3.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 132/59


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 450/2014 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2014

de modificare pentru a 213-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 15 aprilie 2014, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine o persoană fizică de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice, după ce a analizat cererea prezentată de această persoană pentru eliminarea sa de pe listă, precum și raportul cuprinzător al Ombudsmanului întocmit în temeiul Rezoluției 1904(2009) a CSONU.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2014.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah, (d) Abou Abdullah, (e) Abdullah Youssef]. Adresa: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italy. Data nașterii: 4.9.1966. Locul nașterii: Kairouan, Tunisia. Cetățenia: tunisiană. Pașaport nr.: G025057 (pașaport tunisian emis la 23.6.1999 și expirat la 5.2.2004). Număr național de identificare: AO 2879097 (carte de identitate italiană valabilă până la 30.10.2012). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: BDA YSF 66P04 Z352Q; (b) interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) numele mamei: Fatima Abdaoui; (d) membru al unei organizații care operează în Italia și care are legături directe cu organizația Al-Qaida în Maghrebul islamic. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”