6.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1777 AL CONSILIULUI

din 5 octombrie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

Pe baza unei reexaminări realizate de Consiliu, ar trebui modificată rubrica referitoare la o persoană.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 5 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO L 66, 6.3.2014, p. 1.


ANEXĂ

Rubrica referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume

Informații de identificare

Expunere de motive

Data includerii pe listă

„10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергiй Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Născut la 19 august 1969, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri.

Persoană care face obiectul unor proceduri penale declanșate de autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri sau active publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014”.