30.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1740 AL COMISIEI

din 29 septembrie 2015

de modificare pentru a 237-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La data de 9 septembrie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a aprobat eliminarea unei persoane de pe lista întocmită de Comitetul pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. În plus, la 21 septembrie, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adăugat patru mențiuni pe lista în cauză.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2015.

Pentru Comisie,

Pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se adaugă următoarele mențiuni:

(a)

„Abd Al-Aziz Aday Zimin Al-Fadhil [alias (a) Abd al-Aziz Udai Samin alFadhli; (b) Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl; (c) Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli; (d) Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali]. Data nașterii: 27.8.1981. Locul nașterii: Kuweit. Număr național de identificare: 281082701081. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.”

(b)

„Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari [alias (a) AbdalLatif Abdallah Salih al-Kawari; (b) Abd-al-Latif Abdallah Salih alKuwari; (c) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawwari; (d) Abd-al-Latif Abdallah al-Kawari; (e) Abu Ali al-Kawari]. Data nașterii: 28.9.1973. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: (a) pașaport qatarian numărul 01020802; (b) pașaport qatarian numărul 00754833 eliberat la 20.5.2007; (c) pașaport qatarian numărul 00490327 eliberat la 28.7.2001. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate qatariene: 27363400684. Adresa: Al-Laqtah, Qatar. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.”

(c)

„Hamad Awad Dahi Sarhan Al-Shammari [alias (a) Abu Uqlah al-Kuwaiti] Data nașterii: 31.1.1984. Cetățenie: kuweitiană. Nr. pașaport: pașaport kuweitian numărul 155454275. Număr național de identificare: numărul cărții de identitate kuweitiene: 284013101406. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.”

(d)

„Sa'd Bin Sa'd Muhammad Shariyan Al-Ka'bi [alias (a) Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (b) Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi; (c) Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi; (d) Abu Haza'; (e) Abu Hazza'; (f) Umar al-Afghani; (g) Abu Sa'd; (h) Abu Suad]. Data nașterii: 15.2.1972. Cetățenie: qatariană. Nr. pașaport: pașaport qatarian numărul 00966737. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 21.9.2015.”

2.

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adresa: Germania (în închisoare). Data nașterii: 20.11.1973. Locul nașterii: Benghazi, Libia. Cetățenie: apatrid palestinian. Nr. pașaport: (a) 939254 (document de călătorie egiptean); (b) 0003213 (pașaport egiptean); (c) 981358 (pașaport egiptean); (d) C00071659 (substitut de pașaport, eliberat de Republica Federală Germania). Alte informații: condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în Germania la 6 decembrie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.12.2005.”