Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 179/36


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 668/2014 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2014

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name artikel 7, lid 2, tweede alinea, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 7, tweede alinea, artikel 19, lid 2, tweede alinea, artikel 22, lid 2, artikel 23, lid 4, tweede alinea, artikel 44, lid 3, artikel 49, lid 7, tweede alinea, artikel 51, lid 6, tweede alinea, artikel 53, lid 3, tweede alinea en artikel 54, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (2) en Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (3) zijn ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012. Verordening (EU) nr. 1151/2012 machtigt de Commissie om gedelegeerde en uitvoeringshandelingen vast te stellen. Met het oog op een vlotte werking van de kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen in het nieuwe rechtskader dienen bepaalde regels door middel van dergelijke handelingen te worden vastgesteld. Deze nieuwe regels vervangen de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (4) en van Verordening (EG) nr. 1216/2007 van de Commissie van 18 oktober 2007 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (5). Deze verordeningen zijn ingetrokken bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie van 18 december 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften inzake het betrekken, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (6).

(2)

Er dienen specifieke regels te worden vastgesteld betreffende het gebruik van lettertekens voor een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een gegarandeerde traditionele specialiteit en de vertalingen van de claim bij een gegarandeerde traditionele specialiteit om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers en de consumenten in alle lidstaten in staat zijn deze benamingen en claims te lezen en te begrijpen.

(3)

Het geografische gebied van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen moet in het productdossier worden omschreven op een gedetailleerde en precieze wijze die geen aanleiding tot dubbelzinnigheid geeft, zodat de producenten, de bevoegde autoriteiten en de controleorganen hun activiteiten kunnen verrichten op basis van een zekere en betrouwbare bron.

(4)

Er dient een verplichting te worden vastgesteld om gedetailleerde voorschriften betreffende de oorsprong en de kwaliteit van diervoeders op te nemen in de productdossiers van producten van dierlijke oorsprong waarvan de naam is geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming om een uniforme kwaliteit van het product te waarborgen en de wijze van het opstellen van deze regels te harmoniseren.

(5)

Het productdossier voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen dient de maatregelen te vermelden die ervoor moeten zorgen dat het product van oorsprong is uit het afgebakende geografische gebied als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1151/2012. Deze maatregelen moeten duidelijk en gedetailleerd zijn met het oog op de traceerbaarheid van het product, de grondstoffen, de diervoeders en andere zaken die afkomstig zijn uit het afgebakende geografische gebied.

(6)

Voor aanvragen tot registratie van een naam of tot goedkeuring van een wijziging die betrekking hebben op verscheidene producten, dient te worden aangegeven in welke gevallen producten met dezelfde geregistreerde naam als verschillende producten worden beschouwd. Om te vermijden dat producten die niet voldoen aan de in artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr.1151/2012 bedoelde vereisten voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, in de handel worden gebracht met een geregistreerde naam, dient voor elk onder een aanvraag vallend product te worden aangetoond dat is voldaan aan de registratievereisten.

(7)

Wanneer met het verpakken van een landbouwproduct of levensmiddel dan wel met de aanbiedingsvorm verband houdende handelingen — zoals het in plakken snijden of raspen — worden beperkt tot een afgebakend geografisch gebied, betekent dit een beperking van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten. In het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie mogen dergelijke beperkingen alleen worden opgelegd als zij noodzakelijk en proportioneel zijn en de faam van de geografische aanduiding of de oorsprongsbenaming hoog kunnen houden. Dergelijke beperkingen dienen op productspecifieke wijze te worden gemotiveerd, als omschreven in artikel 7, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr.1151/2012.

(8)

Voor de vlotte werking van het systeem dienen procedures voor aanvragen, bezwaren, wijzigingen en annuleringen te worden vastgesteld.

(9)

Met het oog op gelijkvormige en doeltreffende procedures moeten formulieren worden verschaft inzake aanvragen, bezwaren, wijzigingen en annuleringen en inzake de publicatie van het enig document voor namen die vóór 31 maart 2006 werden geregistreerd.

(10)

De criteria voor de vaststelling van de datum van indiening van een registratieaanvraag en van indiening van een wijzigingsaanvraag dienen omwille van de rechtszekerheid duidelijk te worden omschreven.

(11)

Er dient een beperking op de lengte van het enig document te worden vastgesteld met het oog op een meer gestroomlijnd proces en op normalisatie.

(12)

Ook omwille van normalisatie dienen specifieke regels voor de beschrijving van het product en de productiemethode te worden vastgesteld. De beschrijving van het product en van de productiemethode mag enkel relevante en vergelijkbare elementen omvatten zodat aanvragen tot registratie van een naam of tot goedkeuring van een wijziging vlot en snel kunnen worden onderzocht. Herhalingen, impliciete eisen en redundantie moeten worden vermeden.

(13)

Voor de rechtszekerheid moeten termijnen betreffende de bezwaarprocedure worden vastgesteld alsook criteria voor de identificatie van de aanvangsdata van deze termijnen.

(14)

Omwille van de transparantie dient de overeenkomstig artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bekend te maken informatie betreffende aanvragen tot wijziging en verzoeken tot annulering volledig te zijn.

(15)

Met het oog op stroomlijning en vereenvoudiging moet het elektronische formulier het enige toegestane communicatiemiddel voor de toezending van aanvragen, informatie en documenten zijn.

(16)

Er dienen voorschriften te worden vastgesteld voor het gebruik van symbolen en aanduidingen op producten die in de handel worden gebracht met beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen of als gegarandeerde traditionele specialiteiten, met inbegrip van regels inzake de juiste taalversies.

(17)

De voorschriften inzake het gebruik van geregistreerde namen samen met de symbolen, aanduidingen of bijbehorende afkortingen, als bedoeld in artikel 12, leden 3 en 6, en in artikel 23, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 moeten worden verhelderd.

(18)

Om te zorgen voor de eenvormige bescherming van aanduidingen, afkortingen en symbolen en om de kwaliteitsregelingen van de Unie beter bekend te maken bij het publiek dienen regels te worden vastgesteld betreffende het gebruik van aanduidingen, afkortingen en symbolen in de media of in reclamemateriaal met betrekking tot in overeenstemming met de betrokken kwaliteitsregeling geproduceerde producten.

(19)

Met het oog op transparantie en rechtszekerheid dienen voorschriften over de inhoud en de vorm van het register van beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten te worden vastgesteld.

(20)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van de Regio's over het kwaliteitsbeleid ten aanzien van landbouwproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Specifieke bepalingen betreffende namen

1.   De naam van een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een gegarandeerde traditionele specialiteit wordt geregistreerd in zijn oorspronkelijke schrift. Indien het oorspronkelijke schrift niet uit Latijnse karakters bestaat, wordt samen met de naam in zijn oorspronkelijke schrift ook een transcriptie in Latijnse karakters geregistreerd.

2.   Indien de naam van een gegarandeerde traditionele specialiteit vergezeld gaat van de in artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vermelde claim en deze claim in de andere officiële talen moet worden vertaald, worden deze vertalingen opgenomen in het productdossier.

Artikel 2

Afbakening van het geografische gebied

Voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen wordt het geografische gebied op precieze wijze, zonder dubbelzinnigheden afgebakend en wordt daarbij zo veel mogelijk naar fysieke of administratieve grenzen verwezen.

Artikel 3

Specifieke bepalingen betreffende diervoeder

Het productdossier van een product van dierlijke oorsprong waarvan de naam is geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming bevat gedetailleerde voorschriften betreffende de oorsprong en de kwaliteit van de diervoeders.

Artikel 4

Bewijs van oorsprong

1.   In het productdossier voor een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding worden de procedures vermeld die marktdeelnemers moeten toepassen met betrekking tot het bewijs van oorsprong van het product, de grondstoffen, de diervoeders en andere elementen die volgens het productdossier uit het afgebakende geografische gebied afkomstig moeten zijn.

2.   Marktdeelnemers dienen de volgende informatie te kunnen verstrekken:

a)

de leverancier, de hoeveelheid en de oorsprong van alle ontvangen partijen grondstof en/of producten;

b)

de ontvanger, de hoeveelheid en de bestemming van de geleverde producten;

c)

de samenhang tussen elke partij inputs zoals bedoeld onder a) en elke partij outputs zoals bedoeld onder b).

Artikel 5

Beschrijving van verscheidene onderscheiden producten

Wanneer een aanvraag tot registratie van een naam of tot goedkeuring van een wijziging verscheidene onderscheiden producten beschrijft die deze naam mogen voeren, dient voor elk van deze producten afzonderlijk te worden aangetoond dat de voorschriften voor registratie zijn nageleefd.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „onderscheiden producten” verstaan: producten die dezelfde geregistreerde naam voeren, maar van elkaar worden onderscheiden wanneer zij in de handel worden gebracht of door de consumenten als verschillende producten worden beschouwd.

Artikel 6

Procedurele vereisten voor aanvragen tot registratie

1.   Het enig document van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bevat de in bijlage I bij de onderhavige verordening beschreven informatie. Het wordt opgesteld volgens het in die bijlage opgenomen model. Het is beknopt en telt, behalve in met redenen omklede gevallen, niet meer dan 2 500 woorden.

De publicatiegegevens van het productdossier in het enig document verwijzen naar de versie van het productdossier zoals voorgesteld.

2.   Het in artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde productdossier van een gegarandeerde traditionele specialiteit bevat de in bijlage II bij de onderhavige verordening gevraagde informatie. Het wordt opgesteld volgens het in die bijlage opgenomen model.

3.   De datum van indiening van een aanvraag is de datum waarop de Commissie die aanvraag langs elektronische weg ontvangt. De Commissie verzendt een ontvangstbewijs.

Artikel 7

Specifieke regels voor de beschrijving van het product en de productiemethode

1.   In het enig document voor een aanvraag tot registratie van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1151/2012, wordt het product omschreven aan de hand van definities en gewoonlijk voor dat product gehanteerde normen.

De beschrijving moet zich toespitsen op de specificiteit van het product met de te registreren naam en gebruikmaken van meeteenheden en van een gebruikelijke of technische vergelijkingsbasis, zonder vermelding van technische kenmerken die inherent zijn aan alle producten van dat type en van de daarmee verband houdende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op alle producten van dat type.

2.   De in artikel 19, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde productbeschrijving van een gegarandeerde traditionele specialiteit vermeldt enkel de kenmerken die noodzakelijk zijn om het product te herkennen en de specifieke eigenschappen ervan. De algemene voorschriften, en met name de technische kenmerken die inherent zijn aan alle producten van dat type en de daarmee verband houdende wettelijke vereisten worden in de productbeschrijving niet herhaald.

De in artikel 19, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde beschrijving van de productiemethode verwijst enkel naar de productiemethode die op dat moment wordt toegepast. Traditionele methoden worden enkel in de beschrijving opgenomen indien zij nog worden gebruikt. Uitsluitend de methode die moet worden gevolgd om het specifieke product te vervaardigen, wordt beschreven, en wel op een manier die de reproductie van het product om het even waar mogelijk maakt.

In het overzicht van de belangrijkste kenmerken waaraan het product zijn traditionele karakter ontleent, worden de voornaamste kenmerken die niet zijn veranderd, aangegeven, met vermelding van precieze en degelijke referenties.

Artikel 8

Gezamenlijke aanvragen

Een gezamenlijke aanvraag, als bedoeld in artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012, wordt door een van de betrokken lidstaten of door een aanvragende groepering in een betrokken derde land — rechtstreeks of via de autoriteiten van dat derde land — bij de Commissie ingediend. Een dergelijke aanvraag bevat de in artikel 8, lid 2, onder c), of in artikel 20, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Alle betrokken lidstaten en derde landen dienen de in de artikelen 8 en 20 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde voorschriften na te leven.

Artikel 9

Procedurebepalingen inzake bezwaarschriften

1.   Een met redenen omkleed bezwaarschrift in de zin van artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 wordt opgesteld volgens het model in bijlage III bij de onderhavige verordening.

2.   De in artikel 51, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde termijn van drie maanden vangt aan op de datum waarop de belanghebbende partijen het verzoek om tot onderlinge overeenstemming te komen langs elektronische weg hebben ontvangen.

3.   De in artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 bedoelde kennisgeving en de mededeling van de aan de Commissie overeenkomstig artikel 51, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 te verstrekken informatie worden gedaan binnen een maand na afloop van het overleg volgens het model in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

Artikel 10

Procedurebepalingen inzake wijzigingen van een productdossier

1.   Aanvragen tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage V. Deze aanvragen worden ingevuld overeenkomstig de in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde vereisten. Het gewijzigde enig document wordt opgesteld volgens het model in bijlage I bij deze verordening. De publicatiegegevens van het productdossier in het gewijzigde enig document verwijzen naar de bijgewerkte versie van het productdossier als voorgesteld.

Aanvragen tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier voor gegarandeerde traditionele specialiteiten worden opgesteld volgens het model in bijlage VI bij deze verordening. Deze aanvragen worden ingevuld overeenkomstig de in artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde vereisten. Het gewijzigde productdossier wordt opgesteld volgens het model in bijlage II bij deze verordening.

De overeenkomstig artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bekend te maken informatie omvat de naar behoren ingevulde, in de eerste en tweede alinea van het onderhavige lid bedoelde aanvraag.

2.   Aanvragen tot goedkeuring van een minimale wijziging als bedoeld in artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 worden opgesteld volgens het model in bijlage VII bij de onderhavige verordening.

Aanvragen tot goedkeuring van een minimale wijziging betreffende beschermde oorsprongsbenamingen of beschermde geografische aanduidingen gaan vergezeld van het bijgewerkte enig document, indien gewijzigd, dat wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage I. De publicatiegegevens van het productdossier in het gewijzigde enig document verwijzen naar de bijgewerkte versie van het productdossier als voorgesteld.

Voor aanvragen uit de Unie voegen de lidstaten een verklaring toe waarin zij aangeven dat zij van oordeel zijn dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en aan de krachtens die verordening vastgestelde bepalingen, alsook de publicatiegegevens van het bijgewerkte productdossier. Voor aanvragen uit derde landen, wordt het bijgewerkte productdossier toegevoegd door de betrokken groepering of door de autoriteiten van het derde land. Aanvragen voor een minimale wijziging in de gevallen als bedoeld in artikel 6, lid 2, vijfde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 bevatten de publicatiegegevens van het bijgewerkte productdossier voor aanvragen uit de lidstaten, en het bijgewerkte productdossier voor aanvragen uit derde landen.

Aanvragen tot goedkeuring van een minimale wijziging betreffende gegarandeerde traditionele specialiteiten gaan vergezeld van het bijgewerkte productdossier dat is opgesteld overeenkomstig het model in bijlage II. De lidstaten voegen een verklaring toe waarin zij stellen dat zij van oordeel zijn dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en aan de krachtens die verordening vastgestelde bepalingen.

De overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bekend te maken informatie omvat de naar behoren ingevulde, in de eerste alinea van dit lid bedoelde aanvraag.

3.   De mededeling aan de Commissie van een tijdelijke wijziging als bedoeld in artikel 6, lid 3, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 wordt opgesteld volgens het model in bijlage VIII bij de onderhavige verordening. Zij gaat vergezeld van de documenten als bedoeld in artikel 6, lid 3, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014.

4.   De datum van indiening van een aanvraag tot wijziging is de datum waarop de Commissie die aanvraag langs elektronisch weg ontvangt. De Commissie verzendt een ontvangstbewijs.

Artikel 11

Annulering

1.   Een verzoek tot annulering van een registratie op grond van artikel 54, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 wordt opgesteld volgens het model in bijlage IX bij de onderhavige verordening.

Verzoeken tot annulering gaan vergezeld van de in artikel 8, lid 2, onder c), of in artikel 20, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde verklaring.

2.   De overeenkomstig artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bekend te maken informatie bevat het naar behoren ingevulde, in de eerste alinea van lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde verzoek tot annulering.

Artikel 12

Wijze van indiening

Aanvragen, informatie en documenten die krachtens de artikelen 6, 8, 9, 10, 11 en 15 bij de Commissie worden ingediend, worden in elektronische vorm toegezonden.

Artikel 13

Gebruik van symbolen en aanduidingen

1.   De symbolen van de Unie als bedoeld in artikel 12, lid 2, en in artikel 23, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en vastgesteld in artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 worden weergegeven als vastgesteld in bijlage X bij de onderhavige verordening.

2.   De aanduidingen „BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING”, „BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING” en „GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT” in het symbool mogen in elk van de officiële talen van de Unie worden gebruikt, als vastgesteld in bijlage X bij deze verordening.

3.   Wanneer de in de artikelen 12 en 23 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde symbolen van de Unie, aanduidingen of bijbehorende afkortingen voorkomen op het etiket van een product, gaan zij vergezeld van de geregistreerde naam.

4.   Aanduidingen, afkortingen en symbolen mogen overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 worden gebruikt in de media of in reclamemateriaal met het oog op de bekendmaking van de kwaliteitsregeling of op reclame voor de geregistreerde namen.

5.   Producten die in de handel zijn gebracht vóór de inwerkingtreding van deze verordening en die niet voldoen aan de leden 1 en 2, mogen in de handel blijven tot de voorraden zijn uitgeput.

Artikel 14

Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen en register van gegarandeerde traditionele specialiteiten

1.   Bij de inwerkingtreding van een rechtsinstrument tot registratie van een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding legt de Commissie de volgende gegevens vast in het in artikel 11, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vermelde register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen:

a)

de geregistreerde naam (of namen) van het product;

b)

de categorie van het product overeenkomstig bijlage XI bij de onderhavige verordening;

c)

de verwijzing naar het instrument tot registratie van de benaming;

d)

gegevens waaruit blijkt dat de naam is beschermd als een geografische aanduiding dan wel als een oorsprongsbenaming;

e)

de vermelding van het land of de landen van oorsprong.

2.   Bij de inwerkingtreding van een rechtsinstrument tot registratie van een gegarandeerde traditionele specialiteit legt de Commissie de volgende gegevens vast in het in artikel 22, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vermelde register van gegarandeerde traditionele specialiteiten:

a)

de geregistreerde naam (of namen) van het product;

b)

de categorie van het product overeenkomstig bijlage XI bij de onderhavige verordening;

c)

de verwijzing naar het instrument tot registratie van de benaming;

d)

de vermelding van het land of de landen waar de groepering/groeperingen die de aanvraag heeft/hebben ingediend, is/zijn gevestigd;

e)

gegevens waaruit blijkt of in het registratiebesluit is vastgesteld dat de naam van de gegarandeerde traditionele specialiteit vergezeld moet gaan van de in artikel 18, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde claim;

f)

uitsluitend voor aanvragen die vóór de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1151/2012 zijn ontvangen: gegevens waaruit blijkt of de benaming is geregistreerd zonder reservering van de naam.

3.   Wanneer de Commissie haar goedkeuring hecht aan een wijziging van het productdossier die een verandering van de in de registers opgenomen informatie inhoudt, verwijdert zij de oorspronkelijke gegevens en legt zij de nieuwe gegevens vast met ingang van de inwerkingtreding van het besluit tot goedkeuring van de wijziging.

4.   Als een annulering van kracht wordt, schrapt de Commissie de naam uit het betrokken register.

Artikel 15

Overgangsbepalingen

Een krachtens artikel 8, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 door een lidstaat ingediend verzoek tot bekendmaking van het enig document met betrekking tot een vóór 31 maart 2006 geregistreerde beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding wordt opgesteld volgens het model in bijlage I bij de onderhavige verordening.

Artikel 16

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9, lid 1, is uitsluitend van toepassing op bezwaarprocedures waarvoor de in artikel 51, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde termijn van drie maanden niet is aangevangen op de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 9, lid 3, is uitsluitend van toepassing op bezwaarprocedures waarvoor de in artikel 51, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde termijn van drie maanden niet is verstreken op de dag van inwerkingtreding van deze verordening.

Het bepaalde in bijlage X, punt 2, eerste zin, wordt op 1 januari 2016 van toepassing, behalve voor producten die reeds vóór die datum in de handel zijn gebracht.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 1.

(3)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.

(4)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.

(5)  PB L 275 van 19.10.2007, blz. 3.

(6)  Zie blz. 17 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE I

ENIG DOCUMENT

[Dezelfde benaming invullen als in het onderstaande punt 1:] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:]

BOB

BGA

1.   Naam/Namen [van de BOB of de BGA]

[Vul de voor registratie voorgestelde naam in, dan wel, in geval van een aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van een productdossier of een verzoek tot bekendmaking op grond van artikel 15 van deze verordening, de geregistreerde naam.]

2.   Lidstaat of derde land

3.   Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1.   Productcategorie [zie bijlage XI]

3.2.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

[Belangrijkste gegevens die zijn vermeld in artikel 7, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012. Gebruik de gebruikelijke definities en normen voor dat product om het product te identificeren. Leg in de beschrijving van het product de nadruk op de specificiteit en maak daarbij gebruik van meeteenheden en van een gebruikelijke of technische vergelijkingsbasis, zonder vermelding van technische kenmerken die inherent zijn aan alle producten van dat type en de daarmee verband houdende wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op alle producten van dat type (artikel 7, lid 1, van deze verordening).]

3.3.   Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

[Bij een BOB: bevestig dat de diervoeders en grondstoffen afkomstig zijn uit het gebied. Geef bij diervoeders of grondstoffen die afkomstig zijn van buiten het gebied, een gedetailleerde beschrijving van deze uitzonderingen en motiveer ze. Deze uitzonderingen moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 5, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

Bij een BGA: Vermeld de aan de grondstoffen gestelde kwaliteitseisen of de eventuele beperkingen wat de oorsprong van die grondstoffen betreft. Motiveer dergelijke beperkingen. Dergelijke beperkingen moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van artikel 5, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 en moeten worden gemotiveerd in het licht van het in artikel 7, lid 1, onder f), van die verordening bedoelde verband.]

3.4.   Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

[Motiveer eventuele beperkingen of afwijkingen.]

3.5.   Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

[Blanco laten als er geen dergelijke voorschriften zijn. Motiveer eventuele productgebonden beperkingen.]

3.6.   Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

[Blanco laten als er geen dergelijke voorschriften zijn. Motiveer eventuele beperkingen.]

4.   Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

[Voeg eventueel een kaart van het gebied toe]

5.   Verband met het geografische gebied

[Voor een BOB: oorzakelijk verband tussen de kwaliteit of de kenmerken van het product en de geografische omgeving met haar inherente, door natuur en mens bepaalde factoren, waaronder, in voorkomend geval, elementen van de productbeschrijving of de productiemethode die het verband rechtvaardigen.

Voor een BGA: oorzakelijk verband tussen de geografische oorsprong en, in voorkomend geval, een bepaalde kwaliteit, de faam, of een ander kenmerk van het product.

Vermeld uitdrukkelijk op welke van de genoemde factoren (faam, bepaalde kwaliteit, ander kenmerk van het product) het oorzakelijk verband is gebaseerd en verschaf enkel informatie met betrekking tot de relevante factoren, waaronder in voorkomend geval elementen van de productbeschrijving of de productiemethode die het verband rechtvaardigen.]

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

(Artikel 6, lid 1, tweede alinea, van de onderhavige verordening)


BIJLAGE II

PRODUCTDOSSIER VAN EEN GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT

[Dezelfde naam invullen als in het onderstaande punt 1:] „”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

Lidstaat of derde land: „”

1.   Naam/namen waarvoor de registratie wordt aangevraagd

2.   Productcategorie [zie bijlage XI]

3.   Grond voor registratie

3.1.   Het product is:

het resultaat van een productiewijze, verwerkingswijze of samenstelling die in overeenstemming is met de traditionele gebruiken voor dat product of dat levensmiddel;

vervaardigd uit de traditioneel gebruikte grondstoffen of ingrediënten.

[Verklaar.]

3.2.   De naam:

wordt van oudsher gebruikt om het specifieke product aan te duiden;

is een verwijzing naar het traditionele karakter of de specificiteit van het product.

[Verklaar.]

4.   Beschrijving

4.1.   Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is, met inbegrip van de belangrijkste fysieke, chemische, microbiologische of organoleptische kenmerken die het specifieke karakter van het product aantonen (artikel 7, lid 2, van deze verordening)

4.2.   Beschrijving van de productiemethode van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is, die door de producenten moet worden gevolgd, met inbegrip van, in voorkomend geval, de aard en de kenmerken van de gebruikte grondstoffen of ingrediënten, en de manier waarop het product wordt bereid (artikel 7, lid 2, van deze verordening)

4.3.   Beschrijving van de belangrijkste elementen die het traditionele karakter van het product bepalen (artikel 7, lid 2, van deze verordening)


BIJLAGE III

MET REDENEN OMKLEED BEZWAARSCHRIFT

[Kruis aan:]

BOB

BGA

GTS

1.   Naam van het product

[zoals vermeld in de bekendmaking in het Publicatieblad (PB)]

2.   Officieel referentienummer

[zoals vermeld in de bekendmaking in het Publicatieblad (PB)]

Referentienummer:

Datum van bekendmaking in het PB:

3.   Contactgegevens

Contactpersoon:

Aanschrijftitel (de heer, mevrouw enz.…): ...

Naam: ...

Groepering/organisatie/individuele persoon:

Of nationale autoriteit:

 

Dienst:

Adres:

Telefoon: + …

E-mailadres:

4.   Motivering van het bezwaar:

Bij een BOB BGA:

Er is niet voldaan aan de in artikel 5 en in artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde voorwaarden

Registratie van de naam zou in strijd zijn met artikel 6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (planten- of dierenras)

Registratie van de naam zou in strijd zijn met artikel 6, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (naam die volledig of gedeeltelijk homoniem is)

Registratie van de naam zou in strijd zijn met artikel 6, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (bestaand merk)

Registratie zou een bestaande naam, een bestaand merk of een bestaand product schade toebrengen zoals bedoeld in artikel 10, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 1151/2012

De voor registratie voorgestelde naam is een soortnaam (dit moet worden aangetoond overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1151/2012)

Bij een GTS:

Er is niet voldaan aan de in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde voorwaarden

Registratie van de naam zou onverenigbaar zijn met de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (artikel 21, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012)

De voor registratie voorgestelde naam wordt op rechtmatige, erkende en economisch significante wijze gebruikt voor soortgelijke landbouwproducten of levensmiddelen (artikel 21, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012)

5.   Bijzonderheden over het bezwaar

Geef gegronde redenen ter motivering van het bezwaar.

Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de bezwaarmaker wordt uitgelegd, tenzij het bezwaarschrift wordt ingediend door de nationale autoriteiten (dan is een dergelijke verklaring niet nodig). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en gedateerd.


BIJLAGE IV

MELDING VAN HET EINDE VAN HET OVERLEG IN HET KADER VAN EEN BEZWAARPROCEDURE

[Kruis aan:]

BOB

BGA

GTS

1.   Naam van het product

[zoals vermeld in de bekendmaking in het Publicatieblad (PB)]

2.   Officieel referentienummer [zoals vermeld in de bekendmaking in het Publicatieblad (PB)]

Referentienummer:

Datum van bekendmaking in het PB:

3.   Resultaat van het overleg

3.1.   Er werd overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg een kopie bij van de brieven waaruit die overeenstemming blijkt en waarin alle factoren die tot de overeenstemming hebben geleid, worden vermeld (artikel 5 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014).]

3.2.   Er werd geen overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg de informatie bij die wordt bedoeld in artikel 51, lid 3, tweede alinea, laatste zin, van Verordening (EU) nr. 1151/2012]

4.   Productdossier en enig document

4.1.   Het productdossier is gewijzigd:

… Ja (1)

… Neen

4.2.   Het enig document is gewijzigd (alleen voor BOB en BGA):

… Ja (2)

… Neen

5.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoon: +]

[E-mailadres:]


(1)  In het geval van „Ja”, voeg een beschrijving van de wijzigingen en het gewijzigde productdossier bij.

(2)  In het geval van „Ja”, voeg een exemplaar van het bijgewerkte document bij.


BIJLAGE V

Aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier inzake beschermde oorsprongsbenamingen/beschermde geografische aanduidingen

Aanvraag tot goedkeuring van een wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

[Geregistreerde naam] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:]

BOB

BGA

1.   Aanvragende groepering en rechtmatig belang

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de groepering die de wijziging voorstelt (voor aanvragen uit derde landen: verstrek ook naam en adres van de autoriteiten of, in voorkomend geval, de organen die de naleving van de bepalingen van het productdossier controleren). Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de aanvragende groepering wordt toegelicht.]

2.   Lidstaat of derde land

...

3.   Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben:

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografisch gebied

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige [nader aan te geven]

4.   Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document (of gelijkwaardig document) is bekendgemaakt, die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

5.   Wijziging(en)

[Geef voor elke in het bovenstaande punt 3 aangekruiste rubriek een volledige beschrijving en de specifieke redenen voor elke wijziging. Het oorspronkelijke productdossier en, indien van toepassing, het oorspronkelijke enig document moeten nauwkeurig worden vergeleken met de voorgestelde gewijzigde versies voor elke wijziging. De wijzigingsaanvraag moet op zichzelf kunnen staan. De in dit punt verstrekte informatie moet volledig zijn (artikel 6, lid 1, eerste en tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 664/2014).]


BIJLAGE VI

Aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten

Aanvraag tot goedkeuring van een wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

[Geregistreerde benaming] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

1.   Aanvragende groepering en rechtmatig belang

Naam van de groepering:

Adres:

Telefoonnummer: +

E-mailadres:

Verstrek een verklaring waarin het rechtmatige belang van de groepering die de wijziging voorstelt, wordt toegelicht.

2.   Lidstaat of derde land

3.   Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben:

Naam van het product

Beschrijving van het product

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Overige [nader aan te geven]

4.   Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde GTS die overeenkomstig artikel 53, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

5.   Wijziging(en)

[Geef voor elke in het bovenstaande punt 3 aangekruiste rubriek een volledige beschrijving en de specifieke redenen voor elke wijziging. Het oorspronkelijke productdossier moet nauwkeurig worden vergeleken met de voorgestelde gewijzigde versie voor elke wijziging. De wijzigingsaanvraag moet op zichzelf kunnen staan. De in dit punt verstrekte informatie moet volledig zijn (artikel 6, lid 1, eerste en tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 664/2014).]


BIJLAGE VII

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN MINIMALE WIJZIGING

Aanvraag tot goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

[Geregistreerde naam] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:]

BOB

BGA

GTS

1.   Aanvragende groepering en rechtmatig belang

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de groepering die de wijziging voorstelt (voor aanvragen betreffende BOB en BGA uit derde landen: verstrek ook naam en adres van de autoriteiten of, in voorkomend geval, de organen die de naleving van de bepalingen van het productdossier controleren). Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de aanvragende groepering wordt toegelicht.]

2.   Lidstaat of derde land

3.   Rubriek van het productdossier waarop de wijziging/en betrekking heeft/hebben:

Beschrijving van het product

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige [nader aan te geven]

4.   Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor geen wijziging van het bekendgemaakte enig document is vereist.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor een wijziging van het bekendgemaakte enig document is vereist.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd en waarvoor geen enig document (of geen gelijkwaardig document) is bekendgemaakt.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde GTS die overeenkomstig artikel 53, lid 2, vierde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal wordt beschouwd.

5.   Wijziging(en)

[Geef voor elke in het bovenstaande punt aangekruiste rubriek een beschrijving en een samenvatting van de redenen voor elke wijziging. Het oorspronkelijke productdossier en, indien van toepassing, het oorspronkelijke enig document moeten worden vergeleken met de voorgestelde gewijzigde versies voor elke wijziging. Verklaar ook duidelijk waarom de wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde en/of vierde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 als minimaal moet worden beschouwd. De aanvraag tot minimale wijziging moet op zichzelf kunnen staan (artikel 6, lid 2, tweede alinea van Verordening (EU) nr. 664/2014).]

6.   Bijgewerkt productdossier (enkel voor BOB en BGA)

[Uitsluitend in de gevallen als bedoeld in artikel 6, lid 2, vijfde alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014:

a)

in het geval van aanvragen door de lidstaten: vermeld de publicatiegegevens van het bijgewerkte productdossier;

b)

in het geval van aanvragen van derde landen: voeg het bijgewerkte productdossier bij.]


BIJLAGE VIII

MEDEDELING VAN TIJDELIJKE WIJZIGING

Mededeling inzake een tijdelijke wijziging overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014.

[Geregistreerde naam] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:]

BOB

BGA

GTS

1.   Lidstaat of derde land

2.   Wijziging(en)

[Vermeld de rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft. Geef een gedetailleerde beschrijving en de redenen voor elke goedgekeurde tijdelijke wijziging, met inbegrip van een beschrijving en een evaluatie van de gevolgen van die wijziging op de vereisten en de criteria die maken dat het product onder de kwaliteitsregeling valt (artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 voor BOB en BGA en artikel 18, leden 1 en 2, van die verordening voor GTS). Verstrek ook een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen die de tijdelijke wijzigingen rechtvaardigen (sanitaire en fytosanitaire maatregelen, formele erkenning van natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden enz.) alsook de redenen waarom deze maatregelen worden genomen. Beschrijf het verband tussen deze maatregelen en de goedgekeurde tijdelijke wijziging.]


BIJLAGE IX

VERZOEK TOT ANNULERING

Verzoek tot annulering krachtens artikel 54, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

[Geregistreerde benaming:] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:]

BGA

BOB

GTS

1.   Geregistreerde naam waarvan de annulering wordt voorgesteld

2.   Lidstaat of derde land

3.   Productcategorie [zie bijlage XI]

4.   Persoon of instantie die het verzoek tot annulering indient

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de in artikel 54, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon of producenten die om de annulering verzoekt/verzoeken (voor verzoeken betreffende BOB's en BGA's uit derde landen: verstrek ook naam en adres van de autoriteiten of, in voorkomend geval, de organen die de naleving van de bepalingen van het productdossier controleren). Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de natuurlijke of rechtspersoon die om de annulering verzoekt, wordt toegelicht.]

5.   Aard en redenen van de annulering

Overeenkomstig artikel 54, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

onder a)

[Verschaf de gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 54, lid 1, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012.]

onder b)

[Verschaf de gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 54, lid 1, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012.]

Overeenkomstig artikel 54, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

[Verschaf de gedetailleerde redenen en, in voorkomend geval, bewijs voor de annulering van de registratie van de naam overeenkomstig artikel 54, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012.]


BIJLAGE X

AFBEELDING VAN DE SYMBOLEN VAN DE UNIE EN AANDUIDINGEN VOOR BOB BGA GTS

1.   Symbolen van de Unie in kleur

Wanneer voor de symbolen kleuren worden gebruikt, kunnen rechtstreeks de juiste kleuren (Pantone) worden aangebracht of kan vierkleurendruk worden toegepast. De referentiekleuren zijn hierna aangegeven.

Symbolen van de Unie in pantone:

Image Image Image Image Image Image

Symbolen van de Unie in vierkleurendruk:

Image Image Image Image Image Image

Contrast met achtergrondkleuren

Als een symbool in kleur wordt gebruikt tegen een gekleurde achtergrond die het symbool moeilijk zichtbaar maakt, moet rond het symbool een begrenzende cirkel worden aangebracht om het contrast met de achtergrondkleuren te verbeteren:

Image Image Image

2.   Symbolen van de Unie in zwart-wit

Gebruik van de symbolen in zwart-wit is enkel toegestaan wanneer zwart en wit de enige kleuren inkt zijn die op de verpakking worden gebruikt.

Wanneer de symbolen van de Unie in zwart-wit worden gebruikt, worden zij als volgt weergegeven:

Image Image Image

Symbolen van de Unie in zwart-wit in negatiefdruk

Als de achtergrond van de verpakking of het etiket donker is, mogen de symbolen in negatiefdruk als volgt worden weergegeven:

Image Image Image

3.   Lettertype

Voor de tekst moeten hoofdletters van Times Roman worden gebruikt.

4.   Verkleining

De diameter van de symbolen van de Unie bedraagt minimum 15 mm, maar mag worden verkleind tot 10 mm op kleine verpakkingen of producten.

5.   „Beschermde oorsprongsbenaming” en de afkorting ervan in de EU-talen

EU-taal | Term | Afkorting |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Beschermde geografische aanduiding” en de afkorting ervan in de EU-talen

EU-taal | Term | Afkorting |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Gegarandeerde traditionele specialiteit” en de afkorting ervan in de EU-talen

EU-taal | Term | Afkorting |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


BIJLAGE XI

INDELING VAN PRODUCTEN

1.   In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie

Categorie 1.1. Vers vlees (en verse slachtafval)

Categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

Categorie 1.3. Kaas

Categorie 1.4. Andere producten van dierlijke oorsprong (eieren, honing, diverse zuivelproducten met uitzondering van boter, enz.)

Categorie 1.5. Oliën en vetten (boter, margarine, spijsolie, enz.)

Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

Categorie 1.7. Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis van verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren

Categorie 1.8. Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen, enz.)

2.   In bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1151/2012 vermelde landbouwproducten en levensmiddelen

I.   Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Categorie 2.1. Bier

Categorie 2.2. Chocolade en afgeleide producten

Categorie 2.3. Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

Categorie 2.4. Dranken op basis van plantenextracten

Categorie 2.5. Deegwaren

Categorie 2.6. Zout

Categorie 2.7. Natuurlijke gommen en harsen

Categorie 2.8. Mosterdpasta

Categorie 2.9. Hooi

Categorie 2.10. Etherische oliën

Categorie 2.11. Kurk

Categorie 2.12. Cochenille

Categorie 2.13. Sierbloemen en -planten

Categorie 2.14. Katoen

Categorie 2.15. Wol

Categorie 2.16. Teenwilgen

Categorie 2.17. Gezwingeld vlas

Categorie 2.18. Leder

Categorie 2.19. Bont

Categorie 2.20. Veren

II.   Gegarandeerde traditionele specialiteiten

Categorie 2.21. Kant-en-klaargerechten

Categorie 2.22. Bier

Categorie 2.23. Chocolade en daarvan afgeleide producten

Categorie 2.24. Brood, gebak, cake, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

Categorie 2.25. Dranken op basis van plantenextracten

Categorie 2.26. Deegwaren

Categorie 2.27. Zout


Top