7.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/8


REGULAMENTUL (UE) 2015/374 AL CONSILIULUI

din 6 martie 2015

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului (2) pune în aplicare unele dintre măsurile prevăzute de Decizia 2011/137/PESC.

(2)

La 27 august 2014, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția („RCSONU”) 2174 (2014) care extinde domeniul de aplicare al măsurilor de înghețare a activelor, astfel cum se prevede la punctul 22 din RCSONU 1970 (2011) și la punctul 23 din RCSONU 1973 (2011).

(3)

La 20 octombrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/727/PESC (3) în conformitate cu RCSONU 2174 (2014), prin care sunt incluse pe listă persoanele și entitățile care intră sub incidența anexei III la Decizia 2011/137/PESC, astfel cum sunt indicate de Comitetul de sancțiuni. În Decizia sa (PESC) 2015/382 (4), Consiliul a decis să extindă domeniul de aplicare al criteriilor suplimentare pentru a include persoanele și entitățile care nu sunt indicate de Comitetul de sancțiuni, însă îndeplinesc aceleași criterii.

(4)

Această modificare intră în domeniul de aplicare al tratatului și este necesară o măsură de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea sa uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 204/2011, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Anexa III cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care nu intră sub incidența anexei II și:

(a)

care sunt implicate sau complice la ordonarea, controlarea sau conducerea în alt mod a săvârșirii de încălcări grave ale drepturilor omului împotriva populației din Libia, inclusiv prin implicarea sau complicitatea la planificarea, comandarea, ordonarea sau conducerea de atacuri, cu încălcarea dreptului internațional, inclusiv de bombardamente aeriene, împotriva populației și a instalațiilor civile;

(b)

care au încălcat sau au contribuit la încălcarea dispozițiilor RCSONU 1970 (2011) ori ale RCSONU 1973 (2011) sau ale prezentului regulament;

(c)

care sunt implicate sau sprijină acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea din Libia ori obstrucționează sau subminează finalizarea cu succes a tranziției politice a acestei țări, inclusiv prin:

(i)

planificarea, conducerea sau comiterea de acte care încalcă legislația internațională aplicabilă în materie de drepturi ale omului ori dreptul internațional umanitar sau de acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Libia;

(ii)

planificarea, conducerea sau comiterea de atacuri împotriva oricărui aeroport, gară ori port maritim din Libia sau împotriva unei instituții de stat ori infrastructuri libiene sau împotriva oricărei misiuni străine din Libia;

(iii)

furnizarea de sprijin pentru grupurile armate sau rețelele criminale, prin exploatarea ilegală a țițeiului sau a oricăror altor resurse naturale în Libia; sau

(d)

care acționează pentru ori în numele ori sub comanda persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa II sau anexa III, ori a persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor aflate în proprietatea acestora sau controlate de acestea.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

K. GERHARDS


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 53.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 3.3.2011, p. 1).

(3)  Decizia 2014/727/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 301, 21.10.2014, p. 30).

(4)  Decizia (PESC) 2015/382 a Consiliului din 6 martie 2015 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (a se vedea pagina 38 din prezentul Jurnal Oficial)