5.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 735/2014 AL COMISIEI

din 4 iulie 2014

de modificare pentru a 216-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (1),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 26 iunie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să adauge o persoană fizică și o entitate la lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a se garanta că măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt aplicabile, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iulie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

„Shekau Mohammed Abubakar [alias (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed]. Titlul: imam. Funcția: lider al Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati WalJihad (Boko Haram). Data nașterii: 1969. Locul nașterii: Satul Shekau, Yobe, Nigeria. Cetățenie: nigeriană. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui închis; culoarea părului: negru; (b) fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.”

2.

La rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se adaugă următoarea mențiune:

„Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan [alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa]. Adresa: Nigeria. Alte informații: (a) grup înființat în 2012; (b) își desfășoară activitatea în Nigeria. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 26.6.2014.”