20.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 148/17


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 526/2014 AL COMISIEI

din 12 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 din 26 iunie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 383 alineatul (7) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Aplicarea metodei avansate în cazul stabilirii cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (CVA) poate implica contrapărți pentru care marja instrumentului de tipul credit default swap nu este disponibilă. În această situație, instituțiile ar trebui să utilizeze o marjă care este adecvată, ținând seama de ratingul, domeniul de activitate și regiunea contrapărții (”marja aproximativă”) în conformitate cu articolul 383 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2)

Normele privind stabilirea marjei aproximative pentru riscul CVA ar trebui să prevadă utilizarea unor ample categorii de rating, domenii de activitate și regiuni și ar trebui să ofere instituțiilor flexibilitatea necesară pentru a stabili cea mai adecvată marjă aproximativă pe baza opiniilor profesionale.

(3)

Atunci când se precizează mai detaliat modul în care ar trebui luate în considerare atributele legate de rating, domeniu de activitate și regiune ale emitenților unici de către instituții în momentul în care estimează o marjă aproximativă adecvată pentru determinarea cerințelor de fonduri proprii, conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ar trebui să se stabilească norme pentru luarea în considerare a acelor atribute prin trimitere la categoriile minime pentru fiecare atribut, pentru a se asigura aplicarea armonizată a acestor condiții.

(4)

În plus, în cazul emitenților unici, dacă există o legătură, de exemplu, între o administrație regională sau o autoritate locală și o entitate suverană ar trebui să fie posibil să se estimeze o marjă aproximativă adecvată pe baza marjei de credit a emitentului unic, în cazul în care acest lucru duce la o estimare mai adecvată.

(5)

Pentru a conduce la un calcul adecvat al cerinței privind riscul CVA, ar trebui stabilită o marjă aproximativă utilizând datele care au fost observate pe o piață lichidă, iar ipotezele legate de date, precum interpolarea și extrapolarea datelor referitoare la diferite tendințe, ar trebui să fie solide din punct de vedere conceptual.

(6)

Pentru a asigura convergența practicilor între instituții și pentru a evita inconsecvențele, având în vedere că probabilitățile de nerambursare implicite („PD”), marjele instrumentelor de tipul credit default swap („CDS”) și pierderea în caz de nerambursare („LGD”) constituie o ecuație cu două variabile necunoscute și că pe piață există convenția de a utiliza o valoare fixă pentru LGD în vederea derivării PD implicite pe baza marjelor de piață, instituțiile ar trebui să utilizeze o valoare pentru „LGDMKT” care este consecventă cu LGD fixă utilizată în mod obișnuit de participanții de pe piață pentru stabilirea probabilităților de nerambursare implicite pe baza marjelor de credit tranzacționate lichide care au fost utilizate pentru a determina marja de credit aproximativă pentru contrapartea în cauză.

(7)

În scopul aprobării utilizării metodei avansate CVA pentru un număr limitat de portofolii mai mici, este adecvat să se considerare un portofoliu ca fiind un set de compensare, astfel cum este definit la articolul 272 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, numărul de tranzacții neincluse în metoda modelului intern (MMI) care fac obiectul cerinței privind riscul CVA și dimensiunea seturilor de compensare neincluse în MMI care fac obiectul cerinței privind riscul CVA, iar acestea să fie limitate ca procent din numărul total al tranzacțiilor care fac obiectul cerinței privind riscul CVA și ca procent din dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare care fac obiectul calculului cerinței privind riscul CVA, pentru a se ține seama de diferitele dimensiuni ale instituțiilor.

(8)

Pentru a atenua eventualele discontinuități în utilizarea metodei avansate CVA pentru un număr limitat de portofolii mai mici, utilizarea metodei avansate CVA ar trebui să înceteze numai atunci când nu s-au respectat limitele cantitative timp de două trimestre consecutive.

(9)

În plus, pentru a permite autorităților competente să își îndeplinească sarcinile de supraveghere în mod eficient, acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a cunoaște situațiile în care nu mai este întrunită cerința privind numărul limitat de portofolii mai mici. Așadar, în aceste situații, instituțiile ar trebui să notifice autoritățile competente.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană.

(11)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (1),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Stabilirea unei marje aproximative adecvate

(1)   Marja aproximativă pentru o anumită contraparte se consideră adecvată ținând seama de ratingul, domeniul de activitate și regiunea contrapărții în conformitate cu articolul 383 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

marja aproximativă a fost stabilită luând în considerare toate atributele legate de rating, domeniu de activitate și regiune ale contrapărții, astfel cum se specifică la literele (b), (c) și (d);

(b)

atributul de rating a fost stabilit luând în considerare utilizarea unei ierarhii prestabilite de surse de ratinguri interne și externe. Ratingurile sunt puse în corespondență cu gradul de calitate a creditului, conform articolului 384 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. În cazurile în care sunt disponibile mai multe ratinguri externe, punerea în corespondență a acestora cu gradele de calitate a creditelor urmează abordarea pentru evaluările multiple ale creditului, prezentată la articolul 138 din regulamentul menționat anterior;

(c)

atributul legat de domeniul de activitate a fost definit luând în considerare cel puțin următoarele categorii:

(i)

sectorul public;

(ii)

sectorul financiar;

(iii)

altele;

(d)

atributul legat de regiune a fost definit luând în considerare cel puțin următoarele categorii:

(i)

Europa;

(ii)

America de Nord;

(iii)

Asia;

(iv)

restul lumii;

(e)

marja aproximativă reflectă în mod reprezentativ marjele instrumentelor de tipul credit default swap și marjele altor instrumente de risc de credit tranzacționate și lichide, corespunzând combinației relevante de categorii aplicabile și îndeplinind criteriile de calitate a datelor prevăzute la alineatul (3);

(f)

adecvarea aproximării se stabilește prin trimitere la volatilitatea marjei, mai degrabă decât la nivelul acesteia.

(2)   În procesul de analizare a atributelor legate de rating, domeniu de activitate și regiune ale contrapărții, în conformitate cu alineatul (1), estimarea marjei aproximative este considerată adecvată pentru o administrație regională sau o autoritate locală pe baza marjei de credit a emitentului suveran relevant în cazul în care este întrunită oricare dintre condițiile de mai jos:

(a)

administrația regională sau autoritatea locală și entitatea suverană au aceleași ratinguri;

(b)

nu există un rating pentru administrația regională sau autoritatea locală.

(3)   Toate datele de intrare folosite la determinarea unei marje aproximative se bazează pe date fiabile observabile pe o piață lichidă bidirecțională, conform articolului 338 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Trebuie să existe date suficiente pentru a genera marje aproximative pentru toate tendințele relevante și pentru perioadele istorice la care se face referire la articolul 383 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior.

Articolul 2

Identificarea LGDMKT

Pentru a identifica pierderea în caz de nerambursare de către o contraparte (LGDMKT) în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA în conformitate cu metoda avansată pentru o contraparte care necesită utilizarea unei marje aproximative, instituțiile utilizează o valoare pentru LGDMKT care este consecventă cu LGD fixă utilizată de obicei de participanții de pe piață pentru stabilirea probabilităților de nerambursare implicite pe baza marjelor de piață care au fost utilizate pentru a determina marja aproximativă pentru contrapartea în cauză, în conformitate cu articolul 1.

Articolul 3

Limite cantitative privind numărul și dimensiunea portofoliilor eligibile

(1)   Pentru a îndeplini criteriul unui număr limitat de portofolii mai mici menționat la articolul 383 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, toate condițiile următoare trebuie întrunite:

(a)

numărul tuturor tranzacțiilor neincluse în MMI care fac obiectul cerinței privind riscul CVA nu depășește 15 % din numărul total al tranzacțiilor care fac obiectul cerinței privind riscul CVA;

(b)

dimensiunea fiecărui set de compensare individual neinclus în MMI care face obiectul cerinței privind riscul CVA nu depășește 1 % din dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare care fac obiectul cerinței privind riscul CVA;

(c)

dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare neincluse în MMI care fac obiectul cerinței privind riscul CVA nu depășește 10 % din dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare care fac obiectul cerinței privind riscul CVA.

(2)   În sensul alineatului (1) literele (b) și (c), dimensiunea unui set de compensare este expunerea la nerambursare a setului de compensare, calculată utilizând metoda marcării la piață prevăzută la articolul 274 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ținând cont de efectele compensării, în conformitate cu articolul 298 din regulamentul menționat anterior, dar nu de efectele garanțiilor reale.

(3)   În sensul alineatului (1), o instituție calculează, pentru fiecare trimestru, media aritmetică a valorilor observate cel puțin o dată pe lună ale următoarelor rate:

(a)

numărul de tranzacții neincluse în MMI raportat la numărul total de tranzacții;

(b)

dimensiunea individuală a celui mai mare set de compensare neinclus în MMI raportat la dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare; și

(c)

dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare neincluse în MMI raportat la dimensiunea totală a tuturor seturilor de compensare.

(4)   În cazul în care criteriul menționat la alineatul (1) nu este îndeplinit pentru cele două calcule consecutive menționate la alineatul (3), instituția utilizează metoda standardizată prezentată la articolul 384 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul CVA pentru toate seturile de compensare neincluse în MMI și notifică autoritățile competente.

(5)   Condițiile prevăzute la alineatul (1) se aplică pe bază individuală, subconsolidată sau consolidată, în funcție de domeniul de aplicare al aprobării de a utiliza metoda modelului intern prevăzută la articolul 283 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).