12.9.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 959/2014 AL CONSILIULUI

din 8 septembrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare anumite măsuri prevăzute în Decizia 2014/145/PESC și prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale persoanelor fizice care sunt responsabile de, sprijină în mod activ sau pun în aplicare acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei sau stabilitatea ori securitatea în Ucraina sau care obstrucționează activitatea organizațiilor internaționale în Ucraina, precum și ale persoanelor fizice sau juridice, entităților și organismelor asociate acestora sau ale persoanelor juridice, entităților sau organismelor din Crimeea sau Sevastopol a căror proprietate a fost transferată cu încălcarea dreptului ucrainean sau ale persoanelor juridice, entităților sau organismelor care au beneficiat de un asemenea transfer sau ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor care acordă în mod activ sprijin material sau financiar factorilor de decizie din Rusia responsabili de anexarea Crimeii sau de destabilizarea Ucrainei de Est ori care beneficiază de pe urma acestora.

(2)

La 8 septembrie 2014, Consiliul a fost de acord să extindă aplicarea măsurilor restrictive pentru a include persoanele fizice sau entitățile care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei. Consiliul a adoptat Decizia 2014/658/PESC (3), care modifică Decizia 2014/145/PESC și prevede în acest scop criterii modificate de includere pe listă.

(4)

Măsura respectivă intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea sa în aplicare, în special pentru a asigura aplicarea sa uniformă în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Pentru a garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 269/2014, se adaugă următoarea dispoziție:

„(e)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care desfășoară tranzacții cu grupările separatiste din regiunea Donbass a Ucrainei.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(3)  Decizia Consiliului 2014/658/PESC din 8 septembrie 2014 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (a se vedea pagina 47 din prezentul Jurnal Oficial).