Help Print this page 

Document C:2002:241:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 241, 07 oktober 2002

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 07/10/2002
Miscellaneous information
  • Author: Europese Gemeenschappen
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 241
45e jaargang
7 oktober 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
392e zitting van 17 en 18 juli 2002
2002/C 241/01Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over Europees verbintenissenrecht" (COM(2001) 398 def.) 1
2002/C 241/02Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende goedkeuring van een actieprogramma voor de douane in de Gemeenschap ("Douane 2007")" (COM(2002) 26 def. — 2002/0029 (COD)) 8
2002/C 241/03Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Onderzoeksbehoeften met het oog op de voorzieningszekerheid en -duurzaamheid van energie" 13
2002/C 241/04Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim",(COM(2001) 123 def. — 2001/0060 (COD))- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verrichting van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim",- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim", en- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het Europese luchtverkeersbeheernetwerk"(COM(2001) 564 def. — 2001/0235 (COD) — 2001/0236 (COD) — 2001/0237 (COD)) 24
2002/C 241/05Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten" (COM(2001) 784 def. — 2001/0305 (COD)) 29
2002/C 241/06Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van luchthavens in de Gemeenschap" (COM(2002) 8 def. — 2002/0014 (COD)) 33
2002/C 241/07Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren" (COM(2002) 54 def. — 2002/0038 (COD)) 37
2002/C 241/08Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen" (COM(2002) 130 def.) 46
2002/C 241/09Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen" (COM(2001) 803 def. — 2002/0026 (ACC)) 50
2002/C 241/10Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen" (COM(2002) 139 def. — 2002/0066 (CNS)) 57
2002/C 241/11Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen" (COM(2002) 85 def. — 2002/0046 (COD)) 62
2002/C 241/12Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 69/208/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen" (COM(2002) 232 def. — 2002/0105 (CNS)) 64
2002/C 241/13Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De toekomst van het cohesiebeleid in het licht van de komende uitbreiding en de overschakeling op de kenniseconomie" 66
2002/C 241/14Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Vennootschapsbelasting" 75
2002/C 241/15Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair programma ter verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de interne markt (Fiscalis 2007 programma)" (COM(2002) 10 def. — 2002/0015 (COD)) 81
2002/C 241/16Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de bijzondere regeling voor reisbureaus" (COM(2002) 64 def. — 2002/0041 (CNS)) 83
2002/C 241/17Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De maatschappelijke integratie van gehandicapten" 89
2002/C 241/18Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 253/2000/EG tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied "Socrates"" (COM(2002) 193 def. — 2002/0101 (COD)) 97
2002/C 241/19Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie — Zich aanpassen aan de veranderingen in werk en samenleving: een nieuwe communautaire gezondheids- en veiligheidsstrategie 2002-2006" (COM(2002) 118 def.) 100
2002/C 241/20Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal beleid" (COM(2002) 89 def.) 104
2002/C 241/21Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake het recht op gezinshereniging" (COM(2002) 225 def. — 1999/0258 (CNS)) 108
2002/C 241/22Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie" 110
2002/C 241/23Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "Diensten van algemeen belang" 119
2002/C 241/24Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de instemmingsprocedure goedgekeurde besluiten van de Raad",- het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag goedgekeurde besluiten van het Europees Parlement en de Raad",- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (gekwalificeerde meerderheid) goedgekeurde besluiten van de Raad", en- het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot aanpassing van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in volgens de raadplegingsprocedure (unanimiteit) goedgekeurde besluiten van de Raad"(COM(2001) 789 def. — 2001/0313 (AVC) — 2001/0314 (COD) — 2001/0315 (CNS) — 2001/0316 (CNS)) 128
2002/C 241/25Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het "Groenboek over de herziening van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad" (COM(2001) 745 def.) 130
2002/C 241/26Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toepassing van de wetgeving inzake de gezondheid en de veiligheid op het werk op zelfstandigen" (COM(2002) 166 def. — 2002/0079 (CNS)) 139
2002/C 241/27Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwerpverordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op werkgelegenheidssteun" 143
2002/C 241/28Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector" (COM(2001) 775 def. — 2001/0311 (COD)) 146
2002/C 241/29Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De strategie ter versterking van de economische en sociale samenhang van de Europese Unie" 151
2002/C 241/30Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan de uitvoering van het kaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)" (COM(2001) 823 def./2 — 2001/0327 (CNS)) 160
2002/C 241/31Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade" (COM(2002) 17 def. — 2002/0021 (COD)) 162
2002/C 241/32Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het "Witboek — Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen" (COM(2001) 370 def.) 168
2002/C 241/33Advies van het Economisch en Sociaal Comité over "De toetreding van Slovenië tot de Europese Unie" 175
2002/C 241/34Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Evaluatie van de strategie voor de interne markt — 2002: De beloften nakomen"" (COM(2002) 171 def.) 180
NL
Top