7.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/15


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/376 AL CONSILIULUI

din 6 martie 2015

privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(2)

În urma hotărârii Tribunalului din 24 septembrie 2014 în cauza T-348/13 (2), Kadhaf Al Dam/Consiliul, rubrica referitoare la Ahmed Mohammed Qadhaf Al-Dam ar trebui să fie eliminată din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011. De asemenea, rubrica referitoare la o altă persoană care figurează în respectiva anexă ar trebui să fie actualizată.

(3)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

K. GERHARDS


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.

(2)  Nepublicată încă în Repertoriu.


ANEXĂ

1.

Rubrica prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 referitoare la persoana de mai jos se înlocuiește cu rubrica următoare:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud [alias ABDULHAFID (nume); Massoud (prenume)]

Funcție: Comandant al forțelor armate

Data nașterii: 1 ianuarie 1937

Locul nașterii: Tripoli, Libia

Al treilea în ierarhia de comandă a forțelor armate. Rol important în serviciile de informații ale armatei.

28.2.2011”

2.

Rubrica prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 referitoare la persoana de mai jos se elimină:

„8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed.”