13.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 358/1


REGULAMENT (UE) NR. 1323/2014 AL CONSILIULUI

din 12 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului (2) pune în aplicare majoritatea măsurilor prevăzute în Decizia 2013/255/PESC.

(2)

La 12 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/901/PESC (3) de modificare a Deciziei 2013/255/PESC pentru a împiedica vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibili pentru avioane cu reacție și de aditivi, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizarea în Siria.

(3)

În plus, este necesar să se interzică furnizarea de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv prin instrumente financiare derivate, precum și de servicii de brokeraj de asigurare și reasigurare, oricărei persoane, entități sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria, în ceea ce privește vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibili pentru avioane cu reacție și de aditivi în Siria sau în scopul utilizării în Siria.

(4)

Este necesar să se prevadă interzicerea participării, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea dispozițiilor prezentului regulament.

(5)

Este necesară modificarea clauzei de neacceptare a niciunui tip de cereri prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 36/2012 în conformitate cu formularea din Orientările privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive (sancțiunilor) în cadrul politicii externe și de securitate comune a UE.

(6)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, sunt necesare acțiuni la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 7a

(1)   Se interzic următoarele:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, direct sau indirect, de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(b)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, inclusiv prin instrumente financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și de reasigurare, în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria;

(c)

furnizarea de servicii de brokeraj în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de combustibil pentru avioane cu reacție și de aditivi pentru combustibili, astfel cum sunt identificați în anexa Va, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau în scopul utilizării în Siria.

(2)   Anexa Va include combustibilul pentru avioane cu reacție și aditivii pentru combustibili.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), autoritățile competente din statele membre, identificate pe site-urile enumerate în anexa III, pot autoriza vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili și furnizarea de finanțare și de asistență financiară, inclusiv prin instrumente financiare derivate, precum și de servicii de asigurare și reasigurare și servicii de brokeraj aferente vânzării, furnizării, transferului sau exportului combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili identificați în anexa Vb, către orice persoană, entitate sau organism din Siria sau pentru utilizarea în Siria, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă au stabilit că combustibilul pentru avioane cu reacție și aditivii pentru combustibili sunt solicitați de către Organizația Națiunilor Unite sau organisme care acționează în numele acesteia, în scopuri umanitare precum furnizarea sau facilitarea furnizării de asistență, inclusiv articole medicale, produse alimentare sau transferul de lucrători umanitari și asistența aferentă, sau pentru evacuarea din Siria sau în interiorul Siriei.

(4)   În termen de patru săptămâni, statele membre în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu eventualele autorizații acordate în temeiul prezentului articol.

(5)   Interdicția prevăzută la alineatul (1) nu se aplică:

(a)

combustibilului pentru avioane cu reacție și aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb care sunt utilizați exclusiv de aeronavele civile din afara Siriei care aterizează în Siria, cu condiția ca aceștia să fie destinați și utilizați exclusiv în scopul continuării operațiunii de zbor a aeronavei în care au fost încărcați;

(b)

combustibilului pentru avioane cu reacție și al aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb utilizați exclusiv de un transportator aerian sirian desemnat, prevăzut în anexele II și IIa, care desfășoară operațiuni de evacuare din Siria în conformitate cu articolul 16 litera (h);

(c)

combustibilului pentru avioane cu reacție și aditivilor pentru combustibili prevăzuți în anexa Vb care sunt utilizați exclusiv de un transportator aerian sirian nedesemnat care desfășoară activități de evacuare din Siria sau pe teritoriul Siriei.”

2.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu niciun contract sau nicio tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, în special unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele, entitățile sau organismele desemnate, enumerate în anexa II sau în anexa IIa;

(b)

orice altă persoană, entitate sau organism sirian, inclusiv guvernul sirian;

(c)

orice persoană, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia din persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a) sau la litera (b).

(2)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor, entităților și organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 27a

Se interzice participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea dispozițiilor articolelor 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 și 26a.”

4.

Anexa I la prezentul regulament se introduce ca anexa Va la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

5.

Anexa II la prezentul regulament se introduce ca anexa Vb la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 decembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GIANNINI


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012, p. 1).

(3)  Decizia 2014/901/PESC a Consiliului din 12 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (a se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

„ANEXA Va

COMBUSTIBIL PENTRU AVIOANE CU REACȚIE ȘI ADITIVI PENTRU COMBUSTIBILI, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 7A ALINEATUL (1)

Nr.

Descriere

Codul NC

1.

Combustibil pentru avioane cu reacție (altul decât kerosenul):

 

Combustibil de tip benzină pentru avioane cu reacție (uleiuri ușoare)

2710 12 70

Altul decât kerosenul (uleiuri medii)

2710 19 29

2.

Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție (uleiuri medii)

2710 19 21

3.

Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție amestecat cu biomotorină (1)

2710 20 90

4.

Inhibitori de oxidare

Inhibitori de oxidare utilizați în aditivi pentru uleiuri lubrifiante:

 

inhibitori de oxidare care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

alți inhibitori de oxidare:

3811 29 00

Inhibitori de oxidare pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

5.

Aditivi antistatici

Aditivi antistatici pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi antistatici pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

6.

Inhibitori de coroziune

Inhibitori de coroziune pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Inhibitori de coroziune pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

7.

Produse anti-îngheț pentru sistemul de alimentare cu combustibil (aditivi anti-îngheț)

Produse anti-îngheț pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Produse anti-îngheț pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

8.

Dezactivatori de metale

Dezactivatori de metale pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Dezactivatori de metale pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

9.

Aditivi biocizi

Aditivi biocizi pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi biocizi pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

10.

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00”


(1)  Cu condiția de a conține cel puțin 70 % în greutate uleiuri din petrol sau uleiuri minerale bituminoase.


ANEXA II

„ANEXA Vb

COMBUSTIBIL PENTRU AVIOANE CU REACȚIE ȘI ADITIVI PENTRU COMBUSTIBILI, ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 7A ALINEATUL (3)

Nr.

Descriere

Codul NC

1.

Combustibil pentru avioane cu reacție (altul decât kerosenul):

 

Combustibil de tip benzină pentru avioane cu reacție (uleiuri ușoare)

2710 12 70

Altul decât kerosenul (uleiuri medii)

2710 19 29

2.

Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție (uleiuri medii)

2710 19 21

3.

Combustibil de tip kerosen pentru avioane cu reacție amestecat cu biomotorină (1)

2710 20 90

4.

Inhibitori de oxidare

Inhibitori de oxidare utilizați în aditivi pentru uleiuri lubrifiante:

 

inhibitori de oxidare care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

alți inhibitori de oxidare:

3811 29 00

Inhibitori de oxidare pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

5.

Aditivi antistatici

Aditivi antistatici pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi antistatici pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

6.

Dezactivatori de metale

Dezactivatori de metale pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Dezactivatori de metale pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

7.

Aditivi biocizi

Aditivi biocizi pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi biocizi pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00

8.

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru uleiuri lubrifiante:

 

care conțin uleiuri din petrol:

3811 21 00

altele:

3811 29 00

Aditivi de îmbunătățire a stabilității termice pentru alte lichide utilizate în același scop ca uleiurile minerale:

3811 90 00”


(1)  Cu condiția de a conține cel puțin 70 % în greutate uleiuri din petrol sau uleiuri minerale bituminoase.