13.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 266/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1828 AL CONSILIULUI

din 12 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare majoritatea măsurilor prevăzute de Decizia 2013/255/PESC.

(2)

La 12 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1836 (3) de modificare a Deciziei 2013/255/PESC. Decizia (PESC) 2015/1836 stabilește criteriile de includere pe listă a persoanelor, a entităților și a organismelor în anexele I și II la Decizia respectivă. Motivele pentru aceste includeri pe listă sunt prevăzute în considerentele din Decizia (PESC) 2015/1836 și Decizia 2013/255/PESC.

(3)

Măsurile de înghețare a activelor intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea uniformă a acestora de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o acțiune la nivelul Uniunii pentru punerea în aplicare a acestora.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1.

În articolul 15 se introduc următoarele alineate:

„(1a)   Lista din anexa II cuprinde, de asemenea, persoane fizice sau juridice, entități și organisme care, în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Decizia 2013/255/PESC a Consiliului (4), au fost identificate de către Consiliu ca încadrându-se într-una dintre următoarele categorii:

(a)

oameni de afaceri importanți care acționează în Siria;

(b)

membri ai familiilor Assad sau Makhlouf;

(c)

miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;

(d)

membri ai forțelor armate siriene cu rang de «colonel» sau echivalent sau mai înalt, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(e)

membri ai serviciilor de informații și de securitate siriene, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(f)

membri ai milițiilor afiliate regimului;

(g)

persoane, entitățil unități, agenții, organisme sau instituții care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice;

și persoane fizice sau juridice și entitățile asociate acestora, cărora nu li se aplică articolul 21 din prezentul regulament.

(1b)   Persoanele, entitățile și organismele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (1a) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor, entităților și organismelor din anexa II în cazul în care există suficiente informații privind faptul că acestea nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4)  Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013, p. 14).”"

2.

Articolul 32 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, menționată la alineatul (1) din prezentul articol, inclusiv motivele acesteia, persoanei, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații. În special în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism este inclus pe lista din anexa II pe motivul că se încadrează într-una din categoriile de persoane, entități sau organisme prevăzute la articolul 15 alineatul (1a), acea persoană, entitate sau organism poate prezenta dovezi și observații cu privire la motivele pentru care consideră că desemnarea sa este nejustificată, deși se încadrează într-una dintre categoriile respective.”

3.

Titlul anexei II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor menționate la articolul 14, articolul 15 alineatul (1) litera (a) și la articolul 15 alineatul (1a)”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 12 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012, p. 1).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (a se vedea pagina 75 din prezentul Jurnal Oficial).