Help Print this page 

Document C:2004:096:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 96, 21 april 2004

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/04/2004
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 96
47e jaargang
21 april 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Commissie
2004/C 96/01Wisselkoersen van de euro 1
2004/C 96/02Informatieprocedure — Technische regels (1) 2
2004/C 96/03Lijst van de tussen 1 juli 2003 en 31 december 2003 door de Commissie aangenomen wetsvoorstellen en andere COM-documenten 5
2004/C 96/04Bericht van inleiding van een gedeeltelijke tussentijdse herziening van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen van ijzer of staal, van oorsprong uit onder meer Thailand 38
2004/C 96/05Eindverslag van de raadadviseur-auditeur in zaak COMP/E.1/36.212 — Zelfkopiërend papier (opgesteld overeenkomstig artikel 15 van Besluit 2001/462/EG, EGKS van de Commissie van 23 mei 2001 betreffende het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures (PB L 162 van 19.6.2001, blz. 21)) (1) 39
2004/C 96/06Uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur (GN) (Indeling van goederen) 40
2004/C 96/07Uniforme toepassing van de gecombineerde nomenclatuur (GN) (Indeling van goederen) 41
2004/C 96/08Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3396 — Group 4 Falck/Securicor) (1) 42
II Voorbereidende besluiten
......

III Bekendmakingen
Commissie
2004/C 96/09Bericht oproep tot het indienen van voorstellen — Tacis-Partnerschapsprogramma voor institutionele opbouw — EuropeAid/119707/C/G/BY 43

Bericht aan de lezers S3
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top