7.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/6


REGULAMENTUL (UE) 2015/373 AL CONSILIULUI

din 5 martie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5.4,

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comisiei Europene (3),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (4) este o componentă cheie a cadrului juridic aflat la baza atribuțiilor de colectare a informațiilor statistice ale Băncii Centrale Europene (BCE) cu sprijinul băncilor centrale naționale. BCE s-a întemeiat în mod constant pe acest regulament pentru efectuarea și monitorizarea colectării coordonate a informațiilor statistice necesare pentru desfășurarea atribuțiilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), inclusiv atribuția de a contribui la buna desfășurare a politicilor urmărite de autoritățile competente în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (5) din Tratat.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (5) conferă BCE atribuții specifice în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar în cadrul Uniunii și la nivelul fiecărui stat membru.

(3)

Pentru a minimiza sarcina de raportare ce revine agenților raportori și pentru a permite efectuarea corespunzătoare a supravegherii instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare conferite tuturor autorităților competente precum și efectuarea corespunzătoare a atribuțiilor conferite autorităților responsabile cu protecția stabilității sistemului financiar, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 2533/98 pentru a permite transmiterea și utilizarea de către membrii SEBC și autoritățile relevante a informațiilor statistice colectate de SEBC. Respectivele autorități ar trebui să includă autoritățile competente responsabile cu supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare și supravegherea macroprudențială, autoritățile europene de supraveghere, Comitetul european pentru risc sistemic, precum și autoritățile autorizate să efectueze rezoluția instituțiilor de credit.

(4)

Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice informațiilor statistice confidențiale colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 8 alineatul (1):

(a)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

în ceea ce privește BCE și băncile centrale naționale, dacă respectivele informații statistice sunt utilizate în domeniul supravegherii prudențiale;”

;

(b)

se adaugă următoarea literă:

„(e)

în ceea ce privește băncile centrale naționale în conformitate cu articolul 14.4 din Statut, pentru exercitarea altor funcții decât cele precizate în Statut.”

2.

La articolul 8 alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a misiunilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC; sau”

.

3.

La articolul 8 se adaugă următorul alineat:

„(4a)   SEBC poate transmite informații statistice confidențiale autorităților sau organismelor statelor membre și Uniunii responsabile cu supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare sau cu stabilitatea sistemului financiar în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern, precum și Mecanismului european de stabilitate (MES) numai în măsura și la nivelul de detaliu necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Autoritățile sau organismele care primesc informații statistice confidențiale iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale. Orice transmitere ulterioară trebuie să fie necesară pentru executarea atribuțiilor respective și autorizată explicit de către membrul SEBC care a colectat informațiile statistice confidențiale. O astfel de autorizație nu este obligatorie pentru transmiterea ulterioară din partea membrilor MES către parlamentele naționale în măsura în care nu este impusă prin dreptul intern, cu condiția ca membrul MES să se fi consultat cu membrul SEBC înainte de transmitere și, în orice caz, cu condiția ca statul membru să fi luat toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale în conformitate cu prezentul regulament. Atunci când transmit informații statistice confidențiale în conformitate cu prezentul alineat, SEBC ia toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale în temeiul alineatului (3) de la prezentul articol.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO C 188, 20.6.2014, p. 1.

(2)  Avizul din 26 noiembrie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 362, 14.10.2014, p. 1.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).