21.10.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 301/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1102/2014 AL CONSILIULUI

din 20 octombrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2011/137/PESC a Consiliului din 28 februarie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului (2) pune în aplicare unele dintre măsurile prevăzute de Decizia 2011/137/PESC.

(2)

La 27 august 2014, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția (RCSONU) 2174 (2014) de extindere a aplicării interdicției de călătorie și a măsurilor de înghețare a activelor, prevăzute la punctul 22 din RCSONU 1970 (2011) și la punctul 23 din RCSONU 1973 (2011), și de modificare a domeniului de aplicare a embargoului asupra armelor impus prin punctul 9 din RCSONU 1970 (2011), punctul 13 din RCSONU 2009 (2011) și punctele 9 și 10 din RCSONU 2095 (2013).

(3)

La 20 octombrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/727/PESC (3) în conformitate cu RCSONU 2174 (2014).

(4)

Unele dintre aceste modificări intră în domeniul de aplicare al tratatului și, în consecință, în special în vederea garantării aplicării lor în mod uniform în toate statele membre, se impune o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (2), textul de la litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

furnizării de asistență tehnică, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu echipamente militare neletale destinate exclusiv asistenței în domeniul securității sau asistenței pentru dezarmare acordate guvernului libian;”

;

2.

La articolul 6, textul de la alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Anexa II cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de Comitetul pentru sancțiuni în conformitate cu punctul 22 din RCSONU 1970 (2011), cu punctele 19, 22 sau 23 din RCSONU 1973 (2011) sau cu punctul 4 din RCSONU 2174 (2014).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 20 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p.53.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (JO L 58, 3.3.2011, p. 1).

(3)  Decizia 2014/727/PESC a Consiliului din 20 octombrie 2014 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).