Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 179/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI

din 13 iunie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (1), în special articolul 7 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 11 alineatul (3), articolul 12 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 19 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 22 alineatul (2), articolul 23 alineatul (4) al doilea paragraf, articolul 44 alineatul (3), articolul 49 alineatul (7) al doilea paragraf, articolul 51 alineatul (6) al doilea paragraf, articolul 53 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 54 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (2) și Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (3). Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a se asigura buna funcționare a sistemelor din domeniul calității produselor agricole și alimentare în noul cadru juridic, anumite norme ar trebui adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Noile norme ar trebui să înlocuiască normele de aplicare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (4) și de Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (5). Regulamentele menționate sunt abrogate de Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare (6).

(2)

Ar trebui stabilite norme specifice referitoare la utilizarea caracterelor lingvistice în cazul unei denumiri de origine protejate, în cel al unei indicații geografice protejate și în cel al unei specialități tradiționale garantate, precum și referitoare la traducerile mențiunii care însoțește o specialitate tradițională garantată, pentru a se asigura faptul că toți operatorii și consumatorii din toate statele membre pot citi și înțelege respectivele denumiri și mențiuni.

(3)

În caietul de sarcini al produsului, ariile geografice ale denumirilor de origine protejate și ale indicațiilor geografice protejate ar trebui definite în detaliu, cu precizie și fără ambiguități, astfel încât producătorii, autoritățile competente și organismele de control să-și poată desfășura activitatea pe baze sigure și fiabile.

(4)

Ar trebui stabilită o obligație de a include norme detaliate referitoare la originea și calitatea hranei pentru animale în caietele de sarcini ale produselor de origine animală ale căror denumiri sunt înregistrate ca denumiri de origine protejate, pentru a se garanta calitatea uniformă a produsului și pentru a se armoniza modul de redactare a normelor respective.

(5)

Caietele de sarcini ale denumirilor de origine protejate și ale indicațiilor geografice protejate ar trebui să includă măsurile luate pentru a se garanta că produsul este originar din aria geografică delimitată, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Măsurile respective trebuie să fie clare și detaliate, pentru a permite trasabilitatea produsului, a materiilor prime, a hranei pentru animale și a altor elemente originare din aria geografică delimitată.

(6)

În ceea ce privește cererile de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări care vizează produse distincte, este necesar să se stabilească în ce situații sunt considerate distincte produsele care poartă aceeași denumire înregistrată. Pentru a se evita comercializarea sub o denumire înregistrată a unor produse care nu îndeplinesc cerințele referitoare la denumirile de origine și la indicațiile geografice menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, ar trebui demonstrată îndeplinirea cerințelor de înregistrare în cazul fiecărui produs distinct vizat de o cerere.

(7)

Limitarea la o arie geografică delimitată a ambalării unui produs agricol sau alimentar sau a operațiunilor legate de prezentarea acestuia, precum felierea sau răzuirea, constituie o restricție a liberei circulații a mărfurilor și a libertății de a presta servicii. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, asemenea restricții pot fi impuse doar în cazul în care sunt necesare, proporționate și de natură să protejeze reputația indicației geografice sau a denumirii de origine. Astfel cum se menționează la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, în cazul unor astfel de restricții se furnizează justificări specifice produsului.

(8)

În scopul funcționării fără probleme a sistemului, ar trebui prevăzute proceduri referitoare la cereri, opoziții, modificări și anulări.

(9)

Pentru ca procedurile să fie uniforme și eficiente, ar trebui furnizate formulare pentru cereri, opoziții, modificări și anulări, precum și formulare pentru publicarea documentelor unice în cazul denumirilor înregistrate înainte de 31 martie 2006.

(10)

Din motive de securitate juridică, ar trebui specificate clar criteriile pentru identificarea datei depunerii unei cereri de înregistrare și a datei depunerii unei cereri de modificare.

(11)

În vederea unui proces mai raționalizat și din nevoia de standardizare, ar trebui stabilită o limită referitoare la lungimea documentelor unice.

(12)

Având în vedere nevoia de standardizare, ar trebui adoptate norme specifice privind descrierea produsului și a metodei de producție. Pentru a se permite examinarea facilă și rapidă a cererilor de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări, descrierea produsului și a metodei de producție ar trebui să conțină doar elemente relevante și comparabile. Ar trebui evitate repetițiile, cerințele implicite și părțile redundante.

(13)

Din motive de securitate juridică, ar trebui fixate termene limită referitoare la procedura de opoziție și ar trebui stabilite criterii pentru identificarea datelor de la care încep să decurgă respectivele termene.

(14)

Din motive de transparență, informațiile referitoare la cererile de modificare și la cererile de anulare care trebuie publicate în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 ar trebui să fie exhaustive.

(15)

În scopuri de raționalizare și simplificare, formatul electronic ar trebui să fie singurul mijloc de comunicare acceptat pentru transmiterea cererilor, a informațiilor și a documentelor.

(16)

Ar trebui stabilite norme privind utilizarea simbolurilor și a indicațiilor pe produsele comercializate sub denumiri de origine protejate, indicații geografice protejate sau specialități tradiționale garantate, inclusiv norme privind versiunile lingvistice adecvate care trebuie utilizate.

(17)

Ar trebui clarificate normele privind utilizarea denumirilor înregistrate în asociere cu simbolurile, mențiunile sau abrevierile corespunzătoare menționate la articolul 12 alineatele (3) și (6) și la articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(18)

Pentru a se asigura protecția uniformă a mențiunilor, abrevierilor și simbolurilor și pentru a sensibiliza publicul cu privire la sistemele de calitate ale Uniunii, ar trebui stabilite norme referitoare la utilizarea mențiunilor, a abrevierilor și a simbolurilor în mass-media sau în materialele publicitare în legătură cu produsele realizate în conformitate cu respectivul sistem de calitate.

(19)

Pentru a se asigura transparența și securitatea juridică, ar trebui adoptate norme privind conținutul și formatul Registrului denumirilor de origine protejate, al indicațiilor geografice protejate și al specialităților tradiționale garantate.

(20)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica în domeniul calității produselor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Reguli specifice aplicabile unei denumiri

(1)   Denumirea aferentă unei denumiri de origine protejate, unei indicații geografice protejate sau unei specialități tradiționale garantate se înregistrează în grafia ei originală. Dacă grafia originală nu utilizează caracterele latine, denumirea în grafia sa originală trebuie să fie înregistrată împreună cu transcrierea denumirii în caractere latine.

(2)   Dacă denumirea unei specialități tradiționale garantate este însoțită de mențiunea la care se face referire la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, iar mențiunea respectivă trebuie tradusă în celelalte limbi oficiale, traducerile respective trebuie incluse în caietul de sarcini al produsului.

Articolul 2

Delimitarea ariei geografice

În ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile de origine protejate, aria geografică este delimitată cu precizie, fără ambiguități, cu referire, atât cât este posibil, la granițe fizice sau administrative.

Articolul 3

Norme specifice privind hrana pentru animale

Caietul de sarcini al unui produs de origine animală a cărui denumire este înregistrată ca denumire de origine protejată conține norme detaliate privind originea și calitatea hranei pentru animale.

Articolul 4

Dovada originii

(1)   Caietul de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate indică procedurile pe care trebuie să le stabilească operatorii referitoare la dovada originii în ceea ce privește produsul, materiile prime, hrana pentru animale și alte elemente care, potrivit caietului de sarcini, trebuie să provină din aria geografică delimitată.

(2)   Operatorii trebuie să poată identifica:

(a)

furnizorul, cantitatea și originea tuturor loturilor de materii prime și/sau de produse primite;

(b)

destinatarul, cantitatea și destinația produselor furnizate;

(c)

corelația între fiecare lot „în intrare” la care se face referire la litera (a) și fiecare lot „în ieșire” la care se face referire la litera (b).

Articolul 5

Descrierea mai multor produse distincte

Dacă cererea de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări descrie mai multe produse distincte care au dreptul să utilizeze denumirea respectivă, trebuie să se demonstreze îndeplinirea cerințelor de înregistrare separat, în cazul fiecărui produs.

În scopul prezentului articol, „produse distincte” înseamnă produse care, deși utilizează aceeași denumire înregistrată, sunt diferențiate atunci când sunt introduse pe piață sau sunt considerate produse diferite de către consumatori.

Articolul 6

Cerințe procedurale privind cererile de înregistrare

(1)   Documentul unic al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprinde informațiile solicitate în anexa I la prezentul regulament. Documentul unic se întocmește în conformitate cu formularul din anexa respectivă. Documentul unic este concis și nu depășește 2 500 de cuvinte, cu excepția unor cazuri justificate corespunzător.

Trimiterea la publicarea caietului de sarcini inclusă în documentul unic duce la versiunea caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

(2)   Caietul de sarcini al unei specialități tradiționale garantate menționat la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 conține informațiile solicitate în anexa II la prezentul regulament. Documentul unic se întocmește în conformitate cu formularul din anexa respectivă.

(3)   Data depunerii unei cereri este data la care cererea este primită de Comisie prin mijloace electronice. Comisia trimite o confirmare de primire.

Articolul 7

Norme specifice privind descrierea produsului și a metodei de producție

(1)   Documentul unic aferent cererii de înregistrare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 identifică produsul utilizând definiții și standarde utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv.

Descrierea se concentrează asupra caracterului specific al produsului care poartă denumirea ce urmează a fi înregistrată, utilizând unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip.

(2)   În cazul unei specialități tradiționale garantate, descrierea produsului menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 menționează doar caracteristicile necesare pentru identificarea produsului și caracteristicile specifice ale acestuia. Nu se repetă obligațiile generale și, mai ales, caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aferente.

Descrierea metodei de producție, menționată la articolul 19 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, include doar metoda de producție în vigoare. Practicile tradiționale trebuie incluse doar dacă mai sunt utilizate. Se descrie doar metoda necesară pentru obținerea produsului specific, într-un mod care să permită reproducerea acestuia oriunde.

Elementele esențiale care dovedesc caracterul tradițional al produsului includ elementele principale care au rămas neschimbate, atestate de referințe precise și bine stabilite.

Articolul 8

Cereri comune

O cerere comună, astfel cum este menționată la articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, se transmite Comisiei de către statul membru în cauză sau de către un grup de solicitanți din țara terță în cauză, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună cuprinde declarația menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolele 8 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 trebuie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe în cauză.

Articolul 9

Norme de procedură pentru opoziții

(1)   În sensul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, o declarație de opoziție motivată se întocmește în conformitate cu formularul din anexa III la prezentul regulament.

(2)   Perioada de trei luni menționată la articolul 51 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 începe la data primirii prin mijloace electronice a invitației de a ajunge la un acord adresate părților interesate.

(3)   Notificarea menționată la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 și comunicarea informațiilor care trebuie furnizate Comisiei în temeiul articolului 51 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se realizează în termen de o lună de la încheierea consultărilor, în conformitate cu formularul din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 10

Cerințe procedurale privind modificările caietului de sarcini al unui produs

(1)   În cazul denumirilor de origine protejate și în cel al indicațiilor geografice protejate, cererea de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al produsului se întocmește în conformitate cu formularul din anexa V. Respectivele cereri se completează în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Documentul unic modificat se întocmește în conformitate cu formularul din anexa I la prezentul regulament. Trimiterea la publicarea caietului de sarcini din documentul unic modificat duce la versiunea actualizată a caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

În cazul specialităților tradiționale garantate, cererea de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al produsului se întocmește în conformitate cu formularul din anexa VI la prezentul regulament. Respectivele cereri se completează în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Caietul de sarcini modificat se întocmește în conformitate cu formularul din anexa II la prezentul regulament.

Informațiile care urmează să fie publicate în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea menționată la primele două paragrafe ale prezentului alineat, completată corespunzător.

(2)   Cererile de aprobare a unor modificări minore, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, se întocmesc în conformitate cu formularul din anexa VII la prezentul regulament.

În cazul denumirilor de origine protejate sau în cel al indicațiilor geografice protejate, cererile de aprobare a unor modificări minore sunt însoțite de documentul unic actualizat, dacă este modificat, acesta fiind întocmit în conformitate cu formularul din anexa I. Trimiterea la publicarea caietului de sarcini din documentul unic modificat duce la versiunea actualizată a caietului de sarcini așa cum a fost propusă.

În cazul cererilor care provin din Uniune, statul membru include atât o declarație potrivit căreia consideră că cererea îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de dispozițiile adoptate în temeiul regulamentului menționat, cât și trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat. În cazul cererilor care provin din țări terțe, grupul în cauză sau autoritățile țării terțe anexează caietul de sarcini actualizat. Cererile care vizează modificări minore în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al cincilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 includ trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat, în cazul cererilor care provin din statele membre, și caietul de sarcini actualizat, în cazul cererilor care provin din țări terțe.

În cazul specialităților tradiționale garantate, cererile de aprobare a unor modificări minore sunt însoțite de caietul de sarcini actualizat, întocmit în conformitate cu formularul din anexa II. Statul membru include o declarație potrivit căreia consideră că cererea îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și de dispozițiile adoptate în temeiul regulamentului menționat.

Informațiile care urmează să fie publicate în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea menționată la primul paragraf al prezentului alineat, completată corespunzător.

(3)   Comunicarea către Comisie a unei modificări temporare, menționate la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014, se întocmește în conformitate cu formularul din anexa VIII la prezentul regulament. Comunicarea este însoțită de documentele prevăzute la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014.

(4)   Data depunerii unei cereri de modificare este data la care cererea este primită de Comisie prin mijloace electronice. Comisia trimite o confirmare de primire.

Articolul 11

Anularea

(1)   Cererea de anulare a unei înregistrări în temeiul articolului 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se întocmește în conformitate cu formularul din anexa IX la prezentul regulament.

Cererea de anulare este însoțită de declarația menționată la articolul 8 alineatul (2) litera (c) sau la articolul 20 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

(2)   Informațiile care urmează să fie publicate în temeiul articolului 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 cuprind cererea de anulare menționată la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol, completată corespunzător.

Articolul 12

Metodă de transmitere

Cererile, informațiile și documentele în temeiul articolelor 6, 8, 9, 10, 11 și 15 se transmit Comisiei în format electronic.

Articolul 13

Utilizarea simbolurilor și a mențiunilor

(1)   Simbolurile Uniunii menționate la articolul 12 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și stabilite de articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 trebuie reproduse astfel cum sunt prevăzute în anexa X la prezentul regulament.

(2)   Mențiunile „DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATĂ”, „INDICAȚIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ” și „SPECIALITATE TRADIȚIONALĂ GARANTATĂ” din interiorul simbolurilor pot fi utilizate în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii, astfel cum se prevede în anexa X la prezentul regulament.

(3)   În cazul în care simbolurile, mențiunile sau abrevierile corespunzătoare ale Uniunii la care se face referire la articolele 12 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 figurează pe eticheta unui produs, acestea trebuie să fie însoțite de denumirea înregistrată.

(4)   Mențiunile, abrevierile și simbolurile pot fi utilizate în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 în mass-media sau în materiale publicitare în scopul popularizării sistemului de calitate sau pentru a se face publicitate denumirilor înregistrate.

(5)   Produsele introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentului regulament și care nu sunt în conformitate cu alineatele (1) și (2) pot rămâne pe piață până la epuizarea stocurilor.

Articolul 14

Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate și Registrul specialităților tradiționale garantate

(1)   La intrarea în vigoare a unui instrument juridic de înregistrare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate, Comisia înregistrează în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate menționat la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 următoarele date:

(a)

denumirea înregistrată a produsului (sau denumirile înregistrate ale produsului);

(b)

clasa produsului, menționată în anexa XI la prezentul regulament;

(c)

trimiterea la instrumentul juridic de înregistrare a denumirii;

(d)

informația că denumirea este protejată ca indicație geografică sau ca denumire de origine;

(e)

numele țării/țărilor de origine.

(2)   La intrarea în vigoare a unui instrument juridic de înregistrare a unei specialități tradiționale garantate, Comisia înregistrează în Registrul specialităților tradiționale garantate menționat la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 următoarele date:

(a)

denumirea înregistrată a produsului (sau denumirile înregistrate ale produsului);

(b)

clasa produsului, menționată în anexa XI la prezentul regulament;

(c)

trimiterea la instrumentul juridic de înregistrare a denumirii;

(d)

indicarea țării sau a țărilor din care provin(e) grupul sau grupurile care au transmis cererea;

(e)

informația dacă decizia privind înregistrarea prevede că denumirea specialității tradiționale garantate trebuie însoțită de mențiunea la care se face referire la articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;

(f)

doar în cazul cererilor primite înaintea intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, informația dacă înregistrarea se face fără rezervarea denumirii.

(3)   Dacă aprobă o modificare a unui caiet de sarcini care include o modificare a informațiilor înregistrate în registre, Comisia șterge datele inițiale și înregistrează noile date cu efect de la intrarea în vigoare a deciziei de aprobare a modificării.

(4)   La momentul intrării în vigoare a unei anulări, Comisia șterge denumirea din registrul în cauză.

Articolul 15

Norme tranzitorii

O cerere de publicare a documentului unic transmisă de un stat membru în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 în ceea ce privește o denumire de origine protejată sau o indicație geografică protejată înregistrată înainte de 31 martie 2006 se elaborează în conformitate cu formularul din anexa I la prezentul regulament.

Articolul 16

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 9 alineatul (1) se aplică numai procedurilor de opoziție în cazul cărora perioada de trei luni stabilită la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a început până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 9 alineatul (3) se aplică numai procedurilor de opoziție în cazul cărora perioada de trei luni stabilită la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 nu a expirat până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prima teză de la punctul 2 din anexa X se aplică de la 1 ianuarie 2016, fără a se aduce atingere produselor deja introduse pe piață înaintea acestei date.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 iunie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(4)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 275, 19.10.2007, p. 3.

(6)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.


ANEXA I

DOCUMENT UNIC

[Introduceți denumirea, astfel cum este indicată la punctul 1 de mai jos:] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

1.   Denumirea (denumirile) [a (ale) DOP sau IGP]

[Inserați denumirea propusă pentru înregistrare sau, în cazul unei cereri de aprobare a unei modificări a unui caiet de sarcini sau al unei cereri de publicare în temeiul articolului 15 din prezentul regulament, denumirea înregistrată.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Descrierea produsului agricol sau alimentar

3.1.   Tipul de produs [enumerat în anexa XI]

3.2.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1

[Principalele elemente menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Pentru a identifica produsul, utilizați definițiile și standardele utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv. În descrierea produsului, concentrați-vă asupra caracterului specific al produsului, utilizând unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristici tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințe juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip (articolul 7 alineatul (1) din prezentul regulament).]

3.3.   Hrană pentru animale (doar în cazul produselor de origine animală) și materii prime (doar în cazul produselor prelucrate)

[În cazul DOP: confirmați faptul că hrana pentru animale și materiile prime provin din aria delimitată. Dacă hrana pentru animale sau materiile prime provin din afara ariei delimitate, descrieți în detaliu excepțiile respective și motivați-le. Excepțiile respective trebuie să fie în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

În cazul IGP: Precizați eventualele cerințe privind calitatea sau eventualele restricții privind originea materiilor prime. Motivați orice astfel de restricții. Respectivele restricții trebuie să fie în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și trebuie să fie justificate în raport cu legătura menționată la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din respectivul regulament.]

3.4.   Etape specifice ale producției care trebuie să se desfășoare în aria geografică delimitată

[Motivați eventualele restricții sau derogări.]

3.5.   Norme specifice privind felierea, răzuirea, ambalarea etc. a produsului la care se referă denumirea înregistrată

[Dacă nu există astfel de norme, lăsați necompletat. În cazul unor eventuale restricții, prezentați motive specifice produsului.]

3.6.   Norme specifice privind etichetarea produsului la care se referă denumirea înregistrată

[Dacă nu există astfel de norme, lăsați necompletat. Motivați eventualele restricții.]

4.   Delimitarea concisă a ariei geografice

[După caz, inserați o hartă a ariei delimitate.]

5.   Legătura cu aria geografică

[În cazul DOP: legătura cauzală dintre calitatea sau caracteristicile produsului și mediul geografic, cu factorii săi naturali și umani inerenți, inclusiv, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura.

În cazul IGP: legătura cauzală dintre originea geografică și, după caz, o anumită calitate, reputația sau alte caracteristici ale produsului.

Precizați pe care dintre factorii menționați (reputația, o anumită calitate, alte caracteristici ale produsului) se bazează legătura cauzală și furnizați informații doar în ceea ce privește factorii relevanți, incluzând, după caz, elementele din descrierea produsului sau din metoda de producție care justifică legătura.]

Trimitere la publicarea caietului de sarcini

[Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament]


ANEXA II

CAIETUL DE SARCINI AL UNEI SPECIALITĂȚI TRADIȚIONALE GARANTATE

[Introduceți denumirea, astfel cum este indicată la punctul 1 de mai jos:] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

Statul membru sau țara terță „…”

1.   Denumirea (denumirile) propusă (propuse) pentru înregistrare

2.   Tipul de produs [a se vedea anexa XI]

3.   Motive pentru înregistrare

3.1.   Indicați dacă produsul:

rezultă în urma unui mod de producție sau de prelucrare sau a unei compoziții care corespunde practicii tradiționale pentru produsul sau alimentul respectiv

este produs din materii prime sau ingrediente care sunt cele utilizate în mod tradițional

[Explicați]

3.2.   Indicați dacă denumirea:

a fost utilizată în mod tradițional pentru a desemna produsul specific

arată caracterul tradițional sau caracterul specific al produsului

[Explicați]

4.   Descriere

4.1.   Descrierea produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1, inclusiv principale caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice ale produsului, care demonstrează caracterul specific al acestuia [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]

4.2.   Descrierea metodei de producție a produsului căruia i se aplică denumirea de la punctul 1, metodă pe care producătorii trebuie să o urmeze, inclusiv, după caz, natura și caracteristicile materiilor prime sau ale ingredientelor utilizate, precum și metoda de preparare a produsului [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]

4.3.   Descrierea principalelor elemente care conferă caracterul tradițional al produsului [articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament]


ANEXA III

DECLARAȚIE DE OPOZIȚIE MOTIVATĂ

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Denumirea produsului

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

2.   Referința oficială

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

Numărul de referință:

Data publicării în JO:

3.   Date de contact

Persoană de contact:

Titlu (domnul, doamna etc.): …

Nume: …

Grup/organizație/persoană fizică:

Sau autoritate națională:

 

Departament:

Adresă:

Telefon + …

Adresă de e-mail:

4.   Motivul opoziției:

În cazul DOP IGP:

Nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 5 și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (soi de plante sau rasă de animale)

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (denumire omonimă sau parțial omonimă)

Înregistrarea denumirii ar încălca dispozițiile de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (marcă existentă)

Înregistrarea ar periclita existența unor denumiri, a unor mărci sau a unor produse, astfel cum se precizează la articolul 10 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Denumirea propusă pentru înregistrare este generică; trebuie furnizate detalii în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

În cazul STG:

Nerespectarea condițiilor prevăzute la articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Înregistrarea denumirii ar fi incompatibilă cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 [articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012]

Denumirea propusă pentru înregistrare este legală, renumită și semnificativă din punct de vedere economic pentru produse agricole sau alimentare similare [articolul 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012]

5.   Detalii privind opoziția

Furnizați motive întemeiate și justificați opoziția în mod corespunzător.

Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al opoziției, cu excepția cazului în care declarația de opoziție este depusă de autoritățile naționale, caz în care nu este necesară o declarație privind interesul legitim. Declarația de opoziție trebuie semnată și datată.


ANEXA IV

Notificarea finalizării consultărilor în cadrul procedurii de opoziție

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Denumirea produsului

[Astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

2.   Referința oficială [astfel cum este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO)]

Numărul de referință:

Data publicării în JO:

3.   Rezultatul consultărilor

3.1.   S-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):

[Anexați copii ale scrisorilor care arată acordul și toate elementele care au făcut posibil acordul [articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]

3.2.   Nu s-a ajuns la un acord cu următorul opozant (următorii opozanți):

[Anexați informațiile menționate la articolul 51 alineatul (3) al doilea paragraf ultima teză din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

4.   Caietul de sarcini și documentul unic

4.1.   Caietul de sarcini a fost modificat:

… Da (1)

… Nu

4.2.   Documentul unic a fost modificat (doar în cazul DOP și IGP):

… Da (2)

… Nu

5.   Data și semnătura

[Nume]

[Departament/Organizație]

[Adresă]

[Telefon: +]

[Adresă de e-mail: ]


(1)  Dacă „Da”, anexați descrierea modificărilor și caietul de sarcini modificat.

(2)  Dacă „Da”, anexați un exemplar al documentului actualizat


ANEXA V

Cerere de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate/indicații geografice protejate

Cerere de aprobare a unei modificări în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

[Precizați denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale grupului care propune modificarea (în cazul cererilor din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului solicitant.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Aria geografică

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura

Etichetarea

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea 3 de mai sus, furnizați o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente. Caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial trebuie comparate în detaliu cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Cererea de modificare trebuie să fie independentă. Informațiile furnizate în cadrul acestei secțiuni trebuie să fie exhaustive [articolul 6 alineatul (1) primele două paragrafe din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]


ANEXA VI

Cerere de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei specialități tradiționale garantate

Cerere de aprobare a unei modificări în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

Denumirea grupului

Adresă:

Telefon: +

Adresă de e-mail:

Furnizați o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului care propune modificarea.

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Denumirea produsului

Descrierea produsului

Metoda de producție

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care nu trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea 3 de mai sus, furnizați o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente. Caietul de sarcini inițial trebuie comparat în detaliu cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Cererea de modificare trebuie să fie independentă. Informațiile furnizate în cadrul acestei secțiuni trebuie să fie exhaustive [articolul 6 alineatul (1) primele două paragrafe din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]


ANEXA VII

CERERE DE APROBARE A UNEI MODIFICĂRI MINORE

Cerere de aprobare a unei modificări minore în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Grupul solicitant și interesul legitim

[Precizați denumirea, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale grupului care propune modificarea (în cazul cererilor privind DOP și IGP din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al grupului solicitant.]

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării (modificărilor)

Descrierea produsului

Dovada originii

Metoda de producție

Legătura

Etichetarea

Altele [de precizat]

4.   Tipul modificării (modificărilor)

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care nu impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate, care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 și care impune modificarea documentului unic publicat

Modificare a caietului de sarcini al unei DOP sau al unei IGP înregistrate pentru care nu a fost publicat un document unic (sau un echivalent al acestuia), modificare ce trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

Modificare a caietului de sarcini al unei STG înregistrate care trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

5.   Modificare (modificări)

[Pentru fiecare rubrică bifată în secțiunea precedentă, furnizați o descriere și rezumatul motivelor de la baza fiecărei modificări. Caietul de sarcini inițial și, după caz, documentul unic inițial trebuie comparate cu versiunile modificate propuse, în cazul fiecărei modificări. Furnizați, de asemenea, o justificare clară privind motivele pentru care modificarea trebuie considerată minoră în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) al treilea și/sau al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. Cererea privind o modificare minoră trebuie să fie independentă [articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014].]

6.   Caietul de sarcini actualizat (doar în cazul DOP și IGP)

[Doar în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al cincilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014:

(a)

în cazul cererilor transmise de statele membre, inserați trimiterea la publicarea caietului de sarcini actualizat;

(b)

în cazul cererilor transmise de țări terțe, inserați caietul de sarcini actualizat.]


ANEXA VIII

COMUNICAREA UNEI MODIFICĂRI TEMPORARE

Comunicare referitoare la o modificare temporară în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014.

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

DOP

IGP

STG

1.   Statul membru sau țara terță

2.   Modificare (modificări)

[Indicați rubrica din caietul de sarcini care face obiectul modificării temporare. Furnizați o descriere detaliată a fiecărei modificări temporare aprobate și motivele care au determinat-o, inclusiv o descriere și o evaluare a consecințelor modificării respective asupra cerințelor și criteriilor care încadrează produsul în sistemul de calitate [articolul 5 alineatele (1) și (2) și articolul 18 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 pentru DOP, IGP și, respectiv, STG]. Furnizați, de asemenea, o descriere detaliată a măsurilor care justifică modificările temporare (măsurile sanitare și de protecție a plantelor, recunoașterea oficială a dezastrelor naturale sau condițiile meteorologice nefavorabile etc.) și motivele care au determinat luarea măsurilor respective. Descrieți și raportul dintre măsurile respective și modificarea temporară aprobată.]


ANEXA IX

CERERE DE ANULARE

Cerere de anulare în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Denumirea înregistrată] „…”

Nr. UE: [rezervat UE]

[Bifați căsuța corespunzătoare, cu „X”:]

IGP

DOP

STG

1.   Denumirea înregistrată care face obiectul cererii de anulare

2.   Statul membru sau țara terță

3.   Tipul de produs [a se vedea anexa XI]

4.   Persoana sau organismul care solicită anularea

[Precizați numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau juridice sau ale producătorilor menționați la articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 care solicită anularea (în cazul cererilor privind DOP și IGP din țări terțe, specificați, de asemenea, denumirea și adresa autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini). Furnizați, de asemenea, o declarație în care să explicați interesul legitim al persoanei fizice sau juridice care solicită anularea.]

5.   Tipul anulării și motivele conexe

În conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

litera (a)

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

litera (b)

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]

În conformitate cu articolul 54 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

[Furnizați motivele detaliate și, după caz, dovezile privind anularea înregistrării denumirii în conformitate cu articolul 54 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012.]


ANEXA X

REPRODUCEREA SIMBOLURILOR UNIUNII ȘI A MENȚIUNILOR PENTRU DOP, IGP ȘI STG

1.   Simbolurile Uniunii în culori

Pentru reproducerea în culori, se pot utiliza culorile directe (Pantone) sau cvadricromia. Culorile de referință sunt indicate mai jos.

Simbolurile Uniunii în Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Simbolurile Uniunii în cvadricromie:

Image Image Image Image Image Image

Contrastul cu culorile de fond

În cazul în care un simbol este utilizat în culori pe un fond colorat, care reduce vizibilitatea simbolului, acesta ar trebui înconjurat de un cerc, pentru a se îmbunătăți contrastul cu fondul:

Image Image Image

2.   Simbolurile Uniunii în alb și negru

Utilizarea simbolurilor în alb și negru este permisă doar atunci când albul și negrul sunt singurele culori de cerneală utilizate pe ambalaj.

Când sunt utilizate în alb și negru, simbolurile Uniunii sunt reproduse după cum urmează:

Image Image Image

Simbolurile Uniunii în alb și negru în negativ

Dacă fondul ambalajului sau al etichetei este întunecat, simbolurile pot fi utilizate în format negativ, după cum urmează:

Image Image Image

3.   Tipografie

Textul trebuie scris cu majuscule Times Roman.

4.   Reducere

Dimensiunea minimă a simbolurilor Uniunii este de 15 mm diametru, dar poate fi redusă la 10 mm în cazul ambalajelor sau al produselor mici.

5.   „Denumire de origine protejată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Indicație geografică protejată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Specialitate tradițională garantată” și acronimul său în limbile UE

Limba UE | Termenul | Acronimul |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ANEXA XI

CLASIFICAREA PRODUSELOR

1.   Produse agricole destinate consumului uman enumerate în anexa I la tratat

Clasa 1.1. Carne (și organe comestibile) proaspete

Clasa 1.2. Produse din carne (preparate, sărate, afumate etc.)

Clasa 1.3. Brânzeturi

Clasa 1.4. Alte produse de origine animală (ouă, miere, diverse produse lactate, cu excepția untului etc.)

Clasa 1.5. Uleiuri și grăsimi (unt, margarină, ulei etc.)

Clasa 1.6. Fructe, legume și cereale, proaspete sau prelucrate

Clasa 1.7. Pești, moluște și crustacee proaspete și produse derivate

Clasa 1.8. Alte produse enumerate în anexa I la tratat (condimente etc.)

2.   Produse agricole și alimentare menționate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012

I.   Denumiri de origine și indicații geografice

Clasa 2.1. Bere

Clasa 2.2. Ciocolată și produse derivate

Clasa 2.3. Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație

Clasa 2.4. Băuturi produse din extracte de plante

Clasa 2.5. Paste făinoase

Clasa 2.6. Sare

Clasa 2.7. Gume și rășini naturale

Clasa 2.8. Pastă de muștar

Clasa 2.9. Fân

Clasa 2.10. Uleiuri esențiale

Clasa 2.11. Plută

Clasa 2.12. Cârmâz

Clasa 2.13. Flori și plante ornamentale

Clasa 2.14. Bumbac

Clasa 2.15. Lână

Clasa 2.16. Răchită

Clasa 2.17. In melițat

Clasa 2.18. Piele

Clasa 2.19. Blană

Clasa 2.20. Pene

II.   Specialități tradiționale garantate

Clasa 2.21. Preparate alimentare

Clasa 2.22. Bere

Clasa 2.23. Ciocolată și produse derivate

Clasa 2.24. Pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație

Clasa 2.25. Băuturi produse din extracte de plante

Clasa 2.26. Paste făinoase

Clasa 2.27. Sare


Top