13.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 479/2014 AL CONSILIULUI

din 12 mai 2014

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 560/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 560/2005 al Consiliului din 12 aprilie 2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Coasta de Fildeș (1), în special articolul 11a alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 12 aprilie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(2)

Consiliul a efectuat o revizuire a listei din anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005, în conformitate cu articolul 11a alineatul (6) din regulamentul menționat.

(3)

Consiliul a stabilit că nu mai există motive pentru menținerea unei persoane pe lista prevăzută în anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005.

(4)

În plus, informațiile referitoare la două persoane de pe lista din anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 ar trebui actualizate.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 560/2005 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 95, 14.4.2005, p. 1.


ANEXĂ

Anexa IA la Regulamentul (CE) nr. 560/2005 se modifică după cum urmează:

I.

Rubrica referitoare la persoana indicată mai jos se înlocuiește cu următorul text:

 

Nume (și eventualele pseudonime)

Informații de identificare

Motivele desemnării

4.

Marcel Gossio

Născut la 18 februarie 1951 la Adjamé.

Număr de pașaport: 08AA14345 (se prezumă că a expirat la 6 octombrie 2013)

Mandat de arestare internațional pe numele său. Implicat în deturnarea de fonduri publice și în finanțarea și înarmarea milițiilor.

Personaj-cheie al finanțării clanului Gbagbo și al milițiilor. Gossio este, de asemenea, un personaj central în cadrul traficului ilicit de arme.

Fondurile considerabile pe care le-a deturnat, precum și cunoașterea de către acesta a rețelelor ilegale de armament fac ca Marcel Gossio să constituie în continuare un risc pentru stabilitatea și securitatea din Côte d'Ivoire.

II.

Rubrica referitoare la persoana indicată mai jos se redenumește după cum urmează:

„Justin Koné Katina” se înlocuiește cu „Justin Koné Katinan”.

III.

Rubrica referitoare la persoana indicată mai jos se elimină:

Oulaï Delafosse.