27.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/19


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 710/2014 AL COMISIEI

din 23 iunie 2014

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 113 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Schimbul eficient de informații adecvate este esențial pentru a se ajunge la o decizie comună cu privire la adecvarea fondurilor proprii, măsurile de supraveghere referitoare la supravegherea lichidității, nivelul de lichiditate și cerințele de capital aplicate unui grup și fiecărei instituții care face parte din acesta.

(2)

Pentru a se asigura o aplicare consecventă a procesului prin care se ajunge la o decizie comună, este important ca fiecare etapă să fie bine definită. Un proces clar facilitează, de asemenea, schimbul de informații, favorizează înțelegerea reciprocă, dezvoltă relațiile dintre autoritățile de supraveghere și promovează supravegherea eficace.

(3)

Pentru a efectua evaluarea riscurilor și evaluarea profilului de risc de lichiditate pentru un grup de instituții, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată ar trebui să aibă o imagine de ansamblu asupra activităților desfășurate de toate instituțiile care fac parte din grup, inclusiv de instituțiile care operează în afara Uniunii. Prin urmare, ar trebui promovată interacțiunea dintre autoritățile competente din Uniune și autoritățile de supraveghere din țările terțe, astfel încât primele să poată evalua riscurile globale cu care se confruntă grupul.

(4)

Planificarea realistă și în timp util a procesului de adoptare a deciziei comune este esențială. Fiecare autoritate competentă implicată ar trebui să furnizeze în timp util informațiile relevante autorității responsabile cu supravegherea consolidată. Pentru ca evaluările individuale să fie prezentate și interpretate în mod coerent și uniform, este necesar să se introducă un formular comun de prezentare a rezultatelor proceselor de supraveghere și evaluare specifice fiecărei instituții.

(5)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare, ar trebui stabilite etapele de urmat pentru a efectua evaluarea comună a riscurilor și a ajunge la decizia comună, recunoscându-se că unele sarcini aferente evaluării comune a riscurilor și procesului de adoptare a deciziei comune pot fi efectuate în paralel, iar altele succesiv.

(6)

Pentru a se facilita adoptarea deciziilor comune, este important ca autoritățile competente implicate în procesul decizional să inițieze un dialog, în special înainte de finalizarea rapoartelor privind evaluarea riscurilor și a deciziilor comune.

(7)

Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată ar trebui să furnizeze autorităților competente implicate toate informațiile relevante care sunt necesare pentru întocmirea evaluărilor riscurilor individuale și pentru a ajunge la deciziile comune privind capitalul și lichiditatea.

(8)

Raportul care conține evaluarea de risc a grupului este un document esențial, care permite autorităților competente să înțeleagă și să înregistreze evaluarea profilului general de risc al grupului bancar, cu scopul de a ajunge la o decizie comună cu privire la adecvarea fondurilor proprii și la nivelul de fonduri proprii pe care grupul trebuie să le dețină. Raportul care conține evaluarea profilului de risc de lichiditate al grupului este un document important care permite autorităților competente să înțeleagă și să înregistreze evaluarea profilului general de lichiditate al grupului. Pentru o prezentare coerentă a evaluării riscului global și a evaluării riscului de lichiditate al grupului, pentru a facilita desfășurarea unor discuții constructive între autoritățile competente și a permite o evaluare aprofundată a riscurilor aferente grupurilor bancare transfrontaliere, ar trebui stabilite formulare comune pentru aceste rapoarte.

(9)

Deși este recunoscut faptul că rezultatele procesului de supraveghere și evaluare prevăzut la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE pot fi documentate în mod diferit în statele membre, în funcție de modul de transpunere a articolului respectiv în legislația națională, ținând seama și de orientările emise de autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană, ABE) în temeiul articolului 107 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE, formularele standard ar trebui să asigure formate uniforme pentru comunicarea constatărilor și a rezultatelor procesului de supraveghere, cu scopul de a se ajunge la decizii comune.

(10)

Nici raportul privind evaluarea de risc a grupului și nici raportul care conține evaluarea riscului de lichiditate al grupului nu ar trebui limitate la o agregare a evaluărilor individuale efectuate de autoritățile competente. Ambele rapoarte ar trebui utilizate ca un instrument pentru efectuarea evaluării comune de risc a întregului grup și pentru analizarea interacțiunii dintre elementele din cadrul grupului.

(11)

Prin stabilirea de proceduri clare pentru conținutul și articularea deciziei comune ar trebui să se asigure că deciziile comune sunt pe deplin motivate și să se faciliteze monitorizarea deciziilor comune și punerea lor în aplicare.

(12)

Pentru clarificarea procesului care trebuie urmat după ce se ajunge la o decizie comună, pentru asigurarea transparenței în tratarea consecințelor deciziei și pentru facilitarea desfășurării de acțiuni subsecvente adecvate, dacă este necesar, ar trebui stabilite norme privind comunicarea deciziei comune deplin motivate și privind monitorizarea punerii sale în aplicare.

(13)

Este necesar să se stabilească procesul care trebuie urmat pentru actualizarea deciziilor comune, pentru a se asigura o abordare consecventă și transparentă, precum și implicarea adecvată a autorităților competente și comunicarea rezultatelor.

(14)

Procesul de adoptare a deciziei comune prevăzut la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE include procesul care trebuie urmat dacă nu se ajunge la o decizie comună. Pentru a se asigura condiții uniforme de aplicare a acestui aspect al procesului, ar trebui să se stabilească articularea deciziilor deplin motivate și tratamentul aplicat opiniilor și rezervelor exprimate de autoritățile de supraveghere din statul membru gazdă, normele referitoare la calendarul pentru luarea deciziilor în absența unei decizii comune și comunicarea detaliilor unor astfel de decizii.

(15)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către ABE;

(16)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului european și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament precizează următoarele procese de adoptare a deciziilor comune, menționate la articolul 113 din Directiva 2013/36/UE:

(a)

procesul de adoptare a unei decizii comune cu privire la chestiunile menționate la articolul 113 alineatul (1) litera (a), ținând cont de orice derogare acordată în temeiul articolelor 7, 10 sau 15 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3);

(b)

procesul de adoptare a unei decizii comune cu privire la chestiunile menționate la articolul 113 alineatul (1) litera (b), ținând cont de orice derogare acordată în temeiul articolelor 6, 8 sau 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de orice nivel consolidat de aplicare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din respectivul regulament.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„autorități competente relevante” înseamnă autoritățile competente responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții-mamă din UE, ale unei societăți financiare holding-mamă din UE sau ale unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE dintr-un stat membru;

2.

„alte autorități competente” înseamnă oricare dintre următoarele:

(a)

autorități competente care nu sunt autorități competente relevante;

(b)

autorități sau organisme publice care sunt recunoscute în mod oficial de dreptul național, care sunt împuternicite de dreptul național să supravegheze entități din sectorul financiar, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care își desfășoară activitatea în statul membru în cauză și care nu sunt nici instituții de credit și nici societăți de investiții;

3.

„raportul SREP” înseamnă raportul care prezintă rezultatul procesului de supraveghere și evaluare prevăzut la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE;

4.

„raportul privind evaluarea riscului de lichiditate” înseamnă raportul care prezintă rezultatul părții din procesul de supraveghere și evaluare, prevăzut la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE în ceea ce privește riscurile de lichiditate;

5.

„raportul privind evaluarea de risc a grupului” înseamnă raportul care conține evaluarea de risc a grupului de instituții, prevăzut la articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

6.

„raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului” înseamnă raportul care conține evaluarea profilului de risc de lichiditate al grupului de instituții, prevăzut la articolul 113 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2013/36/UE;

7.

„decizia comună privind capitalul” înseamnă o decizie comună cu privire la chestiunile menționate la articolul 1 litera (a);

8.

„decizia comună privind lichiditatea” înseamnă o decizie comună cu privire la chestiunile menționate la articolul 1 litera (b);

CAPITOLUL II

PROCESUL DE ADOPTARE A DECIZIEI COMUNE

Articolul 3

Planificarea etapelor procesului de adoptare a deciziei comune

(1)   Înainte de începerea procesului de adoptare a deciziei comune, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante convin asupra unui calendar al etapelor care trebuie parcurse în acest proces (denumit în continuare „calendarul de adoptare a deciziei comune”). În caz de dezacord, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată stabilește calendarul de adoptare a deciziei comune, după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritățile competente relevante.

(2)   Calendarul de adoptare a deciziei comune se actualizează cel puțin o dată pe an și include următoarele etape:

(a)

acordul asupra implicării altor autorități competente și a autorităților competente din țări terțe în temeiul articolului 4;

(b)

transmiterea rapoartelor SREP și a rapoartelor privind evaluarea riscului de lichiditate de către autoritățile competente relevante în temeiul articolului 5 și contribuțiile din partea altor autorități competente și a autorităților competente din țări terțe implicate în temeiul articolului 4 alineatul (2);

(c)

transmiterea proiectului de raport privind evaluarea de risc a grupului și a proiectului de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului de către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată autorităților competente relevante în temeiul articolului 6 alineatul (6), precum și altor autorități competente și autorităților competente din țări terțe în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 6 alineatul (7);

(d)

dialogul dintre autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante referitor la proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și la proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, în temeiul articolului 7;

(e)

transmiterea raportului privind evaluarea de risc a grupului și a raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului de către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată autorităților competente relevante în temeiul articolului 8 alineatul (2), precum și altor autorități competente și autorităților competente din țări terțe în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al articolului 8 alineatul (5);

(f)

transmiterea contribuțiilor la proiectul de decizie comună privind capitalul și la proiectul de decizie comună privind lichiditatea de către autoritățile competente relevante autorității responsabile cu supravegherea consolidată, în temeiul articolului 9 alineatul (1);

(g)

transmiterea documentului care conține proiectul de decizie comună privind capitalul și a documentului care conține proiectul de decizie comună privind lichiditatea de către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată autorităților competente relevante, în temeiul articolului 10 alineatul (6) și al articolului 11 alineatul (5);

(h)

consultarea cu instituția-mamă din UE și cu instituțiile din grup în privința documentelor care conțin proiectul de decizie comună privind capitalul și proiectul de decizie comună privind lichiditatea, dacă legislația unui stat membru impune acest lucru;

(i)

dialogul dintre autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante referitor la proiectul de decizie comună privind capitalul și la proiectul de decizie comună privind lichiditatea;

(j)

adoptarea deciziei comune privind capitalul și a deciziei comune privind lichiditatea, în temeiul articolului 12;

(k)

comunicarea deciziei comune privind capitalul și a deciziei comune privind lichiditatea de către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și de către autoritățile competente relevante instituției-mamă din UE și instituțiilor din grup, în temeiul articolului 13;

(l)

acordul asupra calendarului pentru anul următor, necesar planificării procesului de adoptare a deciziei comune.

(3)   Calendarul de adoptare a deciziei comune îndeplinește toate cerințele de mai jos:

(a)

reflectă sfera de cuprindere și complexitatea fiecărei sarcini, ținând seama de dimensiunea, importanța sistemică, natura, amploarea și complexitatea activităților grupului, precum și de profilul de risc al acestuia;

(b)

ține seama, atât cât este posibil, de angajamentele asumate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și de autoritățile competente relevante în cadrul programului de supraveghere prudențială menționat la articolul 116 alineatul (1) al treilea paragraf litera (c) din Directiva 2013/36/UE.

(4)   Dacă este cazul, în special pentru a reflecta caracterul urgent al unei actualizări extraordinare efectuate în temeiul articolelor 20 și 21, calendarul de adoptare a deciziei comune se revizuiește.

(5)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante comunică instituțiilor din grup, care intră, respectiv, sub responsabilitatea lor, o dată orientativă pentru consultarea menționată la alineatul (2) litera (h) în ceea ce privește aspectele documentelor care conțin proiectul de decizie comună, în măsura în care sunt vizate aceste instituții.

Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante comunică instituțiilor din grup, care intră, respectiv, sub responsabilitatea lor, o dată estimativă pentru comunicarea menționată la alineatul (2) litera (k).

Articolul 4

Implicarea altor autorități competente și a autorităților competente din țări terțe în procesul privind evaluarea de risc a grupului

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată poate decide să implice alte autorități competente și autorități competente din țări terțe în elaborarea raportului privind evaluarea de risc a grupului sau a raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului. Această decizie are la bază relevanța sucursalei sau a instituției în cadrul grupului și importanța sa pentru piața locală.

Această implicare face obiectul unor cerințe de confidențialitate echivalente cu cerințele prevăzute în titlul VII capitolul 1 secțiunea II din Directiva 2013/36/UE și, după caz, la articolele 54 și 58 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

Echivalența este evaluată de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și de toate autoritățile competente relevante.

(2)   Atunci când autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată decide să implice o altă autoritate competentă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (2), sau o autoritate competentă dintr-o țară terță, ambele autorități ajung la un acord în ceea ce privește amploarea implicării celeilalte autorități competente sau a autorității competente din țara terță. Aceste acorduri sunt permise în următoarele scopuri:

(a)

furnizarea către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată a unor contribuții la raportul privind evaluarea de risc a grupului sau raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului;

(b)

adăugarea, ca anexe la proiectele de rapoarte privind evaluarea de risc a grupului și evaluarea riscului de lichiditate al grupului sau la versiunea lor finală, a contribuțiilor menționate la litera (a) din prezentul alineat.

(3)   Atunci când autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată decide să implice alte autorități competente sau autorități competente din țări terțe, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată nu furnizează, fără acordul tuturor autorităților competente relevante, celorlalte autorități competente sau autorităților competente din țări terțe proiectele de rapoarte privind evaluarea de risc a grupului și evaluarea riscului de lichiditate al grupului și nici versiunea lor finală.

(4)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată informează permanent autoritățile competente relevante în legătură cu amploarea, nivelul și natura implicării altor autorități competente și a autorităților competente din țări terțe în procesul privind evaluarea de risc a grupului și în legătură cu măsura în care raportul privind evaluarea de risc a grupului a beneficiat de contribuțiile acestora.

Articolul 5

Elaborarea rapoartelor SREP și a rapoartelor privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului

(1)   Pentru a facilita luarea în considerare în mod corespunzător în decizia comună a evaluării de risc a filialelor, în conformitate cu articolul 113 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE, autoritățile competente relevante transmit autorității responsabile cu supravegherea consolidată rapoartele SREP și rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b).

(2)   Rapoartele SREP se elaborează folosind formularul din anexa I. Aceste rapoarte sunt completate cu rezumatele punctajelor obținute utilizând tabelul 1 din anexa II și cu rezumatul evaluării adecvării capitalului obținut utilizând tabelul 2 din anexa II.

Rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului se elaborează folosind formularul din anexa V. Aceste rapoarte sunt completate cu rezumatele punctajelor obținute utilizând tabelul 1 din anexa VI și cu rezumatul evaluării lichidității obținut utilizând tabelul 2 din anexa VI.

Rapoartele SREP și rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului pot include informații suplimentare relevante.

Articolul 6

Elaborarea proiectului de raport privind evaluarea de risc a grupului și a proiectului de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată elaborează un proiect de raport privind evaluarea de risc a grupului și un proiect de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, pe baza tuturor documentelor de mai jos:

(a)

propriul raport SREP sau propriul raport privind evaluarea riscului de lichiditate, referitor la instituția-mamă din UE și la grup;

(b)

rapoartele SREP sau rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate referitoare la filiale, furnizate de autoritățile competente relevante în temeiul articolului 5;

(c)

contribuțiile din partea altor autorități competente și a autorităților competente din țări terțe, furnizate în temeiul articolului 4 alineatul (2).

(2)   Rapoartele SREP sau rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate, menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), împreună cu contribuțiile menționate la litera (c) de la alineatul respectiv, se adaugă la proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului sau la proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, ca anexe.

(3)   Proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului conțin rezultatele evaluării efectuate pentru a stabili dacă dispozițiile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de grup și de instituțiile sale, precum și fondurile proprii și lichiditățile deținute de acestea, asigură o bună gestionare și acoperire a riscurilor.

(4)   Proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului este elaborat utilizându-se formularul din anexa III. Acest raport se completează cu rezumatele punctajelor obținute utilizând tabelul 1 din anexa IV și cu rezumatul evaluării adecvării capitalului obținut utilizând tabelul 2 din anexa IV.

Proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului este elaborat utilizându-se formularul din anexa VII. Acest raport se completează cu rezumatele punctajelor obținute utilizându-se tabelul 1 din anexa VIII și cu rezumatul evaluării lichidității obținut utilizându-se tabelul 2 din anexa VIII.

(5)   În conformitate cu principiul proporționalității, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată se asigură că:

(a)

evaluarea comună reflectă relevanța instituțiilor în cadrul grupului și importanța lor pe piața locală;

(b)

proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului indică modul în care relevanța și importanța au fost luate în considerare.

(6)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite proiectele de rapoarte autorităților competente relevante în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c).

(7)   În funcție de acordul menționat la articolul 4 alineatul (3), autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată poate transmite proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului altor autorități competente și autorităților competente din țări terțe.

Articolul 7

Dialogul referitor la proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și la proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată decide cu privire la forma și sfera dialogului referitor la proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și la proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, purtat cu autoritățile competente relevante.

(2)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante poartă discuții privind reconcilierea propunerilor cantitative incluse în rapoartele SREP individuale și în rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate menționate la articolul 6 alineatul (1) cu propunerile cantitative din proiectul de raport privind evaluarea de risc a grupului și din proiectul de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, după caz.

(3)   Propunerile cantitative menționate la alineatul (2) includ cel puțin următoarele propuneri:

(a)

nivelurile propuse de fonduri proprii pe care un grup de instituții, la nivel consolidat, și toate instituțiile din respectivul grup, la nivel individual, trebuie să le dețină în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(b)

nivelurile propuse ale cerințelor de lichiditate specifice pe care un grup de instituții, la nivel consolidat, și toate instituțiile din respectivul grup, la nivel individual, trebuie să le îndeplinească în conformitate cu articolul 105 din Directiva 2013/36/UE.

Articolul 8

Finalizarea raportului privind evaluarea de risc a grupului și a raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului

(1)   Pe baza dialogului menționat la articolul 7, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată finalizează raportul privind evaluarea de risc a grupului și raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului utilizând formatul și conținutul proiectului de raport privind evaluarea de risc a grupului și al proiectului de raport privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului, menționate la articolul 6. Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată explică orice modificare substanțială introdusă în raportul privind evaluarea de risc a grupului sau în raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului. Modificările reflectă rezultatul dialogului și includ actualizări corespunzătoare ale anexelor la raportul privind evaluarea de risc a grupului sau la raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului.

(2)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite raportul privind evaluarea de risc a grupului și raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului autorităților competente relevante în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (e).

(3)   În conformitate cu articolul 113 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, transmiterea raportului privind evaluarea de risc a grupului autorităților competente relevante declanșează începutul perioadei de patru luni în care trebuie să se ajungă la o decizie comună privind capitalul.

(4)   În conformitate cu articolul 113 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, transmiterea raportului privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului autorităților competente relevante declanșează începutul perioadei de o lună în care trebuie să se ajungă la o decizie comună privind lichiditatea.

(5)   În funcție de acordul menționat la articolul 4 alineatul (3), autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată poate transmite raportul privind evaluarea de risc a grupului și raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului altor autorități competente și autorităților competente din țări terțe.

Articolul 9

Elaborarea contribuțiilor la proiectul de decizie comună privind capitalul și la proiectul de decizie comună privind lichiditatea

(1)   Autoritățile competente transmit contribuțiile lor la proiectul de decizie comună privind capitalul și la proiectul de decizie comună privind lichiditatea autorității responsabile cu supravegherea consolidată în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (f). Contribuțiile se referă la toate instituțiile din cadrul unui grup de instituții care intră în domeniul de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune.

(2)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată contribuie la proiectul de decizie comună privind capitalul. Contribuțiile sale includ următoarele:

(a)

toate instituțiile dintr-un grup, la nivel individual, care sunt autorizate în jurisdicția autorității responsabile cu supravegherea consolidată și care intră în domeniul de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune;

(b)

grupul de instituții, la nivel consolidat.

(3)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată contribuie la proiectul de decizie comună privind lichiditatea. Contribuțiile sale includ următoarele:

(a)

toate instituțiile dintr-un grup, la nivel individual, în cazul în care aceste instituții sunt autorizate în jurisdicția autorității responsabile cu supravegherea consolidată și care intră în domeniul de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune;

(b)

grupul de instituții, la nivel consolidat.

(4)   Contribuțiile la proiectul de decizie comună privind capitalul specifică fiecare dintre elementele menționate la articolul 10.

(5)   Contribuțiile la proiectul de decizie comună privind lichiditatea specifică fiecare dintre elementele menționate la articolul 11.

Articolul 10

Elaborarea proiectului de decizie comună privind capitalul

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată elaborează un proiect deplin motivat de decizie comună privind capitalul, care se referă la un grup și la instituțiile din acest grup. Proiectul de decizie comună privind capitalul specifică fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

denumirea autorității responsabile cu supravegherea consolidată și a autorităților competente implicate în procesului de adoptare a deciziei comune privind capitalul;

(b)

denumirea grupului de instituții și o listă a tuturor instituțiilor din cadrul grupului la care se referă și cărora li se aplică proiectul de decizie comună privind capitalul;

(c)

trimiterile la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile cu privire la elaborarea, finalizarea și punerea în aplicare a deciziilor comune privind capitalul;

(d)

data proiectului de decizie comună privind capitalul și a oricărei actualizări relevante a acestuia;

(e)

concluzia privind aplicarea articolelor 73 și 97 din Directiva 2013/36/UE;

(f)

concluzia privind adecvarea fondurilor proprii deținute de grupul de instituții, la nivel consolidat;

(g)

concluzia privind adecvarea fondurilor proprii deținute de fiecare instituție din grup, la nivel individual;

(h)

concluzia privind nivelul de fonduri proprii pe care trebuie să le dețină fiecare instituție din grup, la nivel individual, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(i)

concluzia privind nivelul de fonduri proprii pe care trebuie să le dețină grupul de instituții, la nivel consolidat, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(j)

informații privind cerințele prudențiale minime care se aplică fiecărei instituții în temeiul articolului 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și al articolelor 103, 129, 130, 131 și 133 din Directiva 2013/36/UE, precum și cu privire la orice alte cerințe, orientări, recomandări sau avertismente prudențiale sau macroprudențiale care sunt relevante;

(k)

data de referință aferentă concluziilor menționate la literele (e)-(i);

(l)

dacă este cazul, calendarul de punere în aplicare a concluziilor menționate la literele (h) și (i).

(2)   Concluzia menționată la alineatul (1) litera (e) specifică fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

evaluarea măsurii în care instituțiile din grup aplică strategii și procese solide, eficiente și complete pentru a evalua, menține și repartiza capitalul intern, precum și a măsurii în care aceste strategii și procese sunt actualizate;

(b)

evaluarea măsurii în care valorile, tipurile și repartizarea capitalului intern sunt adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor la care sunt expuse sau ar putea fi expuse instituțiile din grup;

(c)

evaluarea măsurii în care instituțiile din grup au pus în aplicare dispoziții, strategii, procese și mecanisme corespunzătoare pentru a se conforma tuturor cerințelor prevăzute de Directiva 2013/36/UE și de Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(d)

evaluarea măsurii în care dispozițiile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de instituțiile din grup asigură o bună gestionare și acoperire a riscurilor;

(e)

informații privind aplicarea competențelor și a măsurilor de supraveghere în conformitate cu articolul 102 și cu articolul 104 alineatul (1) literele (b)-(l) din Directiva 2013/36/UE, pentru a remedia deficiențele identificate în temeiul literelor (a)-(d).

(3)   Concluziile menționate la alineatul (1) literele (f) și (g) întrețin legături cu concluzia menționată la alineatul (1) litera (e) și sunt sprijinite de aceasta.

(4)   Concluziile menționate la alineatul (1) literele (h) și (i) îndeplinesc toate cerințele de mai jos:

(a)

sunt exprimate ca valoare, ca procent sau ca o combinație a acestora;

(b)

furnizează detalii privind calitatea fondurilor proprii suplimentare necesare;

(c)

întrețin legături cu concluzia menționată la alineatul (1) litera (e) și sunt sprijinite de aceasta.

(5)   Concluziile privind fiecare instituție din grup, la nivel individual, și grupul de instituții, la nivel consolidat, sunt clar identificabile în documentul care conține proiectul de decizie comună privind capitalul.

(6)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite documentul care conține proiectul de decizie comună privind capitalul autorităților competente relevante în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (g).

Articolul 11

Elaborarea proiectului de decizie comună privind lichiditatea

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată elaborează un proiect deplin motivat de decizie comună privind lichiditatea, care se referă la un grup și la instituțiile din acest grup. Proiectul de decizie comună privind lichiditatea specifică fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

denumirea autorității responsabile cu supravegherea consolidată și a autorităților competente implicate în procesului de adoptare a deciziei comune privind lichiditatea;

(b)

denumirea grupului de instituții și o listă a tuturor instituțiilor din cadrul grupului la care se referă și cărora li se aplică proiectul de decizie comună privind lichiditatea;

(c)

trimiterile la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile cu privire la elaborarea, finalizarea și punerea în aplicare a deciziilor comune privind lichiditatea;

(d)

data proiectului de decizie comună privind lichiditatea și a oricărei actualizări relevante a acestuia;

(e)

concluzia privind adecvarea lichidității pentru grup, la nivel consolidat;

(f)

concluzia privind adecvarea lichidității pentru fiecare instituție care face parte din grup, la nivel individual;

(g)

concluzia cu privire la măsurile luate pentru a aborda aspectele importante și constatările semnificative decurgând din supravegherea lichidității, inclusiv cele referitoare la adecvarea organizației și a tratării riscurilor, după cum prevede articolul 86 din Directiva 2013/36/UE, și cele referitoare la necesitatea impunerii unor cerințe de lichiditate specifice, în conformitate cu articolul 105 din directiva respectivă, pentru fiecare instituție care face parte din grup, la nivel individual, și pentru grup, la nivel consolidat;

(h)

informații cu privire la orice alte cerințe, orientări, recomandări sau avertismente prudențiale sau macroprudențiale care sunt relevante;

(i)

data de referință aferentă concluziilor menționate la literele (e)-(g);

(j)

dacă este cazul, calendarul de punere în aplicare a concluziei menționate la litera (g).

(2)   Concluzia menționată la alineatul (1) literele (e) și (f) specifică fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

evaluarea măsurii în care instituțiile din grup au pus în aplicare strategii, politici, procese și sisteme solide de identificare, măsurare, gestionare și monitorizare a riscului de lichiditate în cadrul unui număr corespunzător de termene;

(b)

evaluarea măsurii în care lichiditatea deținută de instituțiile din grup, la nivel individual, și de grup, la nivel consolidat, oferă o acoperire suficientă a riscurilor de lichiditate;

(c)

evaluarea măsurii în care instituțiile din grup au pus în aplicare dispoziții, strategii, procese și mecanisme corespunzătoare pentru a respecta toate cerințele Directivei 2013/36/UE și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(3)   Concluzia menționată la alineatul (1) litera (g) furnizează detalii privind natura măsurilor luate. În cazul în care aceste măsuri se referă la necesitatea unor cerințe specifice de lichiditate, în conformitate cu articolul 105 din Directiva 2013/36/UE, concluzia furnizează detalii privind modul de articulare a acestor cerințe specifice de lichiditate.

(4)   Concluziile privind fiecare instituție din grup, la nivel individual, și grupul de instituții, la nivel consolidat, sunt clar identificabile în documentul care conține proiectul de decizie comună privind lichiditatea.

(5)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite documentul care conține proiectul de decizie comună privind lichiditatea autorităților competente relevante în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (g).

Articolul 12

Adoptarea deciziei comune privind capitalul și a deciziei comune privind lichiditatea

(1)   În urma dialogului cu autoritățile competente relevante cu privire la proiectul de decizie comună privind capitalul și la proiectul de decizie comună privind lichiditatea, menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (i), autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată revizuiește, dacă este necesar, proiectul de decizie comună privind capitalul și proiectul de decizie comună privind lichiditatea, în vederea finalizării acestor decizii.

(2)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și toate autoritățile competente relevante ajung la un acord cu privire la decizia comună privind capitalul și la decizia comună privind lichiditatea.

(3)   Acordul se confirmă în scris de reprezentanții autorității responsabile cu supravegherea consolidată și ai autorităților competente relevante, care sunt împuterniciți în acest sens în mod corespunzător de către autoritățile competente respective.

Articolul 13

Comunicarea deciziei comune privind capitalul și a deciziei comune privind lichiditatea

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite documentul care conține decizia comună privind capitalul și documentul care conține decizia comună privind lichiditatea organului de conducere al instituției-mamă din UE în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (k). Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată confirmă această transmitere autorităților competente relevante.

(2)   Autoritățile competente relevante dintr-un stat membru pun la dispoziția organelor de conducere ale instituțiilor autorizate în acel stat membru părțile respective, relevante pentru fiecare dintre aceste instituții, din documentul care conține decizia comună privind capitalul și din documentul care conține decizia comună privind lichiditatea, în timp util și, în orice caz, până la termenul limită specificat în calendarul de adoptare a deciziei comune, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (k).

(3)   Dacă este cazul, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată poartă discuții cu instituția-mamă din UE în privința documentului care conține decizia comună privind capitalul și a documentului care conține decizia comună privind lichiditatea, pentru a explica detaliile deciziilor și punerea lor în aplicare.

(4)   Dacă este cazul, autoritățile competente relevante dintr-un stat membru poartă discuții cu instituțiile al căror sediu este stabilit în acel stat membru în privința părților respective, relevante pentru fiecare dintre aceste instituții, din documentul care conține decizia comună privind capitalul și din documentul care conține decizia comună privind lichiditatea, pentru a explica detaliile deciziilor și punerea lor în aplicare.

Articolul 14

Monitorizarea punerii în aplicare a deciziei comune privind capitalul și a deciziei comune privind lichiditatea

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată comunică rezultatul discuțiilor menționate la articolul 13 alineatul (3) autorităților competente relevante, în cazul în care este necesar ca o instituție-mamă din UE să întreprindă oricare dintre următoarele acțiuni:

(a)

să îndeplinească, la nivel individual sau consolidat, cerințe de fonduri proprii suplimentare, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE,

(b)

să abordeze, la nivel individual sau consolidat, aspecte importante sau constatări semnificative decurgând din supravegherea lichidității sau să îndeplinească cerințe de lichiditate specifice, în conformitate cu articolul 105 din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Autoritățile competente relevante dintr-un stat membru comunică rezultatul discuțiilor menționate la articolul 13 alineatul (4) autorității responsabile cu supravegherea consolidată, în cazul în care este necesar ca o instituție autorizată în acel stat membru să întreprindă oricare dintre următoarele acțiuni:

(a)

să îndeplinească, la nivel individual, cerințe de fonduri proprii suplimentare, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(b)

să abordeze, la nivel individual, aspecte importante sau constatări semnificative decurgând din supravegherea lichidității sau să îndeplinească cerințe de lichiditate specifice, în conformitate cu articolul 105 din Directiva 2013/36/UE.

(3)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite rezultatul discuțiilor menționate la alineatul (2) celorlalte autorități competente relevante.

(4)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante monitorizează punerea în aplicare a deciziilor comune privind capitalul și a deciziilor comune privind lichiditatea care sunt relevante pentru fiecare instituție din grup care intră, respectiv, sub responsabilitatea lor.

CAPITOLUL III

DEZACORDURI ȘI DECIZII LUATE ÎN ABSENȚA UNEI DECIZII COMUNE

Articolul 15

Procesul decizional în absența unei decizii comune

(1)   În absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea între autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante, în termenele menționate la articolul 8 alineatul (3) sau, respectiv, la articolul 8 alineatul (4), deciziile menționate la articolul 113 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE se confirmă în scris și se iau până la cea mai recentă dintre următoarele date:

(a)

o lună de la expirarea termenului menționat la articolul 8 alineatul (3) sau la articolul 8 alineatul (4), după caz;

(b)

o lună de la furnizarea de consultanță de către ABE în urma unei cereri de consultare în temeiul articolului 113 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2013/36/UE;

(c)

o lună de la orice decizie luată de ABE în conformitate cu articolul 113 alineatul (3) primul sau al doilea paragraf din Directiva 2013/36/UE sau orice altă dată stabilită de ABE într-o astfel de decizie.

(2)   Autoritățile competente relevante comunică autorității responsabile cu supravegherea consolidată deciziile pe care le-au luat la nivel individual, în absența unei decizii comune.

(3)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată include deciziile menționate la alineatul (2), împreună cu propriile decizii luate la nivel individual și la nivel consolidat, într-un document unic pe care îl pune la dispoziția tuturor autorităților competente relevante.

(4)   În cazul în care a fost consultată ABE, documentul menționat la alineatul (3) include o explicație pentru orice abatere de la recomandările ABE.

Articolul 16

Elaborarea deciziilor privind capitalul care au fost luate în absența unei decizii comune privind capitalul

(1)   O decizie privind capitalul care a fost luată în absența unei decizii comune privind capitalul este prezentată într-un document care conține toate următoarele elemente:

(a)

denumirea autorității responsabile cu supravegherea consolidată sau a autorității competente relevante care adoptă decizia privind capitalul;

(b)

denumirea grupului de instituții sau a instituției din grup la care se referă și căreia i se aplică decizia privind capitalul;

(c)

trimiterile la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile cu privire la elaborarea, finalizarea și punerea în aplicare a deciziilor privind capitalul;

(d)

data deciziei privind capitalul;

(e)

concluzia privind aplicarea articolelor 73 și 97 din Directiva 2013/36/UE;

(f)

pentru deciziile privind capitalul care au fost luate pe bază consolidată, concluzia privind adecvarea fondurilor proprii deținute de grupul de instituții, la nivel consolidat;

(g)

pentru deciziile privind capitalul care au fost luate pe bază individuală, concluzia privind adecvarea fondurilor proprii deținute de instituția relevantă, la nivel individual;

(h)

pentru deciziile privind capitalul care au fost luate pe bază consolidată, concluzia privind nivelul de fonduri proprii pe care trebuie să le dețină grupul de instituții, la nivel consolidat, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(i)

pentru deciziile privind capitalul care au fost luate pe bază individuală, concluzia privind nivelul de fonduri proprii pe care trebuie să le dețină instituția relevantă, la nivel individual, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/36/UE;

(j)

informații privind cerințele prudențiale minime care se aplică instituțiilor relevante în temeiul articolului 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și al articolelor 103, 129, 130, 131 și 133 din Directiva 2013/36/UE, precum și cu privire la orice alte cerințe, orientări, recomandări sau avertismente prudențiale sau macroprudențiale care sunt relevante;

(k)

data de referință aferentă concluziilor menționate la literele (e)-(i);

(l)

dacă este cazul, descrierea modului în care se ține cont de evaluarea riscului, de opiniile și de rezervele exprimate de celelalte autorități competente relevante sau de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată;

(m)

dacă este cazul, calendarul de punere în aplicare a concluziilor menționate la literele (h) și (i).

(2)   Deciziile privind capitalul care au fost luate, la nivel individual sau consolidat, în absența unei decizii comune privind capitalul îndeplinesc, dacă este cazul, cerințele stabilite la articolul 10 alineatele (2)-(4).

Articolul 17

Elaborarea deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind lichiditatea

(1)   O decizie privind lichiditatea luată în absența unei decizii comune privind lichiditatea este prezentată într-un document care conține toate următoarele elemente:

(a)

denumirea autorității responsabile cu supravegherea consolidată sau a autorității competente relevante care adoptă decizia privind lichiditatea;

(b)

denumirea grupului de instituții sau a instituției din grup la care se referă și căreia i se aplică decizia privind lichiditatea;

(c)

trimiterile la legislația Uniunii și la legislația națională aplicabile cu privire la elaborarea, finalizarea și punerea în aplicare a deciziilor privind lichiditatea;

(d)

data deciziei privind lichiditatea;

(e)

pentru deciziile privind lichiditatea luate pe bază consolidată, concluzia privind adecvarea lichidității pentru grupul de instituții, la nivel consolidat;

(f)

pentru deciziile privind lichiditatea luate pe bază individuală, concluzia privind adecvarea lichidității pentru instituția relevantă, la nivel individual;

(g)

pentru deciziile privind lichiditatea luate pe bază consolidată, concluzia cu privire la măsurile luate pentru a se aborda aspectele importante și constatările semnificative care decurg din supravegherea lichidității, inclusiv cele referitoare la adecvarea organizației și la tratarea riscurilor, după cum prevede articolul 86 din Directiva 2013/36/UE, precum și cele referitoare la necesitatea de a se impune cerințe de lichiditate specifice, în conformitate cu articolul 105 din directiva respectivă, pentru grup, la nivel consolidat;

(h)

pentru deciziile privind lichiditatea luate pe bază individuală, concluzia cu privire la măsurile luate pentru a se aborda aspectele importante și constatările semnificative care decurg din supravegherea lichidității, inclusiv cele referitoare la adecvarea organizației și tratarea riscurilor, după cum prevede articolul 86 din Directiva 2013/36/UE, precum și cele referitoare la necesitatea de a se impune cerințe de lichiditate specifice pentru instituția relevantă, la nivel individual, în conformitate cu articolul 105 din directiva respectivă;

(i)

data de referință aferentă concluziilor menționate la literele (e)-(h);

(j)

informații cu privire la orice alte cerințe, orientări, recomandări sau avertismente prudențiale sau macroprudențiale care sunt relevante;

(k)

dacă este cazul, o descriere a modului în care se ține cont de evaluarea riscului, de opiniile și de rezervele exprimate de celelalte autorități competente relevante sau de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată;

(l)

dacă este cazul, calendarul de punere în aplicare a concluziilor menționate la literele (g)-(h).

(2)   Deciziile privind lichiditatea luate, la nivel individual sau consolidat, în absența unei decizii comune privind lichiditatea îndeplinesc, dacă este cazul, cerințele stabilite la articolul 11 alineatele (2) și (3).

Articolul 18

Comunicarea deciziilor privind capitalul și a deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea

(1)   Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată prezintă documentul care conține decizia, menționat la articolul 15 alineatul (3), organului de conducere al instituției-mamă din UE.

(2)   Autoritățile competente relevante dintr-un stat membru pun la dispoziția organelor de conducere ale instituțiilor autorizate în acel stat membru părțile respective, relevante pentru fiecare dintre aceste instituții, din documentul care conține decizia, menționat la alineatul (1).

(3)   Dacă este cazul, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată poartă discuții cu instituția-mamă din UE în privința documentului care conține decizia, pentru a explica detaliile și punerea în aplicare a deciziilor privind capitalul sau a deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea.

(4)   Dacă este cazul, autoritățile competente relevante dintr-un stat membru poartă discuții cu instituțiile al căror sediu este stabilit în acel stat membru în privința părților respective, relevante pentru fiecare dintre aceste instituții, din documentul care conține decizia, pentru a explica detaliile și punerea în aplicare a deciziilor privind capitalul sau a deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea.

Articolul 19

Monitorizarea punerii în aplicare a deciziilor privind capitalul și a deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea

Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritățile competente relevante monitorizează punerea în aplicare a deciziilor privind capitalul și a deciziilor privind lichiditatea luate în absența unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea și care sunt relevante pentru fiecare instituție din grup care intră, respectiv, sub responsabilitatea lor.

CAPITOLUL IV

ACTUALIZAREA ȘI ACTUALIZAREA EXTRAORDINARĂ A DECIZIILOR COMUNE ȘI A DECIZIILOR LUATE ÎN ABSENȚA UNEI DECIZII COMUNE

Articolul 20

Actualizarea extraordinară a deciziilor comune

(1)   În cazul în care se transmite o cerere în vederea actualizării extraordinare a unei decizii comune privind capitalul sau a unei decizii comune privind lichiditatea de către autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată sau de către o autoritate competentă relevantă, în conformitate cu articolul 113 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată comunică cererea respectivă tuturor autorităților competente relevante. Actualizarea extraordinară se desfășoară conform procesului prevăzut la articolele 9-14.

(2)   În cazul în care o autoritate competentă relevantă solicită actualizarea pe o bază bilaterală, împreună cu autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată, a unei decizii comune referitoare la o instituție diferită de o instituție-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE sau o societate financiară holding mixtămamă din UE, cererea se face în scris și se motivează pe deplin.

Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată transmite cererea menționată la primul paragraf tuturor autorităților competente relevante. Cererea include un documentul care conține un proiect de decizie comună privind capitalul, care respectă cerințele prevăzute la articolul 10, sau un proiect de decizie comună privind lichiditatea, care respectă cerințele prevăzute la articolul 11. Autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată stabilește un termen limită, astfel încât autoritățile competente relevante să poată stabili dacă actualizarea ar trebui abordată pe o bază bilaterală.

În cazul în care, în termenul stabilit, niciuna dintre autoritățile competente relevante nu solicită abordarea actualizării pe o bază non-bilaterală, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată și autoritatea competentă relevantă care a solicitat actualizarea extraordinară contribuie și ajung, pe o bază bilaterală, la un acord privind decizia comună.

(3)   În cazul în care o autoritate competentă relevantă nu dorește să prezinte o contribuție la decizia comună actualizată, în conformitate cu articolul 9, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată elaborează decizia comună actualizată pe baza celor mai recente contribuții la documentul care conține decizia comună, primite de la autoritatea competentă relevantă.

Articolul 21

Actualizarea anuală și extraordinară a deciziilor luate în absența unei decizii comune

(1)   Actualizarea anuală a deciziilor luate în absența unei decizii comune urmează etapele prevăzute la articolul 3 alineatul (2), în măsura în care fiecare etapă este relevantă pentru aplicarea articolul 97 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE.

(2)   Actualizarea extraordinară a deciziilor luate în absența unei decizii comune, în conformitate cu articolul 113 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE, se desfășoară conform procesului prevăzut la articolele 9-14.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului european și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).


ANEXA I

FORMULAR DE RAPORT SREP

Raportul SREP este completat cu rezumate ale punctajelor obținute (tabelul 1) și de evaluarea adecvării capitalului (tabelul 2).

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

FORMULAR DE RAPORT SREP

Tabelul 1.

Rezumatul punctajelor obținute

Image

Tabelul 2.

Rezumatul evaluării adecvării capitalului

Image

Image


ANEXA III

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA DE RISC A GRUPULUI

Raportul privind evaluarea de risc a grupului include ca anexe toate rapoartele SREP prezentate de către autoritățile competente relevante. Raportul privind evaluarea de risc a grupului ar trebui să fie completat cu rezumate ale punctajelor obținute (tabelul 1) și cu evaluarea adecvării capitalului (tabelul 2).

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA IV

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA DE RISC A GRUPULUI

Tabelul 1.

Rezumatul punctajelor obținute

Image

Tabelul 2.

Rezumatul evaluării adecvării capitalului

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA V

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA RISCULUI DE LICHIDITATE

Raportul privind evaluarea riscului de lichiditate este completat cu rezumatul punctajelor obținute (tabelul 1) și cu evaluarea globală a lichidității (tabelul 2).

Image

Image


ANEXA VI

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA RISCULUI DE LICHIDITATE

Tabelul 1.

Rezumatul punctajelor obținute

Image

Tabelul 2.

Rezumatul evaluării adecvării capitalului

Image


ANEXA VII

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA RISCULUI DE LICHIDITATE AL GRUPULUI

Raportul privind evaluarea riscului de lichiditate al grupului include ca anexe toate rapoartele privind evaluarea riscului de lichiditate prezentate de către autoritățile competente relevante. Raportul privind evaluarea riscurilor de grup este completat cu rezumate ale punctajelor obținute (tabelul 1) și cu evaluarea adecvării lichidității (tabelul 2).

Image

Image


ANEXA VIII

FORMULAR DE RAPORT PRIVIND EVALUAREA RISCULUI DE LICHIDITATE AL GRUPULUI

Tabelul 1.

Rezumatul punctajelor obținute

Image

Tabelul 2.

Rezumatul evaluării adecvării lichidității

Image

Image