11.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 747/2014 AL CONSILIULUI

din 10 iulie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 131/2004 și (CE) nr. 1184/2005

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC (1),

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1)

La 10 ianuarie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/31/PESC (2), care menține embargoul asupra armelor impus Sudanului prin Decizia 94/165/PESC a Consiliului (3). La 26 ianuarie 2004, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 131/2004 (4), care pune în aplicare Poziția comună 2004/31/PESC.

(2)

La 30 iulie 2004, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția (RCSONU) 1556 (2004) care a impus un embargo asupra armelor împotriva Sudanului. La 29 martie 2005, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 1591 (2005) care a impus anumite restricții împotriva persoanelor care obstrucționează procesul de pace, constituie o amenințare la adresa stabilității în Darfur și în regiune, încalcă dreptul internațional umanitar sau dreptul internațional al drepturilor omului sau comit alte atrocități, încalcă embargoul asupra armelor sau se fac responsabile de survolări militare cu caracter ofensiv în regiunea Darfur și deasupra acesteia.

(3)

La 30 mai 2005, Consiliul a adoptat Poziția comună 2005/411/PESC (5), care a integrat într-un singur act juridic măsurile impuse prin Poziția comună 2004/31/PESC și măsurile care urmau a fi puse în aplicare în temeiul RCSONU 1591(2005).

(4)

La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 (6) de punere în aplicare a Poziției comune 2005/411/PESC și de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucționează procesul de pace și încalcă dreptul internațional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan.

(5)

La 18 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/423/PESC (7), care a extins domeniul de aplicare al embargoului asupra armelor la Sudanul de Sud.

(6)

La 10 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/450/PESC, care separă măsurile referitoare la Sudan și le integrează într-un singur act juridic.

(7)

Din motive de claritate, măsurile referitoare la Sudan ar trebui separate de măsurile referitoare la Sudanul de Sud. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 131/2004 și Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 ar trebui să fie abrogate și înlocuite prin prezentul regulament în ceea ce privește Sudanul. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 131/2004 ar trebui să fie înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 748/2014 al Consiliului (8) în ceea ce privește Sudanul de Sud.

(8)

Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune prezentată de situația din Sudan, pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2014/450/PESC.

(9)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice ar trebui să fie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (9) și Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10).

(10)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„servicii de brokeraj” înseamnă:

(i)

negocierea sau organizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice dintr-o țară terță către oricare altă țară terță; sau

(ii)

vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice care se află în țări terțe, în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(b)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau legată de acesta/aceasta, în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(c)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(d)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(e)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(f)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(g)

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea circulației, transferului, modificării, utilizării, accesării sau tranzacționării fondurilor, în orice mod care ar avea drept rezultat modificarea volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(h)

„fonduri” înseamnă activele financiare și veniturile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi)

scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(i)

„Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al ONU, care a fost instituit în temeiul punctului 3 din RCSONU 1591 (2005);

(j)

„asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(k)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

Se interzic:

(a)

acordarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, direct sau indirect, pentru activități militare sau pentru livrarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea armamentului și a materialelor conexe de orice tip, inclusiv armele și munițiile, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare, precum și piesele de schimb ale acestora, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism care se află pe teritoriul Sudanului sau în scopul utilizării în această țară;

(b)

acordarea de finanțare sau de asistență financiară, direct sau indirect, în legătură cu activitățile militare, inclusiv subvenții, împrumuturi și asigurarea creditelor de export, precum și de servicii de asigurare și reasigurare, cu ocazia vânzării, furnizării, transferului sau exportului de arme și de materiale conexe sau a furnizării de asistență tehnică în legătură cu acest material, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism care se află pe teritoriul Sudanului sau în scopul utilizării în această țară.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza furnizarea de finanțare și asistență financiară, de asistență tehnică și de servicii de brokeraj asociate cu:

(a)

echipamente militare neletale destinate exclusiv scopurilor umanitare, de monitorizare a drepturilor omului sau de protecție, sau programelor de consolidare instituțională ale ONU, ale Uniunii Africane (UA) sau ale Uniunii Europene;

(b)

material destinat operațiunilor de gestionare a crizelor întreprinse de Uniunea Europeană, de ONU și de UA;

(c)

echipamente de deminare și materiale destinate operațiunilor de deminare.

Articolul 4

Articolul 2 nu se aplică îmbrăcămintei de protecție, inclusiv vestelor antiglonț și căștilor militare, exportate temporar în Sudan de personalul ONU, de personalul Uniunii Europene sau personalul statelor sale membre, de reprezentanții massmediei, de personalul umanitar și de asistență pentru dezvoltare și de personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal al acestora.

Articolul 5

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute sau controlate, direct sau indirect, de persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, al entităților sau al organismelor incluse pe lista din anexa I, de fonduri sau resurse economice de orice fel.

(3)   Anexa I conține persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care împiedică procesul de pace, constituie o amenințare la adresa stabilității în Darfur și în regiune, încalcă dreptul internațional umanitar sau dreptul internațional al drepturilor omului sau comit alte atrocități, încalcă embargoul asupra armelor și/sau se fac responsabile de survolări militare cu caracter ofensiv în regiunea Darfur și deasupra acesteia, astfel cum au fost desemnate de Comitetul de sancțiuni.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că fondurile sau resursele economice:

(i)

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor prevăzute în lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor publice;

(ii)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice; sau

(iii)

sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; și

(b)

statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni elementele stabilite menționate la litera (a) și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Comitetul de sancțiuni nu a ridicat obiecții în termen de două zile lucrătoare de la notificarea respectivă.

(2)   Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare și cu condiția ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetului de sancțiuni elementele stabilite, iar Comitetul de sancțiuni să le fi aprobat.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității sau organismului menționat la articolul 5, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-un astfel de privilegiu sau recunoscute ca valide printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c)

privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane, entități sau organism inclus pe lista din anexa I;

(d)

recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză; și

(e)

privilegiul sau hotărârea a fost notificată Comitetului de sancțiuni de către statul membru.

Articolul 8

(1)   Articolul 5 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei, al entității sau al organismului inclus pe lista din anexa I, cu condiția ca aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituțiile financiare sau de credit informează, fără întârziere, autoritățile competente relevante cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)   Articolul 5 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 5 a fost inclus în anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, astfel cum se menționează la articolul 7;

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

Articolul 9

(1)   Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau se află toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 5, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul autorității competente respective; și

(b)

cooperează cu autoritățile competente menționate în anexa II cu ocazia verificării acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membe.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 10

Este interzisă participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolele 2 și 5.

Articolul 11

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință și pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 12

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse de prezentul regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricăror alte cereri de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau cererea în temeiul unei garanții, mai ales unei cereri de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, prezentate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În cadrul oricărei proceduri care urmărește să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 13

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc în legătură cu măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își transmit orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații cu privire la:

(a)

fondurile înghețate în temeiul articolului 5 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 6, 7 și 8;

(b)

încălcările și problemele de aplicare a legii și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia de îndată în legătură cu orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 14

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 15

(1)   În cazul în care Consiliului de Securitate al ONU sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism și a transmis o motivare pentru desemnare, Consiliul include persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv în anexa I. Consiliul comunică decizia sa și motivarea persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului respectiv, fie direct, dacă se cunoaște adresa, fie prin publicarea unui aviz, oferindu-i persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(3)   Atunci când Organizația Națiunilor Unite decide să elimine de pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism sau să modifice datele de identificare ale unei persoane fizice sau juridice, ale unei entități sau organism incluse pe listă, Consiliul modifică anexa I în consecință.

Articolul 16

Anexa I include, dacă sunt disponibile, informațiile furnizate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul de sancțiuni necesare pentru a identifica persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului sau al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. Anexa I include de asemenea data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni.

Articolul 17

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere aceste norme Comisiei, precum și orice modificare ulterioară.

Articolul 18

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei aceste autorități competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară.

(3)   Atunci când prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 19

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane, aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism în ceea ce privește activitățile desfășurate în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 20

Regulamentele (CE) nr. 131/2004 și (CE) nr. 1184/2005 se abrogă. Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și la Regulamentul (UE) nr. 748/2014.

Articolul 21

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

S. GOZI


(1)  A se vedea pagina 106 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Poziția comună 2004/31/PESC a Consiliului din 9 ianuarie 2004 privind impunerea unui embargo împotriva Sudanului asupra armelor, munițiilor și echipamentelor militare (JO L 6, 10.1.2004, p. 55).

(3)  Decizia 94/165/PESC a Consiliului din 15 martie 1994 privind poziția comună definită în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană în legătură cu impunerea unui embargo împotriva Sudanului asupra armelor, munițiilor și echipamentelor militare (JO L 75, 17.3.1994, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 131/2004 al Consiliului din 26 ianuarie 2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Sudanului și a Sudanului de Sud (JO L 21, 28.1.2004, p. 1).

(5)  Poziția comună 2005/411/PESC a Consiliului din 30 mai 2005 privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Sudanului și de abrogare a Poziției comune 2004/31/PESC (JO L 139, 2.6.2005, p. 25).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 din 18 iulie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucționează procesul de pace și încalcă dreptul internațional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan (JO L 193, 23.7.2005, p. 9).

(7)  Decizia 2011/423/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Sudanului și a Sudanului de Sud și de abrogare a Poziției comune 2005/411/PESC (JO L 188, 19.7.2011, p. 20).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 748/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan (a se vedea pagina 13 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).


ANEXA I

LISTA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, A ENTITĂȚILOR ȘI A ORGANISMELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5

A.   Persoane fizice

1.

Nume :

ELHASSAN

Prenume : Gaffar Mohammed

Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

Data nașterii/locul nașterii/cetățenie/reședință : Data nașterii: 24 iunie 1952;

locuiește în: El Waha, Omdurman, Sudan.

Pașaport/informații de identificare/statut : Pensionat din armata sudaneză.

Nr. cărții de identitate de fost militar: 4302.

Desemnare/justificare : General-maior și comandant al regiunii militare occidentale al forțelor armate sudaneze (FAS).

Grupul de experți raportează că a fost informat de către generalul-maior Gaffar Mohmed Elhassan că, în perioada în care a fost comandantul regiunii militare occidentale, a deținut comanda operațională directă (în principal comanda tactică) asupra tuturor elementelor forțelor armate sudaneze din Darfur. Elhassan a ocupat această poziție de comandant al regiunii militare occidentale din noiembrie 2004 (aproximativ) până la începutul anului 2006. Potrivit informațiilor primite de grupul de experți, Elhassan a fost responsabil de încălcarea punctului 7 din RCSONU 1591(2005), deoarece, în virtutea acestei poziții, a solicitat (din Khartoum) și a autorizat (începând cu 29 martie 2005) transferul de echipament militar către Darfur, fără aprobarea prealabilă a comitetului 1591. Elhassan însuși a recunoscut în fața grupului de experți că aeronave, motoare de aeronave și alte echipamente militare au fost aduse în Darfur din alte părți ale Sudanului în perioada cuprinsă între 29 martie 2005 și decembrie 2005. De exemplu, a informat grupul de experți că două elicoptere de atac Mi-24 au fost aduse fără autorizație în Darfur între 18-21 septembrie 2005.

De asemenea, există motive întemeiate pentru a crede că Elhassan a fost, în calitate de comandant al regiunii militare occidentale, responsabil direct de autorizarea zborurilor militare aeriene ofensive în zona din jurul Abu Hamra, la 23-24 iulie 2005, și în zona Jebel Moon din Darfurul de Vest la 19 noiembrie 2005. Elicopterele de atac Mi-24 au fost implicate în ambele operațiuni și s-a raportat că acestea au deschis focul în ambele ocazii. Grupul de experți raportează că Elhassan i-a informat că el însuși a aprobat solicitările de sprijin aerian și alte operațiuni aeriene în capacitatea sa de comandant al regiunii militare occidentale. (A se vedea raportul grupului de experți, S/2006/65, punctele 266-269.) Prin aceste acțiuni, generalul-maior Gaffar Mohammed Elhassan a încălcat dispozițiile relevante ale RCSONU 1591(2005) și, prin urmare, îndeplinește criteriile pentru a fi desemnat de comitet pentru a face obiectul sancțiunilor.

Data desemnării de către ONU : 25 aprilie 2006.

2.

Nume :

ALNSIEM

Prenume : Musa Hilal Abdalla

Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Data nașterii/locul nașterii/cetățenie/reședință : Data nașterii: 1.1.1964 sau 1959;

Locul nașterii: Kutum;

locuiește în: Kabkabiya și în orașul Kutum, în Darfurul de Nord, și a locuit în Khartoum.

Pașaport/informații de identificare/statut : Pașaport diplomatic nr.: D014433,

eliberat la data de 21 februarie 2013; data expirării: 21 februarie 2015.

Certificat de cetățenie nr.: A0680623.

Membru al Adunării Naționale din Sudan. În 2008, numit de președintele Sudanului drept consilier special la Ministerul Afacerilor Federale.

Desemnare/justificare : Șef suprem al tribului Jalul din Darfurul de Nord.

Potrivit raportului Human Rights Watch, există o notă din 13 februarie 2004 din partea unui birou al administrației locale din Darfurul de Nord care solicită „unităților de securitate din localitate” să „permită mujahedinilor și voluntarilor aflați sub comanda lui Sheikh Musa Hilal să desfășoare activități în zonele din [Darfurul de Nord] și să le asigure nevoile vitale”. La 28 septembrie 2005, 400 de membri ai miliției arabe au atacat satele Aro Sharrow (inclusiv tabăra de PSI), Acho și Gozmena din Darfurul de Vest. De asemenea, credem că Musa Hilal a fost prezent în timpul atacului asupra taberei de PSI din Aro Sharrow: fiul său fusese ucis în timpul atacului armatei de eliberare din Sudan asupra Shareia, deci era implicat într-o răzbunare personală. Există motive întemeiate de a crede că, în calitate de șef suprem, a avut responsabilitatea directă pentru aceste acțiuni și este răspunzător pentru încălcări ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului și pentru alte atrocități.

Data desemnării de către ONU : 25 aprilie 2006.

3.

Nume :

SHARIF

Prenume : Adam Yacub

Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Data nașterii/locul nașterii/cetățenie/reședință : Data nașterii: Circa 1976.

Pașaport/informații de identificare/statut: : se presupune că a decedat la 7 iunie 2012.

Desemnare/justificare : Comandant al armatei de eliberare din Sudan.

Soldații armatei de eliberare din Sudan, sub comanda lui Adam Yacub Shant, au încălcat acordul de încetare a focului prin atacarea unui contingent militar al guvernului din Sudan, care escorta un convoi de camioane lângă Abu Hamra, Darfurul de Nord, la 23 iulie 2005, ucigând trei soldați. După atac, au fost jefuite armele și munițiile de război care aparțineau guvernului. Grupul de experți deține informații potrivit cărora atacul din partea soldaților armatei de eliberare din Sudan a avut loc și a fost organizat în mod clar; prin urmare, a fost bine planificat. În consecință, grupul de experți a conchis că este întemeiat să se presupună că Shant, în calitate de comandant al armatei de eliberare din Sudan, trebuie să fi avut cunoștință de atac și l-a aprobat/sau l-a ordonat. Prin urmare, deține responsabilitatea directă pentru atac și îndeplinește criteriile pentru a fi inclus pe listă.

Data desemnării de către ONU : 25 aprilie 2006.

4.

Nume :

MAYU

Prenume : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; „Tek”; Gabril Abdul Kareem Badri

Data nașterii/locul nașterii/cetățenie/reședință : Data nașterii: 1 ianuarie 1967;

Locul nașterii: Districtul Nil, El-Fasher, El-Fasher, Darfurul de Nord;

cetățenie: sudaneză la naștere;

locuiește în: Tine, în partea sudaneză a graniței cu Ciadul.

Pașaport/informații de identificare/statut: : Număr național de identificare: 192-3238459-9

Certificat de cetățenie dobândit prin naștere: Nr. 302581

Desemnare/justificare : Comandant al operațiunilor Mișcării naționale pentru reformă și dezvoltare.

Mayu este responsabil de răpirea, în timpul lunii octombrie 2005, a personalului din Darfur al Misiunii Uniunii Africane în regiunea Darfur din Sudan (AMIS). Mayu încearcă în mod deschis să blocheze misiunea AMIS prin intimidare; de exemplu, în noiembrie 2005 a amenințat să doboare elicopterele Uniunii Africane în zona Jebel Moon. Prin astfel de acțiuni Mayu a încălcat în mod clar RCSONU 1591(2005) prin constituirea unei amenințări la adresa stabilității în Darfur și îndeplinește criteriile pentru a fi desemnat de comitet ca făcând obiectul sancțiunilor.

Data desemnării de către ONU : 25 aprilie 2006.

B.   Persoane juridice, entități și organisme


ANEXA II

SITE-URILE INTERNET CARE CONȚIN INFORMAȚII PRIVIND AUTORITĂȚILE COMPETENTE, PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu