23.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 217/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 792/2014 AL CONSILIULUI

din 22 iulie 2014

privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(2)

Consiliul consideră că nu mai există motive pentru menținerea unei anumite persoane pe lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.

(3)

Prin urmare Regulamentul (UE) nr. 204/2011 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mențiunea referitoare la următoarea persoană se elimină de pe lista prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011:

23.

ZIDANE, Mohamad Ali.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.