19.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 154/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/942 AL COMISIEI

din 4 martie 2015

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 529/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne în contextul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 363 alineatul (4) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 al Comisiei (2) stabilește criteriile pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare, utilizate pentru calcularea cerințelor de capital pentru riscul de credit și riscul operațional. Prezentul regulament ar trebui să specifice condițiile de evaluare a gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne (AMI), care sunt utilizate pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață. Ținând seama de faptul că toate aspectele și procedurile relevante în materie de supraveghere sunt similare pentru toate tipurile de abordări interne, respectiv pentru cele referitoare la riscul de credit, la riscul operațional sau la riscul de piață, este important să se asigure coerența între toate dispozițiile care se aplică extinderilor și modificărilor abordărilor interne și să se faciliteze o imagine de ansamblu și un acces coordonat la aceste metode pentru persoanele care fac obiectul obligațiilor prevăzute în dispozițiile respective. Prin urmare, este necesar ca toate standardele tehnice de reglementare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește extinderile și modificările aduse abordărilor interne să fie reunite într-un singur text juridic.

(2)

Ca și în cazul abordării bazate pe modele interne de rating (abordării IRB) și a abordării avansate de evaluare (AMA), în cazul extinderilor și al modificărilor aduse utilizării AMI care fac obiectul unei proceduri de notificare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu menționează dacă aceste modificări ar trebui să fie notificate înainte sau după punerea lor în aplicare. Autoritățile competente pot să nu fie înștiințate în prealabil cu privire la extinderile sau modificările care sunt de o importanță minoră și ar fi mult mai eficient și mai puțin împovărător pentru instituții ca acestea să colecteze informațiile privind astfel de modificări de importanță minoră și să le notifice autorităților competente la intervale regulate, reducând astfel și sarcina în materie de supraveghere care revine autorităților competente. Alte extinderi și modificări care fac obiectul unei proceduri de notificare ar trebui notificate înainte de punerea lor în aplicare, astfel încât autoritățile competente să aibă posibilitatea de a verifica aplicarea corectă a prezentului regulament. Prin urmare, aceeași distincție aplicată în materie de extinderi și modificări în funcție de procedura de notificare, astfel cum a fost stabilită prin Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 pentru abordările IRB și AMA, ar trebui să se aplice și extinderilor și modificărilor AMI care trebuie notificate; prin urmare, și acestea ar trebui să fie diferențiate în extinderi și modificări care trebuie notificate înainte de a fi puse în aplicare și extinderi și modificări care nu trebuie notificate înainte de a fi puse în aplicare.

(3)

AMI cuprinde orice model intern care intră sub incidența dispozițiilor părții a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a cărui utilizare a fost autorizată de autoritățile competente în vederea calculării cerințelor de capital.

(4)

Gradul de importanță al extinderilor sau al modificărilor AMI depinde de tipul și de categoria extinderii sau a modificării propuse (care ar trebui să se reflecte în criteriile calitative) și de potențialul acestora de a modifica cerințele de fonduri proprii (care ar trebui să se reflecte în criteriile cantitative). Cu toate acestea, este posibil ca unele modificări, cum ar fi schimbările organizaționale, modificările aduse proceselor interne sau procesului de gestionare a riscurilor, să nu aibă un impact cantitativ direct. Pentru modificările respective, ar trebui autorizate numai criteriile calitative pentru evaluarea gradului de importanță.

(5)

Pragurile cantitative ar trebui să fie stabilite astfel încât să se ia în calcul impactul global al unei extinderi sau modificări a AMI asupra valorilor riscului calculate prin orice model intern afectat de extindere sau de modificare, precum și asupra capitalului necesar, atât prin abordarea bazată pe modele interne, cât și prin cea standardizată, pentru a reflecta măsura în care sunt utilizate abordările interne pentru cerințele totale de fonduri proprii pentru riscul de piață. Cu toate acestea, pentru a reduce sarcina administrativă care le-ar reveni instituțiilor, este oportun, pentru calcularea acestor praguri cantitative, ca la calcularea fiecăreia dintre valorile riscului cerute în cursul perioadei de observație de 15 zile lucrătoare să nu se ia în considerare media valorilor de risc relevante pentru AMI în cursul ultimelor 60 de zile lucrătoare, ci mai degrabă cea mai recentă valoare a riscului.

(6)

Autoritățile competente pot adopta oricând măsuri de supraveghere adecvate în ceea ce privește extinderile și modificările abordărilor interne care au fost notificate, pe baza analizei continue a permisiunii de a utiliza abordări interne, prevăzută la articolul 101 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Această competență este prevăzută pentru a se asigura continuarea respectării cerințelor prevăzute în partea a treia titlul II capitolul 3 secțiunea 6, în partea a treia titlul III capitolul 4 sau în partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. În plus, ar trebui stabilite evenimentele care declanșează noi aprobări și notificări ale extinderilor și ale modificărilor abordărilor interne. Normele aplicate în ceea ce privește evenimentele declanșatoare nu ar trebui să aducă atingere analizei abordărilor interne în scopuri de supraveghere și nici proceselor administrative prevăzute la articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7)

Întrucât aprobarea care trebuie acordată de către autoritățile competente se referă la metodele, procesele, controalele, sistemele de colectare a datelor și sistemele informatice utilizate pentru abordări, alinierea continuă a modelelor la setul de date utilizate pentru efectuarea calculului, corectarea erorilor sau ajustările minore necesare pentru întreținerea zilnică a abordărilor interne, care au loc în cadrul strict al metodelor, proceselor, controalelor, sistemelor de colectare a datelor și sistemelor informatice deja aprobate nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.

(8)

Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 ar trebui, prin urmare, modificat în consecință.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(10)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări la Regulamentul (UE) nr. 529/2014

Regulamentul (UE) nr. 529/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește condițiile pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne de rating, ale abordărilor avansate de evaluare și ale abordărilor bazate pe modele interne, autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 575/2013, inclusiv modalitățile de notificare a unor astfel de modificări și extinderi.”

2.

La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Gradul de importanță al modificărilor aduse sferei de aplicare a unui sistem de rating sau a unei abordări bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital ori al modificărilor aduse sistemelor de rating sau abordării bazate pe modele interne pentru expuneri din titluri de capital în ceea ce privește abordarea bazată pe modele interne de rating («modificări aduse abordării IRB») sau gradul de importanță al extinderilor și modificărilor abordării avansate de evaluare («extinderile și modificările aduse AMA») sau al extinderilor și modificărilor abordării bazate pe modele interne («extinderile și modificările aduse AMI») se clasifică în una dintre următoarele categorii:

(a)

extinderi și modificări importante, care, în conformitate cu articolul 143 alineatul (3), cu articolul 312 alineatul (2) și cu articolul 363 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, necesită aprobare din partea autorităților competente relevante;

(b)

alte extinderi și modificări, care trebuie notificate autorităților competente.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă al treilea paragraf, cu următorul text:

„Clasificarea extinderilor și a modificărilor aduse AMI se efectuează în conformitate cu prezentul articol și cu articolele 7a și 7b.”;

(b)

la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în cazul modificărilor care nu au un impact cantitativ direct, nu se calculează niciun impact cantitativ, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (c) pentru abordarea IRB, la articolul 6 alineatul (1) litera (c) pentru AMA sau la articolul 7a alineatul (1) litera (c) pentru AMI.”

4.

Se introduc articolele 7a și 7b, după cum urmează:

„Articolul 7a

Extinderi și modificări importante ale AMI

(1)   Extinderile și modificările AMI sunt considerate importante dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

intră în una dintre categoriile de extinderi descrise în anexa III partea I secțiunea 1;

(b)

intră în una dintre categoriile de modificări descrise în anexa III partea II secțiunea 1;

(c)

duc la o variație în valoare absolută de 1 % sau mai mult, calculată pentru prima zi lucrătoare de testare a impactului extinderii sau al modificării, a uneia dintre valorile de risc relevante menționate la articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i), la articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i), la articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau la articolul 364 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care are legătură cu domeniul de aplicare al modelului AMI relevant la care se referă valoarea riscului și care poate avea drept rezultat oricare dintre următoarele:

(i)

o variație de 5 % sau mai mult din suma valorilor riscului menționate la articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i), la articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i), la care se aplică factorii de multiplicare (mc) și (ms) conform articolului 366 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) și la articolul 364 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și cerințele de fonduri proprii în conformitate cu capitolele 2, 3 și 4 titlul IV din regulamentul menționat, după caz, calculate la nivelul instituției-mamă din UE sau, în cazul unei instituții care nu este nici instituție-mamă, nici filială, la nivelul instituției respective;

(ii)

o variație de 10 % sau mai mult a uneia sau mai multora dintre valorile de risc relevante menționate la articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i), la articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i), la articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau la articolul 364 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care are legătură cu domeniul de aplicare al modelului AMI relevant la care se referă valoarea riscului.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (i) și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul oricărei extinderi sau modificări se calculează ca cea mai ridicată valoare absolută, în perioada menționate la alineatul (4) din prezentul articol, a unui raport calculat după cum urmează:

(a)

la numărător, diferența dintre suma menționată la alineatul (1) litera (c) punctul (i), cu extindere sau modificare și fără extindere sau modificare;

(b)

la numitor, suma menționată la alineatul (1) litera (c) punctul (i), fără extindere sau modificare.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (ii) și în conformitate cu articolul 3 alineatul (2), impactul unei extinderi sau al unei modificări se calculează ca cea mai ridicată valoare absolută, în perioada menționată a alineatul (4) din prezentul articol, a unui raport calculat după cum urmează:

(a)

la numărător, diferența dintre valoarea riscului menționată la articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i), la articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i), la articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau la articolul 364 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu extindere sau modificare și fără extindere sau modificare;

(b)

la numitor, valoarea riscului menționată la articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i), la articolul 364 alineatul (1) litera (b) punctul (i), la articolul 364 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau la articolul 364 alineatul (3) litera (a), fără extindere sau modificare;

(4)   În sensul alineatului (1) litera (c) punctul (i) și al alineatului (1) litera (c) punctul (ii), rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) se calculează pentru o perioadă a cărei durată este cea mai scurtă dintre valorile de la literele (a) și (b) următoare:

(a)

15 zile lucrătoare consecutive, începând cu prima zi lucrătoare de testare a impactului extinderii sau al modificării;

(b)

până în ziua în care calculul zilnic al oricăruia dintre rapoartele menționate la alineatele (2) și (3) duce la un impact egal cu sau mai mare decât procentajele menționate la alineatul (1) litera (c) punctul (i) sau la alineatul (1) litera (c) punctul (ii).

Articolul 7b

Extinderi și modificări ale AMI care nu sunt considerate importante

Extinderile și modificările aduse AMI care nu sunt importante, dar trebuie notificate autorităților competente în conformitate cu articolul 363 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se notifică după cum urmează:

(a)

extinderile și modificările care intră sub incidența anexei III partea I secțiunea 2 și partea II secțiunea 2 se notifică autorităților competente cu două săptămâni înainte de punerea lor în aplicare prevăzută;

(b)

toate celelalte extinderi și modificări se notifică autorităților competente după punerea lor în aplicare, cel puțin o dată pe an.”

5.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru extinderile și modificările aduse abordării IRB, AMA sau AMI care se consideră că necesită aprobarea autorităților competente, instituțiile prezintă, împreună cu cererea, următoarele documente:

(a)

descrierea extinderii sau a modificării, justificarea și obiectivul acesteia;

(b)

data punerii în aplicare;

(c)

sfera de aplicare care este afectată de extinderea sau de modificarea modelului, precum și caracteristicile de volum;

(d)

documentul (documentele) tehnic(e) și de procedură;

(e)

rapoartele elaborate în urma revizuirii sau a validării independente a instituțiilor;

(f)

confirmarea faptului că extinderea sau modificarea a fost aprobată de către organismele competente conform procedurilor de aprobare ale instituției, precum și data aprobării;

(g)

după caz, impactul cantitativ al modificării sau al extinderii asupra cuantumurilor ponderate la risc ale expunerilor sau asupra cerințelor de fonduri proprii ori a valorilor de risc relevante sau asupra sumei cerințelor de fonduri proprii și valorilor de risc relevante;

(h)

istoricul numărului de versiuni actuale și anterioare ale modelelor interne ale instituției care necesită aprobare.”

6.

Anexa III se adaugă la Regulamentul (UE) nr. 529/2014, în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 529/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare (JO L 148, 20.5.2014, p. 36).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXĂ

„ANEXA III

Extinderi și modificări ale AMI

PARTEA I

EXTINDERI ALE AMI

Secțiunea 1

Extinderi care necesită aprobarea autorităților competente («extinderi importante»)

1.

Extinderea modelului de risc de piață la o zonă geografică suplimentară, situată într-o altă jurisdicție, inclusiv extinderea modelului de risc de piață la pozițiile unui birou situat într-un fus orar diferit sau pentru care sunt utilizate sisteme informatice sau de front office diferite.

2.

Integrarea în sfera de aplicare a unui model AMI a categoriilor de produse pentru care valoarea VaR, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, depășește 5 % din valoarea VaR, calculată în conformitate cu articolul 364 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, a portofoliului total care alcătuia sfera de aplicare a modelului AMI respectiv înainte de integrare.

3.

Orice extinderi inverse, cum ar fi cazurile în care instituțiile doresc să aplice metoda standardizată pentru categorii de risc pentru care au aprobarea de a utiliza un model intern de risc de piață.

Secțiunea 2

Extinderi care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

Includerea în sfera de aplicare a unui model AMI a categoriilor de produse pentru care sunt necesare alte tehnici de modelare a riscului decât cele care fac obiectul autorizației de utilizare a modelului AMI respectiv, cum ar fi produsele dependente de traiectorie sau pozițiile cu expuneri-suport multiple, în conformitate cu articolul 367 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

PARTEA II

MODIFICĂRI ALE AMI

Secțiunea 1

Modificări care necesită aprobarea autorităților competente («modificări importante»)

1.

Modificări ale metodei de calcul al VaR – metoda simulării istorice, metoda parametrică și metoda Monte Carlo.

2.

Modificări ale sistemului de agregare, de exemplu în cazul în care o simplă însumare a valorilor riscului se înlocuiește cu o modelizare integrată.

Secțiunea 2

Modificări care necesită notificarea prealabilă a autorităților competente

1.

Modificări ale elementelor fundamentale ale metodelor statistice, în conformitate cu articolului 365, 374 sau 377 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a)

reducerea numărului de simulări;

(b)

introducerea sau eliminarea unor metode de reducere a varianței;

(c)

modificări ale algoritmilor de generare a numerelor aleatorii;

(d)

modificări ale metodei statistice pentru estimarea volatilităților sau a corelațiilor dintre factorii de risc;

(e)

modificări ale presupozițiilor referitoare la distribuția comună a factorilor de risc.

2.

Modificări în ceea ce privește durata efectivă a perioadei de observare istorică, în conformitate cu articolul 365 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv modificarea unui sistem de ponderare a seriei cronologice.

3.

Modificări ale abordării utilizate pentru identificarea perioadei de referință pentru calcularea VaR în situație de criză, în conformitate cu articolul 365 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

4.

Modificări ale definiției factorilor de risc de piață utilizate în modelul intern VaR, inclusiv trecerea la un cadru de actualizare bazat pe rate OIS sau trecerea la rate zero, rate la paritate sau rate swap.

5.

Modificări ale modului în care schimbările în ceea ce privește factorii de risc de piață se reflectă în modificări ale valorii portofoliului, cum ar fi modificări ale modelelor de evaluare – utilizate pentru a calcula sensibilitățile la factori de risc sau pentru a reevalua pozițiile în contextul calculării valorilor riscului, trecerea de la un model de evaluare analitic la unul bazat pe simulări, trecerea de la aproximarea conform teoremei lui Taylor la reevaluarea completă sau modificări ale măsurilor de sensibilitate aplicate, în conformitate cu articolul 367 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

6.

Modificări ale metodologiei de definire a substituenților (proxies).

7.

Modificări ale ierarhiei surselor ratingurilor utilizate pentru stabilirea ratingului unei poziții în cadrul modelului cerinței pentru riscurile adiționale (IRC).

8.

Modificări ale metodologiei aplicate cu privire la rata pierderii în caz de nerambursare (LGD) sau la orizonturile de lichiditate pentru modelul IRC sau modelul de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

9.

Modificări ale metodologiei utilizate pentru repartizarea expunerilor în diferite clase de expuneri în cadrul modelului IRC sau a modelului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

10.

Modificări ale metodologiei utilizate pentru estimarea expunerilor sau a corelației activelor în cadrul modelului IRC sau a modelului de tranzacționare pe bază de corelație, în conformitate cu secțiunea 4 sau cu secțiunea 5 capitolul 5 titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

11.

Modificări ale metodologiei de calcul al profitului și pierderii efective sau ipotetice utilizate pentru testarea ex-post, în conformitate cu articolul 366 alineatul (3) și cu articolul 369 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

12.

Modificări ale metodologiei de validare internă, în conformitate cu articolul 369 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

13.

Modificări structurale, organizaționale sau operaționale ale proceselor centrale în cadrul funcțiilor de gestionare și de control al riscului, în conformitate cu articolul 368 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, inclusiv oricare dintre următoarele elemente:

(a)

modificări ale personalului cu funcții de conducere;

(b)

cadrul de fixare a limitelor;

(c)

cadrul de raportare;

(d)

metodologia de simulare de criză;

(e)

procesul de aprobare a produselor noi;

(f)

politica de modificare a modelului intern.

14.

Modificări ale mediului informatic, inclusiv oricare dintre următoarele elemente:

(a)

modificări ale sistemului informatic, care determină modificări ale procedurii de calcul al modelului intern;

(b)

aplicarea modelelor bazate pe prețul vânzătorului;

(c)

externalizarea funcțiilor de colectare centralizată a datelor.”