combinat de minimum 30 % din greutate;

d.

policlorotrifluoretilenă (PCTFE, de exemplu Kel-F ®);

e.

elastomeri cu fluor (de exemplu, Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

politetrafluoretilenă (PTFE).

II.A1.004

Echipament personal pentru detectarea radiațiilor de origine nucleară, inclusiv dozimetre personale.

Notă:

Acest articol nu include sistemele de detecție nucleară definite la 1A004.c.

1A004.c

II.A1.005

Celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 100 g de fluor pe oră.

Notă:

Acest articol nu include celulele electrolitice definite la articolul 1B225.

1B225

II.A1.006

Catalizatori, alții decât cei interziși la 1A225, care conțin platină, paladiu sau rodiu, folosiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminiu și aliaje de aluminiu, altele decât cele indicate la 1C002.b.4 sau 1C202.a, brute sau semifabricate, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

cu o rezistență maximă la tracțiune de minimum 460 MPa la o temperatură de 293 K (20 °C) sau

b.

cu o rezistență la tracțiune de minimum 415 MPa, la 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, cu o permeabilitate relativă inițială de minimum 120 000 și o grosime între 0,05 și 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‘Materiale fibroase sau filamentare’ sau produse preimpregnate, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A1.019.A.

a.

‘Materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau cu aramide, având una dintre caracteristicile următoare:

1.

un ‘modul specific’ care depășește 10 × 106 m sau

2.

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 17 × 104 m;

b.

‘Materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de sticlă, care prezintă una dintre caracteristicile următoare:

1.

un ‘modul specific’ care depășește 3,18 × 106 m sau

2.

o ‘rezistență specifică la tracțiune’ care depășește 76,2 × 103 m;

c.

‘Toroane’, ‘mănunchiuri’, ‘meșe’ sau ‘benzi’ continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală cu 15 mm sau mai mică (odată preimpregnate), confecționate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau pe bază de sticlă, altele decât cele indicate la II.A1.010.a. sau b.

Notă:

Acest articol nu include ‘materialele fibroase sau filamentare’ definite la 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a și 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Fibre impregnate cu rășină sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau ‘semifabricate din fibre de carbon’, după cum urmează:

a.

fabricate din ‘materialele fibroase sau filamentare’ menționate anterior la II.A1.009;

b.

‘materiale fibroase sau filamentare’ de carbon impregnate cu ‘matrice’ de rășină epoxidică (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau a laminatelor pentru aeronave, indicate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c., în care dimensiunile plăcilor individuale nu depășesc 50 cm × 90 cm;

c.

preimpregnatele menționate la 1C010.a., 1C010.b. sau 1C010.c, atunci când sunt impregnate cu rășini fenolice sau epoxidice care au o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mică de 433 K (160 °C) și o temperatură de întărire mai mică decât temperatura de tranziție vitroasă.

Notă:

Acest articol nu include ‘materialele fibroase sau filamentare’ definite la 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Materiale compozite din ceramică armate cu carbură de siliciu care pot fi utilizate pentru capetele scuturilor de protecție, pentru modulele spațiale de reintrare, pentru voleturile de ajutaj, utilizabile pentru ‘rachete’, altele decât cele indicate la 1C107.

1C107

II.A1.012

Oțeluri maraging, altele decât cele indicate la 1C116 sau 1C216, ‘capabile să dezvolte’ o rezistență maximă la tracțiune egală cu 2 050 MPa sau mai mare, la o temperatură de 293 K (20 °C).

Notă tehnică:

Sintagma ‘oțeluri maraging capabile să dezvolte’ include oțelul maraging înainte sau după tratamentul termic.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, carbură de wolfram, carbură de tantal și aliaje care cumulează caracteristicile următoare:

a.

prezintă o formă de cavitate simetrică, cilindrică sau sferică (inclusiv segmente de cilindru) cu un diametru interior între 50 mm și 300 mm și

b.

o masă mai mare de 5 kg.

Notă:

Acest articol nu include wolframul, carbura și aliajele de wolfram definite la 1C226.

1C226

II.A1.014

Pudre elementare de cobalt, neodim ori samariu, sau aliaje sau amestecuri ale acestora, care conțin cel puțin 20 % din greutate cobalt, neodim sau samariu, cu o granulație mai mică de 200 μm.

II.A1.015

Tributil fosfat pur (TBP) [număr CAS 126-73-8] sau orice amestec care conține TBP mai mult de 5 % din greutate.

II.A1.016

Oțeluri maraging, altele decât cele interzise la 1C116, 1C216 sau II.A1.012

Notă tehnică:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare pentru a produce o durificare prin îmbătrânirea aliajului.

II.A1.017

Metale, pudre metalice și materialele următoare:

a.

wolfram și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de wolfram de minimum 97 % din greutate;

b.

molibden și aliajele acestuia, altele decât cele interzise la 1C117, sub formă de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 μm sau mai mic, cu un conținut de molibden de minimum 97 % din greutate;

c.

materiale din wolfram în formă solidă, altele decât cele interzise la 1C226 sau II.A1.013, care au următoarele compoziții:

1.

wolfram și aliaje care conțin minimum 97 % din greutate wolfram;

2.

wolfram infiltrat cu cupru, care conține minimum 80 % din greutate wolfram sau

3.

wolfram infiltrat cu argint, care conține minimum 80 % din greutate wolfram.

II.A1.018

Aliaje magnetice fine care au următoarea compoziție chimică:

(a)

conținutul de fier cuprins între 30 % și 60 % și

(b)

conținutul de cobalt între 40 % și 60 %.

II.A1.019

„Materiale fibroase sau filamentare” sau preimpregnate, care nu sunt interzise în anexa I sau anexa II (în cadrul II.A1.009, II.A1.010) la prezentul regulament, sau care nu sunt prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009, după cum urmează:

(a)

„materiale fibroase sau filamentare” cu carbon;

Notă:

II.A1.019a. nu acoperă țesăturile.

(b)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, confecționate din „materiale fibroase sau filamentare” cu carbon;

(c)

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue de poliacrilonitril (PAN)

II.A1.020

Aliaje de oțel sub formă de tablă sau de platbandă, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

(a)

aliaje de oțel ‘capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 1 200 MPa la 293 K (20 °C) sau

(b)

oțel inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare.

Notă:

Mențiunea aliaje ‘capabile de’ vizează aliajele atât înainte, cât și după tratamentul termic.

Notă tehnică:

‘Oțelul inoxidabil duplex stabilizat prin nitrurare’ are o microstructură bifazică, constând din grăunți de oțel feritic și austenitic, la care s-a adăugat azot pentru stabilizarea microstructurii.

1C116

1C216

II.A1.021

Material compozit carbon-carbon.

1A002.b.1

II.A1.022

Aliaje de nichel în stare brută sau semifabricată, care conțin nichel într-o proporție de minimum 60 % din greutate.

1C002.c.1.a

II.A1.023

Aliaje de titan sub formă de tablă sau de platbandă, ‘capabile de’ o rezistență limită de rupere de minimum 900 MPa la 293 K (20 °C).

Notă:

Mențiunea aliaje ‘capabile de’ se referă la aliaje înainte sau după tratament termic.

1C002.b.3

II.A1.024

Propulsori sau compuși chimici pentru propulsori, după cum urmează:

(a)

Diizocianat de toluen (TDI)

(b)

Diizocianat de metilen-difenil (MDI)

(c)

Diizocianat de izoforon (IPDI)

(d)

Perclorat de sodiu

(e)

Xilidină

(f)

Polieter cu hidroxil terminal (HTPE)

(g)

Eter caprolactonă cu hidroxil terminal (HTCE)

Notă tehnică:

Acest articol se referă la substanțe pure și la orice amestec care conține minimum 50 % dintr-unul din compușii chimici menționați.

1C111

II.A1.025

‘Materiale lubrifiante’ care conțin, ca ingrediente principale, oricare din următoarele:

(a)

Perfluor-alchileter, (CAS 60164-51-4);

(b)

Perfluor-polialchileter, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‘Materiale lubrifiante’ înseamnă uleiuri și fluide.

1C006

II.A1.026

Aliaje de beriliu-cupru sau cupru-beriliu sub formă de tole, foi, benzi sau bare, cu o compoziție în care cuprul este elementul principal din punct de vedere al greutății, iar dintre celelalte elemente, ponderea ca greutate a beriliului este mai mică de 2 %.

1C002.b

A.2.

Prelucrarea materialelor

Nr.

Descriere

Articolul corespunzător din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009

II.A2.001

Sisteme de încercare la vibrații, echipamente și componente ale acestora, altele decât cele indicate la 2B116:

a.

sisteme de încercare la vibrații care utilizează reacția inversă sau tehnici de buclă închisă și care încorporează un controler numeric, capabile să asigure vibrarea unui sistem la o accelerație de minimum 0,1 g rms, în gama de frecvențe cuprinse între 0,1 Hz și 2 kHz și forțe de minimum 50 kN, măsurate pe o ‘masă nefixată’;

b.

controlere numerice, asociate cu un ‘program informatic’ de încercare la vibrații special conceput, cu o lărgime de bandă în timp real mai mare de 5 kHz și concepute pentru utilizarea în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a.;

c.

standuri de încercare la vibrații (unități de scuturare), cu sau fără amplificatoare asociate, capabile să dezvolte o forță de minimum 50 kN, măsurată pe o ‘masă nefixată’, utilizabile în sistemele de încercare la vibrații menționate la punctul a;

d.

structuri de suport ale pieselor de încercare și echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de încercare la vibrații într-un sistem capabil să dezvolte o forță efectivă de minimum 50 kN, măsurată pe o ‘masă nefixată’, care pot utilizate în echipamentele de încercare la vibrații indicate la litera (a).

Notă tehnică:

Prin ‘masă nefixată’ se înțelege o masă plană sau suprafață fără sisteme de prindere sau de reglare.

2B116

II.A2.002

Mașini-unelte, componente și comenzi numerice pentru mașini-unelte, după cum urmează:

a.

mașini-unelte de rectificat, care au preciziile de poziționare, cu „toate compensările disponibile”, egale cu 15 μm sau mai mici (mai bune) de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988) (1) sau standardelor naționale echivalente;

Notă:

Acest articol nu include mașinile-unelte de rectificat definite la 2B201.b și 2B001.c.

b.

componente și comenzi numerice, special concepute pentru mașinile-unelte precizate la 2B001, 2B201 sau la litera a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Mașini de echilibrare și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

Nu sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri cu o masă mai mare de 3 kg;

2.

Sunt capabile să echilibreze rotori/ansambluri la o viteză mai mare de 12 500 rpm;

3.

Sunt capabile să corecteze dezechilibre în două sau mai multe planuri și

4.

Sunt capabile să echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g × mm per kg de masă rotor;

b.

capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la mașinile menționate mai sus la punctul a.

Notă tehnică:

Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.

2B119

II.A2.004

Manipulatoare la distanță ce pot fi utilizate pentru a acționa de la distanță în operațiile de separare radiochimică sau în celule fierbinți, altele decât cele indicate la 2B225, care prezintă oricare dintre următoarele caracteristici:

a.

capacitatea de a penetra peretele unei camere fierbinți cu o grosime de minimum 0,3 m (operație prin perete) sau

b.

capacitatea de a trece peste partea superioară a peretelui unei camere fierbinți cu o grosime de minimum 0,3 m (operație peste perete).

2B225

II.A2.006

Cuptoare capabile să funcționeze la temperaturi mai mari de 400 °C, după cum urmează:

a.

cuptoare de oxidare

b.

cuptoare de tratament termic în mediu controlat

Notă:

Acest produs nu include cuptoarele tunel transportate pe roți sau tractate de vagonet, cuptoarele tunel cu bandă transportoare, cuptoarele cu trecere continuă sau tip vagon, proiectate special pentru producerea sticlei, veselei din ceramică sau ceramicii de structură.

2B226

2B227

II.A2.007

„Traductori de presiune”, alții decât cei definiți la 2B230, putând măsura presiuni absolute în domeniul 0 – 200 kPa și având ambele caracteristici menționate mai jos:

a.

elemente de detectare a presiunii fabricate din sau acoperite cu „materiale rezistente la coroziunea hexafluorurii de uraniu (UF6)” și

b.

Având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

o scală completă până la 200 kPa și o „precizie” mai bună de ± 1 % din scala completă sau

2.

o scală completă de minimum 200 kPa și o „precizie” mai bună de 2 kPa.

2B230

II.A2.008

Contactori lichid-lichid (amestecătoare separatoare, coloane pulsatorii, contactori centrifugali); și distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide concepute pentru astfel de echipamente, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanța (substanțele) chimică(e) prelucrată(e) sunt fabricate din următoarele materiale:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.014

1.

Oțel inoxidabil.

Notă:

pentru oțel inoxidabil cu minimum 25 % nichel și 20 % crom din greutate, a se vedea articolul II.A2.014.a

2B350.e

II.A2.009

Echipamente și componente industriale, altele decât cele menționate la 2B350.d, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.015

schimbătoare de căldură sau condensatoare cu o suprafață de transfer a căldurii mai mare de 0,05 m2 și mai mică de 30 m2; țevi, tole, serpentine sau corpuri (miezuri) concepute pentru astfel de schimbătoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafețele care vin în contact direct cu fluidul (fluidele) sunt fabricate din următoarele materiale:

1.

Oțel inoxidabil.

Nota 1:

pentru oțel inoxidabil cu minimum 25 % nichel și 20 % crom din greutate, a se vedea poziția II.A2.015.a

Nota 2:

acest articol nu include radiatoarele de vehicule.

Notă tehnică:

Materialele folosite pentru dispozitive de etanșare și garnituri, precum și pentru alte aplicații privind etanșeitatea nu determină statutul schimbătorului de căldură în ceea ce privește controlul.

2B350.d

II.A2.010

Pompe cu garnituri de etanșare multiple și pompe fără etanșare, altele decât cele menționate la 2B350.i, pentru fluide corozive, cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 0,6 m3/oră, sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de producător mai mare de 5 m3/oră [măsurat la temperatura standard (273 K sau 0 °C) și presiunea standard (101,3 kPa)] și carcase (corpuri de pompă), mantale semifabricate pentru carcase, elice, rotoare sau ajutaje ale pompelor cu jet concepute pentru astfel de pompe, în care toate suprafețele care vin în contact direct cu substanțele chimice prelucrate sunt fabricate din următoarele materiale:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, II.A2.016