29.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1145/2014 AL CONSILIULUI

din 28 octombrie 2014

de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2488/2000 de menținere a înghețării fondurilor pentru dl Milošević și persoanele asociate acestuia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/742/PESC a Consiliului din 28 octombrie 2014 de abrogare a Poziției comune 2000/696/PESC privind menținerea de măsuri restrictive specifice împotriva dlui Milošević și a persoanelor asociate acestuia (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentului (CE) nr. 2488/2000 al Consiliului (2), toate fondurile și alte resurse financiare deținute în afara granițelor Republicii Iugoslavia care aparțin domnului Milošević și persoanelor asociate acestuia sunt înghețate, iar astfel de fonduri și de resurse financiare nu pot fi puse la dispoziția sau în beneficiul persoanelor respective enumerate în anexa I la respectivul regulament.

(2)

Prin Decizia 2014/742/PESC, Consiliul a abrogat Poziția comună 2000/696/PESC (3). Consiliul a decis că nu există motive pentru a se continua aplicarea acestor măsuri restrictive, deoarece persoanele enumerate în anexa la respectiva poziție comună nu mai reprezintă o amenințare la adresa consolidării democrației.

(3)

Este oportun, prin urmare, să se abroge cu efect imediat Regulamentul (CE) nr. 2488/2000,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 28 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

G. L. GALLETTI


(1)  A se vedea pagina 99 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 2488/2000 al Consiliului din 10 noiembrie 2000 de menținere a înghețării fondurilor pentru dl Milošević și persoanele asociate acestuia și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1294/1999 și 607/2000 și a articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98 (JO L 287, 14.11.2000, p. 19).

(3)  Poziția comună 2000/696/PESC din 10 noiembrie 2000 privind menținerea de măsuri restrictive specifice împotriva dlui Milošević și a persoanelor care îi sunt asociate (JO L 287, 14.11.2000, p. 1).