9.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/878 AL CONSILIULUI

din 8 iunie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1352/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Decizia 2014/932/PESC a Consiliului pune în aplicare Rezoluția 2140 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite din 26 februarie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen și dispune restricții privind intrarea pe teritoriu și înghețarea fondurilor și a resurselor economice aparținând anumitor persoane desemnate de comitetul instituit în temeiul punctului 19 al RCSONU 2140 (2014).

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare Decizia 2014/932/PESC.

(3)

La 14 aprilie 2015, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2216 (2015), care extinde domeniul de aplicare al criteriilor de desemnare și prevede un embargo asupra furnizării de arme destinate sau în beneficiul persoanelor fizice și entităților desemnate, precum și al celor care acționează în numele lor sau la instrucțiunile acestora în Yemen. Prin Decizia (PESC) 2015/882 a Consiliului (3) de modificare a Deciziei 2014/932/PESC, Consiliul a hotărât să extindă, în consecință, domeniul de aplicare al criteriilor de desemnare.

(4)

Unele dintre măsurile respective intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, prin urmare, sunt necesare acțiuni de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 ar trebui să fie actualizat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următoarea literă:

„(j)

«asistență tehnică» înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală.”

2.

Se adaugă următorul articol:

„Articolul 1a

Se interzice:

(a)

acordarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică în legătură cu activități militare și cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea de armament și materiale conexe de orice tip, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele menționate anterior, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele enumerate în anexa I;

(b)

acordarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu activități militare, incluzând în special subvenții, împrumuturi și produse de asigurare a creditelor pentru export, precum și asigurări și reasigurări pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de armament și de materiale conexe sau pentru furnizarea de asistență tehnică aferentă, oricărei persoane fizice sau juridice, oricărei entități sau oricărui organism dintre cele enumerate în anexa I.”

3.

La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(d)

acte care încalcă embargoul asupra armelor impus prin articolul 1 din Decizia 2014/932/PESC sau care împiedică furnizarea de asistență umanitară în Yemen ori accesul la asistență umanitară sau distribuirea acesteia în Yemen.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 8 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 147.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1352/2014 al Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (JO L 365, 19.12.2014, p. 60).

(3)  Decizia (PESC) 2015/882 a Consiliului din 8 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (a se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial).