23.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 217/5


REGULAMENTUL (UE) NR. 791/2014 AL CONSILIULUI

din 22 iulie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Poziția comună 2003/495/PESC a Consiliului din 7 iulie 2003 cu privire la Irak de abrogare a Pozițiilor comune 96/741/PESC și 2002/599/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului (2) impune măsuri restrictive în ceea ce privește Irakul, în conformitate cu Poziția comună 2003/495/PESC și cu Rezoluția 1483 (2003) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)

Alineatele (3) și (4) din articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1210/2003, care prevede că fondurile sau resursele economice nu trebuie alocate, direct sau indirect, sau utilizate în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unui organism sau al unei entități enumerate în anexa IV la regulamentul respectiv, astfel încât să le permită persoanei, grupului sau entității în cauză să obțină fonduri, mărfuri sau servicii, ar trebui unificate.

(3)

La 22 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/484/PESC (3) prin care se interzice ca în beneficiul persoanelor și entităților enumerate să fie puse la dispoziție, în mod direct sau indirect, fonduri sau resurse economice. Sunt prevăzute anumite excepții, și anume fondurile și resursele economice care: (a) sunt necesare pentru satisfacerea unor nevoi de bază; (b) servesc exclusiv la achitarea unor onorarii rezonabile și la rambursarea unor cheltuieli survenite în legătură cu prestarea unor servicii juridice; (c) servesc exclusiv la achitarea unor comisioane sau cheltuieli pentru păstrarea sau întreținerea unor fonduri sau resurse economice înghețate; sau (d) sunt necesare pentru achitarea unor cheltuieli extraordinare.

(4)

De asemenea, este indicat să se actualizeze Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 cu informațiile recente furnizate de către statele membre în ceea ce privește identificarea autorităților competente.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Nu se pun la dispoziție fonduri sau resurse economice, în mod direct sau indirect, persoanelor fizice sau juridice, organismelor sau entităților enumerate în anexa IV și nici în beneficiul acestora.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

2.

Articolul 4a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4a

Interdicția prevăzută la articolul 4 alineatul (3) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităților în cauză, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acțiunile lor ar urma să încalce respectiva interdicție.”

3.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Articolul 4 nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei, al entității sau al organismului indicat, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la astfel de tranzacții.

(2)   Prin derogare de la articolul 4 alineatul (3), autoritățile competente indicate pe siteurile enumerate în anexa V pot autoriza punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor enumerate în anexa IV și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b)

servesc exclusiv la achitarea unor onorarii rezonabile și la rambursarea unor cheltuieli survenite în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

servesc exclusiv la achitarea unor comisioane sau cheltuieli pentru păstrarea sau întreținerea curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

sunt necesare pentru achitarea unor cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației, motivele pentru care consideră că ar trebui să fie acordată o autorizație specifică.

(3)   Statele membre vizate informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.”

4.

Anexa V se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 72.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96 (JO L 169, 8.7.2003, p. 6).

(3)  Decizia 2014/484/PESC a Consiliului din 22 iulie 2014 de modificare a Poziției comune 2003/495/PESC cu privire la Irak (a se vedea pagina 38 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

„ANEXA V

Paginile de internet care cuprind informații referitoare la autoritățile competente menționate la articolele 5, 6, 7 și 8, precum și adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană

A.   Autoritățile competente din fiecare stat membru:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresa pentru transmiterea notificărilor către Comisia Europeană:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”.