6.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1776 A CONSILIULUI

din 5 octombrie 2015

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Poziția comună 2004/487/PESC a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 872/2004 (2) stabilește înghețarea fondurilor și a resurselor economice a persoanelor fizice și juridice, a organismelor și a entităților care figurează pe lista din anexa la regulamentul respectiv.

(2)

La 5 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1782 (3) de punere în aplicare a Rezoluției 2237 (2015) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 2 septembrie 2015, prin care încetează măsurile de interzicere a călătoriilor și de înghețare a activelor prevăzute la punctul 4 din RCSONU 1521 (2003) și, respectiv, la punctul 1 din RCSONU 1532 (2004).

(3)

Este oportun, prin urmare, să se abroge, cu efect imediat, Regulamentul (CE) nr. 872/2004,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 5 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  JO L 162, 30.4.2004, p. 116.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (JO L 162, 30.4.2004, p. 32).

(3)  Decizia (PESC) 2015/1782 a Consiliului din 5 octombrie 2015 de abrogare a Poziției Comune 2004/487/PESC privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei și de modificare a Poziției comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei (a se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial).