8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/12


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1798 AL COMISIEI

din 2 iulie 2015

de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 410 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În versiunile în limbile bulgară, estonă, engleză, franceză, letonă, lituaniană, maghiară și malteză ale titlului Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei (2) apare o eroare.

(2)

În versiunile în limbile greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, maghiară și malteză ale articolului 1 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 apare o eroare.

(3)

În versiunile în limba estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, maghiară, polonă, română, finlandeză și suedeză ale articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 structura tezei este greșită.

(4)

În versiunile în limbile engleză, franceză, letonă și malteză ale articolului 16 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 apare o eroare.

(5)

În versiunile în limbile bulgară, spaniolă, cehă, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză ale articolului 22 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 structura tezei este greșită.

(6)

În toate versiunile lingvistice, articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 conține în mod greșit litera (c), care ar trebui să fie un alineat separat al acestui articol. Textul ar trebui să fie corectat în scopul de a se clarifica faptul că datele relevante nu trebuie să fie furnizate în toate circumstanțele la nivel de împrumut individual și că, în anumite situații, se poate considera suficient să se furnizeze datele relevante pe bază agregată.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 ar trebui rectificat în consecință.

(8)

Prezentul regulament are la bază proiectele inițiale de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(9)

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele inițiale de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 se rectifică după cum urmează:

1.

[Se referă numai la versiunile în limbile bulgară, estonă, engleză, franceză, letonă, lituaniană, maghiară și malteză].

2.

[Se referă numai la versiunile în limbile greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, maghiară și malteză].

3.

Articolul 15 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care nu există informații disponibile cu privire la expunerile specifice care trebuie securitizate, inclusiv în cazul în care expunerile se acumulează înainte de securitizarea lor sau în cazul înlocuirii lor în cadrul unei securitizări existente reînnoibile, se consideră că o instituție își îndeplinește obligațiile de diligență menționate la articolul 406 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru fiecare dintre pozițiile sale individuale din securitizare, pe baza criteriilor de eligibilitate relevante pentru astfel de expuneri.”

4.

[Se referă numai la versiunile în limbile engleză, franceză, letonă și malteză].

5.

Articolul 22 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

care dintre modalitățile prevăzute la articolul 405 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d) sau (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 a fost aplicată pentru a reține un interes economic net;”.

6.

Articolul 23 alineatul (2) se corectează după cum urmează:

(a)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

în urma unei încălcări a obligațiilor incluse în documentația referitoare la securitizare.”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul alineat nou (2a):

„(2a)   Informațiile relevante din punct de vedere material privind diferitele expuneri suport se furnizează, în general, pentru fiecare împrumut în parte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, datele furnizate pe bază agregată pot fi suficiente. Atunci când se evaluează dacă informațiile furnizate în mod agregat sunt suficiente, printre factorii care trebuie luați în considerare se numără granularitatea portofoliului suport și dacă gestionarea expunerilor din portofoliul respectiv se bazează pe portofoliul în sine sau pe fiecare împrumut în parte.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat (JO L 174, 13.6.2014, p. 16).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).