8.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/10


REGULAMENTUL (UE) 2015/1797 AL CONSILIULUI

din 7 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1764 a Consiliului din 1 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 31 iulie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 833/2014 (2).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 833/2014 a fost modificat la 8 septembrie și la 4 decembrie 2014 prin Regulamentele (UE) nr. 960/2014 (3) și, respectiv, (UE) nr. 1290/2014 (4) ale Consiliului.

(3)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1764 pentru a permite anumite operațiuni privind produse pirotehnice specifice menționate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare necesare pentru utilizarea lansatoarelor operate de furnizorii de servicii de lansare din statele membre sau care își au sediul într-un stat membru, ori pentru lansările din cadrul programelor spațiale ale Uniunii, ale statelor sale membre sau ale Agenției Spațiale Europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii de sateliți stabiliți într-un stat membru.

(4)

Unele dintre modificările respective intră sub incidența tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 833/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 se introduc următoarele alineate:

„(2a)   Interdicțiile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b) nu se aplică furnizării, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu următoarele operațiuni:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrații de 70 la sută sau mai mari, cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de hidrazină calculată în funcție de lansarea sau de lansările ori de sateliții cărora le este destinată și care nu depășește o cantitate totală de 800 kg pentru fiecare lansare sau satelit;

(b)

importul, achiziționarea sau transportul de dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

(c)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul și importul, achiziționarea sau transportul de monometilhidrazină (CAS 60-34-4), cu condiția ca asistența tehnică, finanțarea sau asistența finanicară să fie legată de o cantitate de monometilhidrazină calculată în funcție de lansarea sau lansările ori de sateliții cărora le este destinată,

în măsura în care substanțele menționate la literele (a), (b) și (c) de la prezentul alineat sunt destinate a fi utilizate pentru lansatoarele exploatate de furnizori de servicii de lansare europeni, pentru lansările din cadrul programelor spațiale europene, ori pentru alimentarea sateliților de către producătorii europeni de sateliți.

(2b)   Furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, în legătură cu operațiunile menționate la alineatul (2a) literele (a), (b) și (c) este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile din partea autorităților competente.

Solicitanții autorizației furnizează autorităților competente toate informațiile relevante necesare.

Autoritățile competente informează Comisia cu privire la toate autorizațiile acordate.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 9 octombrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


(1)  JO L 257, 2.10.2015, p. 42.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 960/2014 al Consiliului din 8 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 271, 12.9.2014, p. 3).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1290/2014 al Consiliului din 4 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 960/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 (JO L 349, 5.12.2014, p. 20).