13.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 478/2014 AL CONSILIULUI

din 12 mai 2014

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului (2) impune un embargo general privind acordarea de consiliere tehnică, asistență, instruire, finanțare și asistență financiară în legătură cu activități militare oricărei persoane, entități sau organism din Somalia.

(2)

La 5 martie 2014, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția Consiliului de securitate al ONU (RCSONU) 2142 (2014) care a confirmat embargoul asupra armelor impus Somaliei și a reînnoit, până la 25 octombrie 2014, dispoziția conform căreia embargoul asupra armelor nu se aplică livrărilor de arme, muniții sau echipamente militare sau acordării de consiliere, asistență sau instruire destinate exclusiv să dezvolte forțele de securitate ale Guvernului Federal din Somalia pentru a asigura securitatea poporului somalez, cu excepția situațiilor care au legătură cu livrările anumitor articole, astfel cum au fost stabilite în anexa la RCSONU 2111 (2013), care necesită aprobarea prealabilă de către Comitetul de sancțiuni instituit în temeiul RCSONU 751 (1992).

(3)

RCSONU 2142 (2014) modifică, de asemenea, cerințele de notificare în legătură cu livrările de arme, muniții sau echipamente militare sau acordarea de consiliere, asistență sau instruire forțelor de securitate somaleze, precum și pentru procedura de derogare în legătură cu livrările anumitor articole stabilite în anexa la RCSONU 2111 (2013).

(4)

La 12 mai 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/270/PESC (3) de modificare a Deciziei 2010/231/PESC, în conformitate cu RCSONU 2142 (2014).Unele dintre aceste modificări intră sub incidența tratatului și, în consecință, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici în toate statele membre.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 147/2003 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 147/2003 se modifică după cum urmează:

La articolul 2a, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

acordarea de finanțare, asistență financiară, consiliere tehnică, asistență sau instruire în legătură cu activități militare, cu excepția articolelor prevăzute în anexa III, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(i)

autoritatea competentă în cauză a stabilit că acest tip de finanțare, asistență financiară, consiliere tehnică, asistență sau instruire este destinat exclusiv să dezvolte forțele de securitate ale Guvernului Federal al Somaliei, pentru a asigura securitatea poporului somalez; și

(ii)

Guvernul Federal al Somaliei sau statul membru care acordă finanțare, asistență financiară, consiliere tehnică, asistență sau instruire transmite comitetului instituit la punctul 11 din RCSONU 751 (1992) o notificare cu cel puțin cinci zile înainte de acordarea acestui tip de finanțare, asistență financiară, consiliere tehnică, asistență sau instruire destinat exclusiv să dezvolte forțele de securitate ale Guvernului Federal al Somaliei pentru a asigura securitatea poporului somalez, în conformitate cu punctele 3 și 4 din RCSONU 2142 (2014) și cu punctul 16 din RCSONU 211 (2013);”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 mai 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 105, 27.4.2010, p. 17.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 147/2003 al Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia (JO L 24, 29.1.2003, p. 2).

(3)  Decizia 2014/270/PESC a Consiliului din 12 mai 2014 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei (a se vedea pagina 106 din prezentul Jurnal Oficial).