14.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 175/9


REGULAMENTUL (UE) NR. 634/2014 AL COMISIEI

din 13 iunie 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Interpretarea 21 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 20 mai 2013, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate a publicat Interpretarea 21 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRIC) Cotizații.

(3)

În aplicarea Standardului Internațional de Contabilitate 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente s-au dezvoltat diferite practici în ceea ce privește momentul în care o entitate recunoaște o datorie de a plăti o cotizație.

(4)

Obiectivul Interpretării IFRIC 21 este de a oferi orientări cu privire la tratamentul contabil adecvat aplicabil cotizațiilor care intră sub incidența Standardului Internațional de Contabilitate 37, în vederea îmbunătățirii comparabilității situațiilor financiare pentru utilizatori.

(5)

Consultarea Grupului de experți tehnici din cadrul Grupului consultativ european pentru raportări financiare confirmă faptul că Interpretarea IFRIC 21 îndeplinește criteriile tehnice pentru adoptare stabilite la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(6)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se introduce Interpretarea IFRIC 21 Cotizații astfel cum se indică în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate trebuie să aplice Interpretarea IFRIC 21 Cotizații cel mai târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la 17 iunie 2014 sau după această dată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE

IFRIC 21   Interpretarea IFRIC 21 Cotizații  (1)

REFERINȚE

IAS 1

Prezentarea situațiilor financiare

IAS 8

Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori

IAS 12

Impozitul pe profit

IAS 20

Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală

IAS 24

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate

IAS 34

Raportare financiară interimară

IAS 37

Provizioane, datorii contingente și active contingente

IFRIC 6

Datorii care decurg din participarea pe o piață specifică — deșeuri ale echipamentelor electrice și electronice

CONTEXT

1.

Un guvern poate impune unei entități plata unei cotizații. Comitetul pentru interpretări al IFRS a primit cereri pentru a oferi îndrumări în ceea ce privește înregistrarea contabilă a cotizațiilor în situațiile financiare ale entității care plătește cotizația. Întrebarea se referă la momentul în care trebuie recunoscută o datorie de a plăti o cotizație care este contabilizată în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente.

DOMENIUL DE APLICARE

2.

Prezenta interpretare se referă la contabilizarea unei datorii de a plăti o cotizație în cazul în care datoria respectivă intră în domeniul de aplicare al IAS 37. Interpretarea se referă, de asemenea, la contabilizarea unei datorii de a plăti o cotizație ale cărei scadență și valoare sunt sigure.

3.

Prezenta interpretare nu se referă la contabilizarea costurilor generate de recunoașterea unei datorii de a plăti o cotizație. Entitățile ar trebui să aplice alte standarde pentru a stabili dacă recunoașterea unei datorii de a plăti o cotizație dă naștere unui activ sau unei cheltuieli.

4.

În sensul prezentei interpretări, o cotizație este o ieșire de resurse reprezentând beneficii economice care este impusă entităților de guverne potrivit legislației (și anume, legi și/sau reglementări), cu excepția:

(a)

ieșirilor de resurse care intră în domeniul de aplicare al altor standarde (cum ar fi impozitul pe profit care intră în domeniul de aplicare al IAS 12 Impozitul pe profit); și

(b)

amenzilor sau altor penalități impuse pentru încălcarea legislației.

„Guvernul” se referă la guvernul propriu-zis, la agențiile guvernamentale și la alte organisme similare de la nivel local, național sau internațional.

5.

O plată efectuată de o entitate pentru achiziționarea unui activ sau pentru prestarea de servicii în temeiul unui acord contractual cu un guvern nu corespunde definiției unei cotizații.

6.

O entitate nu este obligată să aplice prezenta interpretare în cazul datoriilor care rezultă din schemele de comercializare a certificatelor de emisii.

ASPECTE DISCUTATE

7.

Pentru a clarifica contabilizarea unei datorii de a plăti o cotizație, prezenta interpretare abordează următoarele aspecte:

(a)

care este evenimentul care obligă ce generează recunoașterea unei datorii de a plăti o cotizație?

(b)

obligația economică de a continua activitatea în perioada viitoare creează o obligație implicită de a plăti o cotizație care va fi declanșată de continuarea activității în perioada viitoare respectivă?

(c)

ipoteza continuității activității implică faptul că o entitate are obligația curentă de a plăti o cotizație care va fi declanșată de continuarea activității într-o perioadă viitoare?

(d)

recunoașterea unei datorii de a plăti o cotizație apare într-un anumit moment sau, în anumite condiții, aceasta apare în timp, în mod progresiv?

(e)

care este evenimentul care obligă ce dă naștere recunoașterii unei datorii de a plăti o cotizație care este declanșată în cazul în care se atinge un prag minim?

(f)

principiile de recunoaștere a unei datorii de a plăti o cotizație în situațiile financiare anuale și în raportul financiar interimar sunt identice?

CONSENS

8.

Evenimentul care obligă ce dă naștere unei datorii de a plăti o cotizație este activitatea care declanșează plata cotizației, astfel cum a fost identificată prin legislație. De exemplu, în cazul în care activitatea care declanșează plata cotizației este generarea de venituri în perioada curentă, iar calculul cotizației respective se bazează pe veniturile generate într-o perioadă precedentă, în cazul cotizației respective evenimentul care obligă este generarea de venituri în perioada curentă. Generarea de venituri în perioada precedentă este necesară, dar nu suficientă pentru a crea o obligație curentă.

9.

O entitate nu are o obligație implicită de a plăti o cotizație care va fi declanșată de continuarea activității într-o perioadă viitoare ca urmare a faptului că entitatea este obligată din punct de vedere economic să își continue activitatea în perioada viitoare respectivă.

10.

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu ipoteza continuității activității nu implică faptul că o entitate are o obligație curentă de a plăti o cotizație care va fi declanșată de continuarea activității într-o perioadă viitoare.

11.

Datoria de a plăti o cotizație este recunoscută în mod progresiv în cazul în care evenimentul care obligă are loc pe parcursul unei perioade de timp (și anume, în cazul în care activitatea care declanșează plata cotizației, astfel cum a fost identificată în legislație, are loc pe parcursul unei perioade de timp). De exemplu, în cazul în care evenimentul care obligă este generarea de venituri pe parcursul unei perioade de timp, datoria corespunzătoare este recunoscută pe măsură ce entitatea generează venituri.

12.

În cazul în care o obligație de a plăti o cotizație este declanșată atunci când se atinge un prag minim, contabilizarea datoriei care rezultă din obligația respectivă trebuie să respecte principiile prevăzute la punctele 8-14 din prezenta interpretare (în special, la punctele 8 și 11). De exemplu, în cazul în care evenimentul care obligă este atingerea unui prag minim de activitate (de exemplu, o sumă minimă de venituri sau de vânzări generate sau de rezultate obținute), datoria corespunzătoare este recunoscută în momentul în care se atinge pragul minim de activitate.

13.

O entitate trebuie să aplice aceleași principii pentru recunoașterea în raportul financiar interimar ca și cele aplicate pentru recunoașterea în situațiile financiare anuale. Prin urmare, în raportul financiar interimar, o datorie de a plăti o cotizație:

(a)

nu trebuie recunoscută în cazul în care nu există o obligație curentă de a plăti cotizația respectivă la sfârșitul perioadei de raportare interimare; și

(b)

trebuie recunoscută în cazul în care există o obligație curentă de a plăti cotizația respectivă la sfârșitul perioadei de raportare interimare.

14.

O entitate trebuie să recunoască un activ dacă a plătit în avans a cotizație, dar nu are încă o obligație curentă de a plăti cotizația respectivă.


(1)  „Se permite reproducerea în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere în scopul uzului personal sau în alte scopuri legitime. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul IASB www.iasb.org”.

Apendicele A

Data intrării în vigoare și tranziția

Prezenta anexă este parte integrantă a interpretării și are aceeași valoare ca și celelalte părți ale interpretării.

A1

O entitate trebuie să aplice prezenta interpretare pentru perioade anuale care încep la 1 ianuarie 2014 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. În cazul în care o entitate aplică prezenta interpretare pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

A2

Modificările politicilor contabile care rezultă din aplicarea inițială a prezentei interpretări trebuie să fie contabilizate retroactiv, în conformitate cu IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori.